Nový lid oslavuje život (4)

Setkání s Bohem v Ježíši Kristu

Drazí bratři a sestry,

tuto promluvu zahájím slovy sv. Michaela archanděla, vybranými z poselství 17. března 2013. Jeho slova otevírají cestu hledání Boha každému člověku, pomáhají křesťanům připravit se na Velikonoce a prohloubit poznání Boha.

„Všichni kteří si přejí dobro a jdou za pravdou, jsou povolaní v této době na cestu hlubokého duchovního obrození. To nutně povede k přivedení všeho ke Kristu; znamená to, že všichni budou muset přijmout, poznat a milovat Ježíše a patřit k jeho svatému lidu. Přivedení ke Kristu se týká celého stvoření, je to jediná cesta pro všechny lidi z vesmíru…Až bude vše přivedeno ke Kristu, Otec vytvoří nové nebe a novou zemi a dá ji svým dětem; bude to nové stvoření. Do něj nebude moci vstoupit nic nečistého…To je úžasný plán Nejsvětější Trojice pro každého z vás a pro celé lidstvo. Je už ve svém plném rozvoji. [1]“

1. Rozjímejme o Ježíšovi, který se připravuje na své veřejné působení, jak nám to popisuje evangelista Matouš (Mt 4, 1-11). Ježíš odchází na poušť, je v tichu; vzdálený od lidí a všech aktivit. Vyprazdňuje svoji mysl aby se ponořil do hlubiny své přirozenosti, svého ducha. Pravý půst! A takto, ve vnitřní svobodě, kontempluje Boha, který ho vede k zákonům čistého ducha. A vidí sebe sama, takového JAKÝ JE. Tato jeho identita se ukáže lidem a potvrdí ve ve zkouškách, ve kterých zvítězí nad smrtí a vstane z mrtvých.

Za této situace je pokoušen Satanem, který se ho snaží oddělit, vzdálit od Boha a tím ho zbavit identity. Prohnaně cituje z Bible, chce, aby žil a jednal odděleně od Boha. Ježíš ale zůstává pevný v Bohu, v Duchu Svatém: jeho bytí a jednání zůstává v souladu s Boží vůlí. Tak tomu bude i během jeho veřejného působení, v jeho vítězství nad zlem a smrtí, prostřednictvím vzkříšení z mrtvých.

Zaměřme se nyní na tři Ježíšova pokušení, zmíněná v citovaném úryvku evangelia, mají nám mnoho co říct. I my, v Kristově duchu, jsme povoláni abychom se vymanili z lidských struktur a ponořili se do čistého ducha a vešli do vztahu s Bohem, kde najdeme svoji pravou identitu a staneme se novými stvořeními.

Po čtyřiceti dnech postu Ježíš vyhladověl. Satan mu nabízí, že svou mimořádnou mocí promění kameny na chléb a ukáže tak svoje božství. Když však člověk opustí zákony Božího Ducha neprojeví se jeho náležitost k Bohu. A navíc život podle Božího řádu je v harmonii s Bohem a člověku tak nechybí potrava. To chtěl Ježíš, když prohlásil:

„Nejen chlebem je člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“

Satan chtěl, aby Ježíš využil svůj synovský vztah s Bohem a udělal podívanou: přenáší Ježíše na vrchol chrámu a vybízí ho, aby se vrhnul dolů a ukázal, jak ho přijdou andělé zachránit. Takto uvažuje Satan a vždy se snaží všechno zničit a obrátit naruby. Ale Ježíš, podřízený zákonům čistého ducha, žije v harmonii s Bohem a neruší žádný zákon. Když dělá nadpřirozené skutky, překračuje naši dimenzi, ale nic nepřevrací, ani nepopírá. Proto odpovídá:

„Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha“

Satan však pokračuje. Ukazuje Ježíšovi nádheru pozemských království a říká: „Toto všechno ti dám, když se mi budeš klanět.“ Ježíš, vidí celou skutečnost takovou jaká je, neboť kontepluje Otce; vidí pád Satana i všeho, co může nabídnout a odpovídá:

Jdi z cesty, Satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.

Po těchto slovech Satan zmizel.

2. Neopouštěj Boží řád, zákony čistého ducha! Jestli ses vzdálil, vrať se do společenství s Bohem a sdílej s ním svůj život.

Lidstvo porušilo a převrátilo mnohé Boží zákony. Bůh je urážen a opovrhován, jeho dary jsou zneužívány. Proto člověk trpí: nemoci a smrt jsou plodem jeho chování a jsou i jeho osudem. Lidstvo a stvoření naříká. Co s tím? Existují dvě řešení.

a) Satan se naparuje, lže, převrací a ničí. Vojenská moc není řešením, ale ničivou hrozbou. Naději nedávají ani peněžní a obchodní systémy: živí očekávání vytvářející konzumismus a tak se ve světě zvětšují zástupy hladovějících. Zábava, podívaná a nevázaný život dělá lidi prázdnými. Vědecký pokrok slibuje mnoho, ale i on je často ve špatných rukách; smrt ukončí každý úspěch. Zkrátka, porušený lidský duch nemůže být uzdraven podle zákonů lidské autority.

I věřící je pokoušen Satanem, tak jako byl pokoušen Ježíš. Duch Zla ho nenechává nikdy na pokoji; pokouší jednotlivce i společenství, vkrádá se do nejintimnějších zákoutí duše, protože je duch a může překračovat bariéru lidské mysli. Proto musíme připomenout některé důležité body.

Věřící člověk musí vyjít ze lpění na sobě samém. To ho totiž přivádí k boji o přežití; jedná sám a po svém, vstupuje do vnitřního shonu, který ho stravuje a nevšímá si, že mu chce Bůh pomoci, vést ho, ukázat mu nové prostředky a horizonty. Takto věřící nevidí, nevnímá a nepřijímá Boží ruku. Snadno vede paralelní náboženský život, který je v protikladu k životu Božímu. Staví se proti impulzům Ducha Svatého, které ho mají vést k proměně a spíše očekává mimořádné zkušenosti, zůstávaje sebestředným sobcem. Proto se tímto náboženským aktivizmem nenapravuje a stává se snadnou potravou pro Satana.

Jsme v očekávání mocného Božího působení v nízkém vesmíru. Toto působení se také velmi projevuje na Zemi: pomáhá těm, kteří se na něm chtějí podílet a oslabuje ty, kteří se mu protiví.

Satan se staví proti Božímu plánu přivedení celého vesmíru ke Kristu. Je si vědom, že mu nemůže zabránit, nicméně mu klade odpor tím, že útočí na lidi: zmatením v mysli, brzdí Boží plán, ničí, boří a nechává trpět celé stvoření. Esoterické působení těch, kteří zradili Krista Zemi, které je přítomné v nízkém vesmíru, působení satanistů a médií tvoří meziplanetární sílu.

Toto zlé působení bude stále zřejmější na těch, kteří se protiví Kristu a těch, kteří chtějí zůstat nerozhodnutí, povrchní ve víře. To přivede lidstvo před zásadní rozhodnutí: buď s Kristem, nebo s Luciferem.

Pozor na zvláštní Luciferovu strategii v této době. Falšuje, podvádí: představuje lidi z planet věrných Bohu ve špatném světle: média a pohanští kněží ze vzbouřených planet se vydávají za věrné bratry z vysokého vesmíru. Telepatickou silou působí na mysl věřících: představují se jako věřící v Krista, jako ti, kteří znají Boha; probouzí určité schopnosti v sobeckých lidech, dychtících po mimořádných věcech. Je to nebezpečí pro všechny, kteří do středu duchovního života kladou sebe a vidí se v tom, co je mimořádné! Stávají se tak i nevědomky nástroji různých médií. Navíc se Satan snaží mezi nás nasadit lidi ze vzbouřených planet, kteří jsou jeho spojenci; chce je představit jako jako spasitele lidstva a jako jediné lidské bytosti ve vesmíru, mimo planetu Zemi. Takto si chce podřídit celé lidstvo na Zemi. Satan chce tímto způsobem bránit Božím plánům, držet daleko věrné bratry z vesmíru a zmást lidi na Zemi., Zdá se, že tímto směrem půjde veškerá propaganda a falešné informace, které nám budou přinášet sdělovací prostředky.

Satan se ale mýlí.

b) Ježíš nám ukazuje a otevírá cestu k Bohu Otci a ukazuje nám Ho v Duchu Svatém: vyžaduje od každého z nás, aby se svlékl ze sebe sama a mohl se tak setkat s Bohem. To je Boží dílo: přiblížit se lidstvu celého vesmíru v Ježíši Kristu, aby mu mohl darovat svého Svatého Ducha a aby bylo proměněné, vzkříšené, společně se všemi stvořeními a stalo novým stvořením. Bůh očekává od každého odpověď na milost, která přichází v Ježíši Kristu.

Křesťanští bratři a sestry, pozorně poslouchejte čtení ze začátku postní doby. Naleznete v nich, co je opravdový půst, pravá modlitba a almužna a opravdová účast na křesťanských tajemstvích. Když budete takto žít, budete vedeni Duchem Svatým, který vás ochrání od satanského působení. Váš duch se obnoví a stanou se z vás obnovitelé trosek a zbořenišť. Přeji vám dobrou přípravu na Velikonoce!

I vám, bratři a sestry, kteří nevěříte v Krista, přeji dobrou přípravu na Velikonoce, na přechod směrem k Bohu, prameni všeho dobra. Můžete to udělat pouze v Kristu: on se zjeví všem ve slávě, bez ohledu na protivenství.

Pozor! Přichází mezi mračny,

všichni Ho uvidí,

i ti, kteří ho zabili;

národy Země budou otřeseny.

Ano, amen,

Já jsem První i Poslední, praví Pán,

ten který je, byl a bude,

vládce vesmíru. (Zj 1, 7-8)

Doprovázím vás modlitbami a požehnáním a přeji vám setkání s Bohem.

[1] Poselství sv. Michaela archanděla ze 17. března 2013 nazvané „Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit“ uveřejněné na těchto stránkách

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.