Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Náš odkaz

Drazí bratři a drahé sestry,

každý rok nám byly obvykle pro slavnost Krista Krále vesmíru dány pokyny pro následující rok. Mnozí z vás očekávají Ježíšovu řeč. Ježíš nám ale oznámil, že si nepřeje mluvit.

Proč? Protože se lidstvo na Zemi nechce měnit. Slova, která by vyslovil, by byla pro většinu lidstva, která by tato slova nepřijala, tvrdou řečí a způsobila by bolest v duších dobré vůle.

Ježíš je trpělivý a promluví k lidstvu v příhodnější chvíli. Nicméně, nadále bude vést v duchu ty, jež přijali, že k Němu budou přivedeni, podle programů, které jsme vám sdělili v těchto letech. Bude poučovat ty, kteří patří k jeho Církvi celého vesmíru.

Pro nás, coby členy Centrální buňky, nastal čas stáhnout se do ticha, abychom mohli vykonat úkol, který nám Pán svěřil. V současnosti, tak jak vám bylo řečeno, je Ježíš na Zemi přítomen zvláštním způsobem, je to čas jeho dočasného příchodu. Tři mimořádné nástroje jsou plně zapojeny do působení Spasitele zde na Zemi, to se však odráží na celý vesmír.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Úvahy – otec Tomislav

28.9.2021 Vyjít z krize 

7.8.2021 Připraveni na události 

28.6.2021 Účast na kosmickém přechodu 

Celý příspěvek


Napsat komentář

Povedala som vám všetko

Posolstvo Panny Márie zo 14. augusta 2021, vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

Povedala som vám všetko

“Drahé deti,

obraciam sa na ľudstvo a na kresťanov Zeme, zvlášť na tých, ktorí patria “Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru”.

Po ceste, ktorú som s vami v týchto rokoch urobila, sa môj dlhý rozhovor s vami tu končí. Všemohúci Pán stanovil, že čas môjho verejného zjavenia sa ľudstvu Zeme sa skončil. Sťahujem sa do dimenzie, ktorá mi je vlastná, v Najsvätejšej Trojici, odkiaľ budem v každom prípade vám naďalej pomáhať a sprevádzať vás.

Ten z vás, kto počas týchto rokov kráčal vo viere, sa nemusí diviť a ani sa ľakať, lebo každé Božie rozhodnutie je vždy pre dobro jeho detí a zahŕňa vznešenú múdrosť, ktorá dobre pozná potreby každého človeka a celého ľudstva. Aj Ježiš musel zanechať svojich apoštolov a učeníkov, aby im dovolil prijať Ducha Svätého a vzrastať vo viere, aby svedčili o jeho evanjeliu ako zrelí a uvedomelí ľudia.[2] To isté platí pre vás – vyrástli ste a Pán od vás očakáva svedectvo na výške toho, čo ste dostali.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Zanechávám vás v rukou svého Syna

7. srpna 2021 – Slavnost Boha Otce

Poselství Boha Otce

Zanechávám vás v rukou svého Syna

„Drahé děti,

děkuji vám, že jste opět zde, v tomto roce, který je velmi důležitý pro vás všechny i pro celé lidstvo. Je to rok přechodu k MESIÁNSKÉMU ČASU, což vám bylo oznámeno a co se musí také naplnit.1

Ještě jednou jsem poslal svého Syna na Zemi, jako světlo světa,2 aby jeho světlo zazářilo v každém z vás, v mém lidu a na celé Zemi. Světlo mého Syna také způsobí , že se vynoří i temnoty, protože na této planetě se odehraje velká bitva.

Bude to počátek velkého střetu mezi světlem a temnotou. Tato bitva skončí slavným příchodem mého Syna na konci časů, nebo přesněji řečeno, tím, že se ve slávě ukáže, protože Ježíš je již zde, mezi vámi. V této mesiánské době musí hvězda mého Syna zářit na této temné planetě, pro dobro celého vesmíru, který očekává spásu.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Kráčejte ve stopách svatých, ve společenství s nimi – Již žijete v kosmických letnicích

29. června 2021 – Slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla

Poselství apoštola sv. Petra

Kráčejte ve stopách svatých, ve společenství s nimi

“Drazí bratři a sestry,

zdravím vás s Boží láskou a přináším vám jeho pokoj. Společně se svým bratrem Pavlem vás objímám a děkuji tomuto lidu za cestu, kterou podnikl, za zkoušky, kterými prošel a za věrnost, kterou ukázal vůči Bohu.

Nazýváte nás apoštoly, těmi, kteří byli postaveni Bohem jako základ Církve1 a opravdu jme se ním stali: prostřednictvím našich slov, spisů a krví prolitou pro Krista, jsme přispěli k vybudování Církve, kterou založil náš Pán Ježíš Kristus. Je to vždy On, kdo koná dílo a my se účastníme v míře, ve které jsme připraveni přijmout jeho lásku a moc.

My všichni apoštolové a svatí všech časů a ze všech míst, jsme za sebou nechali brázdu světla, víry, naděje a lásky a vy nyní musíte jít v našich stopách. Je důležité, abyste pochopili, že svatí v Nebi nejsou statickými, nehybnými figurami na šachovnici věčnosti. Naopak, my všichni – apoštolové, mučedníci a proroci – jsme v neustálém pohybu, protože jsme zapojeni do dynamičnosti působení Ducha Svatého. Završujeme všechno, co živí a zesnulí ve svých obtížích, nemohou provést tak jak by si přáli. Pomáháme jim a jsme jim na blízku v jejich únavě, aby mohli dokončit to, co jim Bůh svěřil.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Štyridsať rokov so mnou na púšti tejto Zeme

24. júna 2021, vigília výročia zjavení Kráľovnej pokoja v Medžugorí

Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie

„Drahé deti,

prešlo štyridsať rokov od začiatku mojich zjavení v Medžugorí. Spolu, vy a ja, sme štyridsať rokov kráčali na púšti tejto Zeme a preto vám ďakujem.

Všemohúci Pán ma poslal k vám v tom ďalekom roku 1981, lebo sa Zem nachádzala vo vážnych ťažkostiach a bola na pokraji nukleárnej vojny. Kresťania boli zdesení z atentátu na pápeža Jána Pavla II. Vojny a nezhody prechádzali vaším ľudstvom. Predstavila som sa vám ako Kráľovná pokoja, aby som vám ukázala cestu pravého pokoja, pokoja môjho Syna Ježiša, jediného a pravého pokoja. Oznámila som vtedy, že toto majú byť moje posledné zjavenia na Zemi, lebo tak ustanovil môj Pán, ktorý mi zveril úlohu viesť kresťanstvo na Zemi k novým časom.

V Medžugorí, malej dedinke s jednoduchými a veriacimi ľuďmi, som chcela vytvoriť oázu ducha v púšti na Zemi, z ktorej by som hovorila ku kresťanom všetkých vyznaní, k ľuďom dobrej vôle a uhasila smäd po Bohu v mnohých dušiach. Táto oáza by sa stále viac rozširovala, ak by farníci a pútnici priľnuli k mojim ponaučeniam s pokorným a úprimným srdcom a ak by Katolícka cirkev rešpektovala a uznala moje zjavenia a moje dielo.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Vesničky ducha

5. června 2021 – Vigilie slavnosti Těla a Krve Páně

Poselství Boha Otce

Vesničky ducha

Drahé děti,

přicházím k vám o vigilii této velké slavnosti, při níž uctíváte Tělo a Krev mého Syna Ježíše Krista. Nejste si ještě zcela vědomi velikosti Eucharistie, živé Ježíšovy přítomnosti mezi vámi. Je to poklad, který vám byl svěřen a který vyvěrá z mé lásky k vám, z oběti mého Syna a z působení Ducha Svatého. Bez eucharistické Ježíšovy přítomnosti by Země nemohla odolávat neustálému zvrhlému působení Lucifera a jeho následovníků, jež na Zemi působí odjakživa.

Hostie, kterou přijímáte během eucharistické slavnosti není nějakým symbolem, či vzpomínkou: Je to velkolepá i strašná skutečnost, neboť v sobě obsahuje Tělo, Krev, Duši i Božství Ježíše, pravého Boha u pravého Člověka . Nese v sobě trojiční moc a primární energii, jež vám slouží k životu. Pokaždé, když přijímáte Ježíšovo Tělo a Krev, dostáváte to, co potřebujete v dané chvíli a v té části vaší cesty, ve které se právě nacházíte; jako mana na poušti, která přicházela den za dnem, v míře vhodné pro každého.1

Celý příspěvek


Napsat komentář

Jedno tělo, jeden duch

22. května 2021 – Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého

Poselství Ducha Svatého

„Drahé děti,

došli jste do důležité etapy, protože Otec se chystá otisknout do vašich dějin definitivní zlom. Tento zlom se netýká jen vaší planety, ale celého vesmíru; nicméně Země má strategickou úlohu v Božích plánech, tak jak vám již bylo obšírně vysvětleno, na Zemi se odehraje závěrečná bitva mezi oddíly Božími a oddíly Lucifera. Zlom, o kterém mluvím je představován DOČASNÝM JEŽÍŠOVÝM PŘÍCHODEM na Zemi, který pro Lucifera a jeho následovníky je jasným signálem, že se jejich čas chýlí ke konci.

Slavnostně vám oznamuji, že dnes začíná pro celý vesmír a zvláště pro Zemi pravé odpočítávání. Události tlačí a čas poběží stále rychleji vstříc závěru dějin, jenž vyvrcholí slavným Ježíšovým návratem, viditelným pro všechny. Ježíš přijde, aby soudil lidstvo všech časů, živé i mrtvé a aby s konečnou platností oddělil děti Boží od dětí Luciferových. Pokolení Ženy od pokolení hada.

Dříve, než toto všechno nastane, musíte ještě čelit dlouhé a obtížné bitvě proti silám temna. Proto je Ježíš již přítomen duchovně na Zemi, s mimořádnou mocí, aby vás podpořil. Jak můžete vidět, Země je zapletena do spirály nenávisti, nemocí a násilí; je spoutána v řetězech hříchu vzpoury proti Bohu a jeho zákonům. Lucifer naplňuje svůj temný lid pýchou, žízní po moci a falešných jistotách a stále víc lidí tlačí do propasti zoufalství. Většina vašich vládců je dokonale zapletena do spiknutí zla a myslí jen na sebe a vlastní prospěch. Konfederace světla a Ilumináti pokračují nerušeni ve své činnosti, ve své iluzi vytváření nového univerzálního řádu, který zabezpečí jejich peníze a moc. To vše na úkor nejkřehčích lidí, ubohých a vyděděných, kteří nemohou počítat s pomocí nikoho, kromě těch, kdo v srdcích ještě uchovali trochu lásky; to ale pro spásu lidstva nestačí.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Dovolte, aby mé Srdce ve vás zvítězilo

12. mája 2021, vigília zjavení Panny Márie vo Fatime

Posolstvo Panny Márie

„Drahé deti,

ďakujem vám, lebo oslavujete výročie mojich zjavení vo Fatime, ktoré boli dôležitou udalosťou pre dejiny Zeme a pre plán spásy.1

Keď ma Pán poslal do Fatimy, situácia ľudstva na Zemi bola veľmi vážna – prvá svetová vojna skrvavila Zem a všade panoval hlad, bieda a choroby. Svojimi zjaveniami som chcela priviesť ľudstvo späť k Bohu skrz moje Nepoškvrnené Srdce, aby sa zachránilo, podľa Božích prianí. Srdce ľudí bolo ale studené a necitlivé. Bolo to srdce z kameňa.

Situácia v dnešnej dobe sa veľmi nezmenila vzhľadom ku vtedajšej. Vojny, hlad, materiálna a duchovná chudoba a choroby, medzi nimi pandémia, ktorá vás zasahuje už viac ako rok,2 sú stále prítomné na Zemi. Nezmenilo sa ani srdce tohto ľudstva – je studené a nepriateľské voči Bohu ako vždy a dnes aj viac. Človek na Zemi sa vskutku cíti stále silnejší, lebo sa spolieha na technológie a na umelú inteligenciu, ktoré ho nafukujú pýchou a falošnými istotami.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Milosrdenství je pravda

10. dubna 2021 – Vigilie Neděle Božího milosrdenství

Ježíšovo poselství

„Drahé děti,

po oslavě Velikonoc se připravujete na Neděli Božího milosrdenství a je to dobře. Opravdu, po mé smrti a vzkříšení jsem se zjevil apoštolům, abych jim přinesl plod svého Utrpení a Vzkříšení, kterým je Milosrdenství. Pro vás jsem přijal smrt a vstal jsem z mrtvých, abych vám získal milosrdenství.

Totéž platí pro vás, pro všechny. Jestli nevstoupíte plně do mé Oběti, prostřednictvím mé Matky Spoluvykupitelky, nemůžete dostat ani darovat milosrdenství. Nestačí o milosrdenství mluvit, vzývat ho povrchním způsobem, anebo si myslet, že vám náleží jen díky mé Oběti. To nestačí: potřebná je také vaše svobodná a upřímná účasti na mém díle Vykupitele, která z vás dělá spoluvykupitele, kteří si milosrdenství zaslouží a mohou jej předávat dál.

Bez vaší účasti na mé smrti a vzkříšení zůstane milosrdenství pouhým abstraktním, nesourodým pojmem, zbaveným síly. Naopak jestliže se necháte ponořit, prostřednictvím Spoluvykupitelky, do mého Utrpení, můžete dosáhnout vzkříšení a žít nový, vzkříšený život. Takto se ve vás rodí milosrdenství jako plod, protože Otec v každém z vás i ve svém lidu vidí obnovování mého vítězného přechodu ze smrti do života. Takto předává milosrdenství vám a skrze vás těm, kteří chtějí odpuštění a obrácení a tak přejít ze smrti do života.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Jako pšeničná zrnka

Posolstvo Panny Márie 24. marca 2021, vigília sviatku Zvestovania Pána

Ako pšeničné zrnká

„Drahé deti,

sme znovu tu spolu v týchto dňoch prípravy na veľké sviatky veľkonočného obdobia. Dnes viac ako kedykoľvek inokedy si máte byť vedomí, čo znamená zomrieť a vstať z mŕtvych s Ježišom. Pravé poslanie Božieho ľudu nespočíva v hlásaní slovami, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, ale vo svedectve, že jeho smrť a vzkriesenie sú skutočné fakty, ktoré sa dejú v každom z vás a v celom ľude.

Celá Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru je dnes povolaná ku skutočne veľkému úsiliu tu na Zemi ako aj na iných planétach – ukázať víťazstvo môjho Syna nad smrťou a peklom. Zvlášť sa to má diať na vašej planéte prostredníctvom vás, ktorí ste sa rozhodli žiť podľa programov, ktoré vám boli odhalené v týchto rokoch. Sú to programy, ktoré platia pre všetkých, ktorí chcú úprimne patriť Ježišovi skrz moje Srdce.

Deti moje, pozývam vás, aby ste sa skrz mňa úplne ponorili do obety môjho Syna, aby ste boli spoluvykupiteľmi spolu so mnou, ktorá som Spoluvykupiteľkou. Žiadam vás, aby ste prežívali Veľkú noc nie len ako spomienku udalostí, ale ako skutočný pamätník, ktorý vo vás sprítomňuje tieto udalosti a robí ich živé a pôsobiace dnes, v historickej chvíli, ktorou Zem prechádza.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Panna Maria, nová žena

18. března 2021 – Vigilie slavnosti sv. Josefa

Poselství sv. Josefa

Panna Maria, nová žena

„Drahé děti,

obracím se na vás, jako milující otec. Ježíšovy a Mariiny děti jsou všechny i mými dětmi. Bdím nad vámi a nad celou Církví ve vesmíru, tak jako jsem bděl nad rodinou z Nazareta.

Právě rodina z Nazareta pro vás musí být příkladem a modelem autentického společenství v Bohu. Stala se první buňkou Církve celého vesmíru. Utvořila se s ohledem na Ježíše, žila pro Ježíše a následovala ho v průběhu jeho života; Ježíš ji připravil a poučil o všem. Toho jsem svědkem, protože můj život a mé poslání jsou nerozlučně spjaty s životem a posláním Marie a Ježíše. Ani moje předčasná smrt mě od nich nemohla oddělit; můj duch pokračoval a bude pokračovat ve společném působení s Marií a Ježíšem na věky.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Ježíš je zde, mezi vámi

21. února 2021 – Vigilie slavnosti Panny Marie Spoluvykupitelky lidstva

Poselství Panny Marie – Ježíš je zde, mezi vámi

„Drahé děti

děkuji vám, že jste mě uznali a přijali jako Spoluvykupitelku lidstva, tak jak jsem se vám představila před rokem. Mezitím Země už není tím, čím bývala a i vy jste se změnili. Těžkosti, kterým čelí vaše lidstvo, vás nezdrtily, ale pomohly vašemu zrání na cestě.

Osamocení a odloučenost, jež přináší pandemie1, pro vás nebyly a nejsou strašlivou pouští, tak jako pro mnoho jiných, ale naopak oázou ticha a pokoje, která umožňuje život s vaším Bohem.2 Modlila jsem se za vás a bděla nad tímto lidem, nad Církví celého vesmíru přítomnou na Zemi, aby můj Syn mohl proměnit každou vaši obtíž v novou příležitost k opravdovému životu.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Čas, který přijde

16. ledna 2021 – Vigilie slavnostního zasvěcení se Nejsvětější Trojici

Poselství Boha Otce

Čas, který přijde

Milované děti,

uběhl skoro rok ode dne, kdy jsem vám oznámil oddělení mé Církve celého vesmíru od Církve falešné1 a to se také stalo. V roce, který právě skončil se Země zásadně proměnila a vaše lidstvo je sklíčeno pandemií a ekonomickou i sociální krizí, jež jsou pandemií způsobeny a které se dotýkají celých kontinentů a národů.

Lidstvo trpí, ale neobrací se. Velká část lidstva si ani nevzpomene, že ve mně má Otce, který ji může zachránit a vrátit na správnou cestu. Naopak, lidé se rouhají a obracejí se na falešné bohy, aby se zbavili od bičů, které je mučí.

Celý příspěvek


Napsat komentář

V mém Jménu zvítězíte

5. ledna 2021 – Vigilie Zjevení Páně

Ježíšovo Poselství – V mém Jménu zvítězíte

„Drahé děti,

rok 2021 začal před pár dny a já přicházím, abych vám připomenul, co jsem už řekl: „Přišel čas mého DOČASNÉHO PŘÍCHODU mezi můj lid v síle Ducha Svatého“. Zítra budete slavit Zjevení Páně, to je mé ukázání se celému vesmíru. Právě při této vigilii si přeji zjevit se vám, mé Církvi celého Vesmíru, přítomné zde na Zemi.

Dnes začíná mé přebývání mezi vámi, abych s vámi začal cestu intenzivní evangelizace, obrácení a uzdravení Země. Čeká se od vás, děti tohoto lidstva, evangelizace vaší planety. Evangelizace s sebou vždy nese obrácení a uzdravení jednotlivců a celých národů.

Stejné poslání, které jsem svěřil dvanácti apoštolům, platí dnes pro vás a pro celou Církev: hlásat Boží Království, uzdravovat nemocné na těle i na duši, odpouštět hříšníkům a pomáhat jim v obrácení, vyhánět démony.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Zasvěceni službě lásky

31. decembra 2020, vigília sviatku Bohorodičky

Posolstvo Panny Márie

Zasvätení službe Lásky

„Drahé deti,

na konci tohto roka chcem požehnať všetky kroky, ktoré ste spolu so mnou urobili, vaše obety a skúšky, modlitby, myšlienky a všetko, čoho sa dotkli vaše duše.

Rok, ktorý sa končí, prináša so sebou ťaživú bilanciu pre väčšiu časť ľudstva na Zemi, ktorá zanovito odmieta spásu môjho Syna Ježiša. Naproti tomu tí, ako vy, čo darovali života Bohu pre jeho dielo, boli naopak obohatení mnohými milosťami.

Vy všetci, ktorí patríte „Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru“ prítomnej na Zemi, ste prešli udalosťami kozmického významu, ako boli:

  • oddelenie pravej Cirkvi od falošnej, ktoré vykonal Otec; 1
  • vyhlásenie mojho titulu Spoluvykupiteľky;2
  • definitívne oddelenie od Katolíckej cirkvi a od ducha sveta, ktorého v sebe nesie.3

Nie ste si vôbec vedomí kvalitatívneho skoku, ktorý tento ľud urobil počas roka 2020. Uisťujem vás, že bol veľký.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Duše – nevěsty

Vigilie Narození Páně, Ježíšovo poselství

Duše – nevěsty

„Drahé děti,

s těmito slovy vás chci uvést do nového roku 2021. Bude to pro vás i pro lidstvo v celém vesmíru intenzivní rok. Jak vám už bylo vysvětleno, přijdu s mocí mezi svůj lid, abych ho vedl a chránil.1

Žijete ve velmi silné době, v době boje mezi světlem a temnotou, mezi duchy Dobra a Zla, kteří se střetávají v bitvě, jež nemá obdoby. To co se začíná odehrávat nyní v celém vesmíru, je srovnatelné pouze s tím, co se událo při mém vtělení na Zemi. Tehdy se Nenávist Lucifera a jeho lidu stavěla proti mému příchodu. Dnes je jeho nenávist ještě silnější, protože se obrací nejen proti Bohu, ale také proti jeho Církvi v celém vesmíru.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Mesiánská doba

Vigilie slavnosti Neposkvrněného početí

Poselství Panny Marie

Mesiánská doba

„Drahé děti,

jsem ráda, že k vám můžu mluvit během této vigilie, kdy uctíváte mé Neposkvrněné početí. Právě v této vigilii mě Pán posílá, abych vám zvěstovala rok milosti a milosrdenství, ale také tvrdého boje proti království temnot. Rok 2021 bude skutečně zvláštní pro Zemi a pro Církev Ježíše Krista celého vesmíru, přítomnou na této planetě a zvratem pro celý vesmír. Započne se v něm nová doba, MESIÁNSKÁ DOBA. Otevře se tak nová éra lidských dějin, doposud nevídaná, v níž můj Syn ukáže svoji královskou a kněžskou moc v Církvi celého vesmíru.

Ukáže ji tiše, ale velmi konkrétně. Projeví se prostřednictvím působení jeho lidu a mimořádných nástrojů určených pro tuto dobu. Ježíš bude přítomný, víc než kdy jindy, duchovně ve své Církvi; bude ji provázet v jejím svědectví v celém vesmíru, znameními své moci, mnohem víc, než tomu bylo v dobách apoštolů1, protože nyní je jedna Církev v celém vesmíru a její moc se znásobila.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Zásvětné modlitby

Zasvěcení se Panně Marii, Matce a Královně vesmíru

Svěřujeme ti, Matko vesmíru, univerzální Církev na prahu nové doby a nových cest, kterými bude muset projít Boží lid.

Svěřujeme ti a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému Srdci všechny anděly, kteří se před tebou sklánějí, ó Maria, milosti plná, jako se sklonil archanděl Gabriel.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Buďte připraveni na bitvu

Vigílie slavnosti Krista Krále

Ježíšovo poselství

„Drahé děti,

rok 2020 se chýlí ke konci. Byl pro Zemi velmi těžký, byl to bolestný, ale nezbytný přechod. Ještě jednou vystavil Otec vaše lidstvo zkoušce, dovolil, aby bylo zasaženo pandemií, 1 která je pro vaši planetu epochální událostí.

Vězte, jednou pro vždy, že zlo nepochází nikdy od Boha, ale z působení Lucifera, na němž má podíl velká část lhostejného a vzbouřeného lidstva, která ať vědomě, či nevědomě slouží démonu svým sobectvím a ziskuchtivostí. Proto nese tato pandemie podpis Lucifera a jeho následovníků ze Země a dalších planet z Nízkého vesmíru, kteří se aktivně podíleli na rozšíření koronaviru, jež vás zasáhl a omezuje vaše životy.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Pán príde so všetkými svojimi svätými

31. októbra 2020, vigília slávnosti všetkých svätých

Posolstvo svätého Michala Archanjela

Pán príde so všetkými svojimi svätými

Drahí bratia a sestry ´Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru´, pokoj vám! Pán, Všemohúci Boh, ma k vám posiela na tomto vašom jemnom a rozhodujúcom úseku cesty.

Exkomunikácia, ktorá zasiahla otca Tomislava1, nevyhnutne zasiahla vás všetkých. Pán Ježiš, jediná Hlava Cirkvi, pokladal rozsudok vydaný Katolíckou Cirkvou voči vám za povrchný, unáhlený a bez milosrdenstva. Je to v podstate NESPRAVODLIVÝ ROZSUDOK. Ako taký nemá v Božích očiach žiadnu hodnotu. V skutočnosti to, čo Boh považuje za nespravodlivé, nemôže obstáť pred ním, ktorý je Spravodlivý par excellence. Ľudská nespravodlivosť nemôže obstáť pred Spravodlivosťou.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Má kněžská služba

Tomislav Vlašić

Drazí bratři, drahé sestry,

obracím se na vás, kteří navštěvujete tyto stránky a také na lidi dobré vůle, kteří chtějí být informováni.

Dne 23 října 2020 jsem se dozvěděl, že na mě byl uvalen trest exkomunikace, podle dekretu Kongregace pro nauku víry ve smyslu paragrafu 1331§§1-2 Kodexu kanonického práva, který biskup diecéze Brescia obdržel 22. července 2020.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Žít v pravdě a spravedlnosti

V tento deň sa dve mladé sestry nadácie „Pevnosť Nepoškvrnenej“ zasvätili službe Bohu a „Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru“. Počas obradu sa Boh Otec obrátil na nás svojím slovom.

Posolstvo Boha Otca z 13. októbra 2020

Žiť v pravde a v spravodlivosti

„Drahé deti,

toto je dôležitý deň pre váš ľud, pretože dva mladé životy sa zasväcujú službe Bohu a Cirkvi celého vesmíru. Je to aj veľký dar pre celé ľudstvo.

Každý z vás, kto sa zasvätí, je darom pre ľudstvo, kvapka v obrovskom mori Božej dobročinnej lásky na tejto Zemi, ktorá ju vrcholne potrebuje. Ľudstvo je také vysmädnuté, že potrebuje oceán na uhasenie smädu. Vy ste malé kvapky tohto oceánu, ktoré sú ale veľmi vzácne.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Buďte hodni svého úkolu

Drazí bratři a drahé sestry,

přinášíme vám poselství sv. Františka z Assisi, ve kterém svědčí o svém životě, dává nové podněty pro jeho lepší porozumění a osvětluje dnešní dobu. Lidé nám předali svědectví o životě sv. Františka podle svých interpretací. My jsme však v době, kdy Církev sestupuje z nebe, aby nám pomohla vstoupit do celé pravdy. Toto poselství se připojuje k tomu, co sv. František zjevil při různých příležitostech a co jsme poskytli v knihách a dalších poselstvích.1 Přejeme vám plodné čtení, žehnáme vám a doprovázíme jako vždy naší modlitbou.

4. října 2020

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Poselství sv. Františka z Assisi – Buďte hodni svého úkolu

Drazí bratři a sestry v Kristu, pokoj vám! Jako otec a bratr vás chci doprovázet vstříc novému stvoření. Bylo vám řečeno, že vaše cesta je mariánská a františkánská, a tyto dva aspekty jsou vzájemně neoddělitelné.1

Láska k Boží Matce směřovala celou moji cestu. Byl jsem zcela ponořen do Neposkvrněného Mariina Srdce.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Církev vesmíru sestoupí na Zemi

28. září 2020 – Vigílie slavnosti sedmi velkých archandělů

Poselství sv. Michaela archanděla

Církev vesmíru sestoupí na Zemi

„Drazí bratři a sestry na Zemi, pokoj vám! Přináším vám požehnání od Boha a od celé Církve rozptýlené ve vesmíru. Dnes slavíte nás, sedm velkých archandělů a také jejich andělské šiky. V tento slavnostní den si Církev připomíná působení andělů, které je v této době velice mocné.

Bylo vám řečeno, že my andělé jsme v této době posláni oddělit obilí od plevele a nejen to: jsme posláni abychom otevřeli cestu Církvi celého vesmíru, která sestoupí na Zemi, kde se odehraje poslední bitva. Bude to poslední a definitivní střet mezi Dobrem a Zlem. Mezi Ježíšem a Luciferem, mezi anděly a démony. Bude to střet mezi světlem a temnotami. Proto jsme my andělé posláni od Boha, abychom otevřeli cestu nebeskému Jeruzalému, který sestupuje z Nebe.1 Kdyby tomu tak nebylo, nemohli byste pokročit ani vy; ani věrní bratři by nemohli působit bez nás.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Trojiční působení 4

Trojiční působení

v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Kapitola 3

Tvář Panny Marie

(část druhá)

1. Panna Maria hovoří o sobě

V první části této kapitoly jsme zdůraznili výsady Panny Marie: je Matkou, Královnou a Spoluvykupitelkou. V této druhé části budeme pokračovat a budeme mluvit o Marii Spoluvykupitelce a použijeme při tom to, co nám o sobě řekla samotná Panna Maria během několika rozhovorů, které jsme s ní měli.

Jako členové Centrální buňky jsme ve stálém a živém kontaktu s Bohem a jeho nástroji, počínaje Pannou Marií, tak abychom vykonávali své poslání. Rozhovory s Pánem a jeho nástroji jsou proto časté. Můžeme klást konkrétní otázky, a pokud to Bůh uzná za správné, dostane se nám odpovědí, určených nejen nám, ale také celému lidu, který je nám svěřen a který jde vstříc plnosti života v Nejsvětější Trojici. Takto se nám dostává poznání o určitých událostech, nebo vysvětlení, která předcházejí poselství, jež lid dostane následovně. My se modlíme a obětujeme Bohu, abychom pochopili a mohli vysvětlovat lidu, to co dostáváme. V rozhovorech, které přinášíme, předjímá Panna Maria obsah poselství pro lid z 22. února 2020, ze kterého jsme citovali v první části. Prohlubuje určité aspekty spojené s posláním Spoluvykupitelky a mluví o svém vztahu s Církví Ježíše Krista celého vesmíru. Zde jsou tedy otázky, které jsme Matce položili a také odpovídající odpovědi.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Živá liturgie

14. srpna 2020 – Vigílie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, Matky a Královny nového stvoření

Poselství Panny Marie

Živá liturgie

„Drahé děti,

žehnám všem zde přítomným i těm, kteří jsou s vámi sjednoceni v duchu. Mám radost, že s vámi začínám novou liturgii pro tento rok. Liturgický rok není souhrnem obřadů a vzpomínek, ale postupnou, stále hlubší cestou k plnosti života. Je přechodem k novému stvoření, kterým prochází každý z vás jednotlivě i celý Boží lid na Zemi, stejně tak jako na planetách věrných Bohu.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Ať je tato slavnost začátkem vašeho liturgického roku

7. augusta 2020, sviatok Boha Otca

Posolstvo Boha Otca

Tento sviatok nech je začiatkom vášho liturgického roka

Drahé deti,

ďakujem vám, že ste dnes tu, a za slávenie tejto slávnosti, ktorú som silne chcel. Prajem si, aby tento deň, 7. august každého roka, bol pre vás začiatkom a vrcholom vášho liturgického roka a všetkých vašich slávení.1

Každý rok v tento deň obnovím s vami svoju zmluvu a vy so mnou. Zasvätíte mi Zem a všetky jej utrpenia, zvlášť utrpenia mojich detí, ktoré ma vzývajú. Ja dám mocne zostúpiť môjmu Duchu Svätému na vás a na celú svoju Cirkev prítomnú na Zemi (Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru n.d.r.).2 Moc tejto spomienky sa odrazí na Zem a na celý môj ľud prítomný vo vesmíre.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Běžte vstříc odpuštění

1. augusta 2020, vigília sviatku Kráľovnej anjelov

Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie

Kráčajte k odpusteniu

Drahé deti,

pozdravujem vás na vigíliu tohto dňa, ktorý je mi obzvlášť milý, v ktorom ma oslavujete ako Kráľovnú anjelov a pripomínate si odpustenie, získané mojím najmilovanejším synom svätým Františkom.1 Som vďačná, že ho môžem sláviť spolu s vami. Som tiež vďačná Bohu a vám za všetky vaše kroky a za vašu cestu.

Dietky, odpustenie nie je magickým ani jednostranným aktom, ktorý pochádza od Boha, ale je vrcholom procesu, prostredníctvom ktorého sa duša obracia k Bohu, lebo vidí svoj hriech, uvedomuje si, že je ďaleko od Božích zákonov a žiada pomoc od Pána, aby prekonal svoje nedostatky. Odpustenie je ovocím cesty jednotlivcov a ľudu, pretože sú tu aj hriechy ľudu. Boží ľud na Zemi spoznal veľa hriechov.

Celý příspěvek