Jedno tělo, jeden duch

22. května 2021 – Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého

Poselství Ducha Svatého

„Drahé děti,

došli jste do důležité etapy, protože Otec se chystá otisknout do vašich dějin definitivní zlom. Tento zlom se netýká jen vaší planety, ale celého vesmíru; nicméně Země má strategickou úlohu v Božích plánech, tak jak vám již bylo obšírně vysvětleno, na Zemi se odehraje závěrečná bitva mezi oddíly Božími a oddíly Lucifera. Zlom, o kterém mluvím je představován DOČASNÝM JEŽÍŠOVÝM PŘÍCHODEM na Zemi, který pro Lucifera a jeho následovníky je jasným signálem, že se jejich čas chýlí ke konci.

Slavnostně vám oznamuji, že dnes začíná pro celý vesmír a zvláště pro Zemi pravé odpočítávání. Události tlačí a čas poběží stále rychleji vstříc závěru dějin, jenž vyvrcholí slavným Ježíšovým návratem, viditelným pro všechny. Ježíš přijde, aby soudil lidstvo všech časů, živé i mrtvé a aby s konečnou platností oddělil děti Boží od dětí Luciferových. Pokolení Ženy od pokolení hada.

Dříve, než toto všechno nastane, musíte ještě čelit dlouhé a obtížné bitvě proti silám temna. Proto je Ježíš již přítomen duchovně na Zemi, s mimořádnou mocí, aby vás podpořil. Jak můžete vidět, Země je zapletena do spirály nenávisti, nemocí a násilí; je spoutána v řetězech hříchu vzpoury proti Bohu a jeho zákonům. Lucifer naplňuje svůj temný lid pýchou, žízní po moci a falešných jistotách a stále víc lidí tlačí do propasti zoufalství. Většina vašich vládců je dokonale zapletena do spiknutí zla a myslí jen na sebe a vlastní prospěch. Konfederace světla a Ilumináti pokračují nerušeni ve své činnosti, ve své iluzi vytváření nového univerzálního řádu, který zabezpečí jejich peníze a moc. To vše na úkor nejkřehčích lidí, ubohých a vyděděných, kteří nemohou počítat s pomocí nikoho, kromě těch, kdo v srdcích ještě uchovali trochu lásky; to ale pro spásu lidstva nestačí.

Ke střetu s vojskem Zla, které je na Zemi a v Nízkém vesmíru mocné, je třeba vojska mocnějšího. Je třeba lidu, který je zakořeněný v Ježíši Kristu, jediném Spasiteli lidstva, a je přítomný a činný v celém vesmíru. Nového lidu schopného čelit omezením a překážkám ze strany politických, ekonomických a náboženských systémů, které působí stejně v celém vesmíru i když různými způsoby. Tento lid existuje – je to „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“, které jste mnozí součástí.

V této době působím zvláště společně s Ježíšem, abych vás připravil na bitvu, která vás čeká. Panna Maria, moje Snoubenka je také přítomna, aby bránila Boží děti; Svatý Josef je jí po boku. Všechny mimořádné nástroje, Svatí a Církev celého vesmíru jsou v nejvyšší míře připraveni čelit Luciferovi, zvítězit nad ním a připravit slavný Ježíšův příchod.

Jakými zbraněmi bude Církev celého vesmíru bojovat v této bitvě? Ani lstí, ani lidskou silou a už vůbec ne vlažnou, nebo fanatickou nábožností mnohých křesťanů. Nejmocnější zbraní proti nepříteli bude UNIVERZÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ. Trojjediný Bůh vás nespasí jednostranně, tak že by zasáhl shora svou mocí, protože si přeje působit ve společenství se svým lidem. Společenství lásky, které sjednocuje Boha s jeho lidem, mezi Luciferem a jeho služebníky neexistuje: jeho lid je vzpurný a rozdělený, vedený vlastními zájmy, chamtivostí a je vždy připraven zradit pro získání nějaké výhody; Lucifer ho k sobě poutá strachem, svody a lží. Naopak Bůh vás se sebou sjednocuje poutem lásky a nechává vás svobodné, abyste rozhodli o svém údělu.

Vyzývám vás, abyste se bezvýhradně rozhodli pro cestu společenství s Bohem a s bratry celého vesmíru. Považujte se za součást Církve, která dalece překračuje Zemi a nabízí vám svou pomoc, kterou dostanete jedině tehdy, když budete nejdřív ve společenství mezi sebou.

Potřebujete mít mezi sebou autentické společenství, které není postaveno na lidských citech, vazbách či sympatiích, ale které je založeno na Božích zákonech. Jsem zde, abych vám připomněl, že opravdové společenství je plodem sjednocení vašeho ducha s Bohem a s těmi, kdo přijímají Ježíše Krista, milují jej a následují. Ne slovy, ale jemu obětovaným životem. Společenství se nezakládá na mnohých slovech nebo na lidských vášních; není živeno nezdravými city, ani hrdinskými gesty, která se rodí z citovosti a ne ze síly ducha.

Pravé společenství vychází z víry, naděje a lásky, jež prýští z Ježíšova Srdce. Oběť Kříže, která se obnovuje během vašich eucharistických slavení, dává Božímu lidu život. Jedině tehdy, když se účastníte na Nejsvětější oběti hodným a upřímným způsobem, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, mohu na vás sestoupit a vylít na každého z vás svých sedm darů. Tyto dary neslouží k tomu, aby vás učinily mocnějšími, nýbrž pokornými a připravenými naplnit Boží vůli.

Ježíšova oběť, sjednocená s vaší pokornou vírou plnou důvěry, a s mým působením Posvětitele, do vás vtiskují mé dary, které přináší plody milosti a pravé lásky. Takto vás Otec stále více sjednocuje s Ježíšem; poté mě v jeho jménu posílá k vám a já upevňuji vaši víru a zesiluji ve vás přítomnost milosti. Tento proces se ve vás obnovuje den za dnem, tak jak říkáte své ano Otci, prostřednictvím Ježíše Krista, za mého neustálého působení jako Posvětitele a za živé přítomnosti Panny Marie, Matky, Královny a Spoluvykupitelky, která se za vás přimlouvá.

Jen takto můžete dosáhnout pravého společenství s bratry. Jestli se ale účastníte slabě na Kristově oběti, vaše láska chladne a vztah s Bohem a bližním se stává povrchním, citovým, sentimentálním, zbaveným mé síly; společenství zůstává pouze ve slovech a nepřináší účinek.

Nyní, víc než kdy jindy, je Boží lid povolán žít v plnosti univerzální společenství se všemi členy Církve Ježíše Krista celého vesmíru, aby se utvořilo celistvé vojsko, schopné čelit lidu temnot. Proto vás vyzývám, abyste stále víc vyhledávali společenství s bratry ve víře a vytvářeli příležitosti k upřímné a bratrské výměně lásky, víry a naděje.

Každý dům – svatyně ať je opěrným bodem pro buňky, jež se sjednocují za účelem následování těchto programů; ať jsou místem shromažďování a bratrské výměny a duchovního růstu, otevřené každému člověku, který si přeje připojit se k této cestě; ať jsou plné vznešené lásky k těm, kdo trpí, protože jinde nenalézají ani vedení ani útěchu na cestě víry.

Každá buňka, ať je duchovně spojena s ostatními buňkami a neizoluje se. Jestli to vzdálenosti dovolí, ať se blízké buňky pravidelně scházejí. Buňky, které k tomu mají příležitost, ať doprovází obětí a modlitbou osamocené, nemocné, nebo ty, kteří nemohou utvořit buňku. Ať je navštíví a podpoří, jak mohou. Takto budete stále víc a lépe pokračovat v těchto programech a lid se posílí. Ti, kdo se nemohou shromažďovat v buňkách, ať se s vaším Domem – Svatyní a ostatními buňkami sjednotí duchovně, nesmí se cítit neužiteční a opuštění. Všichni jste důležití a všichni můžete přispět k univerzálnímu společenství, tam kde se nacházíte a způsobem, jakým můžete.

Buďte sjednoceni s těmi, kteří v jiných částech vesmíru, žijí tutéž víru v Ježíše Krista a pracují pro slávu Nejsvětější Trojice. Přijde doba, kdy se poznáte a obejmete v Kristu; nyní žijte vztah s bratry z vesmíru ve víře; počítejte s jejich modlitbou a také se za ně modlete. Takto bude společenství kosmickou silou, která dává Božímu lidu jistotu konečného vítězství.

Nikdo ať se necítí být izolován, protože vy všichni, sjednoceni v Kristu, tvoříte jedno tělo a jednoho ducha, jednu nerozdělitelnou Církev, přítomnou v celém vesmíru.1 Já vás budu doprovázet na cestě a chránit od zla. Žádám od vás jen, abyste byli věrní těmto programům, které vám byly zjeveny a které se stále více vnitřně vyjasňují. Čas se krátí, děti moje, a je nezbytné rozhodně pokračovat na započaté cestě, bez kompromisů a neužitečných váhání. Nečekám od vás dokonalost, protože znám vaši slabost; chci jen věrnost, čestnost, upřímnost. Slibuji vám světlo ve všech těžkostech, protože já budu vaším světlem.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

1 Ef 4

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.