Panna Maria, nová žena

18. března 2021 – Vigilie slavnosti sv. Josefa

Poselství sv. Josefa

Panna Maria, nová žena

„Drahé děti,

obracím se na vás, jako milující otec. Ježíšovy a Mariiny děti jsou všechny i mými dětmi. Bdím nad vámi a nad celou Církví ve vesmíru, tak jako jsem bděl nad rodinou z Nazareta.

Právě rodina z Nazareta pro vás musí být příkladem a modelem autentického společenství v Bohu. Stala se první buňkou Církve celého vesmíru. Utvořila se s ohledem na Ježíše, žila pro Ježíše a následovala ho v průběhu jeho života; Ježíš ji připravil a poučil o všem. Toho jsem svědkem, protože můj život a mé poslání jsou nerozlučně spjaty s životem a posláním Marie a Ježíše. Ani moje předčasná smrt mě od nich nemohla oddělit; můj duch pokračoval a bude pokračovat ve společném působení s Marií a Ježíšem na věky.

Vyvolil jsem si Marii za svou nevěstu pro nádheru a čistotu její duše. Její vnitřní krása se odrážela na její tváři a vyzařovala z celé její bytosti. Byla to krásná dívka s jasným pohledem a nekonečnou dobrotou. Mnozí ji chtěli za nevěstu, ale ona si vybrala mě, tak jako jsem si já vybral ji. Má i její volba byla vedená Duchem Svatým, s ohledem na naše výjimečné poslání. Tehdy jsem to nechápal; tak jako každý izraelita jsem si prostě přál vytvořit s Marií čestnou a věřící rodinu a dát Bohu a našemu národu děti.

Jak víte, po zvěstování od archanděla Gabriela, se všechno v našem životě změnilo. Maria přijala své poslání a přijala do svého lůna Božího Syna a v té chvíli se Bůh obrátil i na mě. Moje první reakce byla zmatená a bázlivá; bylo to pro mě příliš těžké břemeno a já jsem se rozhodl přenechat Marii jejímu osudu. Nikdy jsem nepochyboval o její upřímnosti, protože jsem věděl, že je příliš čistá a čestná na to, aby někoho podvedla. Měl jsem ale strach z toho, co ode mě bylo žádáno a co Maria věděla: být ochráncem Boží Matky a Božího Syna.

Vy víte jen velmi málo o tom, co předcházelo Ježíšovu narození, Evangelium se o tom vyjadřuje stručně. Říkám vám, že archanděl Gabriel Marii dobře vysvětlil, co ji čeká; Zjevil ji také, že já jsem byl vybrán za jejího ženicha, a abych chránil ji i jejího Syna, Syna našeho Boha. Bylo to na mě příliš a představoval jsem si řeči lidí a ostudu ženy, jež počala před svatbou. Ale Bůh od nás nikdy nežádá abychom se zhostili nějakého úkolu, bez toho, že by nám k tomu dal milost v okamžiku početí; čím větší úkol, tím silnější milost. Já jsem řekl ano k mému poslání, dřív než jsem přišel na svět a Boží milost toto mé ano probudila, tak jak tomu je u těch, kteří se rozhodli už v okamžiku početí milovat pravého Boha a sloužit mu.

Jak víte z Evangelia, ve snu mě navštívil anděl. Byl to archanděl Gabriel, který chránil a doprovázel Marii a mě po celý náš život a sloužil Ježíši v jeho pozemském poslání. Nenavštívil mě pouze ve snu, ale také při mnoha příležitostech, aby pomohl mně i Marii překonávat obtíže a chránil nás v pronásledováních, jež jsme měli podstoupit.

Zatímco Ježíš rostl, archandělé přicházeli bez ustání do našeho domu, aby se klaněli Božímu Synu a navštěvovali první buňku jeho Církve. Totéž dělali bratři věrní Bohu, kteří nás mnohokrát s velkou láskou navštívili. Malý a skromný dům v Nazaretě byl pravou svatyní Nebe. Náš život přesto nebyl snadný: Bůh nás neušetřil zkoušek a pronásledování, ani obtíží spojených s chudobou. Nikdy nám však nechyběla jeho Prozřetelnost, protože Bůh nikdy neopouští ty, jež v Něj důvěřují.

Maria i já jsme věděli, že jednoho dne Ježíš odejde za svým veřejným posláním a věděli jsme i co ho čeká. Během let, které s námi Ježíš prožil, nám řekl o tom, že bude muset trpět; vícekrát předpověděl svoji smrt a vzkříšení. Mé srdce se trápilo a trpělo při pomyšlení na bolest, která se dotkne nás a zvláště tohoto dítěte, které jsme milovali víc než sebe samé.

Proto mě Bůh povolal k sobě ještě dlouho před Ježíšovým utrpením, chvíli po té, co začalo jeho veřejného působení. Zemřel jsem v Božím pokoji, doprovázený Ježíšem a Marií. Ve své neskonalé dobrotě mě chtěl Bůh ušetřit utrpení, které bych nebyl schopen nést a dovolil mi být přítomný v duchu po boku Ježíše a Marie po dobu jejich pozemského života. Na Kalvárii byl můj duch s umírajícím Ježíšem a s Marií, která trpěla společně s Ním. Proto mi Bůh svěřil umírající, které nenechám nikdy osamocené v jejich agónii.

Na rozdíl ode mě zůstala Maria stále s Ježíšem. Byla předurčena k tomu stát se Matkou a Spoluvykupitelkou lidstva a Královnou vesmíru. Také to nám vysvětlil Ježíš i archandělé. Maria přijala toto poslání už v okamžiku svého početí. Po mé smrti často doprovázela Ježíše na jeho cestách, žila mezi apoštoly a učedníky a učednicemi svého Syna. Vstřebala zcela Ježíšovo učení a stále se posilovala, zatímco se přibližovaly strašné dny Utrpení.

Jak jsem vám již řekl, Nazaretská rodina se stala první buňkou Církve Ježíše Krista celého vesmíru. Ježíš byl ve středu jako Král, Spasitel a Velekněz nové Smlouvy. Maria byla Matkou a Královnou, Spoluvykupitelkou předurčenou k plné účasti na Oběti Syna. Já jsem byl počátkem jejich lidu a nesl jsem v sobě víru Izraele i víru nového lidu, který se zrodil z Oběti Kříže. Den za dnem ve mně umíral starý Izraelita, aby uvolnil místo vykoupenému křesťanu.

Bůh měl proměňoval. Všechno ve mně i kolem mě bylo velkým tajemstvím: můj adoptivní Syn byl zároveň mým Bohem a Spasitelem. Moje pozemská nevěsta se jednoho dne stala také mojí Matkou, Královnou a Spoluvykupitelkou, stejně tak jako pro lidstvo, jehož jsem byl součástí. Otevřel jsem vám cestu, protože jsem plně přijal Ježíšovo Vykoupení a Spoluvykupitelství Marie. Proto mě Bůh povolal, abych byl Ochráncem jeho Církve celého vesmíru, stejně tak jako jsem jím byl pro Svatou rodinu, malou Církev v Nazaretě.

Jestli se chcete stát novými stvořeními, musíte se plně sjednotit s Ježíšem a Marií, tak jako jsem to udělal já. Ježíš se nemohl narodit bez Marie a bez ní nemohl ani zemřít. Potřeboval účast neposkvrněného tvora, který by se podílel ve jménu celého lidstva na utrpení Kříže a na slávě vzkříšení a otevřel tak cestu k novému lidstvu. Nikdo jiný než ta, která mu dala vše a zcela mu náležela

Účast Marie na Utrpení Kříže byla tak silná, že utvořila nerozlučné pouto mezi Synem a Matkou, mezi Králem a Královnou, mezi Vykupitelem a Spoluvykupitelkou. Toto pouto není pouze citové, tj. podle přirozenosti, ale je duchovní a mystické, tj. v řádu milosti. Neposkvrněná a vznešená láska, která sjednocuje Ježíše a Marii bez ustání rodí Boží děti, které přijímají Ježíše a uctívají Marii a uznávají její božské výsady Matky, Královny a Spoluvykupitelky.

Z Ježíšovy oběti a z Mariiny účasti na ní je neustále posilována a živena Církev celého vesmíru. Kdo přijímá Marii, přijímá Ježíše a kdo přijímá Ježíše nemůže nepřijímat Marii, protože pouze jejím prostřednictvím se může plně účastnit na Kristově Oběti; bez této účasti není možné se považovat za pravého křesťana. Maria náleží Ježíši, stejně tak jako Ježíš náleží Marii; to je velké tajemství, jemuž mohou rozumět pouze ti, kdo přijímají Marii a uznávají v ní velké dílo Spoluvykupitelky. Toto dílo z ní učinilo Matku lidstva a Královnu vesmíru.

Drahé děti, zůstaňte vždy sjednoceni s Mariiným Srdcem a vaše cesta bude bezpečná. Čas, ve kterém žijete, je časem DOČASNÉHO JEŽÍŠOVA PŘÍCHODU. Je to vzácná doba, protože Ježíš je mezi vámi; mocně působí aby podpořil a posílil svůj lid a připravil ho na svůj slavný příchod na konci časů.

Maria je s Ním a její mateřská láska vás rodí pro Boží život, a směruje vás k Bohu a dává vám ho stále lépe poznat. Ona je Snoubenka Ducha Svatého a spolu s Ním vás přivádí k Ježíši. Otec má zalíbení ve své milované Dceři a jejím prostřednictvím vám dává mnohé milosti.

Děti, buďte vždy v souladu s Boží vůlí a nechte se jemně vést Marií do náruče Nejsvětější Trojice. Kontemplujte Ježíšovo a Mariino dílo ve sobě, tak jak jsem to dělal i já. Nyní je váš dům mnohem větší než ten v Nazaretě: je to vesmír a vaší rodinou je nezměrný Boží lid, jenž ho obývá. Maria už není skromnou izraelskou ženou, která žila každodenním životem, ale Matkou lidstva, jež vás přijímá s láskou. Je Spoluvykupitelkou, která se za vás bez ustání přimlouvá a získává pro vás milosrdenství a pokoj v síle Utrpení, jež sdílela se svým Synem. Je to Královna vesmíru, která si přeje, abyste měli účast na její slávě. A především je to Nová žena, která vás rodí abyste se stali dětmi nového lidstva.

Jsem vám stále nablízku a žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.