Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. listopadu 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT V BOHU NEZNÁ SMRT. Jste zvyklí považovat smrt za konec každé zkušenosti, za nepřekročitelnou hranici, za níž se vše rozplyne: bolest, radost, city atd. Pro některé je smrt vysvobozením, pro jiné trestem. Někteří věří v nadpozemský život, jiní nevěří v nic, dokonce i někteří křesťané. Kolik zmatků a kolik strachu je ohledně smrti!

Co je to tedy smrt? Konec vaší zkušenosti v těle a počátek života v duchu. Váš život pokračuje v jiném rozměru, ve kterém už hmota není překážkou.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Připravte mi místo ve svém srdci

Ježíšovo poselství

Drahé děti,

po těchto společně prožitých dnech si přeji vám požehnat a obnovit ve vás pečeť Nejsvětější Trojice, jež jste dostali a kterou já, jako Nejvyšší Kněz, můžu otevřít v každém z vás.

Bylo vám řečeno, abyste připravili místo ve svých domech, já po vás ale žádám ještě něco víc: připravte mi místo ve svých srdcích. Mé Srdce si přeje tlouci ve vašem srdci. To je smysl Eucharistie: vcházím k vám a stávám se ve vás tělem a krví; mé Srdce bije ve vašem srdci tak jako vaše bije v mém. Nezapomínám na nikoho z vás: znám vaše radosti i vaše slzy. Nic přede mnou nezůstane skryto.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. října 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT KVETE V PLNÉ IDENTITĚ ČLOVĚKA. Z plnosti identity se odvozuje autonomie, lidský a duchovní vývoj, štěstí.

Co se rozumí touto identitou? Je to podstata vašeho bytí, toho co jste. V identitě se vyjadřuje vaše originalita, tj. souhrn myšlenek, citů a zkušeností, jež z vás dělá jedinečnou a neopakovatelnou bytost. Nejen zde na Zemi, ale v celém vesmíru.

Identita zahrnuje bytí a jednání, dva aspekty, jež jsou mezi sebou nedílně spojeny. Když člověk dosáhne své plné identity, je bytí a konání ve vzájemné rovnováze a společně vyjadřují to, čím člověk skutečně je.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Tento lid musí zjevit Boží moc

Poselství svatého Archanděla Michaela z 29. září 2018

„Drazí bratři a drahé sestry,

děkuji vám především za cestu, kterou jsme prošli společně v těchto letech. My Archandělé jsme byli pro vás milostí, tak jak jste byli milostí vy pro nás. V Božím lidu nejsou rozdíly. Jsou v něm různé služby, různé struktury – já jsem čistý duch, vy jste tvořeni i tělem – ale v Božích očích neexistují hierarchie ani upřednostňování. V těchto letech jsme byli my a vy jedno před Bohem a za to vám děkuji.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. září 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že VÁŠ ŽIVOT JE FORMOVÁN VAŠÍM MYŠLENÍM. Den za dnem, rok za rokem, myšlení nasměrovává vaši existenci, neboť myšlením chápete smysl života, zkušenosti a city. Nemám na mysli mnohé myšlenky, které přicházejí a zase odcházejí, ale mysl s velkým M, tu jež se rodí v hloubi vašeho ducha. Toto myšlení určuje váš základní postoj, s nímž se stavíte před Boha, před sebe samé i před ostatní lidi. S tohoto postoje vychází směr vašeho bytí.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. srpna 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že k POZEMSKÉMU ŽIVOTU PATŘÍ I ZKOUŠKY. Ať už malé či velké, zkoušky tvoří nevyhnutelně část vaší existenční pouti. Některé jsou dány prostředím, ve kterém žijete a rozhodnutími těch, jež vás obklopují. Jiné jsou dány rozhodnutími kolektivní mysli a hříchy lidstva, které utváří ducha světa, jenž na vás má dramatický vliv. A nakonec jsou to vaše osobní rozhodnutí, váš způsob myšlení a vaše hříchy. Ráda bych vám to vysvětlila.

Především, zkoušky nepřichází od Boha, který si pro své děti přeje jen štěstí. Bůh zkoušky dovoluje, abyste čelili výzvám života a upevnili se v boji mezi zlem a dobrem, volili to, co je správné podle zákonů života a odmítali co se jim protiví. Zkoušky tříbí vaši schopnost rozlišovat a pomáhají vám lépe chápat skutečnost i sebe samé, svá omezení i silné stránky, své reakce, učiněné chyby a sílu své vůle. Bez zkoušek byste zůstali dětinští. To je důvod, proč je Bůh dovoluje.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Pečeť Nejsvětější Trojice

Drazí bratři a sestry,

čím je Církev Ježíše Krista celého vesmíru? Na tuto otázku odpovídá Duch Svatý v poselství, které vám dnes přinášíme a z něhož vybíráme klíčové body.

Tato Církev je „jedna, nedělitelná v celém vesmíru“. Boží děti nemohou být rozděleny, neboť jejich Bůh, byť ve třech Osobách je sjednocen ze své podstaty. Je Bohem Trojjediným. A tak jsou i Boží děti mezi sebou jednotné v Duchu Svatém, skrze Ježíše Krista, aby byly vyzdviženy k Otci.

Církev, o které k vám mluvíme, je tatáž, kterou založil Ježíš Kristus a která zůstala věrná v průběhu dějin a jež je předurčena k mystickému sjednocení s Kristem, aby se nakonec stala platným nástrojem, schopným přivést ke Kristu celé stvoření. Ona připravuje a očekává druhý slavný příchod svého Pána, aby s ním mohla vstoupit do nového stvoření zaslíbeného Bohem1.

Celý příspěvek