Úvahy

Napsat komentář

Protože nejsou překlady vždy vkládány dle data vzniku, bude vždy poslední přidaný příspěvek odlišený hvězdičkou před názvem.

* 7.10.2016 Neposkvrnění s Neposkvrněnou

20.9.2016 Čas Antikrista – čas triumfu Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Lidstva z jiných planet 2. část

Lidstva z jiných planet 1. část

Mé kněžství v Centrální buňce

Historický vývoj kněžství

5.4.2016 Čas svědectví

1.4.2016 Oslava Velikonoc v celém vesmíru

8.3.2016 Ježíš Kristus je člověk a Boží Syn

4.3.2016 Obrácení k živému Bohu

26.2.2016 Celistvost Božího lidu

23.2.2016 Nový lid

Další

Kosmický přechod

Napsat komentář

Vážení čtenáři a posluchači,

v poslední době se na nás obrátilo několik návštěvníků těchto stránek s dotazem, proč nejsou uveřejňovány další překlady. Hlavním důvodem je skutečnost, že v současnosti je snaha připravit pro tisk novou knihu „Vesmír a jeho obyvatelé“. Další komplikací je to, že dříve byla poselství a úvahy překládány z psané podoby, nyní jsou to videa. Tím se zmenšil i tak malý počet lidí, kteří se mohou na překladech podílet. Pokud je mezi vámi někdo, kdo by mohl pomoci, ozvěte se prosím.

Dnešní překlad je poselství Ducha Svatého z 15. května tohoto roku, které bylo zveřejněno 7. června tohoto roku. Na italských stránkách je poselství doplněno promluvou o. Tomislava a Stefanie Cateriny. Tato část ale ještě není přeložena.

Poselství Ducha Svatého z 15. května 2016

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Drahé děti, můj lide,

dnes si přeji vám požehnat a zahrnout vás svým světlem. Oheň mé lásky na vás sestupuje tak, jak sestupoval při prvním Letnicích, ve chvílích narození Církve. Pokud je můj oheň přijat do vašeho srdce, stává se světlem a světlo osvěcuje každou temnotu, stává se autentickým a hlubokým poznáním Boha.

Mým úkolem je přivést vás do plné pravdy, podle Otcova přání a podle toho, co umožnil Syn svojí obětí za vás. Je mým úkolem vás osvětlit ve vaší hloubce, osvětlit vás zhůry; mým neustálým úkolem je přivádět vás k poznání Toho, který je Cesta, Život a Pravda. Žiji pro Otce a Syna a s nimi žiji pro náš lid; říkám náš, protože je to lid Otce, Syna a Ducha Svatého.1

Další

Cesta nového lidu

Napsat komentář

Vážení čtenáři a posluchači,

na italských stránkách byla dána ke stažení brožurka Cesta nového lidu, která byla doposud k dispozici pouze v papírové podobě. Je odlišná tím, že nepřináší pohled o. Tomislava Vlašiće, či Stefanie Cateriny, ale lidí kteří žijí v jejich blízkosti.  Snaží se odpovědět na otázku: kdo jste a jak žijete?  Přinášíme Vám ji prozatím ve verzi, kterou nám poskytli slovenští přátelé. Časem bude snad k dispozici i český překlad. Pokud by se někdo přepisu ujal, je samozřejmě každá pomoc vítána.

Zde je zmíněná publikace ke stažení

Pokoj a dobro přeje

správce českých stránek

 

Textová podoba zvukových záznamů

Napsat komentář

Drazí čtenáři a posluchači,

budeme postupně přinášet textové přepisy zvukových nahrávek. Ne všichni mají možnost poslouchat zvukové záznamy a proto, jak věříme, si textové přepisy najdou své uplatnění. První přepisy jsou z října roku 2014 a jsou to komentáře ke knize Přepsat dějiny svazek II. Jednotlivé texty budou řazeny chronologicky, tak jak byla publikována jejich zvuková podoba. Texty neprošly jazykovou úpravou.

Ještě přikládáme křížovou cestu, inspirovanou texty publikovanými na těchto stránkách.

Křížová cesta

Vaše poslání na Zemi

Napsat komentář

Ježíšovo poselství z 6.ledna 2016 – Zjevení Páně

Zvukový záznam úvahy k tomuto poselství

Drahé děti,
dnes, v den, který je slavnostní pro celý vesmír, vám chci požehnat, neboť začíná nová fáze v dějinách lidstva. Nejste si toho zcela vědomi, protože ve srovnání s jinými lidstvy toho vidíte málo. To ale nevadí. Existuje hlubší pohled a tím je pohled ducha. Ve vašem duchu se budete moci vždy účastnit všech událostí, protože já vám to umožním.

S mým dnešním požehnáním začíná vaše poslání na Zemi, které se bude odrážet na nízký vesmír. Stejně tak jako se na vás odráží poslání věrných bratří v nízkém vesmíru. Mějte na paměti, že základem jejich působení je modlitba, oběť a láska všech věrných lidstev, všech svatých i všech mimořádných nástrojů. Proto můj lid, můj svatý Boží lid, má sílu, které nic neodolá. Nechte se tedy vést touto silou, tímto působením ve vesmíru, nechte se unášet touto vlnou milosti a síly, jež vás zahrne.

Další

Evangelizace nízkého vesmíru

Napsat komentář

Drazí čtenáři,
přinášíme vám poselství, které jsme dostali od sv. archanděla Michaela. Myslíme, že je není třeba komentovat. Necháme na vašem svědomí, aby jste ho posoudili a rozhodli se, zda a jak ho, ve svobodě Božích dětí, přijmete.
Žehnáme vám a provázíme vás modlitbou.
Stefania Caterina e Tomislav Vlašić

Poselství svatého archanděla Michaela z 5. ledna 2016, vigílie slavnosti Zjevení Páně

Evangelizace nízkého vesmíru

Drazí bratři a sestry na planetě Zemi, kteří jste se rozhodli náležet k novému lidu, s radostí vám oznamuji, že se zítra, v den, kdy se na Zemi připomíná Zjevení Páně, započne evangelizace nízkého vesmíru. Bůh Otec tak uskutečňuje zaslíbení, které dal svému Synu Ježíši Kristu, Spasiteli a všem lidem rozptýleným po celém vesmíru. Dá poznat dílo vykoupení i v nízkém vesmíru, tam kde nebylo až doposud známo. Ježíš završí toto velkolepé dílo v moci Ducha Svatého; použije k tomu mimořádné nástroje a lid, jenž bude nabývat na síle. Proto mi dal Ježíš příkaz, aby byla zahájena neprodleně evangelizace nízkého vesmíru. Vše je připraveno. Andělské šiky, stejně tak, jako Centrální buňka. Také jsou připraveni věrní bratři, kteří zítra vstoupí do nízkého vesmíru ve jménu Trojjediného Boha.

I vy jste připraveni; Pán vás v těchto letech vystavil zkouškám, viděl vaši cestu a uznal vás za věrné; proto se i vy budete účastnit evangelizace nízkého vesmíru svým obětovaným životem Bohu, v neposkvrněnosti a univerzálním společenstvím. Vaše modlitba bude pomocí a ochranou věrných bratří a těch, kteří se v této době přiblíží víře, nejen v nízkém vesmíru, ale i na Zemi. Toto vaše působení bude současně i evangelizací Země, v očekávání, až bude všechno dovršeno. Vybízím vás proto, aby jste se snažili ve vašem drahocenném a nenahraditelném poslání. Nezapomínejte, že na Zemi proběhne poslední bitva mezi Ježíšem a Luciferem ve chvíli slavného Kristova návratu.
Další

Identita člověka část 1

Napsat komentář

Zvuková podoba této úvahy

Drazí bratři a sestry, tento týden budeme mluvit dvakrát o andělech.

Dnes mluvíme o sedmi velkých archandělech, které dnes církev slaví. Příště, druhého října, budeme mluvit o andělech strážných. Je to velmi důležité téma.
Dnes mluvíme o sedmi velkých archandělech a ještě o nich budeme mluvit, protože jsou součástí centrální buňky, kterou duchovně vedou.
Vy, kteří jste četli knížku Přes velkou barieru, to pochopíte. Ostatní možná nebudou všemu rozumět, ale pochopí později, až se k tomu vrátíme.

Další

Older Entries