Vstříc Novému Stvoření

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić


Napsat komentář

Úvahy

18.6.2017 Tělo a krev Kristova

11.6.2017 Nejsvětější Trojice

3.6.2017 Probuďme se v Duchu Svatém

31.5.2017 Královna vesmíru k nám mluví

7.5.2017 Buďte kněžským lidem

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13.června 2017

Moje drahé děti,

dnes vám chci říct, že vás BŮH VEDE A UČÍ. Vede dokonale váš život, pokud mu to dovolíte. Pro každého z vás, má Otec jedinečný a neopakovatelný plán. Vždy se jedná o plán pro vaše dobro a štěstí. Ve stejném okamžiku, ve kterém jste tvořeni, vám Otec svěřuje poslání a žádá, aby jste ho přijali a naplnili pomocí prostředků, jež vám dává On sám. Rozhodnutí je na vás a je vždy svobodné. Když se rozhodnete žít podle Božích zákonů a plnit jeho vůli, vás Otec svěřuje Synu a ve jménu Syna vám dává Ducha Svatého. Jestli jste věrni a stále obnovujete vaše “ano” Bohu, ať už v malých, či velkých věcech, tak se vaše existence ubírá správným směrem a je vedena Duchem Svatým. Je to On, jež vás přivádí k Ježíši. Dává vám ho lépe poznávat, připomíná vám jeho učení a dává vám milost poznání a sílu k naplnění toho, co je hodné mého Syna. Ježíš vás přijímá v Duchu Svatém, očišťuje vás od každého hříchu a daruje vás Otci. Takto se váš život stává zázrakem Trojjediného Boha, životem, který se obnovuje s každým nadechnutím, z každým tepem vašeho srdce.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Budu hlasem chudých v Bohu

Ghedi 13. května – Svátek Panny Maria Fatimské

Poselství Panny Marie

Drahé děti,

dnes jste mě velmi potěšily, protože máte takovou touhu mě uctívat. Mnoho dětí na Zemi mi dnes vzdává chválu a slávu a já to vše předávám Bohu za vás.1

Ve všech svých zjeveních jsem používala prosté nástroje, malé, pokorné. Oni byli mým hlasem před lidstvem. Stejně tak, jsem byla já jejich hlasem před Bohem. Já jsem hlasem všech mých dětí před Bohem, zvlaště těch nejmenších dětí, nejchudších a nejpokornějších, těch které nežádají nic, než aby mě mohly milovat.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. května 2017

Moje drahé děti,

dnes vám chci říct, že BŮH UTĚŠUJE A UZDRAVUJE. Utěšuje vás ve vašich trápeních a zná každou vaši bolest. Ví, jak jste utvořeni, zná vás mnohem více, než můžete znát sami sebe. Svojí moudrostí proniká celou pravdu vašeho bytí a vašeho života. Nic není skryté jeho očím a dívá se na vás s nesmírnou něžností.

Duch Svatý, Utěšitel působí ve vás. Jeho útěcha nespočívá v něčem emotivním, či nasládlém. Je to láska, síla a poznání, jejichž prostřednictvím můžete vyjít z každé obtížné situace a otočit stránku vašeho života.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Buďte milosrdným a spravedlivým lidem

23.4.2017 – Neděle Božího milosrdenství

Ježíšovo poselství

Drahé děti, můj lide,

pokoj vám. Přináším vám radost vzkříšení, tak jak jsem ji přinesl apoštolům. Je to táž radost, dnes jako tehdy. Radost, která přetrvá i čas, neboť v novém stvoření budete zakoušet se mnou v plnosti radost ze vzkříšení.

Dnes si připomínáte Boží Milosrdenství. Já jsem Otcovo Milosrdenství, jež se stalo tělem a sestoupilo na Zemi.

Děti, přeji si, aby každý z vás i celý tento lid byl milosrdný, aby byl zdrojem milosrdenství pro celé lidstvo. Milosrdenství se rodí ze spravedlnosti. Jakou spravedlnost mám na mysli? Ne tu, o kterou se snaží lidé a jež je často pomstou, oko za oko, zub za zub; toto není Boží spravedlnost. Spravedlnost v Boží mysli znamená žít spravedlivě, to je, podle Božích zákonů, v pravdě. Já jsem Pravda. Jestliže zůstanete sjednoceni se mnou, žijete ve spravedlnosti Pravdy; v této spravedlnosti se stáváte schopnými milosrdenství.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Brzy se vrátím do světa

Ježíšovo poselství

15. dubna 2017 – Velikonoční vigílie

Drahé děti,

přeji si strávit tento okamžik s vámi, žehnat a poděkovat vám, protože čekáte, že se moje světlo jednoho dne navrátí do tohoto světa. A ono se vrátí. Děti, vrátím se brzy a chci, abyste byli připraveni.

Svět věří, že jsem v hrobě, tento hrob se však otevře a tentokrát už navždy. Nikdo už nebude moci držet můj lid uvězněný v mnohých hrobech, zbudovaných zde na Zemi a v nízkém vesmíru.

Čekají vás velké, ale i těžké dny, nemusíte se ale lekat: čas se blíží ke konci. Neříkám, že to bude zítra, čas se ale krátí, brzy se vrátím do světa, k prospěchu celého vesmíru, tak jak tomu už jednou bylo. Tentokrát přijdu, abych shromáždil svůj lid a přivedl ho do Království bez konce, do Království, kde bude světlo svítit navždy, kde už nebude noci a život zazáří v lidech a stvořeních.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. dubna 2017

Moje drahé děti

dnes vám chci říct, že BǓH MILUJE A ODPOUŠTÍ. Miluje vás takové jací jste, tak jako otec miluje své dítě, křehké a nevděčné. Bůh vás miluje proto, co jste, ne proto co máte, ani ne proto co děláte. Cení si vašeho úsilí pro Něho i všeho, co dělíte dobře, ale miluje vás i tehdy, když nejste schopni dělat nic. Objímá vás v každé vaší slabosti a podpírá vás svojí láskou. Nemnozí z vás chápou jeho lásku, On vás však přesto stejně vždy miluje dál. V tomto životě i po něm. Je vám Otcem navěky. Hledá vás v každém vašem osamění.

Žádám od vás, abyste začali vážně věřit v Boží lásku a nechali se od Boha milovat. Proč je pro vás, děti, tak těžké nechat se milovat Bohem? Protože se bojíte mu otevřít a odevzdat mu život? Vyzývám vás, abyste svěřili svoji existenci s plnou důvěrou do jeho rukou a nechali ho vést vaše kroky. Potom uvidíte, jak váš život rozkvete a nebudete se ničeho bát, ani smrti.

Celý příspěvek