Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Pečeť Nejsvětější Trojice

Drazí bratři a sestry,

čím je Církev Ježíše Krista celého vesmíru? Na tuto otázku odpovídá Duch Svatý v poselství, které vám dnes přinášíme a z něhož vybíráme klíčové body.

Tato Církev je „jedna, nedělitelná v celém vesmíru“. Boží děti nemohou být rozděleny, neboť jejich Bůh, byť ve třech Osobách je sjednocen ze své podstaty. Je Bohem Trojjediným. A tak jsou i Boží děti mezi sebou jednotné v Duchu Svatém, skrze Ježíše Krista, aby byly vyzdviženy k Otci.

Církev, o které k vám mluvíme, je tatáž, kterou založil Ježíš Kristus a která zůstala věrná v průběhu dějin a jež je předurčena k mystickému sjednocení s Kristem, aby se nakonec stala platným nástrojem, schopným přivést ke Kristu celé stvoření. Ona připravuje a očekává druhý slavný příchod svého Pána, aby s ním mohla vstoupit do nového stvoření zaslíbeného Bohem1.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. července 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT JE VZPOMÍNÁNÍ NA BOHA A HLEDÁNÍ PRAVDY. Už od okamžiku početí, kdy váš duch vidí Boha tváří v tvář, jak jsem vám vysvětlila, se vzpomínka na Boha otiskuje do vašeho ducha a provází vás po celý život v různých podobách a s různou intenzitou.

Jestli jste v okamžiku početí přijali Boha i poslání, jež vám bylo svěřeno, vzpomínka je ve vás přítomna od nejútlejšího věku a stává se časem stále živější; nemůže ho zatemnit ani vliv prostředí. Takto se z pouhé vzpomínky stává vnímání Boží přítomnosti, která vás vede k víře1, jejímž prostřednictvím se proměňujete a jste připraveni plnit vaše poslání.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Lide můj, pas mé ovce!

Drazí bratři a sestry, Pán s vámi!

Jak jsme vám již psali, v této době, která se otevírá před námi, vás budeme provázet a budeme se za vás modlit. Předáme vám vše, co nám Pán zjeví. Za tím účelem vám předkládáme Ježíšovo poselství z 18. května minulého roku, které jsme dostali skrze Stefanii na začátku našeho semináře v příležitosti slavnosti letnic. Po tomto poselství budou následovat další dvě: od Ducha Svatého a od Boha Otce, respektive z 19. a z 20. května, která byla dána na témže semináři.

Skrze tato tří poselství Nejsvětější Trojice vyjádřila a vyjasnila obsah toho, co má Církev Ježíše Krista celého vesmíru žít a předávat prostřednictvím evangelizace.

V obětování se Nejsvětější Trojici za vás, vás zdravíme a žehnáme vám.

Ježišovo posolstvo

Ľud môj, pas moje baránky!

Drahé deti,

všetkých vás jedného po druhom objímam a žehnám. Dorazili ste k vigílii veľkej udalosti, očakávanej mojou Najsvätejšou Matkou a všetkými svätými – zjavenie Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo sa zjavuje prostredníctvom Božieho ľudu, to znamená Božou Cirkvou. Počas týchto rokov ste pochopili, že ste kňazský, kráľovský a prorocký ľud. Teraz sa má toto všetko zjaviť.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Boží království je mezi vámi

Drazí bratři a sestry,

stále neustávají zmatky kolem našich stránek, jenž jsou opakovaně cílem útoků. To nám připomíná stále větší odpovědnost žít a rozšiřovat univerzální poselství spásy, které nám bylo svěřeno a které jste poznali v uplynulých letech.

Co se týče nás, snažíme se stále víc předávat, to, co jsme dostali. Proto vám nabízíme poselství Panny Marie z 13. května letošního roku, které rozvíjí povahu a způsoby evangelizace Země a zjevení Božího království v tomto čase.

Protože věříme, že naše stránky budou nadále čelit různým tlakům, kvůli obsahu, jež přináší a který je zjevně pro někoho nepříjemný, vás žádáme, abyste nám pomohli, jak nejlépe umíte, svědčit a předávat dalším, co jsme vám sdělili a nadále budeme sdělovat. Jsme si jisti, že se můžeme spolehnout na vaši spolupráci a předem vám děkujeme.

Jak můžete pozorovat, zmatek na Zemi sílí každým dnem. Proto je nezbytné pro každého z nás být zakořeněni stále více v životě Nejsvětější Trojice. To nás uschopní nebýt zmítáni událostmi světa a poznávat potřebné kroky, které je třeba učinit, jako jednotlivci i jako lidstvo.

Stále spojeni v modlitbě a oběti života Bohu vás zdravíme a žehnáme s přáním všeho dobrého.

Tomislav Vlašić e Stefania Caterina

31. května 2018

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. června 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT SE VTĚLUJE V ČASE A PROSTORU. Váš život není něco abstraktního, výslednice náhodných okolností. On vyvěrá z lásky a mysli Trojjediného Boha. Život každého člověka je jako nádherný strom: kořeny má ve věčnosti, kvete a přináší plody v čase, aby byl znovu přesazen do věčnosti, kde bude přebývat navěky. Váš Stvořitel, jako moudrý zahradník, ví kam umístit každý strom, ale i strom musí udělat to, co mu náleží. Vysvětlím vám proč.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Církev Ježíše Krista celého vesmíru

Tomislav Vlašič a Stefania Caterina

Drazí bratři a drahé sestry, tímto dokumentem veřejně vyhlašujeme existenci a poslání „Církve Ježíše Krista celého vesmíru„.

Během těchto let jsme vás prostřednictvím knih a promluv seznámili s tím co nám zjevil Bůh a jeho nástroje. Jedná se o velký Boží plán spásy pro celý vesmír. Na této internetové stránce1 naleznete vše potřebné k pochopení toho, o čem mluvíme. Zde se omezíme jen na shrnutí některých zásadních bodů, které jsou základem cesty a poslání Církve Ježíše Krista celého vesmíru.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Úvahy

5.5.2018 Buďte mým prorockým a královským lidem 

28.4.2018 Nové kněžství – jeho služba v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru 

21.4.2018 Nové kněžství

14.4.2018 Spasený a celistvý člověk

24.3.2018 Být svobodní v Kristu

Celý příspěvek