Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Velké Ježíšovo svědectví

Dopis Božímu lidu

8. ledna 2023, Křest Páně

Velké Ježíšovo svědectví

Drazí bratři a sestry,

vstoupili jsme do třetího roku DOČASNÉ JEŽÍŠOVY PŘÍTOMNOSTI na Zemi. Jeho zvláštní přítomnost v duchu nám oznámila Panna Maria ve svém poselství ze 7. prosince 2020, na které vás odkazujeme.1

Vám i nám samotným přejeme do roku 2023, abychom mohli vstoupit do plného a autentického spojení s Ježíšem, s jeho životem a působením ku prospěchu Země a celého vesmíru. Vy z vás, kteří jste sledovali tyto programy a šli společně s námi, jste si mohli rozšířit svůj pohled na vesmír a na dynamiku jeho dějin. V posledních letech, jsme se vždy snažili ukazovat jednoduchou a jasnou cestu, jež vede ke slavné budoucnosti a která nutně přejde k PŘIVEDENÍ CELÉHO VESMÍRU KE KRISTU.2 Tak jste mohli v tichu a modlitbě utvářet své myšlení a rozhodovat se.

Uplynulá doba přinesla na Zemi mnohé události a nyní je třeba dát odpověď Bohu. Je zapotřebí vydat svědectví působení, které Otec završuje skrze svého Syna Ježíše Krista, v moci Ducha Svatého, prostřednictvím „Církve Ježíše Krista celého vesmíru“, té, jež je přítomna na Zemi a která sestupuje z Nebe.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Promluvy – Mauro

14.1.2023 Neděle 1. týdne v mezidobí

7.1.2023 Vigílie Křtu Páně

5.1.2023 Vigílie Zjevení Páně

30.12.2022 Svatá. rodina

26.12.2022 sv. Štěpán

Celý příspěvek


Napsat komentář

Vánoce s Ježíšem

Drahí bratia a sestry,

ako sa blížia veľké vianočné sviatky, chceme sa s vami spojiť s našimi myšlienkami a našimi najúprimnejšími želaniami.

Situáciu na Zemi v tomto čase máme pred svojimi očami – veľká časť ľudstva je zmätená, osamotená a zovretá v úzkosti. Keďže nedokáže vidieť budúcnosť, jednoducho sa snaží prežiť a tak sa stále viac uzatvára do egoizmu, do vzbury voči Bohu a do netolerantnosti voči všetkému a voči všetkým.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Maria, brána nebeská

úryvek z poselství Panny Marie z 15. srpna 2013

Moje neposkvrněnost je zcela výjimečným privilegiem, které je spojeno s mým Božským mateřstvím; nicméně k neposkvrněnosti jste povolaní vy všichni. Celá vaše duchovní cesta musí směřovat k postupnému očištění od hříchu a porušenosti, dokud nedosáhnete stavu neposkvrněnosti, díky níž budete mít účast na Boží milosti a budete hodni patřit k novému lidstvu. Celý lidský rod v celém vesmíru bude muset dosáhnout tohoto stavu čistoty, aby mohl vstoupit do nového stvoření: nové stvoření bude neposkvrněné a stejně tak i nové lidstvo.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Rozhodnutí duše

Poselství Ducha Svatého z 23. května 1999

„Řekl jsem vám o Bohem respektované intimitě vaší duše. Existuje intimita v dobru a intimita ve zlu, podle vašeho rozhodnutí; vězte, že obě dvě Bůh respektuje a k ničemu vás nenutí. Já osvětluji vaše nitro, ono hluboké místo ve vás, abyste si uvědomili, co ve vás nefunguje. Mnohé mechanizmy vám unikají, ale já vám je mohu ukázat, jestliže se mi svěříte. Moci zahlédnout vlastní ubohost a zároveň pochopit, co máte dělat, abyste překonali hřích, vlastní bídu a temnotu, je pro vás chvílí velké milosti.

Odtud pochází ale i vaše utrpení; když vás postavím před pravdu, vy trpíte, protože si uvědomíte, že musíte umřít sobě, vlastnímu egoismu. Zde se rozděluje cesta: někteří se rozhodnou pro Boha a jejich utrpení se stává plodnou očistou přinášející ovoce a přivádí k obnově, dokud se z vás nestane nové stvoření. Jiní odmítají Boha a před pravdou trpí také; ale toto utrpení však není očistné, ale je v něm vztek, odmítání, agresivita. I když trpí jako ti druzí, jejich utrpení nepřináší dobro, ale zlo, protože se stali Božími nepřáteli. Kdo bojuje proti Bohu, trpí; ne proto, že by mu Bůh způsoboval utrpení, ale působí ho pravda, jež křičí v jeho nitru a on ji odmítá.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Náš odkaz

Drazí bratři a drahé sestry,

každý rok nám byly obvykle pro slavnost Krista Krále vesmíru dány pokyny pro následující rok. Mnozí z vás očekávají Ježíšovu řeč. Ježíš nám ale oznámil, že si nepřeje mluvit.

Proč? Protože se lidstvo na Zemi nechce měnit. Slova, která by vyslovil, by byla pro většinu lidstva, která by tato slova nepřijala, tvrdou řečí a způsobila by bolest v duších dobré vůle.

Ježíš je trpělivý a promluví k lidstvu v příhodnější chvíli. Nicméně, nadále bude vést v duchu ty, jež přijali, že k Němu budou přivedeni, podle programů, které jsme vám sdělili v těchto letech. Bude poučovat ty, kteří patří k jeho Církvi celého vesmíru.

Pro nás, coby členy Centrální buňky, nastal čas stáhnout se do ticha, abychom mohli vykonat úkol, který nám Pán svěřil. V současnosti, tak jak vám bylo řečeno, je Ježíš na Zemi přítomen zvláštním způsobem, je to čas jeho dočasného příchodu. Tři mimořádné nástroje jsou plně zapojeny do působení Spasitele zde na Zemi, to se však odráží na celý vesmír.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Povedala som vám všetko

Posolstvo Panny Márie zo 14. augusta 2021, vigília slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

Povedala som vám všetko

“Drahé deti,

obraciam sa na ľudstvo a na kresťanov Zeme, zvlášť na tých, ktorí patria “Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru”.

Po ceste, ktorú som s vami v týchto rokoch urobila, sa môj dlhý rozhovor s vami tu končí. Všemohúci Pán stanovil, že čas môjho verejného zjavenia sa ľudstvu Zeme sa skončil. Sťahujem sa do dimenzie, ktorá mi je vlastná, v Najsvätejšej Trojici, odkiaľ budem v každom prípade vám naďalej pomáhať a sprevádzať vás.

Ten z vás, kto počas týchto rokov kráčal vo viere, sa nemusí diviť a ani sa ľakať, lebo každé Božie rozhodnutie je vždy pre dobro jeho detí a zahŕňa vznešenú múdrosť, ktorá dobre pozná potreby každého človeka a celého ľudstva. Aj Ježiš musel zanechať svojich apoštolov a učeníkov, aby im dovolil prijať Ducha Svätého a vzrastať vo viere, aby svedčili o jeho evanjeliu ako zrelí a uvedomelí ľudia.[2] To isté platí pre vás – vyrástli ste a Pán od vás očakáva svedectvo na výške toho, čo ste dostali.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Zanechávám vás v rukou svého Syna

7. srpna 2021 – Slavnost Boha Otce

Poselství Boha Otce

Zanechávám vás v rukou svého Syna

„Drahé děti,

děkuji vám, že jste opět zde, v tomto roce, který je velmi důležitý pro vás všechny i pro celé lidstvo. Je to rok přechodu k MESIÁNSKÉMU ČASU, což vám bylo oznámeno a co se musí také naplnit.1

Ještě jednou jsem poslal svého Syna na Zemi, jako světlo světa,2 aby jeho světlo zazářilo v každém z vás, v mém lidu a na celé Zemi. Světlo mého Syna také způsobí , že se vynoří i temnoty, protože na této planetě se odehraje velká bitva.

Bude to počátek velkého střetu mezi světlem a temnotou. Tato bitva skončí slavným příchodem mého Syna na konci časů, nebo přesněji řečeno, tím, že se ve slávě ukáže, protože Ježíš je již zde, mezi vámi. V této mesiánské době musí hvězda mého Syna zářit na této temné planetě, pro dobro celého vesmíru, který očekává spásu.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Kráčejte ve stopách svatých, ve společenství s nimi – Již žijete v kosmických letnicích

29. června 2021 – Slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla

Poselství apoštola sv. Petra

Kráčejte ve stopách svatých, ve společenství s nimi

“Drazí bratři a sestry,

zdravím vás s Boží láskou a přináším vám jeho pokoj. Společně se svým bratrem Pavlem vás objímám a děkuji tomuto lidu za cestu, kterou podnikl, za zkoušky, kterými prošel a za věrnost, kterou ukázal vůči Bohu.

Nazýváte nás apoštoly, těmi, kteří byli postaveni Bohem jako základ Církve1 a opravdu jme se ním stali: prostřednictvím našich slov, spisů a krví prolitou pro Krista, jsme přispěli k vybudování Církve, kterou založil náš Pán Ježíš Kristus. Je to vždy On, kdo koná dílo a my se účastníme v míře, ve které jsme připraveni přijmout jeho lásku a moc.

My všichni apoštolové a svatí všech časů a ze všech míst, jsme za sebou nechali brázdu světla, víry, naděje a lásky a vy nyní musíte jít v našich stopách. Je důležité, abyste pochopili, že svatí v Nebi nejsou statickými, nehybnými figurami na šachovnici věčnosti. Naopak, my všichni – apoštolové, mučedníci a proroci – jsme v neustálém pohybu, protože jsme zapojeni do dynamičnosti působení Ducha Svatého. Završujeme všechno, co živí a zesnulí ve svých obtížích, nemohou provést tak jak by si přáli. Pomáháme jim a jsme jim na blízku v jejich únavě, aby mohli dokončit to, co jim Bůh svěřil.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Štyridsať rokov so mnou na púšti tejto Zeme

24. júna 2021, vigília výročia zjavení Kráľovnej pokoja v Medžugorí

Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie

„Drahé deti,

prešlo štyridsať rokov od začiatku mojich zjavení v Medžugorí. Spolu, vy a ja, sme štyridsať rokov kráčali na púšti tejto Zeme a preto vám ďakujem.

Všemohúci Pán ma poslal k vám v tom ďalekom roku 1981, lebo sa Zem nachádzala vo vážnych ťažkostiach a bola na pokraji nukleárnej vojny. Kresťania boli zdesení z atentátu na pápeža Jána Pavla II. Vojny a nezhody prechádzali vaším ľudstvom. Predstavila som sa vám ako Kráľovná pokoja, aby som vám ukázala cestu pravého pokoja, pokoja môjho Syna Ježiša, jediného a pravého pokoja. Oznámila som vtedy, že toto majú byť moje posledné zjavenia na Zemi, lebo tak ustanovil môj Pán, ktorý mi zveril úlohu viesť kresťanstvo na Zemi k novým časom.

V Medžugorí, malej dedinke s jednoduchými a veriacimi ľuďmi, som chcela vytvoriť oázu ducha v púšti na Zemi, z ktorej by som hovorila ku kresťanom všetkých vyznaní, k ľuďom dobrej vôle a uhasila smäd po Bohu v mnohých dušiach. Táto oáza by sa stále viac rozširovala, ak by farníci a pútnici priľnuli k mojim ponaučeniam s pokorným a úprimným srdcom a ak by Katolícka cirkev rešpektovala a uznala moje zjavenia a moje dielo.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Vesničky ducha

5. června 2021 – Vigilie slavnosti Těla a Krve Páně

Poselství Boha Otce

Vesničky ducha

Drahé děti,

přicházím k vám o vigilii této velké slavnosti, při níž uctíváte Tělo a Krev mého Syna Ježíše Krista. Nejste si ještě zcela vědomi velikosti Eucharistie, živé Ježíšovy přítomnosti mezi vámi. Je to poklad, který vám byl svěřen a který vyvěrá z mé lásky k vám, z oběti mého Syna a z působení Ducha Svatého. Bez eucharistické Ježíšovy přítomnosti by Země nemohla odolávat neustálému zvrhlému působení Lucifera a jeho následovníků, jež na Zemi působí odjakživa.

Hostie, kterou přijímáte během eucharistické slavnosti není nějakým symbolem, či vzpomínkou: Je to velkolepá i strašná skutečnost, neboť v sobě obsahuje Tělo, Krev, Duši i Božství Ježíše, pravého Boha u pravého Člověka . Nese v sobě trojiční moc a primární energii, jež vám slouží k životu. Pokaždé, když přijímáte Ježíšovo Tělo a Krev, dostáváte to, co potřebujete v dané chvíli a v té části vaší cesty, ve které se právě nacházíte; jako mana na poušti, která přicházela den za dnem, v míře vhodné pro každého.1

Celý příspěvek


Napsat komentář

Jedno tělo, jeden duch

22. května 2021 – Vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého

Poselství Ducha Svatého

„Drahé děti,

došli jste do důležité etapy, protože Otec se chystá otisknout do vašich dějin definitivní zlom. Tento zlom se netýká jen vaší planety, ale celého vesmíru; nicméně Země má strategickou úlohu v Božích plánech, tak jak vám již bylo obšírně vysvětleno, na Zemi se odehraje závěrečná bitva mezi oddíly Božími a oddíly Lucifera. Zlom, o kterém mluvím je představován DOČASNÝM JEŽÍŠOVÝM PŘÍCHODEM na Zemi, který pro Lucifera a jeho následovníky je jasným signálem, že se jejich čas chýlí ke konci.

Slavnostně vám oznamuji, že dnes začíná pro celý vesmír a zvláště pro Zemi pravé odpočítávání. Události tlačí a čas poběží stále rychleji vstříc závěru dějin, jenž vyvrcholí slavným Ježíšovým návratem, viditelným pro všechny. Ježíš přijde, aby soudil lidstvo všech časů, živé i mrtvé a aby s konečnou platností oddělil děti Boží od dětí Luciferových. Pokolení Ženy od pokolení hada.

Dříve, než toto všechno nastane, musíte ještě čelit dlouhé a obtížné bitvě proti silám temna. Proto je Ježíš již přítomen duchovně na Zemi, s mimořádnou mocí, aby vás podpořil. Jak můžete vidět, Země je zapletena do spirály nenávisti, nemocí a násilí; je spoutána v řetězech hříchu vzpoury proti Bohu a jeho zákonům. Lucifer naplňuje svůj temný lid pýchou, žízní po moci a falešných jistotách a stále víc lidí tlačí do propasti zoufalství. Většina vašich vládců je dokonale zapletena do spiknutí zla a myslí jen na sebe a vlastní prospěch. Konfederace světla a Ilumináti pokračují nerušeni ve své činnosti, ve své iluzi vytváření nového univerzálního řádu, který zabezpečí jejich peníze a moc. To vše na úkor nejkřehčích lidí, ubohých a vyděděných, kteří nemohou počítat s pomocí nikoho, kromě těch, kdo v srdcích ještě uchovali trochu lásky; to ale pro spásu lidstva nestačí.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Dovolte, aby mé Srdce ve vás zvítězilo

12. mája 2021, vigília zjavení Panny Márie vo Fatime

Posolstvo Panny Márie

„Drahé deti,

ďakujem vám, lebo oslavujete výročie mojich zjavení vo Fatime, ktoré boli dôležitou udalosťou pre dejiny Zeme a pre plán spásy.1

Keď ma Pán poslal do Fatimy, situácia ľudstva na Zemi bola veľmi vážna – prvá svetová vojna skrvavila Zem a všade panoval hlad, bieda a choroby. Svojimi zjaveniami som chcela priviesť ľudstvo späť k Bohu skrz moje Nepoškvrnené Srdce, aby sa zachránilo, podľa Božích prianí. Srdce ľudí bolo ale studené a necitlivé. Bolo to srdce z kameňa.

Situácia v dnešnej dobe sa veľmi nezmenila vzhľadom ku vtedajšej. Vojny, hlad, materiálna a duchovná chudoba a choroby, medzi nimi pandémia, ktorá vás zasahuje už viac ako rok,2 sú stále prítomné na Zemi. Nezmenilo sa ani srdce tohto ľudstva – je studené a nepriateľské voči Bohu ako vždy a dnes aj viac. Človek na Zemi sa vskutku cíti stále silnejší, lebo sa spolieha na technológie a na umelú inteligenciu, ktoré ho nafukujú pýchou a falošnými istotami.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Milosrdenství je pravda

10. dubna 2021 – Vigilie Neděle Božího milosrdenství

Ježíšovo poselství

„Drahé děti,

po oslavě Velikonoc se připravujete na Neděli Božího milosrdenství a je to dobře. Opravdu, po mé smrti a vzkříšení jsem se zjevil apoštolům, abych jim přinesl plod svého Utrpení a Vzkříšení, kterým je Milosrdenství. Pro vás jsem přijal smrt a vstal jsem z mrtvých, abych vám získal milosrdenství.

Totéž platí pro vás, pro všechny. Jestli nevstoupíte plně do mé Oběti, prostřednictvím mé Matky Spoluvykupitelky, nemůžete dostat ani darovat milosrdenství. Nestačí o milosrdenství mluvit, vzývat ho povrchním způsobem, anebo si myslet, že vám náleží jen díky mé Oběti. To nestačí: potřebná je také vaše svobodná a upřímná účasti na mém díle Vykupitele, která z vás dělá spoluvykupitele, kteří si milosrdenství zaslouží a mohou jej předávat dál.

Bez vaší účasti na mé smrti a vzkříšení zůstane milosrdenství pouhým abstraktním, nesourodým pojmem, zbaveným síly. Naopak jestliže se necháte ponořit, prostřednictvím Spoluvykupitelky, do mého Utrpení, můžete dosáhnout vzkříšení a žít nový, vzkříšený život. Takto se ve vás rodí milosrdenství jako plod, protože Otec v každém z vás i ve svém lidu vidí obnovování mého vítězného přechodu ze smrti do života. Takto předává milosrdenství vám a skrze vás těm, kteří chtějí odpuštění a obrácení a tak přejít ze smrti do života.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Jako pšeničná zrnka

Posolstvo Panny Márie 24. marca 2021, vigília sviatku Zvestovania Pána

Ako pšeničné zrnká

„Drahé deti,

sme znovu tu spolu v týchto dňoch prípravy na veľké sviatky veľkonočného obdobia. Dnes viac ako kedykoľvek inokedy si máte byť vedomí, čo znamená zomrieť a vstať z mŕtvych s Ježišom. Pravé poslanie Božieho ľudu nespočíva v hlásaní slovami, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, ale vo svedectve, že jeho smrť a vzkriesenie sú skutočné fakty, ktoré sa dejú v každom z vás a v celom ľude.

Celá Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru je dnes povolaná ku skutočne veľkému úsiliu tu na Zemi ako aj na iných planétach – ukázať víťazstvo môjho Syna nad smrťou a peklom. Zvlášť sa to má diať na vašej planéte prostredníctvom vás, ktorí ste sa rozhodli žiť podľa programov, ktoré vám boli odhalené v týchto rokoch. Sú to programy, ktoré platia pre všetkých, ktorí chcú úprimne patriť Ježišovi skrz moje Srdce.

Deti moje, pozývam vás, aby ste sa skrz mňa úplne ponorili do obety môjho Syna, aby ste boli spoluvykupiteľmi spolu so mnou, ktorá som Spoluvykupiteľkou. Žiadam vás, aby ste prežívali Veľkú noc nie len ako spomienku udalostí, ale ako skutočný pamätník, ktorý vo vás sprítomňuje tieto udalosti a robí ich živé a pôsobiace dnes, v historickej chvíli, ktorou Zem prechádza.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Panna Maria, nová žena

18. března 2021 – Vigilie slavnosti sv. Josefa

Poselství sv. Josefa

Panna Maria, nová žena

„Drahé děti,

obracím se na vás, jako milující otec. Ježíšovy a Mariiny děti jsou všechny i mými dětmi. Bdím nad vámi a nad celou Církví ve vesmíru, tak jako jsem bděl nad rodinou z Nazareta.

Právě rodina z Nazareta pro vás musí být příkladem a modelem autentického společenství v Bohu. Stala se první buňkou Církve celého vesmíru. Utvořila se s ohledem na Ježíše, žila pro Ježíše a následovala ho v průběhu jeho života; Ježíš ji připravil a poučil o všem. Toho jsem svědkem, protože můj život a mé poslání jsou nerozlučně spjaty s životem a posláním Marie a Ježíše. Ani moje předčasná smrt mě od nich nemohla oddělit; můj duch pokračoval a bude pokračovat ve společném působení s Marií a Ježíšem na věky.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Ježíš je zde, mezi vámi

21. února 2021 – Vigilie slavnosti Panny Marie Spoluvykupitelky lidstva

Poselství Panny Marie – Ježíš je zde, mezi vámi

„Drahé děti

děkuji vám, že jste mě uznali a přijali jako Spoluvykupitelku lidstva, tak jak jsem se vám představila před rokem. Mezitím Země už není tím, čím bývala a i vy jste se změnili. Těžkosti, kterým čelí vaše lidstvo, vás nezdrtily, ale pomohly vašemu zrání na cestě.

Osamocení a odloučenost, jež přináší pandemie1, pro vás nebyly a nejsou strašlivou pouští, tak jako pro mnoho jiných, ale naopak oázou ticha a pokoje, která umožňuje život s vaším Bohem.2 Modlila jsem se za vás a bděla nad tímto lidem, nad Církví celého vesmíru přítomnou na Zemi, aby můj Syn mohl proměnit každou vaši obtíž v novou příležitost k opravdovému životu.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Čas, který přijde

16. ledna 2021 – Vigilie slavnostního zasvěcení se Nejsvětější Trojici

Poselství Boha Otce

Čas, který přijde

Milované děti,

uběhl skoro rok ode dne, kdy jsem vám oznámil oddělení mé Církve celého vesmíru od Církve falešné1 a to se také stalo. V roce, který právě skončil se Země zásadně proměnila a vaše lidstvo je sklíčeno pandemií a ekonomickou i sociální krizí, jež jsou pandemií způsobeny a které se dotýkají celých kontinentů a národů.

Lidstvo trpí, ale neobrací se. Velká část lidstva si ani nevzpomene, že ve mně má Otce, který ji může zachránit a vrátit na správnou cestu. Naopak, lidé se rouhají a obracejí se na falešné bohy, aby se zbavili od bičů, které je mučí.

Celý příspěvek


Napsat komentář

V mém Jménu zvítězíte

5. ledna 2021 – Vigilie Zjevení Páně

Ježíšovo Poselství – V mém Jménu zvítězíte

„Drahé děti,

rok 2021 začal před pár dny a já přicházím, abych vám připomenul, co jsem už řekl: „Přišel čas mého DOČASNÉHO PŘÍCHODU mezi můj lid v síle Ducha Svatého“. Zítra budete slavit Zjevení Páně, to je mé ukázání se celému vesmíru. Právě při této vigilii si přeji zjevit se vám, mé Církvi celého Vesmíru, přítomné zde na Zemi.

Dnes začíná mé přebývání mezi vámi, abych s vámi začal cestu intenzivní evangelizace, obrácení a uzdravení Země. Čeká se od vás, děti tohoto lidstva, evangelizace vaší planety. Evangelizace s sebou vždy nese obrácení a uzdravení jednotlivců a celých národů.

Stejné poslání, které jsem svěřil dvanácti apoštolům, platí dnes pro vás a pro celou Církev: hlásat Boží Království, uzdravovat nemocné na těle i na duši, odpouštět hříšníkům a pomáhat jim v obrácení, vyhánět démony.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Zasvěceni službě lásky

31. decembra 2020, vigília sviatku Bohorodičky

Posolstvo Panny Márie

Zasvätení službe Lásky

„Drahé deti,

na konci tohto roka chcem požehnať všetky kroky, ktoré ste spolu so mnou urobili, vaše obety a skúšky, modlitby, myšlienky a všetko, čoho sa dotkli vaše duše.

Rok, ktorý sa končí, prináša so sebou ťaživú bilanciu pre väčšiu časť ľudstva na Zemi, ktorá zanovito odmieta spásu môjho Syna Ježiša. Naproti tomu tí, ako vy, čo darovali života Bohu pre jeho dielo, boli naopak obohatení mnohými milosťami.

Vy všetci, ktorí patríte „Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru“ prítomnej na Zemi, ste prešli udalosťami kozmického významu, ako boli:

  • oddelenie pravej Cirkvi od falošnej, ktoré vykonal Otec; 1
  • vyhlásenie mojho titulu Spoluvykupiteľky;2
  • definitívne oddelenie od Katolíckej cirkvi a od ducha sveta, ktorého v sebe nesie.3

Nie ste si vôbec vedomí kvalitatívneho skoku, ktorý tento ľud urobil počas roka 2020. Uisťujem vás, že bol veľký.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Duše – nevěsty

Vigilie Narození Páně, Ježíšovo poselství

Duše – nevěsty

„Drahé děti,

s těmito slovy vás chci uvést do nového roku 2021. Bude to pro vás i pro lidstvo v celém vesmíru intenzivní rok. Jak vám už bylo vysvětleno, přijdu s mocí mezi svůj lid, abych ho vedl a chránil.1

Žijete ve velmi silné době, v době boje mezi světlem a temnotou, mezi duchy Dobra a Zla, kteří se střetávají v bitvě, jež nemá obdoby. To co se začíná odehrávat nyní v celém vesmíru, je srovnatelné pouze s tím, co se událo při mém vtělení na Zemi. Tehdy se Nenávist Lucifera a jeho lidu stavěla proti mému příchodu. Dnes je jeho nenávist ještě silnější, protože se obrací nejen proti Bohu, ale také proti jeho Církvi v celém vesmíru.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Mesiánská doba

Vigilie slavnosti Neposkvrněného početí

Poselství Panny Marie

Mesiánská doba

„Drahé děti,

jsem ráda, že k vám můžu mluvit během této vigilie, kdy uctíváte mé Neposkvrněné početí. Právě v této vigilii mě Pán posílá, abych vám zvěstovala rok milosti a milosrdenství, ale také tvrdého boje proti království temnot. Rok 2021 bude skutečně zvláštní pro Zemi a pro Církev Ježíše Krista celého vesmíru, přítomnou na této planetě a zvratem pro celý vesmír. Započne se v něm nová doba, MESIÁNSKÁ DOBA. Otevře se tak nová éra lidských dějin, doposud nevídaná, v níž můj Syn ukáže svoji královskou a kněžskou moc v Církvi celého vesmíru.

Ukáže ji tiše, ale velmi konkrétně. Projeví se prostřednictvím působení jeho lidu a mimořádných nástrojů určených pro tuto dobu. Ježíš bude přítomný, víc než kdy jindy, duchovně ve své Církvi; bude ji provázet v jejím svědectví v celém vesmíru, znameními své moci, mnohem víc, než tomu bylo v dobách apoštolů1, protože nyní je jedna Církev v celém vesmíru a její moc se znásobila.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Zásvětné modlitby

Zasvěcení se Panně Marii, Matce a Královně vesmíru

Svěřujeme ti, Matko vesmíru, univerzální Církev na prahu nové doby a nových cest, kterými bude muset projít Boží lid.

Svěřujeme ti a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému Srdci všechny anděly, kteří se před tebou sklánějí, ó Maria, milosti plná, jako se sklonil archanděl Gabriel.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Buďte připraveni na bitvu

Vigílie slavnosti Krista Krále

Ježíšovo poselství

„Drahé děti,

rok 2020 se chýlí ke konci. Byl pro Zemi velmi těžký, byl to bolestný, ale nezbytný přechod. Ještě jednou vystavil Otec vaše lidstvo zkoušce, dovolil, aby bylo zasaženo pandemií, 1 která je pro vaši planetu epochální událostí.

Vězte, jednou pro vždy, že zlo nepochází nikdy od Boha, ale z působení Lucifera, na němž má podíl velká část lhostejného a vzbouřeného lidstva, která ať vědomě, či nevědomě slouží démonu svým sobectvím a ziskuchtivostí. Proto nese tato pandemie podpis Lucifera a jeho následovníků ze Země a dalších planet z Nízkého vesmíru, kteří se aktivně podíleli na rozšíření koronaviru, jež vás zasáhl a omezuje vaše životy.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Pán príde so všetkými svojimi svätými

31. októbra 2020, vigília slávnosti všetkých svätých

Posolstvo svätého Michala Archanjela

Pán príde so všetkými svojimi svätými

Drahí bratia a sestry ´Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru´, pokoj vám! Pán, Všemohúci Boh, ma k vám posiela na tomto vašom jemnom a rozhodujúcom úseku cesty.

Exkomunikácia, ktorá zasiahla otca Tomislava1, nevyhnutne zasiahla vás všetkých. Pán Ježiš, jediná Hlava Cirkvi, pokladal rozsudok vydaný Katolíckou Cirkvou voči vám za povrchný, unáhlený a bez milosrdenstva. Je to v podstate NESPRAVODLIVÝ ROZSUDOK. Ako taký nemá v Božích očiach žiadnu hodnotu. V skutočnosti to, čo Boh považuje za nespravodlivé, nemôže obstáť pred ním, ktorý je Spravodlivý par excellence. Ľudská nespravodlivosť nemôže obstáť pred Spravodlivosťou.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Má kněžská služba

Tomislav Vlašić

Drazí bratři, drahé sestry,

obracím se na vás, kteří navštěvujete tyto stránky a také na lidi dobré vůle, kteří chtějí být informováni.

Dne 23 října 2020 jsem se dozvěděl, že na mě byl uvalen trest exkomunikace, podle dekretu Kongregace pro nauku víry ve smyslu paragrafu 1331§§1-2 Kodexu kanonického práva, který biskup diecéze Brescia obdržel 22. července 2020.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Žít v pravdě a spravedlnosti

V tento deň sa dve mladé sestry nadácie „Pevnosť Nepoškvrnenej“ zasvätili službe Bohu a „Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru“. Počas obradu sa Boh Otec obrátil na nás svojím slovom.

Posolstvo Boha Otca z 13. októbra 2020

Žiť v pravde a v spravodlivosti

„Drahé deti,

toto je dôležitý deň pre váš ľud, pretože dva mladé životy sa zasväcujú službe Bohu a Cirkvi celého vesmíru. Je to aj veľký dar pre celé ľudstvo.

Každý z vás, kto sa zasvätí, je darom pre ľudstvo, kvapka v obrovskom mori Božej dobročinnej lásky na tejto Zemi, ktorá ju vrcholne potrebuje. Ľudstvo je také vysmädnuté, že potrebuje oceán na uhasenie smädu. Vy ste malé kvapky tohto oceánu, ktoré sú ale veľmi vzácne.

Celý příspěvek