Vstříc Novému Stvoření

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. října 2017

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že BŮH POSVĚCUJE VÁŠ ŽIVOT. Duch Svatý je Posvětitel, jenž vás vede na cestě svatosti. Působí ve vašem duchu a předává vám Boží svatost. Tato svatost je sémě uložené v každém z vás, neboť jste stvořeni k obrazu a podobě Boží, která je zdrojem každé svatosti. Když se rozhodnete milovat Boha, darovat se mu a sloužit mu s láskou, sémě svatosti roste a stává se rozkvetlým stromem, jenž dává radost a odpočinek všem stvořením. Ano, děti moje, každý z vás se může stát svatým, protože jste povoláni zazářit jako opravdové děti Boží, svatí a neposkvrnění.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Úvahy

21.9.2017 Živá a aktuální účast na nebeské liturgii

14.9.2017 Úvaha nad poselstvím Matky lidstva

6.8.2017 Úvaha nad poselstvím Otce – Zjevujte moji slávu

2.7.2017 Odčinit hříchy proti Nejdrahocenější Krvi Kristově

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. září 2017

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že BŮH ZACHRAŇUJE OD HŘÍCHU A SMRTI. On je jediný, kdo vás může spasit. Můj Syn Ježíš Kristus, druhá osoba Nejsvětější Trojice sestoupil mezi vás a vtělil se na Zemi, aby spasil lidi a stvoření od porušenosti Lucifera, pána hříchu a smrti. Po prvotním hříchu, který spáchali prarodiče, vstoupil do stvoření hřích a smrt a zahradil cestuk pravému Bohu. Lidé se klaněli falešným bohům, kteří nebyli nic jiného než démoni. Takto se lidstvo Země vzdalovalo stále více od Trojjediného Boha. Proto Bůh Otec, jenž bdí stále nad svými dětmi, poslal Ježíše, aby znovu otevřel cestu k Bohu a proměnil život lidí. Svou smrtí a vzkříšením vám dal Ježíš možnost stát se novými stvořeními.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Boha Otce – Zjevujte moji slávu

Poselství Boha Otce

Ghedi 3.srpna 20171

Ukazujte moji slávu

Drahé děti,

především Vám chci říci, že vás miluji, neboť to je klíčem k celému vašemu životu. Kdybych vás nemiloval, nebyli byste tady; bez mé lásky byste vůbec neexistovali. Stvořil jsem vás z lásky, ne z nějakého zájmu, ne protože bych od vás něco potřeboval. Stvořil jsem vás z nezměrné lásky, kterou jsem do vás vložil pro svoji slávu. Moje láska ve vás je mojí slávou a přeji si, abyste v této slávě stále více zářili.

Děti, moje otcovství se rozprostírá přes celý vesmír a musí se mu vše podřídit: nebe, Země, všechny planety i peklo. Moje otcovství je moc objímající všechno, naplňuje každou věc, přivádí k existenci to co neexistuje a udržuje při životě to co je.

JSEM TEN, KTERÝ JSEM. JSEM ŽIVOT. Život ze mě pochází a ke mně se vrací. Vrací se ke mně ve věčnosti, ne proto aby vyhasl a více nebyl, ale proto, aby existoval navěky a zazářil nade vším, především nad smrtí.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. srpna 2017

Moje drahé deti,

dnes vám chcem povedať, že BOH TVORÍ ŽIVOT A UCHOVÁVA HO. On je Stvoriteľ a život má v ňom pôvod. Bez neho by nič neexistovalo. Keď Boh utváral človeka a všetky stvorenia, ustanovil zákony, aby podporoval a chránil život v celom stvorení. Sú to zákony lásky a spravodlivosti, ktoré ochraňujú život, či už fyzicky alebo duchovne. Sú to zákony života.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13.července 2017

Drahé děti

Dnes vám chci říci, že BŮH PŘEMÁHÁ ZLO VE VÁS I KOLEM VÁS.

Zlo, děti, není nějaký abstraktní princip. Je to duch stvořený Bohem, který se proti Bohu vzbouřil. Jeho jméno je Lucifer a je to démon v němž má původ každá špatnost. Kolem Lucifera jsou tisíce dalších démonů, kteří vykonávají jeho rozkazy; rozsévají nenávist a zmatek v duších, podněcují závist a spory, vedou k hříchu proti Bohu a bližnímu. Výsledkem působení démonů je Zlo s velkým Z, jež působí bez ustání ve vesmíru a se kterým se potkává každý člověk na své pouti.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13.června 2017

Moje drahé děti,

dnes vám chci říct, že vás BŮH VEDE A UČÍ. Vede dokonale váš život, pokud mu to dovolíte. Pro každého z vás, má Otec jedinečný a neopakovatelný plán. Vždy se jedná o plán pro vaše dobro a štěstí. Ve stejném okamžiku, ve kterém jste tvořeni, vám Otec svěřuje poslání a žádá, aby jste ho přijali a naplnili pomocí prostředků, jež vám dává On sám. Rozhodnutí je na vás a je vždy svobodné. Když se rozhodnete žít podle Božích zákonů a plnit jeho vůli, vás Otec svěřuje Synu a ve jménu Syna vám dává Ducha Svatého. Jestli jste věrni a stále obnovujete vaše “ano” Bohu, ať už v malých, či velkých věcech, tak se vaše existence ubírá správným směrem a je vedena Duchem Svatým. Je to On, jež vás přivádí k Ježíši. Dává vám ho lépe poznávat, připomíná vám jeho učení a dává vám milost poznání a sílu k naplnění toho, co je hodné mého Syna. Ježíš vás přijímá v Duchu Svatém, očišťuje vás od každého hříchu a daruje vás Otci. Takto se váš život stává zázrakem Trojjediného Boha, životem, který se obnovuje s každým nadechnutím, z každým tepem vašeho srdce.

Celý příspěvek