Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Zjavenie trojičnej moci

6. január 2020, Zjavenie Pána

Posolstvo svätého Michala archanjela

Drahí bratia a sestry na Zemi,

pokoj vám! Prajem vám rok plný milosti a svetla. Prichádzam v mene Najvyššieho Boha, aby som ohlásil jeho úmysly a jeho priania na rok 2020.

Predovšetkým vás informujem, že rok 2019, ktorý sa práve minul, bol osožný pre Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru. Bohu verní bratia naďalej navštevovali rozličné vzbúrené planéty, povzbudzovali a podopierali malý zvyšok, ktorý sa sformoval na všetkých planétach, aj na najviac vzbúrených s rozličnými odtieňmi. Z každého ich prechodu nastali ďalšie obrátenia, aj keď nízky vesmír ostáva v podstate vzbúrený voči Bohu. Napriek tomu sa sformoval malý zvyšok, ktorý sa zjednocuje s vami na Zemi a s vernými ľudstvami.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Slavnostní zasvěcení Panně Marii pro rok 2020

31 prosince 2019

Poselství Panny Marie

„Drahé děti,

v této vigílii jste se rozhodli, jako lid Nadace, se mi zasvětit pro celý rok, který bude následovat1. Zasvěcovali jste se mi už mnohokrát, jako jednotlivci, jako lid, ale slavnostní zasvěcení má v Božích očích jinou cenu; je to slavnostní závazek, který na sebe jako lid berete, vás zavazuje jako lid, svěřit mi vaše životy. I já se zavazuji slavnostně před Bohem, že z vás všech udělám pravé děti Boží.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Posílám vás exorcizovat Zemi

25. prosince 2019 – Svátek Narození Páně

Ježíšovo poselství

„Drazí synové a dcery,

žehnám vám v tento slavnostní den pro celý vesmír. Dnes si připomínáte mé narození na Zemi, které se reálně odehrálo ve stanoveném okamžiku lidských dějin. Nicméně, mé narození se bez přestání opakuje v mém lidu i v každém z vás, já se ve vás neustále rodím. Mé narození ve vás je vaším narozením, moje smrt je vaším vzkříšením a mé nanebevstoupení je vaším pozvednutím.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Definitivní zvrat pro lidstvo

Drazí bratři a sestry,

liturgický rok skončil a brzy skončí i rok kalendářní. V každodenním shonu si možná mnozí z vás nejsou vědomi Velké události, která probíhá, v Božím díle, ve věřících, v lidstvu a ostatních stvořeních. Jedná se o evangelizaci Země, na které má účast Církev Ježíše Krista celého vesmíru, včetně malého zbytku na Zemi, jež je její součástí. V této Události Bůh dokonal definitivní skutek pro Zemi a vesmír.

Jestli čtete a meditujete poselství, která jsme zveřejnili v letech 2018-20191, budete souhlasit s tím, co vám řekneme. Všichni jsme povoláni dát definitivní, dynamickou, živou a zodpovědnou odpověď k prospěchu celého lidstva.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Přijdu, abych si vzal nazpět, co mi patří

8.decembra 2019 Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Posolstvo Ducha Svätého

Drahé deti,

ďakujem vám za to, že ste sa rozhodli zasvätiť mi život, ako jednotlivci a ako ľud. 1

Zostúpim na každého z vás a na celý ľud. Zvnútra a zhora, pracujem v každom jednom a vo všetkých vás. Mojou úlohou je posväcovať vás, pretože som Posvätiteľ. Ten, kto robí svätým váš život, očisťuje ho, pozdvihuje a dáva Otcovi skrze Syna a Synovi, aby ho obetoval Otcovi. Oživujem vo vás lásku, múdrosť, silu, ktoré sú vlastnosťami vášho ducha. Udržujem pri živote obraz a podobu Boha v každom jednom z vás a v celom ľude. Aj ľud vlastní lásku, múdrosť a silu, ktoré pramenia z modlitieb, konania a rozhodnutí všetkých vás. Cesta každého z vás každým dňom upevňuje cestu ľudu. Vzkriesenie jedného je vzkriesením všetkých, premena jedného je premenou všetkých.

Celý příspěvek