Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. října 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT KVETE V PLNÉ IDENTITĚ ČLOVĚKA. Z plnosti identity se odvozuje autonomie, lidský a duchovní vývoj, štěstí.

Co se rozumí touto identitou? Je to podstata vašeho bytí, toho co jste. V identitě se vyjadřuje vaše originalita, tj. souhrn myšlenek, citů a zkušeností, jež z vás dělá jedinečnou a neopakovatelnou bytost. Nejen zde na Zemi, ale v celém vesmíru.

Identita zahrnuje bytí a jednání, dva aspekty, jež jsou mezi sebou nedílně spojeny. Když člověk dosáhne své plné identity, je bytí a konání ve vzájemné rovnováze a společně vyjadřují to, čím člověk skutečně je.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Tento lid musí zjevit Boží moc

Poselství svatého Archanděla Michaela z 29. září 2018

„Drazí bratři a drahé sestry,

děkuji vám především za cestu, kterou jsme prošli společně v těchto letech. My Archandělé jsme byli pro vás milostí, tak jak jste byli milostí vy pro nás. V Božím lidu nejsou rozdíly. Jsou v něm různé služby, různé struktury – já jsem čistý duch, vy jste tvořeni i tělem – ale v Božích očích neexistují hierarchie ani upřednostňování. V těchto letech jsme byli my a vy jedno před Bohem a za to vám děkuji.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. září 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že VÁŠ ŽIVOT JE FORMOVÁN VAŠÍM MYŠLENÍM. Den za dnem, rok za rokem, myšlení nasměrovává vaši existenci, neboť myšlením chápete smysl života, zkušenosti a city. Nemám na mysli mnohé myšlenky, které přicházejí a zase odcházejí, ale mysl s velkým M, tu jež se rodí v hloubi vašeho ducha. Toto myšlení určuje váš základní postoj, s nímž se stavíte před Boha, před sebe samé i před ostatní lidi. S tohoto postoje vychází směr vašeho bytí.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. srpna 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že k POZEMSKÉMU ŽIVOTU PATŘÍ I ZKOUŠKY. Ať už malé či velké, zkoušky tvoří nevyhnutelně část vaší existenční pouti. Některé jsou dány prostředím, ve kterém žijete a rozhodnutími těch, jež vás obklopují. Jiné jsou dány rozhodnutími kolektivní mysli a hříchy lidstva, které utváří ducha světa, jenž na vás má dramatický vliv. A nakonec jsou to vaše osobní rozhodnutí, váš způsob myšlení a vaše hříchy. Ráda bych vám to vysvětlila.

Především, zkoušky nepřichází od Boha, který si pro své děti přeje jen štěstí. Bůh zkoušky dovoluje, abyste čelili výzvám života a upevnili se v boji mezi zlem a dobrem, volili to, co je správné podle zákonů života a odmítali co se jim protiví. Zkoušky tříbí vaši schopnost rozlišovat a pomáhají vám lépe chápat skutečnost i sebe samé, svá omezení i silné stránky, své reakce, učiněné chyby a sílu své vůle. Bez zkoušek byste zůstali dětinští. To je důvod, proč je Bůh dovoluje.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Pečeť Nejsvětější Trojice

Drazí bratři a sestry,

čím je Církev Ježíše Krista celého vesmíru? Na tuto otázku odpovídá Duch Svatý v poselství, které vám dnes přinášíme a z něhož vybíráme klíčové body.

Tato Církev je „jedna, nedělitelná v celém vesmíru“. Boží děti nemohou být rozděleny, neboť jejich Bůh, byť ve třech Osobách je sjednocen ze své podstaty. Je Bohem Trojjediným. A tak jsou i Boží děti mezi sebou jednotné v Duchu Svatém, skrze Ježíše Krista, aby byly vyzdviženy k Otci.

Církev, o které k vám mluvíme, je tatáž, kterou založil Ježíš Kristus a která zůstala věrná v průběhu dějin a jež je předurčena k mystickému sjednocení s Kristem, aby se nakonec stala platným nástrojem, schopným přivést ke Kristu celé stvoření. Ona připravuje a očekává druhý slavný příchod svého Pána, aby s ním mohla vstoupit do nového stvoření zaslíbeného Bohem1.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. července 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT JE VZPOMÍNÁNÍ NA BOHA A HLEDÁNÍ PRAVDY. Už od okamžiku početí, kdy váš duch vidí Boha tváří v tvář, jak jsem vám vysvětlila, se vzpomínka na Boha otiskuje do vašeho ducha a provází vás po celý život v různých podobách a s různou intenzitou.

Jestli jste v okamžiku početí přijali Boha i poslání, jež vám bylo svěřeno, vzpomínka je ve vás přítomna od nejútlejšího věku a stává se časem stále živější; nemůže ho zatemnit ani vliv prostředí. Takto se z pouhé vzpomínky stává vnímání Boží přítomnosti, která vás vede k víře1, jejímž prostřednictvím se proměňujete a jste připraveni plnit vaše poslání.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Lide můj, pas mé ovce!

Drazí bratři a sestry, Pán s vámi!

Jak jsme vám již psali, v této době, která se otevírá před námi, vás budeme provázet a budeme se za vás modlit. Předáme vám vše, co nám Pán zjeví. Za tím účelem vám předkládáme Ježíšovo poselství z 18. května minulého roku, které jsme dostali skrze Stefanii na začátku našeho semináře v příležitosti slavnosti letnic. Po tomto poselství budou následovat další dvě: od Ducha Svatého a od Boha Otce, respektive z 19. a z 20. května, která byla dána na témže semináři.

Skrze tato tří poselství Nejsvětější Trojice vyjádřila a vyjasnila obsah toho, co má Církev Ježíše Krista celého vesmíru žít a předávat prostřednictvím evangelizace.

V obětování se Nejsvětější Trojici za vás, vás zdravíme a žehnáme vám.

Ježišovo posolstvo

Ľud môj, pas moje baránky!

Drahé deti,

všetkých vás jedného po druhom objímam a žehnám. Dorazili ste k vigílii veľkej udalosti, očakávanej mojou Najsvätejšou Matkou a všetkými svätými – zjavenie Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo sa zjavuje prostredníctvom Božieho ľudu, to znamená Božou Cirkvou. Počas týchto rokov ste pochopili, že ste kňazský, kráľovský a prorocký ľud. Teraz sa má toto všetko zjaviť.

Celý příspěvek