Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Úvahy

23.5.2020 Spoluvykupitelka v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

16.5.2020 Vyzvednout se s Pánem

2.5.2020 Připravte slavný Pánův příchod

Celý příspěvek


Napsat komentář

Oznamujte slavný Kristův návrat

Drazí bratři a drahé sestry,

přinášíme vám poselství apoštola sv. Petra, ve kterém se nám ukazuje základ našeho života a našeho svědectví v tomto čase.

Jak jste si jistě všimli, v poslední době přichází jedno poselství za druhým, se zvýšenou četností. Přichází také od různých nástrojů, kromě Pána samotného. Nedivte se tomu. Opravdu jsme v čase, kdy Bůh zapojuje svou Církev celého vesmíru ku prospěchu Země, tak aby ukázal své působení lidstvu.

Mimo to, co se nás týká, jako členů Centrální buňky, jsme zapojeni do působení mimořádných nástrojů a celé Církve, s níž žijeme v živém společenství a s níž působíme v jednotě. Naším svědectvím se s vámi chceme rozdělit o to, co je nám ukazováno a vysvětlováno v této době, s důrazem na věci nové a zvláštní. Nedivte se ani tomu. Doba je silná a tlačí nás k novosti a ke slavnému Kristovu příchodu.

Doufáme, že toto všechno vám pomůže odpovědět plně na to, co nás naše křesťanská víra učí žít. Bratrsky vás zdravíme a žehnáme vám.

Stefania Caterina e Tomislav Vlašić

Celý příspěvek


Napsat komentář

Boží milosrdenství a spravedlnost

Drazí bratři, drahé sestry,

přinášíme vám Ježíšovo poselství k neděli Božího milosrdenství. Je velmi aktuální pro každého z nás, pro situaci na Zemi i ve vesmíru.

Vztah mezi Božím milosrdenstvím a spravedlností vyjadřuje harmonický a dynamický řád božského života v nás a mezi námi. Trojiční moc působí, aby v nás přivedla celistvost božského života k dokonalosti. V této dokonalosti nachází člověk a stvoření své plné uskutečnění.

Pán nás vede, krok za krokem, k novému stvoření. Když budeme následovat rady obsažené v poselství, budeme se stále více cítit naplněni jeho životem a budeme zakoušet štěstí, bez ohledu na obtíže, které naše lidstvo prochází.

Přejeme vám dobré velikonoční putování. Modlíme se za vás za všechny, aby vám dal Pán pokoj i tělesné a duševní zdraví a žehnáme vám.

Stefania Caterina e Tomislav Vlašić

19. dubna 2020 – Neděle Božího milosrdenství

Ježíšovo poselství

Boží milosrdenství a spravedlnost

Drahé děti,

žehnám vám celou svojí láskou, abyste byli naplněni Božím milosrdenstvím. Nedávno jsem vám řekl, že se musím vrátit, abych dokončil Vykoupení.1 Rád bych vám to vysvětlil.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Svěřuji vám všechno, co se uskuteční na Zemi

12. dubna 2020 – Slavnost Vzkříšení

Ježíšovo poselství

Drahé děti, lide můj,

radujte se z mého vítězství nad smrtí a peklem! Triumfoval jsem na Kříži a vy mě oslavujete jako obětovaného Beránka. Dnes vám říkám, že i vy jste obětovaným lidem. Nemám tím na mysli nic strašného nebo krutého. Mluvím o obětování se, jako o něčem, co pozvedá, vykupuje a přináší spásu. Obětování se jako posvěcení a zasvěcení. Jste obětovaným lidem pro spásu lidstva.

Děti, vidíte, jak to vypadá s lidstvem na Zemi: je to zraněné lidstvo. Jeho rány ale nejsou slavné; naopak, jsou plné hořkosti, osamění a sklíčenosti. A přece, já jsem dal život za toto lidstvo i za lidstvo v celém vesmíru proto, abych zahojil vaše rány. Lidstvo mě ale stále odmítá a já nemůžu nic dělat, protože respektuji vaši svobodu.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Výzva lidstvu Země

Drazí bratři a drahé sestry,

nabízíme vám poselství sv. Michaela archanděla z 2. dubna 2020 nazvané: „Výzva lidstvu Země“. Je určeno celému lidstvu naší planety, zvláště pak křesťanům, kteří se v těchto dnech připravují na Velikonoce. Musíme se probudit a změnit způsob našeho života a myšlení, tak abychom dali Boha a jeho království na první místo. Jestliže zaujmeme upřímně tento postoj, můžeme se pozvednout nad všechny vážné problémy trápící Zemi. Dovolíme tak Bohu, aby nás proměnil a nechal proudit svůj život na Zemi.

Silná slova sv. Michaela jsou výzvou. Od každého z nás se očekává jasná a konkrétní odpověď. Takto dáme Bohu a jeho nástrojům plnou pravomoc, aby nás vedli do nového stvoření.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Trojiční působení

Trojiční působení

v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Kapitola 2

Nový lid se stává církví

1. Základní milníky

V předchozí kapitole jsme znovu prošli zeširoka události, které znamenaly obrat v dějinách spásy v celém vesmíru. Viděli jsme také, jak velký Boží plán přivedení celého stvoření ke Kristu vstoupil do své finální fáze.

V této době byla dovršena evangelizace vesmíru bratry z lidstev věrných Bohu. Zvěstování spásy vykonané Ježíšem Kristem tak přišlo na všechny obývané planety, které o tom nic nevěděly. Započala také evangelizace Země, která ještě probíhá.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Ježíšova přítomnost

24. marca 2020, vigília Zvestovania Pána

Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie

Ježišova prítomnosť

Drahé deti,

slávite so mnou veľký deň zvestovania, ktorý navždy zmenil osud ľudstva. Pán zostúpil medzi vás prostredníctvom svojej Služobnice, ktorou som ja. Naďalej je prítomný na Zemi a v celom vesmíre prostredníctvom svojich služobníkov, svojich detí, ktoré ho milujú, prijímajú ho a vzývajú ho.

Ježišova prítomnosť napĺňa vesmír. Žiaľ, na Zemi ste utláčaní pôsobením Zla do takej miery, že sa vám nedarí uchopiť do hĺbky Ježišovu prítomnosť. On je medzi vami, prechádza cestami sveta, ako to robil, keď kráčal po Zemi. Ježiš žije v sláve, ale zvestovanie Vtelenia sa neustále, neprestajne obnovuje na oltároch a v srdci jeho detí.

Celý příspěvek