Velké Ježíšovo svědectví

Dopis Božímu lidu

8. ledna 2023, Křest Páně

Velké Ježíšovo svědectví

Drazí bratři a sestry,

vstoupili jsme do třetího roku DOČASNÉ JEŽÍŠOVY PŘÍTOMNOSTI na Zemi. Jeho zvláštní přítomnost v duchu nám oznámila Panna Maria ve svém poselství ze 7. prosince 2020, na které vás odkazujeme.1

Vám i nám samotným přejeme do roku 2023, abychom mohli vstoupit do plného a autentického spojení s Ježíšem, s jeho životem a působením ku prospěchu Země a celého vesmíru. Vy z vás, kteří jste sledovali tyto programy a šli společně s námi, jste si mohli rozšířit svůj pohled na vesmír a na dynamiku jeho dějin. V posledních letech, jsme se vždy snažili ukazovat jednoduchou a jasnou cestu, jež vede ke slavné budoucnosti a která nutně přejde k PŘIVEDENÍ CELÉHO VESMÍRU KE KRISTU.2 Tak jste mohli v tichu a modlitbě utvářet své myšlení a rozhodovat se.

Uplynulá doba přinesla na Zemi mnohé události a nyní je třeba dát odpověď Bohu. Je zapotřebí vydat svědectví působení, které Otec završuje skrze svého Syna Ježíše Krista, v moci Ducha Svatého, prostřednictvím „Církve Ježíše Krista celého vesmíru“, té, jež je přítomna na Zemi a která sestupuje z Nebe.

V posledních letech zůstali členové Centrální buňky v tichu, tak aby byli tváří v tvář Bohu a sdíleli mezi sebou Boží život a jeho působení pro dobro celého vesmíru. I pro nás nastal okamžik svědčit o tom, co jsme viděli a zakusili při našem poslání, abychom pomohli Božímu lidu žít sjednoceni s Kristem a svědčit o tom.

Chceme ale jasně říci, že vám nebudeme přinášet nová poselství a zjevení. Pán zeširoka promlouval ke svému lidu, přímo i prostřednictvím svých nástrojů a vše co bylo nezbytné pochopit, s ohledem na tuto dobu, nám bylo zjeveno.

To vše tvoří pevný základ, na němž spočívá naše svědectví, které, jak doufáme, vám přinese trochu světla v těchto časech temnoty. Budeme proto občas promlouvat na těchto stránkách a jsme si jisti vaší účastí na milostech této doby, které chceme sdílet s vámi se všemi.

Jaké svědectví máme na mysli? Všichni mluvíme o svědectví o Ježíši a je to pravda. Přesto Ježíš prohlašuje: „Nepřijímám svědectví od člověka“3 Ve světle těchto slov chápeme, že ve skutečnosti je pravým svědkem samotný Ježíš Kristus, svědek věrný a opravdový, o němž mluví Kniha Zjevení.4 Ježíš svědčí bez ustání o Otci, v moci Ducha Svatého. Mluví o tom, co vidí u Otce. Nikodémovi říká toto: „amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom co víme a svědčíme o tom, co jsme viděli; vy ale naše svědectví nepřijímáte“5 My však přijímáme jeho svědectví a sdělujeme ho našim bratřím; ale kdybychom ho nepřijímali, o čem budeme svědčit? Musíme proto být nutně hluboce sjednoceni s Ježíšem, abychom dostávali a předávali druhým to co On svědčí našemu duchu. To z nás dělá autentické Kristovi svědky.

Mimořádné nástroje – Andělé, Centrální buňka a bratři z vesmíru věrní Bohu – o nichž jsme k vám obšírně hovořili, jsou v tomto čase zvláště sjednoceni s Ježíšem, následují ho a jsou mu po boku v jeho tichém a mocném působení. On je zvláštním způsobem přítomen na Zemi. Svým DOČASNÝM PŘÍCHODEM nám ještě jednou přináší svědectví o tom, co koná Otec. Žádá od mimořádných nástrojů, aby přijímali jeho svědectví a předávali ho jeho lidu, aby se on sám stal věrohodným svědkem.

Jako členové Centrální buňky, žijící na Zemi, odpovídáme na Pánovo pozvání a dáváme se mu k dispozici, abychom vám předávali velké Ježíšovo svědectví pro tuto dobu a toto lidstvo.

Pán očekává naše znovuzrození shůry.6Marněbychom slavili Narození Páně, kdyby se v nás znovu nezrodil Boží život, kdybychom nebyli otevřeni změně naší existence k lepšímu tak abychom se přizpůsobili Mu, Ježíši jenž je oslavený mezi námi, se svou Nejsvětější Matkou, proto aby nás přivedl do své slávy. Sjednocená s Ním je také jeho Církev celého vesmíru – andělé, svatí lidstva věrná Bohu, duše v očistci – to je Církev, která sestupuje z nebe, aby pomohla Zemi.

Pán čeká, že jeho lid rozkvete a ponese hojné plody věčného života. Jediný Ježíš může přinést správná řešení pro existenciální problémy sužující naše lidstvo. Ti, kteří ho přijímají do svého života, slyší jeho hlas a dostanou odpovědi na své problémy. On je zdroj života.

Církev sestupující z nebe bude svědčit o životě a působení Nejsvětější Trojice. Totéž budeme dělat i my, společně s ostatními členy Centrální buňky. Bude to dělat také lid na Zemi, který se rozhodl náležet „Církvi Ježíše Krista celého vesmíru“ a který slouží těm, kteří si přejí jít touto cestou, aby jim byl nápomocen. Všichni dohromady budeme Kristovým mystickým Tělem a přineseme svědectví celému vesmíru.

Bůh je tajemství. V něm je PLNOST ŽIVOTA, jenž se vylévá na všechna stvoření. Bez Něho nemá nikdo tuto plnost. Po prvotním hříchu poslal Otec na Zemi svého Syna Ježíše Krista, který se vtělil mezi námi ve svém prvním příchodu. Přišel, aby nám sdílel svůj život a ukázal nám cestu k plnosti. Založil svoji Církev a potom, v průběhu mnoha staletí posílal nesčetné svaté svědky. Ze slávy nebes nám poslal svoji Matku, která se mnohokrát zjevila na mnohým místech na Zemi proto, aby nám pomohla. A je to především Ona, Neposkvrněná, společně s Církví, která sestupuje z nebe, která připravila dočasný Ježíšův příchod, ještě jednou na Zemi, ještě jednou pro dobro celého vesmíru.

Oslavený Ježíš, jenž prošel smrtí a zvítězil nad ní je zde, aby nám přinesl své velké svědectví o tom, co vidí u Otce. Ti, kteří ho přijímají a věří v Něj, již zakusí plný život i přes nevyhnutelné každodenní obtíže a zkoušky, kterými lidstvo prochází.

Pán postupně zesiluje své působení a toto bude stále rychlejší. Rozdělí lidstvo na ty, jež se s Ním sjednotí a na ty, kteří si zvolí zatracení bez Něho.

Chtěli jsme nazvat naše příspěvky „Dopisy Božímu lidu“. Dopisy se píší především drahým osobám a vy nám jste drazí, jste naši bratři a sestry, s nimiž tvoříme jediný lid. Budeme se snažit vám postupně chápat tuto dobu a cestu, kterou je třeba projít, abychom vám sdíleli Boží zaslíbení, očekávání a naděje nového lidstva, cestu k Novému stvoření.

Ať vám Pán žehná a daruje vám svůj pokoj

Stefania Caterina a o. Tomislav Vlašić

1 V poselství Panny Marie ze 7. prosince 2020 “Mesiánská doba”, se mimo jiné píše: V průběhu staletí mluvili mnozí mystici o JEŽÍŠOVĚ DOČASNÉM PŘÍCHODU, ale nebylo zcela jasné, co se tím myslí. Nuže, Ježíšova přítomnost v duchu, uprostřed jeho lidu, o které mluvím, bude dočasným Ježíšovým příchodem. Bude předcházet jeho slavný příchod, při němž se Ježíš představí jako Boží Syn a Syn člověka z masa a kostí. Přijde soudit lidstvo a oddělit světlo ode tmy jednou pro vždy, děti Boží od dětí Satanových. Ustanoví s konečnou platností Boží Království a bude ho obětovat Otci v Duchu Svatém. Uvede Boží děti do nového stvoření, které pro ně připravil Otec.

2 Ef. 1, 10

3 Jan 5, 34

4Zj 3,14

5 Jan 3, 11

6 Jan 3, 1-15

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.