Má kněžská služba

Tomislav Vlašić

Drazí bratři, drahé sestry,

obracím se na vás, kteří navštěvujete tyto stránky a také na lidi dobré vůle, kteří chtějí být informováni.

Dne 23 října 2020 jsem se dozvěděl, že na mě byl uvalen trest exkomunikace, podle dekretu Kongregace pro nauku víry ve smyslu paragrafu 1331§§1-2 Kodexu kanonického práva, který biskup diecéze Brescia obdržel 22. července 2020.

Informace o tomto závažném rozhodnutí se ke mně dostala z tisku a od té doby jsem nebyl o citovaném dekretu oficiálně uvědoměn. Beru to na vědomí, aniž bych měl v úmyslu něco vyvracet, kritizovat, či diskutovat, což jsem také nikdy až doposud nečinil. Nesoudím nic a nikoho, maje na paměti, že každý soud náleží Pánu Ježíši, který dříve, nebo později, ukáže pravdu o každém člověku a o každé situaci.

Nicméně, vzhledem k výše uvedenému, považuji za nutné vyjasnit svůj postoj těm, kteří mi jsou nablízku a kteří přijali mé služebné kněžství.

V roce 1981 jsem se stal svědkem událostí v Medjugorje (Bosna-Hercegovina), kde se zjevila Panna Maria šesti dětem. Zjevení jsem přijal a uvěřil jim. Jako kněz a františkánský řeholník jsem byl povolán ke službě v medjugorské farnosti v počátcích zjevení. Snažil jsem se co nejlépe doprovázet šest vizionářů, farníky a poutníky, kteří si přáli obnovit svůj život víry. Tato zkušenost nesmazatelně poznamenala můj život člověka a kněze a přivedla mě k definitivnímu rozhodnutí na mé cestě: obětoval jsem svůj život jako celopal Bohu, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, aby se pravda o zjeveních v Medjugorje ukázala lidstvu.

V roce 1987 jsem založil komunitu „Kraljice Mira, potpuno tvoji – po Mariji k Isusu“, která postupně zanikla. Byla tvořena bratry a sestrami, kteří žili oběť Bohu, prostřednictvím Marie, podle Pravidel života třetího řádu sv. Františka z Assisi. Po boku komunity působila ještě bratrstva, tvořená laiky, jež následovali tutéž cestu. V těch letech jsem se setkal z mnohými nedorozuměními a nepřátelstvím v souvislosti se zjeveními Panny Marie v Medjugorje. Nikdy jsem ale nezapřel, to co jsem viděl a zakusil. Dnes, stejně jako tehdy, považuji mariánská zjevení v Medjugorje za autentická a za předěl v dějinách lidstva. O tom budu také vždy svědčit.

Ve svém kněžském životě jsem potkal mnoho lidí s mimořádnými dary. Vždy jsem je přijímal, aniž bych jejich dary stavěl do centra. Snažil jsem se je doprovázet na jejich křesťanské cestě darování se Bohu. Mezi nimi zaujímala zvláštní místo Stefania Caterina, která vstoupila do komunity v roce 1994. Doprovázel jsem ji duchovně, tak jak ostatní členy Komunity, v různých etapách její formace. Nicméně zjevení, která přes ni přicházela, nabývala v průběhu času na významu, až do okamžiku, kdy se stávala předmětem sporů uvnitř i vně komunity.

Po několika náročných letech a také ze zdravotních důvodů jsem požádal o sabatický rok.Dostal jsem jej. Tato doba začala14. února 2007. Měl jsem potřebu se ponořit do ticha, abych lépe porozuměl Božímu plánu, který ještě neměl zcela jasné obrysy. Právě v této chvíli Pán začal stále lépe vyjasňovat mé kněžské povolání a současně ode mě žádal naprostou ochotu obětovat mu svůj život, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie.

Mezitím se i Stefania rozhodla stáhnout se do ticha pro lepší pochopení Ježíšova přání ohledně jejího poslání. Od ní Pán žádal ochotu obětovat svůj život jemu, skrze Pannu Marii, za mé kněžství, pro splnění zvláštního poslání. Společně jsme obětovali život Bohu v naprostém odevzdání se, abychom splnili jeho vůli, ať už bude jakákoliv.

Takto, na místě, které nám dala Prozřetelnost, společně s několika lidmi velké víry a štědrosti, jsme započali hlubokou cestu modlitby. Mluvili k nám samotný Pán a jeho nástroje, zvláště pak sedm velkých archandělů a apoštolové nám vysvětlovali mnohé věci. Den za dnem se poselství rozšiřovala a stávala se stále podrobnějšími. Velice jasně začal vystupovat velký Boží plán přivedení celého vesmíru k Ježíši Kristu. Pán nás podřídil přímo pod svoji autoritu a žádal od nás, abychom oznámili tento plán všem křesťanům na Zemi, což jsme také udělali.1

V roce 2008 jsme vydali knihu „Přes velkou bariéru“2, kde je tento plán obšírně vysvětlen. Po této knize následovaly další, které zde nechci uvádět a jen odkáži na bohatý materiál publikovaný na těchto stránkách. V letech 2008/2009 jsem se stal předmětem restrikcí a zákazů ze strany Kongregace pro nauku víry. Byl jsem odloučen od komunity, kterou jsem založil a ze své strany jsem požádal o odchod z Řádu menších bratří, abych se mohl plně věnovat plánu přivedení celého vesmíru ke Kristu. Byl jsem zbaven práva vykonávat kněžství v katolické církvi. To mně ale nezbavilo kněžství jako takového, podle Kodexu kanonického práva nemůže být nikdo zbaven moci svátostného svěcení.3

Mnozí lidé mne nadále vyhledávali. Naslouchal jsem jim v soukromí a v domech nadace „Pevnost Neposkvrněné“. Na vysvětlenou uvádím, že výše zmíněná nadace byla založena v roce 2005, ne mnou, ale soukromými osobami, které cítily, že by měly rozšiřovat mé dílo. Už jsem nenavštěvoval veřejná místa určená k bohoslužbám. Nikoho jsem nevyhledával, ale naslouchal jsem všem, neboť jsem to považoval za svoji kněžskou povinnost. Otevřeně musím říci, že nemálo osob projevovalo rostoucí rozpaky nejen nad děním ve světě, ale také v katolické církvi.

Počínaje rokem 2009 se kolem mě utvořil lid, který chtěl být doprovázen a uváděn do porozumění plánu přivedení všeho ke Kristu, o němž je řeč. Jako kněz jsem byl svědkem odpovědi a duchovního růstu tohoto prostého a pokorného lidu. Nový lid, tak jak byl vícekrát definován Bohem a jeho nástroji. Lid nový duchem, obětovaný Ježíši skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, pozorný k Božímu vedení, které nikdy nechybělo. Viděl jsem také, jak se uskutečnily různé zázraky, některé velkého významu, jež Pán učinil, aby potvrdil cestu svého lidu.

Klíčové body přijatých zjevení v těchto letech jsou tyto:

  • život je přítomný v celém vesmíru, Bůh nestvořil lidi jen na Zemi
  • po prvotním hříchu a rozdělení lidstva na různé planety v různých vesmírech, poslal Otec svého Syna na Zemi. Ježíš se vtělil, zemřel a vstal z mrtvých pro spásu lidí z celého vesmíru
  • na Zemi založil Církev k prospěchu celého vesmíru, odevzdal jí poslání zvěstovat spásu každému Božímu dítěti ve vesmíru
  • Boží lid na obývaných planetách tvoří „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“
  • Ježíš se vrátí ve slávě na Zemi, sjednotí svoji Církev celého vesmíru, aby ji uvedl do nového stvoření
  • Církev přítomná v celém vesmíru není novou Církví, kterou jsem založil, ale jediná Církev, která existuje a bude existovat. Všemohoucí Bůh ji ukáže v celé její moci v čase a způsobem, který sám určí
  • bez působení této Církve nebudou moci křesťané na Zemi překonat velké zkoušky, které čekají tuto planetu, ani dojít k plnosti zaslíbené Ježíšem

V lidu, který jsem doprovázel se postupně vyvinulo povědomí příslušnosti k Církvi celého vesmíru. Přijal tato zjevení a podnikl křesťanskou cestu podle Evangelia, založenou na třech pilířích:

  1. oběť života Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie
  2. neposkvrněnost ve smyslu celistvosti života
  3. společenství s Církví celého vesmíru

On také přinesl na Zemi svědectví o Božím díle přivedení celého vesmíru ke Kristu.

Nebyli jsme to my, kdo tento lid nazval jako „Církev Ježíše Krista v celém vesmíru“, ale byl to Pán a jeho nástroje, především pak Panna Maria.

První klíčová fáze pro utvoření Církve na Zemi sahá k Letnicím v roce 2016. Při této slavnosti se Duch Svatý obrátil na náš lid s neodvolatelnými slovy, jimiž potvrdil naši příslušnost k Církvi celého vesmíru:

„Dnes z vás chci učinit nový lid. Proto je pro vás dnešní den velký. Je slavnostní, neboť dnes na vás sestupuji se stejnou mocí, se kterou jsem sestoupil na prvotní Církev. Sestoupím také v celém vesmíru, na každé Boží dítě , abych učinil každé Boží dítě živým chrámem. Všechny Boží děti ve vesmíru budou společně tvořit nový lid.

…od nynějška bude v celém vesmíru jediný Boží lid. Ode dneška nebudete malým zbytkem lidstva na Zemi, ale spíše lidem vesmíru, jež žije na planetě Zemi. V Božím lidu budou různé zkušenosti, kultury, planety. Bude však jen jeden duch. Jsem to já, který vytváří jednotu, který spojuje navzájem Boží děti, tak aby tvořily nový lid.“4

Po tomto velice důležitém kroku, v témže roce 2016, následovaly kroky další, stejně důležité. Krátce je připomeneme.

Především, Pán svěřil tomuto lidu na Zemi čtyři domy, které nazval svatyněmi. Náchází se v Medjugorje (Bosna-Hervegovina), v Ghedi a Finále Ligure (Itálie) a v České Republice. Jsou to místa modlitby, bratrských setkání a formace. Jsou to místa, kde mohou lidé poznat programy naší Církve a být doprovázeni na duchovní cestě.

Následně jsme dostali znamení, jež nosí všichni ti, kteří náleží Církvi Ježíše Krista celého vesmíru: kříž, v jehož středu je Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Detailní popis naleznete na těchto stránkách. Boží Matka o něm hovoří takto:

„Je to znamení všech mých dětí v jejichž hrudích se odehrává triumf mého Neposkvrněného Srdce, protože mé Srdce triumfuje ve vašem srdci. A až dostanete všichni toto znamení, čas se završí a přiblíží se návrat mého Syna. Všichni na Zemi a ve vesmíru, kteří se obrátí a stanou se součástí nového lidu, obdrží toto znamení, budou označeni mým Srdcem, Srdcem Matky Spasitele. A to je triumf Kristovy lásky v každém z vás. 5

Duch Svatý dodal:

„Dostanete znamení, jehož prostřednictvím do vás otisknu trojiční pečeť. Je to mocné znamení v celém vesmíru, protože v sobě nese moc Nejsvětějš Trojice; moc, kterou nemůže žádná síla porazit.6

Rádi bychom vysvětlili, že i ti, kteří toto znamení nyní nedostali fyzicky; protože nemají možnost se účastnit našich setkání, ale jsou upřímně obětováni Ježíši, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie a přijímají programy této Církve, obdrželi ve svém srdci totéž znamení, které v nich duchovně působí. Takto, všichni křesťané ve vesmíru dostali toto znamení, tuto pečeť Nejsvětější Trojice.

Od začátku roku 2017 a celý rok 2018, prostřednictvím poselství z 13. každého měsíce, mluvila Panna Maria dlouze o Božím životě a o svém lidu v celém vesmíru a představila se jako Matka lidstva. Všechna tato poselství byla vydána v knížce nazvané „Život bez Boha není životem.“

13. října 2017, v den stého výročí posledního zjevení ve Fatimě se Panna Maria obrací na tento lid a nazývá ho malou, velkou Církví Boží:

„Jste malá, velká Boží Církev na této Zemi. Přeji si, abyste se právě takto cítili. Nemějte strach se cítit být Církví; Církví Krista, mého Syna, která existuje a pulzuje v celém vesmíru. Bůh potřebuje svoji Církev, tuto malou, velkou Církev, která bude mít sílu postavit se nepříteli… Tato Církev bude mít sílu k samostatnému životu, vzdálená od intrik lidí a arogance mocných.7

Počínaje tímto okamžikem je nový lid povolán mít o sobě povědomí jako o Církvi a je od Boha a jeho nástrojů vyzýván přijímat a svědčit o programech, které mu byly zjeveny. Pán žádal od této Církve, aby žila skutečné svlékání se z vlastních myšlenek, logiky a ambicí. Především byl tento lid vyzýván k tomu, aby se na stále vyšší úrovni slavila Eucharistie, tak aby se podobala Nebeské liturgii. Vyzýval k pozvednuté modlitbě, na úmysly Panny Marie a ne na vlastní úmysly, jakkoliv šlechetné.

V roce 2018 bylo po Církvi žádáno úplné zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie pro evangelizaci Země. Triumf jejího Srdce je nevyhnutelná předehra slavného Kristova příchodu.

Takto se dostáváme k 20. květnu 2018. Nový lid je tou dobou už připravený světu zvěstovat existenci a dílo Církve Ježíše Krista celého vesmíru. Ne nové Církve, ale jediné Církve založené Kristem, jedné apoštolské a nerozdělitelné, přítomné v celém vesmíru, jak to vysvětluje Panna Maria v poselství z 9. prosince 2018:

„Děti, nemluvte o jiné Církvi, vy jste nezaložili žádnou alternativní Církev. Bohužel, v průběhu staletí někdo pronikl do pravé Kristovy Církve, zahnal do kouta pravý Boží lid a zanechal ho ve stínu. Vyhlášením existence této Církve postavil Bůh svůj lid znovu do středu. Nyní Boží lid zažene ne-lid, tedy ty, kteří obsadili Boží Církev kvůli svým zájmům a ambicím a neměli nic společného s Ježíšem Kristem.

Církev byla vždy jedna, ustanovená mým Synem na Zemi a založená na apoštolech, na prorocích, mučednících a svatých. Nejen na těch, které vyhlásila Církev, ale na zástupu neznámých svatých, malých a utlačovaných a také na svém lidu. Teď se s mocí vynořuje pravá Kristova Církev, prostřednictvím lidu, který chce žít a uvádět do života slova Písma a nauku pravé Církve a svatých.8

V poselství z 13. prosince 2018 mluví znovu o Církvi Ježíše Krista celého vesmíru, aby ukázala konkrétní kroky k tomu, jak se stát její součástí:

„Mluvila jsem k vám o Bohu a o jeho životě, který se šíří celým vesmírem. Dnes vám říkám, že Církev, jež můj Syn založil na Zemi nezůstala ohraničena na Zemi, ale je přítomna v celém vesmíru. Máte bratry a sestry rozptýlené po celém vesmíru, kteří stejně jako vy vzývají jméno mého Syna a nazývají se křesťané. Ježíš položil život i za ně a uznal je za hodné náležet k jeho lidu. Skutečnost, že je nevidíte na vlastní oči, neznamená, že neexistují. Nebuďte jako mnozí arogantní lidé, jako ti, jenž zpochybňují všechno co neznají. Velká Boží tajemství se poznávají v pokoře a modlitbě, tak tomu bylo i se mnou.

Přijde den, kdy budou všechny Boží děti žít společně v novém stvoření. Nevstoupí tam ti, kteří slouží Luciferovi, odmítají pravého Boha a nemilují bratry. Nevstoupí ani ti, jenž užívali jméno mého Syna k vlastnímu prospěchu, pro své sobectví. Dnes je lidstvo v celém vesmíru ještě na cestě, aby se setkalo v jediném cíli: být sjednoceni v Ježíši Kristu a utvořit jeden lid. Ale již dnes můžete zakoušet živou přítomnost Církve Ježíše Krista v celém vesmíru, tím, že otevřete srdce novosti přicházejících časů. Modlete se k Duchu Svatému, abyste měli světlo a neodmítejte vše jako rozmarné děti.

Chcete být i vy částí Církve Ježíše Krista v celém vesmíru? Jestliže ano, žádají se od vás tři věci: 1) naprosté odevzdání života Trojjedinému Bohu skrze mé Neposkvrněné Srdce; 2) žít celistvý život respektováním Božích zákonů, jež vám byly zjeveny mým Synem Ježíšem v Evangeliu; jsou zapsány také ve vás a Duch Svatý je udržuje živé ve vašem duchu; 3) věřit v existenci dalších Božích dětí ve vesmíru, které společně s vámi tvoří jeho Církev, jednu a nerozdělenou; žít s nimi v duchovním společenství a modlitbě.

Církev na Zemi, jak dnes vidíte, je rozdělená a zatížená duchem světa, napadená mnohými parazity, ona musí přenechat místo pravé Církvi Ježíše Krista, živé a pulzující v celém vesmíru. Neznepokojujte se tím a nepohoršujte se, protože Bůh musí pročistit svůj lid; je to skutek spravedlnosti a milosrdenství.9

Naše Matka před námi nikdy neskrývala odpovědnost a obtíže, které nás potkají na naší pouti, ale vždy nás naplňovala nadějí, připomínala nám velké poslání, které čeká na Církev Ježíše Krista celého vesmíru:

„Posláním Církve je neustále rodit Boží děti do života Nejsvětější Trojice. To je činí celistvými, svobodnými, schopnými volit dobro a odmítat zlo, schopnými setkávat se s každým Božím dítětem a dávat mu život.

Nyní je čas, aby tato Církev, sjednocená s Církví ve vesmíru, přinášela zvěst svým životem; svojí vlastní naukou, svojí liturgií a svátostmi, vším co dostala v těchto letech. Toto všechno vytváří veliký poklad víry, naděje a lásky.

Neříkám, že nepřijdou protivenství, protože Luciferova nenávist proti Církvi ve vesmíru je veliká, ale Boží láska k vám je větší. Také moje láska k vám je větší a jsem vám vděčná za všechno, co jste učinili v těchto letech.

Vaše domy budou skutečně svatyněmi. Budou přitahovat lidstvo dobré vůle, které bude moci vidět jinou Církev, bude moci vidět to, co ještě na Zemi vidět nebylo. Přeji si aby tato Církev byla chudá, to je ne bohatá penězi a prostředky, ale bohatá vírou, nadějí, láskou, naukou a zázraky, tím vším, co vám Bůh dovolí uskutečnit, protože čas tlačí, děti. Bůh musí konat, aby zachránil Zemi od té části lidstva, která chce zničit všechno a všechny

Mějte na vědomí, že jste těmi, na nichž Bůh staví tuto Církev, dokonale sjednocenou se sv. Petrem, apoštoly a všemi nástroji Božími. Nyní, na této Zemi, jste těmi, na nichž Bůh buduje Církev Ježíše Krista v celém vesmíru. Buďte si vědomi velikosti a odpovědnosti, ale buďte také radostní, protože si vás Bůh vybral. Když si Bůh vybírá, činí tak z lásky a aby vás svou láskou naplnil.10

20. května jsme tedy na výslovné Pánovo přání veřejně oznámili existenci a dílo „Církve Ježíše Krista celého vesmíru“ na Zemi.11 Od té chvíle jsem se vždy představoval těm, kteří mi naslouchali, jako kněz „Církve Ježíše Krista celého vesmíru.“ Budu v tom pokračovat, na základě autority, svěřené mi Pánem Ježíšem a jeho lidem.

V roce 2019 si tato Církev založila neziskovou organizaci nazvanou „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“, podle platných italských zákonů. Mohou se do ní přihlásit všichni, kteří k ní chtějí náležet a sdílet její program. Více informací si můžete vyžádat když nám napíšete, nebo zatelefonujete.

V roce 2019 od nás bylo dále žádáno, abychom zasvětili Zemi Bohu Otci a tak jsme i učinili 4. srpna. Při této příležitosti k nám Otec promluvil.

Uvádíme několik úryvků z jeho řeči:

„Dnes, ve vás, mezi vámi a skrze vás se završují má zaslíbení. Zaslíbení vašim otcům o novém vykoupeném lidstvu; zaslíbení proroků. Konečně bude vyslyšen hlas naděje mnoha svatých, kteří prošli mezi vámi. Jsou osušeny slzy spravedlivých, kteří v průběhu dějin doufali, že uvidí to, co vy dnes vidíte. Naplňují se zaslíbení, protože na Zemi je nyní lid, jenž mi náleží. Konečně je zde Církev celého vesmíru, kterou ustanovil můj Syn: živá, pulzující, svatá, celistvá, hledající pouze moji vůli.

…dnes se mnou uzavíráte neodvolatelnou smlouvu. Smlouva je tato: “Budete mým lidem a já budu vašim Bohem”12. Skrze mého Syna Ježíše, v Duchu Svatém, vás uvedu do zaslíbené země, nového Jeruzaléma, což je nové stvoření, připravené od věčnosti pro vás a pro ty, kteří mě milovali a sloužili mi v průběhu staletí. To znamená, že od nynějška mi definitivně náležíte a já do vás otiskuji svou pečeť.

Můj Syn vás povede, Duch Svatý posvětí a já vás ochráním. Sejmu z vás jedovaté kořeny, protože do mého lidu nesmí vstoupit nic nečistého. Lucifer a celý jeho dvůr u vás už více nesmí nacházet útočiště. Budete procházet zkouškami a obtížemi, protože pocítíte nenávist nepřátel. Nebudete už ale mít podíl na zlu: jednou provždy vás od něj oddělím, jste můj lid.

…Děti, Země, zakusí těžké časy. Všechna nenávist, kterou člověk zasel, se obrátí proti němu. Už teď vidíte, že se příroda bouří proti člověku, tyranovi. S vámi to ale bude jinak. Nikdo se vás nedotkne, nikdo vás nebude trápit…A moje Církev přítomná ve vesmíru vyleje na oplátku své milosti na vás, jste totiž jeden lid.13

19 ledna se tato Církev slavnostně zasvětila Nejsvětější Trojici a Otec znovu promluvil.

Několik bodů:

Děti, tato doba je velmi vážná. Vaše planeta je napůl zničena, což vidíte v přírodě. Živly země, voda, oheň a vzduch jsou narušeny, znečištěny a znesvěceny. Církev je bohužel rozdělena sama v sobě, rozdrobená už od počátku. Křesťané bojovali v neplodných bitvách, jedni proti druhým, vyznání proti vyznání, nauka proti nauce. Namísto meče používali Boží slovo. Ve jménu mého Syna Ježíše odsuzovali, zabíjeli a konali skutky, které jsou strašné v mých očích.

Přesto vám chci říci, že pravá Církev je a vždy byla. Nikdy nevyšla z katakomb, protože během dějin, krok za krokem, vznikla i struktura, která se také nazývá Církví. Vždy byly dvě Církve: Kristova, jež náleží mně a Luciferova, která náleží jemu. Dvě rozdílné skutečnosti, donucené ke společnému životu ve jménu hierarchického systému.

Děti, přišel čas, kdy oddělím Církev pravou od té falešné…

Dnes odděluji opravdovou Církev o té falešné a obnovuji s vámi věčnou smlouvu, kterou nikdo nebude moci zrušit. Smlouva se mnou má jediné jméno: můj Syn Ježíš Kristus. On je živá smlouva, On je zárukou, že vy jste moji.

Falešná Církev působila tak, aby snížila význam postavy mého Syna, svázala mu ruce a nechala ho zmizet. Ježíš byl představován jako hlava náboženství, jeden prorok mezi mnohými, duchovní mistr a nic víc; ale Ježíš Kristus, můj Syn je jediný Spasitel lidstva. Je Pánem vesmíru, který vládne v mém jménu celému stvoření. Kdo chce přijít ke mně, musí projít přes Něho a uznat jej jako Božího Syna, Pána a jediného Mistra. Bez toho se mnou nemůže být uzavřena žádná smlouva a nikdy tomu nebude jinak…

Falešná Církev působila také znesvěcení a znehodnocení Nejsvětější Svátosti, popírala, že je v ní přítomen můj Syn. Způsobila také to, že mnozí křesťané ochladli vůči Eucharistii, vyvolala v nich mnohé pochybnosti o této Svátosti. Velká část křesťanů dnes nevěří v Ježíšovu přítomnost v Eucharistii.

Falešná Církev se také snažila odstranit a učinit nadbytečnou postavu a přítomnost Panny Marie, jež je mojí milovanou Dcerou. Matka Boží, Snoubenka Ducha Svatého a Spoluvykupitelka lidstva. Maria vám byla dána jako Matka, ale falešná Církev ji vyhodila ven… To je příliš a míra je dovršena.

Od nynějška bude pravá Církev oddělena od té falešné a bude růst. Ukáže moji moc a slávu. Vězte, že existuje jediná Církev, založená mým Synem na Zemi a je přítomná v celém vesmíru. Ona uznává Nejsvětější Trojici, Marii Královnu, Matku a Spoluvykupitelku lidstva. Přijímá a žije společenství se všemi bratry ve vesmíru, koná všude svoji službu, aby přinesla spásu živým i zesnulým. Jiná Církev není a nebude…

Moje smlouva s vámi bude nezpochybnitelná a nikdo ji nebude moci zrušit. Jestliže mi dnes říkáte ano, jako lid, budu působit mezi vámi. Vašim prostřednictvím vzbudím na Zemi lid, který postupně poroste a sjednotí se s vámi v duchu.14 Naopak Luciferova církev bude usychat a stane se suchým stromem.

Luciferovi a jeho lidu říkám, mějte se na pozoru. Běda vám, jestli se opovážíte dotknout se jen prstem této Církve. Postavili jste se věčnému Bohu, Otci slávy a nyní dostanete nazpět, co jste zaseli… Nyní se vám postaví nový a silný lid a nezmůžete nic.

A vy, můj lide, žijte s vírou, odvahou a láskou a nic vám nebude chybět. Děkuji vám za každý krok, který jste učinili společně se mnou. Mějte na mysli, že od nynějška jste výlučným vlastnictvím Nejsvětější Trojice, na níž budete záviset ve všem. Neopírejte se už o lidskou vědu, o lidské nauky a technologie, ale žijte ve službě Nejsvětější Trojici, která z vás učiní nové lidstvo. To vám slibuji…„

7. srpna 2020 jsme slavili slavnost Boha Otce, tak jak tato Církev činí každý rok o tomto dni.

Několik slov, s nimiž se na nás při této příležitosti Otec obrátil:

„Děti, jak vidíte, Země prožívá těžkosti, je v nejhlubším utrpení a je ponořená v temnotě. Já ale chci Zemí zatřást, aby se chvěla mojí láskou. Nezasáhnu Zemi zlem, jak si mnozí myslí, protože zlo není moje, není mojí součástí a nikdy jí nebude. Dotýkám se stvoření svojí láskou. Moje láska je světlo a světlo je život.15 Zlo se před mojí láskou bouří a projevuje se. Dělá všechno, co může, aby bránilo mé lásce a zatemnilo mé světlo.

Proto se nedivte: Čím víc postupuje vaše cesta ve světle, tím víc se budou ukazovat temnoty a projevovat svoji nenávist proti vám a všem pravým Božím dětem. Vy se ale nebojte, protože moje láska vás ochrání. Mé světlo odrazí temnoty, od každého z vás, od celého mého lidu a celé planety. To nastane tehdy, jestli je zde lid, který se modlí a obětuje prostřednictvím mého Syna v moci Ducha Svatého, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie.

Byla od vás žádána cesta odpuštění16, která je vždy ponořením se do mého světla. Bez mého světla vládnou světu temnoty a to dobře vidíte. Bohužel, velká část lidstva před mojí láskou utíká nebo z ní má strach17. Bojí se být souzená a ukázat se takovou, jaká je. Obrací se proto na Lucifera a jiné modly, které si sama vytvořila v naději, že bude zachráněna bez přílišné snahy, ale tak tomu není. Zachránit vás může pouze moje láska, není jiné spásy. Moje láska se stala tělem v mém Synu Ježíši a působí bez ustání prostřednictvím Ducha Svatého, který je přítomný mimořádným způsobem v Srdci Panny Marie.

Váš boj přitvrzuje, děti. Mocnosti temnot vás nesnáší a Lucifer vás nenávidí násilnou nenávistí. Budou se snažit vás pohřbít do bahna, ale já vám dám křídla svobody, abyste letěli nad vším bahnem světa. Budete se na něho dívat z výšky a přemůžete ho.

Nemůžete čekat od světa pohlazení, ani vlídnost, protože vás nenávidí. Jak jste slyšeli, můj Syn přemohl svět.18 Jeho krev vás přikryje a ochrání . Pečeť jeho krve na vás spočívá a ochrání vás. Pečeť jeho krve je na vás a má moc odrazit zlo. Satan vidí pečeť, vidí krev mého Syna a obchází vás.19 Nikdo se vás nebude moci ani dotknout, budete ale zkoušení, aby byla posílena vaše věrnost. Nežádám od vás nic jiného, než věrnost mé lásce, mému životu, slovu mého Syna a všemu, co jste dostali v posledních letech. Nebojte se a nikdy neustupujte před žádnou hrozbou. Nic vás nebude moci zasáhnout, protože já jsem mezi vámi jako věčná skála, abych vás ochránil a obránil.

Jste mé malé stádce, které jsem vytrhl smrti a zlu. Proto se nebojte vlka i když ho uslyšíte výt. Myslete jen na to, abyste mě hledali prostřednictvím mého Syna a skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Hledejte jen moji lásku. O vlka se postarám já.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Na závěr, plán Panny Marie, prostřednictvím zjevení v Medjugorje, měl za účel obnovit křesťanství a uvést ho do Božího plánu přivedení celého vesmíru ke Kristu.20 Tím, že jsem během mé služby v Medjugorje obětoval svůj život Ježíši, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, tak aby se ukázala pravda tolika zjevení, se mé kněžství logicky zapojilo do tohoto Božího plánu.

Navíc od roku 2003, mě Pán povolal, abych se stal členem Centrální buňky, jednoho ze tří mimořádných nástrojů, o kterém jsem již mluvil a který působí ke službě Církvi celého vesmíru.

Dekretem veřejné exkomunikace je oficiálně stvrzeno mé definitivní oddělení od kněžství v Katolické církvi a mé začlenění do „Církve Ježíše Krista celého vesmíru“. Tak je mé kněžství vykonáváno ve jménu Ježíše Krista, v jeho Církvi celého vesmíru. Obětuji svůj život za lid, jenž náleží této Církvi a s ní celému lidstvu.

Tato Církev přivádí k završení dílo Vykoupení, sklízí a žije bohatství křesťanství po dobu tisíciletí a podporuje každého člověka dobré vůle, který si přeje dojít zralosti v Kristu.21Nesoudí a nekritizuje nikoho. Je vždy otevřena přijmout ty, kteří si přejí se jí přiblížit s upřímností a bez předsudků a je připravena prokázat naději, již v sobě uchovává.

Každý se může podívat na situaci na Zemi a v křesťanství, tak jak se dnes jeví a vyvodit vlastní závěr, aby mohl odpovědět Bohu způsobem hodným výzev tohoto času.

Já se stále obětuji za vás a za ty, kteří si přejí podniknout tuto cestu. Ze srdce děkuji těm, kteří odpověděli a kteří mě podporovali v těchto letech.

Přeji vám vše dobré a žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Finale Ligure, 25 října 2020

Tomislav Vlašić

1 Sk 5, 34-39

2 Přes velkou bariéru, vydavatelství Luci dell‘essodo 2008

3 V článku 1338 kodexu je uvedeno: „Není možno nikoho zbavit moci svěcení, lze pouze zakázat jeho vykonávání, anebo vykonávání určitých úkonů…“

4 Poselství Ducha Svatého z 15. května 2016 „Kosmický přechod“

5 Poselství Panny Marie z 23. července 2016 „Triumf mého Srdce“

6 Poselství Ducha Svatého z 15. října 2016 „Nyní se definitivně završují kosmické letnice“

7 Poselství Panny Marie z 13. října 2017 „Jste malá, velká Církev Boží“

8 Poselství Panny Marie z 9. prosince 2018 „Nehledejte jinde, co už máte“

9 „Život bez Boha není životem“, vydavatelství Luci dell‘Esodo

10 Poselství Panny Marie z 24. června 2019 „Jsem Matka Církve“

11 Program této Církve je obsažen v dokumentu z 20. května 2018, jímž jsme prohlásili existenci Církve samotné. Tento dokument je k dispozici na těchto stránkách

12 Jer 11, 4

13 Poselství Boha Otce z 4. srpna 2019 „Jsem zde, jsem váš Otec“

14Tento lid není novou strukturou v Církvi. Je plodem působení Ježíše Krista, zaměřeného na obnovení své Církve, které bylo oznámeno v poselství „Budoucnost mého lidu“ 8. září 2011 na těchto stránkách.

15 Jn 1, 4

16 viz. poselství Panny Marie z 2. srpna 2020 „Kráčejte k odpuštění“

17 Přes velkou bariéru, kap. 1, s. 26-31

18 J 16, 33

19 Ex 12, 21-24

20 Viz. Přepsat dějiny, sv. II, Vesmír a jeho obyvatelé str. 283-286

21 Ef. 4, 11-16

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.