Trojiční působení 4

Trojiční působení

v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Kapitola 3

Tvář Panny Marie

(část druhá)

1. Panna Maria hovoří o sobě

V první části této kapitoly jsme zdůraznili výsady Panny Marie: je Matkou, Královnou a Spoluvykupitelkou. V této druhé části budeme pokračovat a budeme mluvit o Marii Spoluvykupitelce a použijeme při tom to, co nám o sobě řekla samotná Panna Maria během několika rozhovorů, které jsme s ní měli.

Jako členové Centrální buňky jsme ve stálém a živém kontaktu s Bohem a jeho nástroji, počínaje Pannou Marií, tak abychom vykonávali své poslání. Rozhovory s Pánem a jeho nástroji jsou proto časté. Můžeme klást konkrétní otázky, a pokud to Bůh uzná za správné, dostane se nám odpovědí, určených nejen nám, ale také celému lidu, který je nám svěřen a který jde vstříc plnosti života v Nejsvětější Trojici. Takto se nám dostává poznání o určitých událostech, nebo vysvětlení, která předcházejí poselství, jež lid dostane následovně. My se modlíme a obětujeme Bohu, abychom pochopili a mohli vysvětlovat lidu, to co dostáváme. V rozhovorech, které přinášíme, předjímá Panna Maria obsah poselství pro lid z 22. února 2020, ze kterého jsme citovali v první části. Prohlubuje určité aspekty spojené s posláním Spoluvykupitelky a mluví o svém vztahu s Církví Ježíše Krista celého vesmíru. Zde jsou tedy otázky, které jsme Matce položili a také odpovídající odpovědi.

  • Rozhovor z 2. února 2020

Zvěstovat dílo Spoluvykupitelky

Otázka: Účastnila ses plně na oběti svého Syna. Je to to, co Ti umožnilo vstoupit do poslání Spoluvykupitelky?

„Právě dnes jste v evangeliu četli slova, se kterými se na mě obrátil starý Simeon: I tvou vlastní duši pronikne meč1. Jeho prorocká slova byla vykládána jako odkaz na bolest prožívanou pod Ježíšovým křížem, bolest duchovní.“

Moje bolest byla jistě duchovní, ale také fyzická. Roztrhla mou duši a probodla mé Srdce. Kopí, které probodlo Ježíšův bok, probodlo skutečně i můj bok. Mnozí svatí zakusili tutéž zkušenost transverberace, čili probodení srdce2. Moje, i fyzická, účast na oběti kříže byla nezbytná k tomu, abych na sebe mohla vzít poslání Spoluvykupitelky. Moje bolest nebyla a ani nemohla být pouze duchovní. Prožila jsem plně všechny fáze Utrpení svého Syna: když byl bičován, když byl korunován trním, cítila jsem na svém těle tutéž bolest. Mohu říci, že jsem nesla na svém těle znamení Ježíšova Utrpení.3

Po vzkříšení mého Syna bylo ve mně vše obnoveno, až po mé Nanebevzetí, kdy bylo mé tělo oslaveno, tak jako tělo Ježíšovo.“

Otázka: V jakém vztahu by měla být Církev s tebou, Matkou, Královnou a Spoluvykupitelkou?

Církev beze mne nemůže žít. Byla bych ráda, abyste to pochopili a zvěstovali. Moje poslání nespočívá jednoduše v předávání poselství a uzdravování nemocných. Všechno, co jsem uskutečnila během mých zjevení na Zemi, jsou plody mého působení jako Spoluvykupitelky. Skutečnost, že rodím Boží děti, které potom sv. Michael shromáždí, je mým dílem Spoluvykupitelky. Pokračuji a obětuji Otci své bolesti, které jsem prožila při Utrpení společně s Ježíšem, aby byly vykoupeny mnohé děti.“

Otázka: Pochopili křesťané na Zemi toto všechno?

„Ne zcela. Dokonce si někteří myslí, že se chci vynášet nad svého Syna, to je ale nesmysl. Jestliže je účast na Ježíšově Oběti žádána ode všech křesťanů, tím více je očekávána ode mě, jeho Matky, protože mým určením je být Matkou lidstva a být přijata do Nejsvětější Trojice. Je jasné, že jsem musela projít všechno, co prošel můj Syn.

Už v okamžiku početí jsem přijala poslání stát se Boží Matkou, Matkou lidstva a Spoluvykupitelkou. Všechno ostatní přišlo jako následek. Nebylo pro mě snadné otěhotnět v mém mladém věku, ani to, že jsem nebyla vdaná. Kvůli těmto skutečnostem jsme s mým Synem byli terčem mnohých urážek.“

Otázka: Co si přeješ od nás?

Utrpení mého Syna i utrpení moje se obnovují v Mystickém těle, kterým je Církev.4 Takto se prodlužuje v čase mé poslání Spoluvykupitelky. To je mé dílo, děti moje. Vaším úkolem není jen předávat dál některé z mých poselství, ale podporovat a hlásat mé dílo. Vašim posláním je účast na díle Spoluvykupitelky, tak jak se podílíte na díle Vykupitele. To charakterizuje Církev Ježíše Krista celého vesmíru.5

Mnozí mě hledají, aby něco dostali, a je to správné, protože jsem Prostřednice všech milostí. Když se modlíte, vaše modlitby se pozvedají k Bohu, prostřednictvím mého Srdce. Někteří ale ode mě žádají jen uzdravení nebo materiální věci, nechtějí se však pozvednout k Bohu. V těchto případech jsem považována za nějakou bohyni, modlu, na kterou se lidé obrací, aby vyřešili své problémy. Já ale nejsem ani bohyně, ani modla. Jsem Matka pravého Boha a Spoluvykupitelka.

Otázka: Když se na Tebe obracíme v modlitbě, chceš nás přivést do plného společenství s Bohem?

Je to tak. Ale když se nežije hluboký význam svátostí, ani oběť života Bohu, když se nežije hluboké sjednocení s Ježíšem, mým prostřednictvím, všechno sklouzne k modloslužbě. I povrchní nábožnost je z mnoha důvodů modloslužbou.

Otázka: Zdá se nám zřejmé, že tvé působení jako Spoluvykupitelky je nezbytné na cestě k plnosti života v Bohu.

Bez upřímné oběti Ježíši skrze mé Srdce, celistvosti života v Bohu a univerzálního společenství není možno žít mystické sjednocení s Kristem. Beze mne se všechno stává obtížným, nejasným, tak jak je tomu často u mnoha křesťanů na Zemi. Nemělo by to tak ale být. Církvi Ježíše Krista celého vesmíru bylo dáno všechno bohatství milosti a také pochopení hlubokých tajemství. Účast na Ježíšově Oběti skrze mě je právě jedno z hlubokých tajemství křesťanského života. Pokud se nežije, tak se křesťanství omezí na pouhý souhrn „lidských předpisů“, tak jak je to napsáno v Evangeliu.6

Beze mě by bylo pro vás velmi obtížné účastnit se na Pánově Oběti. Vzala jsem na sebe velkou část vašich obtíží a utrpení. Svojí vírou jsem už předem překonala vaše pochybnosti. Prošla jsem pro vás bolestnou cestu a to proto, abych vám usnadnila tu vaši. Vy procházíte tutéž cestu doprovázeni mnou, která jsem zároveň učitelka i učednice.“

Otázka: Je to co říkáš zvěstováním, které má tato Církev přinášet lidstvu?

„Jistě. To co vám říkám, je součástí zvěstování, které Církev Ježíše Krista přináší do celého vesmíru, ale také podstatnou částí vašeho zvěstování na Zemi. Vám je svěřen Portál mého Srdce v Međugorje, který skutečně symbolizuje přechod skrze mě. Proto vy, kteří zvěstujete programy této Církve, se nemůžete vyhnout tomuto vnitřnímu přechodu.“

Otázka: Nicméně, křesťané na Zemi jsou rozděleni ohledně tvých zjevení v Međugorje a mnozí tě nepřijímají jako Spoluvykupitelku.

V minulosti vám bylo řečeno, že na mém Neposkvrněném Srdci se rozdělí Církev. Nyní rozumíte, co to znamená, právě ve světle toho co vám říkám: nemůže existovat Kristova Církev bez účasti na Jeho Oběti mým prostřednictvím. Ta část Církve, která se nechce účastnit na Oběti mého Syna mým prostřednictvím mně ani nepřijímá jako Spoluvykupitelku a není milá Otci, není jeho Církví.

Otázka: Co se stane, až skončí tvá zjevení v Međugorje?

Až skončí má zjevení v Međugorje, která jsou mými posledními zjeveními na Zemi, budu se zjevovat v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru. Zůstanu s vámi, ve své Církvi, která je zároveň Církví mého Syna. Má i jeho tvář zazáří na tváři mých dětí, na tváři nového lidu.7

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého

Rozhovor z 8. února 2020

Přijímat Spoluvykupitelku

Církev Ježíše Krista celého vesmíru se slavnostně zasvětila:

– Ježíši, obětovaná prostřednictvím Panny Marie, 3. srpna 2019 a následujícího dne zasvětila Bohu Otci celou Zemi;

– 7. prosince 2019 Duchu Svatému, aby mu dala plně do jeho služeb nás všechny podle jeho vůle a aby mu zasvětila liturgický rok 2020;

– 31. prosince 2019 Panně Marii;

– 19. ledna 2020, prostřednictvím Panny Marie Nejsvětější Trojici. Tato zasvěcení byla slavnostními akty a ne pouhými pobožnostmi. Lid se v nich snažil žít a svědčit o Božím životě.

Následně přišla slova Panny Marie v rozhovoru, který vám nabízíme.

Řekli jste, že chcete, mým prostřednictvím Církev, která náleží Nejsvětější Trojici. Mé Srdce je v Nejsvětější Trojici a nemůže od ní být odděleno. Proto, jestli jste obětováni skrze mé Srdce Trojjedinému Bohu, vcházíte do mého Srdce a jste automaticky ve společenství s Nejsvětější Trojicí. Vy jste udělali ještě něco víc, protože jste mě uznali jako Spoluvykupitelku.

Otázka: Proč někteří křesťané nepřijímají tvoji autoritu Spoluvykupitelky?

To má různé příčiny: postoj určité části Katolické církve, která nestaví moji postavu do správného světla; nenávist tohoto lidstva vůči ženě; strach, že ženská postava zastíní mužskou moc. To se říká i o mně: mnozí mají za to, že úcta ke mně ubere něco z úcty k mému Synu.“

Otázka: My jsme tě přijali jako Matku a Královnu.

„Ano, vy jste mě uznali jako Královnu. Jestli jsem Královna, náleží mi tedy autorita Královny. Moje mateřství se projevuje nejen v mé lásce k vám, ale také v moci, se kterou od vás odháním zlo. Nezapomínejte, že mi Bůh dal moc zašlápnout hlavu hada.8 Není to pouhý obraz převzatý z Bible, ale moc a autorita, kterou mi dal Bůh na základě mé účasti na oběti mého Syna Ježíše. Jsem Spoluvykupitelka a proto drtím a oddaluji Zlo. Jestliže neuznáváte moji moc a autoritu, připravujete se o mocnou sílu proti Zlu.“

Otázka: Jaké následky to může mít pro křesťany, když tě nepřijímají jako Spoluvykupitelku?

Jestli se ode mě křesťané oddělí, oddělují se od Nejsvětější Trojice; když se oddělí od Nejsvětější trojice, oddělí se ještě více ode mne. Mnozí křesťané mě vyloučili ze svého života; takto, dříve či později postaví stranou i mého Syna. Pro některé křesťany je moje postava velice matná; u jiných převládá citová stránka: utíkají se k mamince schovat před obtížemi. Bez ohledu na to, se přimlouvám za vás za všechny. Nyní musíte ale přijmout moji autoritu Spoluvykupitelky, Matky a Královny.“

Otázka: Křesťané tě nazývají „Brána nebeská“.

Bylo by správnější říkat „přístupová brána do Nejsvětější Trojice“. Bůh mě stvořil a vyvolil k tomu, abych byla přístupovou bránou, kterou můžete vejít k Božímu trůnu a zakoušet plnost trojičního života.9

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.“

Rozhovor z 9. února 2020

Milost všemohoucnosti

V tomto rozhovoru rozšiřuje téma své účasti na Boží všemohoucnosti, na které má podíl díky milosti.

„Už jsem vám řekla o mé autoritě Spoluvykupitelky. Nyní vám povím něco o milosti všemohoucnosti, kterou jsem jako Spoluvykupitelka obdržela. Na základě mé plné účasti na oběti mého Syna a mého přijetí do Nejsvětější Trojice, mi Bůh svěřil všemohoucnost z milosti. Narodila jsem se jako stvoření, což znamená, že ze své přirozenosti bych nemohla být všemohoucí. Ale díky mé neposkvrněnosti a svěřenému poslání, díky mé odpovědi Bohu a plné účasti na Vykoupení, jsem přijala zvláštní a jedinečnou milost všemohoucnosti, díky níž konám zázraky a uzdravení po celá staletí.“

Otázka: Vychází tato milost z plné harmonie tvé bytosti s Nejsvětější Trojicí?

Je důležité, abyste pochopili, co vám říkám, protože mnozí by mohli namítnout, že všemohoucí je jen Bůh. Já jsem ale byla přijata do Nejsvětější trojice a nemohu nebýt všemohoucí. To ale neznamená, že mohu konat na základě svého úsudku. Naopak, všechno co dělám je v plném souladu s vůlí třech Božských osob. Takto se přimlouvám před Bohem a působím plně v lidu. Dělám znamení a zázraky, které mnozí z vás zakusili v mých svatyních a na místech mých zjevení. Proto nemějte strach o tom mluvit, nemějte strach, že budete považováni za fanatiky nebo modláře vůči mé osobě. Moje všemohoucnost je plodem mé dokonalé účasti na oběti mého Syna a mého přijetí nejen do Nebe, ale i do Nejsvětější Trojice.

Vy se účastníte mého díla, abyste, mým prostřednictvím, došli k Ježíši. Já jsem přístupová brána do nebe a otevírám před vámi nové rozměry vaší cesty k nalezení života. Otvírám cestu k mému Synu nejen Božímu lidu, ale také andělům, kteří uznávají mou všemohoucnost, která působí i k jejich prospěchu.

To všechno neznamená, že se stavím Bohu na roveň. Chci, aby vám bylo zcela jasné, že nejsem jako Bůh. Zůstávám jiná, než je on a to podle své přirozenosti, ale byla jsem přitažena do rozměru všemohoucnosti, protože jsem Matka Boží. Již od okamžiku mého těhotenství, jsem sdílela s mým Synem jeho život, tak, jak nemohlo žádné jiné stvoření. Nejsem jako Bůh, ale dostala jsem milost účasti na božské přirozenosti způsobem přesahujícím anděly i ostatní lidi, protože jsem Matka Boží.

Otázka: Tato Církev tě přijímá jako Spoluvykupitelku, má tím účast na tvém působení?

Pokračuji ve svém působení Spoluvykupitelky, tak jako můj Syn působí stále jako Vykupitel. Moje dílo se mým nanebevzetím nevyčerpalo, ale pokračuje v lidu a připravuje slavný příchod mého Syna. Až doposud mi chyběla Církev, která by v plnosti uznala mé výsady a připojila se k mému působení Spoluvykupitelky. Ani vy jste se nemohli plně účastnit na mém působení, protože jste nebyli schopni ho pochopit. Nyní mé dílo můžete chápat a účastnit se ho.

Mé působení nespočívá v tom, že dávám nějaká poselství, aby byla šířena zbožnost ke mně, tak jak se to často stávalo při mých mnohých zjeveních na Zemi. Je mnohem širší a musí být viděno ve světle mého přijetí do Nejsvětější Trojice a trojičního působení v této době. Je nutné chápat, jak dnes působím v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru.

Otázka: Ve světle těchto slov řekni, co očekáváš od této Církve?

Připomínám vám, že jste v závěrečné fázi plánu přivedení celého vesmíru ke Kristu a že události jdou rychle. Prohlásili jste na Zemi existenci Církve Ježíše Krista celého vesmíru a mě jste prohlásili Spoluvykupitelkou. V tomto čase musí být odhaleno všechno dobro i všechno zlo. Dobro, které existuje v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru, se musí ukázat. Moje přítomnost uprostřed lidu je velkým Božím darem celému lidstvu. Nicméně, tento dar ještě nebyl plně ukázán, ani přijat. Bůh respektuje svobodu svých dětí, i když odmítají jeho dary. Proto od vás očekávám, že půjdete kupředu, zasvěceni mně, a že podpoříte mé dílo Spoluvykupitelky. Očekávejte však velká protivenství. Budou vám říkat, že to nejsem já, kdo k vám mluví, protože já jsem pokorná a tichá. Já se však nechci předvádět, ani se chlubit svými výsadami Spoluvykupitelky a všemohoucnosti v Bohu, pouze si přeji, abyste si byli vědomi, že jsem vaše Matka, Královna a Spoluvykupitelka a že vám mohu pomoci. Dovolte tedy, abych vám pomohla, tím, že mi umožníte použít pro vaše dobro všechny milosti, které mi Bůh svěřil. Připravte se, že budete kritizováni, protože mnozí křesťané by chtěli, abych zůstala mlčet. Vězte ale, že nejsem podřízena žádnému stvoření, pouze Bohu.

Vaším úkolem je hlásat tolik, kolik a jak vám bylo zjeveno. Už nejste podřízeni lidským autoritám, jako ani já nejsem. Můj Syn vás osvobodil z útlaku všech autorit, které se staví nad Boha a žijí podle ducha světa. Běžte kupředu a nebojte se.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého

Rozhovor z 1. března 2020

Mariino těhotenství

V této rozmluvě Panna Maria vysvětluje, co se v ní dělo v období jejího těhotenství a vysvětluje rozdíl mezi zkouškou a pokušením.

“Děti, ráda bych vám něco řekla o svém těhotenství. Devět měsíců jsem v lůně nosila Božího Syna. Mé těhotenství bylo jiné, než tomu bývá u ostatních žen na Zemi. Ježíš působil v mém lůně již od svého početí, i když to bylo skryto před zraky světa. Vstoupila do mě trojiční moc. Dřív než jsem byla přijata do Nejsvětější Trojice, přišla Nejsvětější Trojice ke mně. To, co ve mně Ježíš působil, byla hluboká příprava mé bytosti. Ježíš rostl v mém lůně a já jsem rostla s Ním. Tajemství, jež jsem v sobě nosila, se stále více odhalovalo před mýma očima a to mě připravovalo na zkoušky, které jsem měla projít.

Po dobu svého těhotenství jsem v sobě prožívala Boží přítomnost. Devět měsíců jsem žila s trojiční mocí skrytou ve mně. Byla to hluboká cesta. Potkala jsem Alžbětu, Zachariáše. Jan Křtitel pocítil v lůně své matky Ježíšovu moc ve mně.10 A co se dělo s mým snoubencem Josefem? Rostli jsme spolu a mezi námi se utvářela první buňka Církve.

Když se hovoří o mém mateřství, zmiňuje se Ježíšovo narození víc, než mé těhotenství. Přesto, to co se odehrálo ve mně od Zvěstování do Narození Ježíše, nelze srovnat s ničím z toho, co prožívají ostatní ženy.

Zkouška a pokušení

Teď bych vám chtěla pomoci pochopit jiný důležitý aspekt duchovního života. Obvykle si myslíte, že nepřítomnost pokušení ve mně bylo způsobeno mou bezhříšností. Je to pravda, skutečně jsem Neposkvrněná. Nicméně zkoušek jsem nebyla ušetřena. Zkouška a pokušení není totéž.

Pokušení vede člověka ke hříchu, což je vzpoura proti Bohu a jeho zákonům. Naproti tomu zkouška vyvede člověka z míry, uvede ho do pochybnosti a trápení. Já jsem nemohla zhřešit, nebyla ve mně vzpomínka na hřích, ani ten prvotní, byla jsem počata bez hříchu. Ale vy, v okamžiku početí jste postaveni tváří v tvář Bohu a satanovi a tato vzpomínka ve vás zůstává, stejně jako vzpomínka na prvotní hřích ve vašich předcích. Je to nevyhnutelné, a proto v duchu každého člověka zůstává vzpomínka na hřích. Ve mně tomu tak nebylo a proto mě nemohl satan pokoušet.

Neexistoval ve mně žádný podnět, který by mě nutil ke hříchu, stejně tak jako u Ježíše. Na poušti prožil Ježíš, jako pravý člověk, velkou zkoušku: satan ho chtěl vyvést z míry jeho lidství, tím že ho připraví o pokoj. Ježíš poznal pouze zkoušku, těžkou a tvrdou, ale ne pokušení vedoucí ke hříchu. Ježíš, jako pravý Bůh, řekl satanovi: „Nebudeš pokoušet Pána Boha svého“ (Mt 4, 6). Nelze pokoušet Boha a přivést ke hříchu Toho, který je Nejvyšším Dobrem, Králem vesmíru. Ani já jsem nemohla poznat pokušení; což neplatí pro vás, kteří kromě zkoušky znáte i pokušení. Ježíš a já se lišíme od ostatních stvoření ve vesmíru. Je to velké tajemství, které nemůžete rozumem pochopit.“

Otázka: Co se v nás děje v okamžiku pokušení a zkoušky?

Jestli jste v okamžiku početí řekli ano Bohu a rozhodli jste se Ho milovat a sloužit mu, pak vás chrání Duch Svatý a působí ve vás od prvního okamžiku vašeho života. Během pozemského života, poté co jste přijali svátost křtu, biřmování a eucharistie, jejichž prostřednictvím jste potvrdili vaše rozhodnutí žít sjednoceni s Bohem, pokušení postupně slábne a přenechává místo zkoušce.

Je tomu tak proto, že když se obětujete Bohu, skrze mé srdce, tlumí se ve vás stále víc vzpomínka na satana a hřích vašich prarodičů, které v sobě nesete už od okamžiku početí. Není možno je zcela vymazat z paměti vašeho lidstva. Definitivě vymazána bude až v novém stvoření. Přesto, tak jak děláte pokroky na duchovní cestě, se vzpomínka na hřích stále více zeslabuje.

I vy, kteří jste obětováni Bohu, skrze mé Srdce, jste zkoušeni. Satan vás napadá a otravuje, někdy vás trápí, ale nemůže vás přivést k hříchu, protože vzpomínka na hřích není už tak silná, aby vás mohla přinutit ke hříchu.

Jestliže milujete Boha a obětujete se Mu, najednou přichází méně přání hřešit. 11 Proto se musí působení satana na vás omezit na zkoušku. I když zůstane křehkými stvořeními a můžete chybovat, už ve vás není přání bouřit se proti Bohu a jeho zákonům. 12 Vaše ano v okamžiku početí ve vás aktivuje trojiční moc, která postupně proměňuje pokušení ve zkoušku.

Na Zemi je ale mnoho vnějších vlivů, které vás omezují: rodinná pouta, vzdělání, příslušnost k různým národům nebo náboženstvím atd.Toto všechno vás ovlivňuje. Ani velkým svatým se nepodařilo plně uskutečnit Boží plány během jejich pozemského života. Kdo se ale otevře Bohu, pokračuje dál, bez ohledu na vnější podmínky.

Otázka: Co od nás vyžaduje naše příslušnost k Církvi Ježíše Krista v celém vesmíru?

Příslušnost k Církvi Ježíše Krista celého vesmíru má zásadní důležitost pro váš život, protože už neumožňuje vnějším vlivům bránit Božím plánům ve vás. Prostřednictvím působení Církve proudí mocné působení Nejsvětější Trojice k prospěchu každého z vás i celého lidstva. Z toho plyne, že cokoliv ve světě se protiví Bohu, se vás nedotýká. Nic ve vás nemůže vymazat vzpomínku na Boha a jeho lásku, kterou jste od Něj dostali. Nic vás nemůže přivádět ke kompromisům s pravdou. I když zůstává silné protivenství zla proti vám, společenství s celou vesmírnou Církví vás chrání a tlumí nárazy zla. Nic vás už nemůže omezovat.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“

2. Panna Maria mluví o Církvi

13. května každého roku Církev Ježíše Krista celého vesmíru přítomná na Zemi, slavnostně slaví zjevení Panny Marie ve Fatimě v Portugalsku. Pro nás mají tato zjevení zásadní důležitost a mají zvláštní souvislost se zjeveními v Međugorje (Bosna a Hercegovina).

„Mnohokrát znamenala zjevení Panny Marie zvrat v dějinách na určitých místech, v určitých dějinných momentech, tak jak tomu bylo např. při zjeveních v Guadalupe. Byla ale také zjevení Matky Boží, která měla zcela zvláštní charakter, ať už vzhledem k historickému okamžiku, nebo důležitosti a delikátnosti daných poselství. Mezi těmito zjeveními zaujímají zcela zvláštní místo zjevení ve Fatimě, která otevřela XX. století a osvětlila události nejen této epochy, ale také budoucnosti lidstva na Zemi a ve vesmíru.13

13. května tohoto roku nám Panna Maria dala poselství, které vám následně nabídneme. Je pokračováním poselství z 22. února 2020, ve kterém Panna Maria sdělila lidstvu Země, že je Spoluvykupitelkou lidstva.

V tomto poselství se vyjadřuje Panna Maria s autoritou Spoluvykupitelky a Královny. Prostřednictvím jejích slov jsme cítili ve svém duchu její mocnou vibraci. A tutéž vibraci chce Panna Maria vtisknout do každého z nás a do celého lidstva na Zemi v této závěrečné bitvě, která předchází slavný příchod jejího Syna Ježíše.

Církev, ustanovená Ježíšem Kristem je zrozena z mysli Boha Otce, svěřená Šimonu Petrovi a apoštolům, kteří rozpoznali v Ježíši Kristu Mesiáše, Božího Syna. V 16. kapitole Matoušova evangelia pokáral Ježíš Petra, protože nebyl věrný mysli Boha Otce: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. “14 Tatáž výtka platí i pro nás, jestliže smýšlíme podle světa a ne podle Boha. Ve stejné kapitole nám Ježíš ukazuje jak kráčet v jeho stopách a také ukazuje cíl: Jeho slavný příchod.

Apoštolé se museli sjednotit při Utrpení Krista, aby měli účast na životě Vzkříšeného. Byli poučováni Ježíšem čtyřicet dní po jeho vzkříšení:15 byli připraveni na křest v Duchu Svatém.16 Nakonec byli zahaleni trojiční mocí v den Letnic.17 Počínaje tímto okamžikem začal sv. Petr a apoštolové otevřeně hlásat Slovo18, se silou Ducha Svatého. Apoštolové byli podřízení Duchu Svatému, který je ve všem vedl: Rozhodli jsme, Duch Svatý a my…19. Když se od toho Církev vzdálila, stala se porušenou.20

V Církvi na Zemi, bez ohledu na svatost mnohých jednotlivců, je během staletí zřejmé působení satana a ducha světa, kteří se infiltrovali do Církve, aby ji narušili. Nyní Bůh završuje své dílo, vyhání ze své Církve Jidášova ducha, 21 a ukazuje svoji dobrotu a spravedlnost, 22 aby otevřel cestu těm, kteří chtějí mít účast na Beránkově svatbě. 23

Aby přitáhl všechny, kteří jsou otevření, nechal mezi námi Tu, která je Neposkvrněná, aby nás zrodila a připravila na slavný Kristův příchod a na nové stvoření.

Ve světle toho všeho se nám v této době ukazuje slavná tvář Marie Spoluvykupitelky. V ní vidíme nové, dokonalé stvoření, které odráží na Církev tvář svého Syna Ježíše. Společně s Marií a jejím prostřednictvím, ukáže Bůh i tvář své pravé Církve – „jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha“. 24

Zde je tedy poselství. Rozdělili jsme ho do částí, z nichž jsme každou opatřili názvem, abychom vám ji pomohli lépe pochopit.

Poselství Panny Marie z 13. května 2020

Církev je jediná a nedělitelná

„S radostí vám žehnám, drahé děti a žehnám celé Církvi Ježíše Krista v celém vesmíru přítomné na Zemi, na této ubohé Zemi, která pláče, ovinutá hadovou smyčkou. Chci, abyste v tomto okamžiku dějin věděli, že existuje pouze jediná Církev. Nemůže jich být více než jedna. Jestliže jsou nějaké jiné církve, jsou to náboženská vyznání, vyjádření nějakého náboženství, jednoho mezi mnohými.

To neznamená, že v těchto vyznáních nejsou svatí; jsou, ale náleží Církvi Ježíše Krista celého vesmíru. Náleží k této Církvi od věčnosti, od okamžiku jejich početí. V této chvíli dostali nauku Otce se všemi nezbytnými pokyny, potřebnými k tomu, aby jednoho dne došli k této Církvi. Teď vaše práce spočívá v tom, abyste svědčili o existenci této Církve, aby ti, kdo dostali Otcovu nauku v okamžiku početí, nalezli ve vašich slovech ozvěnu této nauky, probudili se a nalezli správnou cestu.“ 25

Rozdělení se Bohu nelíbí. Kristus nemůže být rozdělen (1Kor, 3)

Bude vhodné, když si i v řeči zvyknete nazývat Církví pouze Církev Ježíše Krista celého vesmíru. Je to velice důležité, protože lidstvo Země musí pochopit, kde stojí pravá Církev.

Rozdělená a roztříštěná církev není v Božích očích Církví. Jeho Církev nemůže být rozdělená, ani ve vesmíru, ani na Zemi. Znamením Církve je univerzální společenství, bez něhož nemůže Církev existovat. Dva křesťané, mezi nimiž je válka nejsou Církví: náleží k náboženství, které se nazývá křesťanským.“

Jsme v závěrečné bitvě

Jste uprostřed závěrečné bitvy, ve válce, která trvá tisíciletí. Válka začala v okamžiku, kdy se Lucifer vzbouřil proti Bohu a sv. Michael se mu postavil. Poté následovalo v dějinách mnoho bitev mezi Dobrem a Zlem. Dnes se účastníte poslední bitvy, v níž se tato dlouhá válka ukončí. Zvítězí v ní můj Syn a jeho lid.

Je jediná Církev a pro ni musíte žít

Opakuji vám to, aby to bylo jasné: je jediná Církev a pro tu musíte žít. Ukažte tvář pravé Církve. Vyučujte ty, kteří vás chtějí poslouchat, že existuje jediná Církev. Je čas hlásat tuto pravdu, aby se Boží děti mohly rozhodnout. To je to, co od vás očekávám.

Prosím vás ale, abyste nevstupovali do konfliktu s nikým, protože to není křesťanské. Hlásejte prostě, že toto je Církev Ježíše Krista, a je jedinou Církví, která je, byla a bude existovat věčně. Objímá celý vesmír, protože Ježíš přišel spasit muže a ženy ze všech planet. Hlásejte to bez diskuzí a neužitečných polemik. Je to největší pomoc, jakou můžete Božímu lidu dát. Ostatní jsou svobodní přijmout, co chtějí. Přenechejte Bohu, aby se zabýval těmi, kdo se staví proti této pravdě. Vzpomeňte si, že Země je velmi důležitá, odehraje se na ní poslední bitva. Zde Bůh shromáždí svá vojska; a kde to může udělat, když ne ve své Církvi?“

Zbavit se ducha světa

Žádám vás, abyste se už nezajímali o to, co dělá tento svět. Když se vojsko připravuje na bitvu, zůstává na svém území a nepouští se na území nepřátel. Tak to musíte dělat i vy. Nestarejte se už o svět, nechte ho, aby se zabýval sám sebou a aby se o něj postaral Bůh. Vy pozorujte události, modlete se za Boží děti, které žijí ve světě, za dobré lidi, aby se zachránili ze zkázy. Všechno ostatní zanechejte. Proč vám záleží na tom, co dělají vládci Země? Proč vám záleží na tom, kde se vzal virus, působící tuto pandemii?26 Tím vším se zabývají Boží vojska v čele se sv. Michaelem a ta ví, co mají dělat. Vy pozvedejte k Bohu utrpení světa a svěřujte mu je.“

Hlásejte krásu a velikost této Církve

Hlásejte velikost a krásu Božího díla. Ukazujte svým životem moc a svatost této Církve; shromažďujte a oceňujte všechno dobro, které se v ní nachází. Dovolte, aby se ve vás a vašim prostřednictvím naplňovala zaslíbení proroků a modlitby svatých za dlouhá staletí. Nemíchejte se už do světských věcí. Pán potřebuje, abyste mu byli k dispozici pro završení jeho díla v Božím lidu, ne ve světě. Na svět myslí Bůh.

Slavnostní požehnání

„S mocí, kterou mi dal Bůh, žehnám v této chvíli vám i celé Církvi Ježíše Krista celého vesmíru, kterou zastupujete na Zemi. Žehnám tomuto lidstvu, aby se napravilo; žehnám Božím dětem rozptýleným ve světě, které hledají dům, aby ho našly. Žehnám Nadaci, celý tento lid a celý vesmír, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

3. Obětováni s Marií na všech oltářích Země

Na závěr. Jako členové Církve Ježíše Krista celého vesmíru, jsme šťastni, že můžeme ukázat slavnou Mariinu tvář všem jejím dětem. Jsme rádi, že můžeme nechat promluvit Spoluvykupitelku, která zve všechny křesťany ke konkrétní účasti na díle spoluvykoupení, aby bylo zachráněno vše dobré na Zemi.

„Pán mě dnes posílá, abych žádala od každého z vás a od celého tohoto lidu velký skutek lásky: abyste se společně se mnou, počínaje dneškem, obětovali na všech oltářích Země, kde se slaví Eucharistie. Bez ohledu na to, je-li, nebo není kněz hoden. Moje oběť společně s obětí Církve Ježíše Krista celého vesmíru, uzdraví mnohá zranění. Z každého oltáře na Zemi se pozvedne k Bohu důstojná oběť, kterou Otec přijme, společně s obětí Kristovou.

Toto je důležitý krok, který na Zemi vyvolá silnou vlnu milosti a z každého oltáře se bude zvedat velká síla. Bude to síla Boha a jeho lidu. Nebudete se obětovat pouze vy, zde přítomní a ti, kteří patří k Nadaci: celá Církev Ježíše Krista celého vesmíru se bude obětovat na každém oltáři společně se mnou. Už to nebudou oltáře, kde se obětuje pouze můj Syn, ale bude tam vždy společně se svým lidem, shromážděným kolem sebe. Řeka milosti bude vytékat na celou Zemi.

Ráda bych vám vysvětlila ještě jednu důležitou věc. Musíte vědět, že i v ostatních náboženstvích jsou mnohé děti, které řekly ano Nejsvětější Trojici ve chvíli početí, ale přijaly, že se vtělí v jiných náboženstvích, v národech, které neznají mého Syna. Udělali to z lásky, obětovali se. Bůh jejich oběť přijal, ale nyní chce, aby se vrátili, chce je přivést k sobě, neboť mu náleží.

Proto se vy i já společně s celou Církví ve vesmíru, budeme obětovat i v chrámech pohanů, kde se vám zdá nemožné, aby tam byl nalezen Kristus. I tam jsou jeho děti, které musí být probuzeny, pozvednuty, nasyceny a musí o ně být postaráno. Takto mi pomůžete zbortit Satanovo království, protože i z chrámů pohanů se pozvedne moc Trojjediného Boha a Církve celého vesmíru. Satanovo království bude vyprázdněno zevnitř. Bez křiku, bez velkého pozdvižení, kapku po kapce, den za dnem, se oběť mého Syna a jeho lidu pozvedne ze Země a zničí království nepřátel.

To je velké Boží dílo, které nemůžete udělat sami, ale jen společně s celou Církví Ježíše Krista celého vesmíru, která se obětuje s vámi a za vás. Země je poslední planeta, která musí být uzdravena; je to zde nejobtížnější, ale musí být pozdvižena. Bůh nechce Zemi zničit, to chce Satan. Bůh ji chce obnovit a pečovat o ni, protože miluje všechny.

Děti, nemějte strach z toho, co od vás žádám. Nemyslete si, že budete muset trpět v patologickém slova smyslu, jde o něco jiného. Se zasvěcením se Duchu Svatému, které jste učinili nedávno27, jste mu dali plnou moc ve vašem nitru. Takto Duch Svatý použije vašeho ducha a pošle ho, kde je třeba. To je působení v duchu: váš duch bude veden tam, kde ho potřebuje Duch Boží. Uchvátí vás trojiční vír, pozvedne vás, ponese vás a vy budete procházet Zemí i vesmírem, přestože budete prožívat váš každodenní život. To je Boží zázrak; v každodenním životě a v tichu ve vás uskutečňuje svá zaslíbení, pro vás a vaším prostřednictvím.

Děti, žádám vás, abyste byli spravedliví. Neříkám dokonalí, to nemůže být nikdo z vás, protože taková není ani Země, na které žijete a tíha, kterou nesete je veliká. Chci, abyste byli spravedliví, tj. naplněni Boží spravedlností. Boží spravedlnost je život žitý pro Krista, protože ten, kdo žije pro Krista, je spravedlivý. Buďte spravedliví, žijte pro mého Syna a pro mě. Žijte společně s našimi Srdci a se srdcem sv. Josefa. Tak bude mé Srdce bít ve vašem srdci a vaše v mém. Takto uděláme společně mnoho pro Boží království.

Vzpomeňte si na slova sv. Gabriela: „Bohu není nic nemožné“.28 Ujišťuji vás, že je to pravda. Bůh ve vás může uskutečnit všechno. Potřebuje vaše ano, ne ano povrchní, ale ano, které znamená „Pane, změň můj život, učiň mě takovým, jakým chceš, abych byl“. Dnes chci opakovat s vámi: „Jsem, služebnice Páně“ a přála bych si, abyste každý den opakovali se mnou: „Jsem, služebník/služebnice Páně“.29 Pane, přicházím plnit tvou vůli a nechci nic jiného. Nic jiného není potřeba, protože v Boží vůli je vše, co potřebujete.

Děkuji vám, že s vámi mohu počítat. Žehnám vám dnes slavnostním způsobem, společně s celou Církví Ježíše Krista v celém vesmíru. Ať vaše zasvěcení Duchu Svatému je velkým krokem vstříc vzkříšení Země.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“30

1 Lk 2, 33-35

2 Transverberace, z latinského transverberare, což znamená probodnout. V katolické mystice se tímto slovem označuje probodení srdce ostrým předmětem, např. šípem, nebo kopím provedené andělskou bytostí, nebo Kristem samotným. Ze svatých, kteří tuto zkušenost prožili , připomeňme např. sv. Terezii z Avily a sv. otce Pia z Pietralciny.

3 Mnozí svatí sdíleli na svém těle Kristovo utrpení a nesli znamení v podobě stigmat. Nicméně tato znamení mohou být neviditelná; v tom případě je bolest ještě pronikavější, protože se nemůže projevit navenek.

4 Kol 1, 24

5 Poselství Panny Marie z 25. listopadu 2019 „Kristovo království je mezi vámi“

6 Mt 15, 9; Mk 7, 7

7 1J 3, 1-3, Řím 8, 19

8 Gen 3, 16

9 Přístup k Nejsvětější Trojici, prostřednictvím Panny Marie, nás s Nejsvětější Trojicí neztotožňuje, ale otevírá nám cestu k dosažení vlastní identity a poslání v Bohu.

10Lk 1, 39-45

111 J 3, 3

12 1 J 3, 6-9

13 Přepsat dějiny, sv. II, Vesmír a jeho obyvatelé str. 238

14 Mt 16-23

15 Sk 1, 3

16 Sk 1, 5

17 Sk 2, 1-11

18 Sk 4, 11

19 Sk 15, 28

20 Řím 8, 6-8

21 Ježíšovo poselství z 5. dubna 2012 „Noví kněží pro nový lid“

22 „Přes velkou barieéu“ str. 205-210

23 Zj 21

24 Zj 21, 2

25 J 6, 43-46

26 Jde o virus covid19, kterým je zamořena Země a o debaty o jeho původu, zda má přirozený původ, nebo vznikl v laboratoři.

27 Během eucharistické slavnosti se lid Nadace slavnostně zasvětil Duchu Svatému

28 Lk 1, 37

29 Lk 1, 38

30 Poselství Panny Marie ze 7. prosince 2019 „Obětováni s Marií na všech oltářích Země“

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.