Ve víře v Krista se otvírá zářící cesta spásy

LISTY BOŽIEMU ĽUDU

25. marca 2023, Zvestovanie Pána

Vo viere v Krista sa otvára žiarivá cesta spásy

Drahí bratia a sestry,

pokračujeme vám v rozprávaní o JEŽIŠOVOM DOČASNOM PRÍCHODE. Jeho prítomnosť je medzi nami živá, lebo Ježiš je tu v moci Ducha Svätého. Potvrdzujeme to a svedčíme o tom aj teraz, keď ľudstvo prechádza tvrdými skúškami a pýta sa, ako ich prekonať a aká budúcnosť ho čaká. V tomto našom príhovore vám znovu prinesieme niekoľko slov, ktoré nám boli v týchto rokoch oznámené a ktoré nám už naznačujú riešenia s našou účasťou.

Od začiatku nášho svedectva až podnes sa udialo veľa udalostí na potvrdenie toho, čo sme vám povedali v priebehu rokov. Nachádzame sa teraz v poslednej fáze privedenia všetkého ku Kristovi. Teraz viac než inokedy je Ježiš v strede Božieho pôsobenia, ktoré sa odohráva v celom vesmíre: V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach.”1

Ježiš Kristus svojím vzkriesením a vystúpením do neba otvoril celému ľudstvu a všetkým stvoreniam žiarivú cestu ku sláve. Teraz je tu, aby priviedol do svojej slávy a do slávy Boha Otca všetkých, ktorí sa pripájajú k jeho utrpeniu a vzkrieseniu a kráčajú, aby dosiahli jeho slávu. Od Otca dostal moc definitívne uskutočniť spásu a uviesť celý vesmír do nového stvorenia.2 Svojej moci Vzkrieseného podriadi všetky udalosti.

Zo zjavení, ktoré sme dostali, vieme, že pri príležitosti Veľkého Jubilea v roku 2000 svätý Michal Archanjel a ostatní šiesti Archanjeli zostúpili do pekla, aby aj pekelným silám oznámili privedenie celého vesmíru ku Kristovi. Prečo pekelným silám? Pretože Boh je svetlo a dáva všetkým možnosť poznať pravdu a zvoliť si medzi lžou a pravdou. Rovnako každý človek, dobrý alebo zlý, je povolaný si slobodne vybrať:

Boží působení se mělo rozvíjet podle přesných linií:

výrazné zrychlení plánu „přivedení všeho ke Kristu,“ prostřednictvím postupného zveřejnění skutečností, jež jsou přítomny a působí ve vesmíru.

Dále duchovní růst Božího lidu v celém vesmíru, skrze zasvěcení a posvěcení mnohých z tohoto lidu;

postupné překonání struktur a systémů, které působí na Zemi, stejně jako na jiných planetách a brání přímému vztahu mezi člověkem a Bohem;

silné působení proti satanské porušenosti ze strany Mystického těla Kristova v celém vesmíru;

zvláštní ochrana Nejsvětější Panny Marie, svatého Josefa a sedmi velkých archandělů, kterou udělil Bůh svému lidu, zvláště zasvěceným a těm, kteří byli vybráni pro zvláštní poslání;

stále výraznější působení Ducha Svatého v duších živých a zesnulých, s cílem připravit lidstvo celého vesmíru na slavný Kristův příchod.

Svatý Michael oznámil Luciferovi, aby si dal pozor, když staví překážky vybraným duším a věrnému lidu, neboť působení démonů přes Bohem určenou hranici nebude tolerováno.“3

Preto sily Zla reagujú zúrivo, ako môžete tušiť z faktov, ktoré sa dejú pred našimi očami. Pokúšajú sa stavať na odpor prítomnosti a dielu Ježiša Krista a jeho Cirkvi celého vesmíru. Ježišova prítomnosť na Zemi dáva našu planétu do centra nebývalého kozmického stretu. Útočia tu proti sebe Božie vojská a Luciferove vojská bez prestania a s použitím úderov. To, čo sme vám oznámili už pred nejakým časom, sa uskutočňuje: Zem je už scenárom posledného boja medzi Dobrom a Zlom, konečného boja, ktorý dosiahne svoj vrchol na konci časov, ale ktorého varovné znamenia sa už vidia.

Ten, kto prijal Ježiša Krista ako Božieho Syna a Spasiteľa, kto mu obetoval svoj život prostredníctvom Máriinho Nepoškvrneného Srdca a nasledoval programy, ktoré sme vám počas týchto rokov oznámili, sa nemusí ničoho báť. Vskutku, Ježiš sa vrátil na Zem – v dočasnom príchode v duchu, o ktorom vám hovoríme, – aby nás posilnil, ochránil a dal nám potrebnú milosť, aby sme čelili udalostiam, ktoré nás očakávajú. Je to mocná milosť, pretože sa nachádzame v posledných časoch, v ktorých sa majú splniť prísľuby prorokov oznámené po tisícročia. Vznešené zákony Ducha, ktoré vládnu životu podľa Božej mysle, majú premôcť všetky úchylky a manipulácie, ktorými pôsobí diabol a jeho nasledovníci, aby škodili ľuďom a stvoreniu.

Kto bude môcť v tom uspieť ak nie Boh sám? Iba Ježiš, ktorý je Boh, bude môcť vykonať to, čo ani ľudia ani anjeli nie sú schopní dokonale vykonať:Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.4

Akú úlohu máme my v tomto scenári, ktorý sa nám často zdá dramatický? Čo môžeme robiť? Rovnakú otázku položili Ježišovi jeho súčasníci: „Povedali mu: ´Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?´ Ježiš im odpovedal: ´Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.´5 Naša spolupráca sa teda uskutoční prostredníctvom viery v Krista, ktorá nás stavia po boku Božieho Syna a robí nás schopných nasledovať ho v jeho diele Vykupiteľa. Obetovaní Ježišovi skrz Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, Matky, Kráľovnej a Spoluvykupiteľky sa stávame účinnými nástrojmi pre tento čas. Už niekoľko krát sme prehlásili, že zasvätenie Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu nie je jednoduchým aktom zbožnosti, ale pravým a vlastným kozmickým zákonom, prostredníctvom ktorého v nás pôsobí trojičná moc a vedie nás k nášmu konečnému cieľu v Bohu. Božia Matka sa takto vyjadruje:

Deti, zasväťte mi vaše zmysly a vaše myšlienky. Ja ich budem uchovávať v čistote a obetujem ich Bohu. Vložte sa do bezpečia môjho Nepoškvrneného Srdca, ktoré nikdy nepoznalo Zlo, aby som vás ochránila pred hriechom. Neprestajne vás budem obetovávať svojmu Synovi a prihovárať sa za vás všetkých, aby vás Duch Svätý naplnil svojimi darmi. Tak budete celiství a pravými Božími deťmi, ktoré si ctia Otca, veria v Syna a počúvajú hlas Ducha Svätého.”6

Naša viera v Krista nie je samozrejmosťou a nikdy sa nemá zamieňať s povrchnou nábožnosťou. Naše náboženské praktiky, naše pobožnosti, aj keď sú užitočné a chvályhodné, nestačia na to, aby sme boli ponorení do Božieho života a nerobia z nás nové stvorenia. Treba úprimnú a hlbokú vieru, ktorá nás vedie k túžbe po skutočnej zmene myslenia a života, a to bez ohľadu na dianie vo svete. Takto nás napomína svätý Pavol: „Ale oblečte si Pána Ježiša Krista; a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí.7 Viera v Krista nás oblieka do neho a do jeho života, zahaľuje nás do jeho uzdravujúcej moci, ktorá lieči a hojí naše rany a rany ľudstva.

Dajte pozor: Pôsobenie Lucifera a jeho diablov sa zakladá na TERORE, KLAMSTVE a ZVÁDZANÍ. To sú znamenia jeho prítomnosti a dnes je ich Zem plná. Pôsobenie diabla však nemôže odolať viere ľudu, ktorý žije slobodne a uvedomelo. My všetci, ktorí sme sa rozhodli patriť „Cirkvi Ježiša Krista celého vesmíru”, chceme byť jeden ľud zjednotený s Pánom a pripravený svedčiť o viere v neho.

Naša viera odoženie modly, ktoré sú nám neustále predkladané našou spoločnosťou a ktoré odzrkadľujú pôsobenie diabla – niektorí terorizujú, iní klamú a ďalší ešte zvádzajú. Môže ísť o ľudí, veci a situácie, ktoré často udúšajú život ľudí. Predovšetkým dnes, s príchodom nových technológií, so stále rýchlejším postupom umelej inteligencie a s dramatickými udalosťami a nespravodlivosťami, ktoré vidíme, je ľudstvo nútené počítať so všetkými typmi zvádzania, podvodov a strachu. Väčšia časť nášho ľudstva sa cíti opustená a zmätená. Zdá sa, že žiadna autorita na Zemi nedáva presvedčivé odpovede, a tak živia vzbury a nepokoje.

My ale vieme a dosvedčujeme vám, že Ježiš je tu. Prišiel priniesť svojmu ľudu, ktorý ho miluje, pokoj a istotu, a aby znovu zobral do rúk opraty dejín a oddelil ovce od kôz. Cirkvou celého vesmíru pripravuje svoje slávne zjavenie sa na konci časov, keď ho všetci uvidia. Lucifer to vie, ale nemôže nič robiť, aby zastavil Božie plány, ktoré nezadržateľne napredujú až do ich úplného uskutočnenia: Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.8

Ježiš nás volá k zodpovednosti žiť a slúžiť: Čo od vás chcem? Jednoduchý život, hodný vášho povolania. Život svätý, obetovaný tomu, ktorý je trikrát Svätý. Cirkev nebude môcť byť mojou Nevestou, ak ňou nebudú aj všetky duše, ktoré ju tvoria.

Žiadam vás teda, aby ste boli DUŠE NEVESTY. Tieto duše mi patria od večnosti. Rozhodli sa darovať sa mi v plnosti. Dali mi všetko a ja som im dal všetko. Neboja sa smrti, lebo si zvolili život a poslušne ma nasledujú všade, kam pôjdem.9 Sú to duše zvlášť zjednotené s mojou Matkou a podobajú sa jej v poddajnosti a v poslušnosti Bohu. Sú Otcovou radosťou a úrodnou pôdou, do ktorej Duch Svätý kladie semená života. Zjednotené so mnou ako pravé nevesty, prebúdzajú život v iných dušiach a vedú ich k Bohu. Moja Cirkev bude tvorená týmito dušami, ktoré napĺňajú vesmír Božou vôňou10 a budú Luciferovou skazou 11

Drahí bratia a sestry, sme teraz už blízko Veľkej noci, ktorá nám pripomína veľkolepý Ježišov prechod zo smrti do života, prechod, ktorý čaká každého z nás a celé ľudstvo, ktoré prijíma Ježiša a ktoré bude dokonale pripravené a konečné na konci časov, keď nás Ježiš uvedie do nového stvorenia. Ostaňme teda zjednotení s Kristom a medzi sebou, v spoločenstve s celou Cirkvou celého vesmíru, ktorá nás na našej ceste podporuje. Aj keď naše oči nemôžu Ježiša vidieť, lebo ešte nie je ten čas, kontemplujme ho očami ducha a primknime sa k nemu s láskou a s dôverou a on bude prítomný v intimite našich sŕdc.

Svet ho nevidí, pretože ho nemiluje a odmieta ho. My, naopak, ho uvidíme podľa jeho prisľúbenia:Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť.”12

Počas tejto Veľkej noci, takej mimoriadnej a plnej milostí, nám Ježiš naznačuje ako čeliť udalostiam, ktorými ľudstvo prechádza: „Můj lid se mi obětuje. Každý obětuje sebe Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie a bude tvořit mé Tělo, moji církev. Tehdy se bude k Otci zvedat čistá oběť, skrze Syna, v síle Ducha Svatého. Bude to oběť celého mého lidu, živých i zesnulých, spojená s mojí obětí. Archandělé ji budou neustále přinášet před Boží trůn. K ní se připojí čistí duchové všech andělů a svatých. To bude po Bohu největší síla v celém vesmíru, která se postaví proti pekelným silám. Tento lid připraví cestu k mému slavnému příchodu… Bude pouze jeden Bůh a jeden lid.13

Prajeme vám, aby vám tieto slová boli pomocou k nájdeniu odpovedí na otázky tohto času, a naznačili vám žiarivú cestu k uskutočneniu Božích prisľúbení pre každého z vás a pre ľudstvo, aby všetci dosiahli konečnú spásu.

Žehnáme vás a sprevádzame vás svojou modlitbou.

Požehnanú Veľkú noc vám všetkým a vašim rodinám

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

1 Hebr 1, 2b-3

2 Hebr 9, 28

3 „Přepsat dějiny – vol II, – Vesmír a jeho obyvatelé“, vyd. Luci dell’Esodo, s. 296-297

4 Mt 5, 17

5 Jn 6, 28-29

6 „Život bez Boha nie je životom“, vyd. Luci dell’Esodo, s. 16

7 Rim 13, 14

8 Flp 2, 10-11

9 Porov. Zjv 14, 1-5

10 Porov. 2Kor 2, 15

11 „Cesta pre tento čas”, posol. z 24. 12. 2020

12 Jn 14, 19

13 Ježíšovo poselství z 8. září 2011 s názvem “Budoucnost mého lidu”

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.