„Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit“ (Mt 5,17)

Drazí čtenáři,

vše co jsme vám řekli a zvěstovali, se čím dál víc konkretizuje. Kdo se to snažil v praxi uskutečňovat, zakusil pravdu. Mocné působení Trojjediného Boha zahrnuje vše… Události začaly, budou následovat jedna za druhou a týkají se všech a všeho. Věřící se mohou dotýkat milostí a pozorovat jak se uskutečňují Boží zaslíbení,

Svatý Michael je nám velmi nablízku se svými anděly a Bůh naplno zapojil své svaté a nástroje, jež nám dal k dispozici v této době. Stačí se zamyslet nad posledními poselstvími svatého Michaela z 1.března 2013 a nad tím, které vám nabízíme dnes. Jasně z nich vyplývá, že je svatý Michael s námi. Byl nablízku Božímu lidu během volby papeže Františka, nyní otevírá cestu pro další události z pozice toho, jež kráčí v čele lidu. Následujme ho s připraveností a bez prodlení!

Přejeme vám, abyste mohli čerpat z mocné přítomnosti Ježíše Krista mezi námi. On před námi otevírá nedozírné obzory, aby nás přivedl k novému stvoření. Jsme vám nablízku svou obětí Kristu a živou modlitbou za vás a pro vaše rodiny.

Šťastné velikonoce vám všem!

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Poselství svatého archanděla Michaela ze 17. března 2013

„Zdravím tě, církev na Zemi, svatý Boží lide! Pán mě znovu posílá, abych ti zvěstoval jeho slova pravdy a jeho něhu.

Obracím se na vás bratři a sestry na Zemi, jež věříte v Trojjediného Boha, abyste přijali a svědčili svým životem o Pánu Ježíši. Obracím se zvlášť na papeže Františka, jehož vybral Bůh, aby se stal pastýřem mnoha křesťanů.

Dnes pro vás začíná velkolepá cesta duchovní obnovy podle přání Nejsvětější Trojice. Končí dlouhá fáze přípravy během těchto posledních let. V roce 2013 jsme vstoupili, jak už vám bylo vysvětleno[1], do období velkého trojičního působení, jehož prostřednictvím uvede Bůh celé lidstvo a celé stvoření k novému stvoření. Do tohoto působení jsou a budou zapojeny všechny živé a aktivní skutečnosti ve vesmíru. Patří sem andělé a lidé ze všech planet, živí i zesnulí. Toto zapojení se uskuteční díky plnému darování se Bohu, modlitbě, víře, naději a lásce Božího lidu, svaté Pánovy církve, která je jediná v celém vesmíru.

Na trojičním působení spolupracují zvlášť tři výjimečné nástroje v této době, andělé, Centrální buňka a Bohu věrní bratři z vesmíru. Oni předcházejí svým působením Boží lid, aby mu otevřeli cestu a jsou mu po boku na cestě k novému stvoření; i o tom vám bylo řečeno[2]. Působení těchto nástrojů však nemůže za žádných okolností nahradit Boží lid, to znamená jeho Církev, jež je základním nástrojem, který Bůh používá k uskutečnění svých záměrů. Lid je příjemcem Božích darů, ale je zároveň pozvaný k plné spolupráci na Božím působení jehož prostřednictvím přichází vše dobré. Náš Bůh si přeje, aby nejvznešenější tvorové, to je andělé a lidé, byli jeho spolupracovníky. Určil je k činnosti po jeho boku a zároveň k tomu, aby dodržovali jeho zákony, s rozumem a plnou svobodou.

Boží lid je velký a je přítomný v celém vesmíru. Patří k němu lidstva, jež se nevzbouřila proti Bohu, ohledně toho jste dostali mnohá vysvětlení, tudíž se tím zde nebudu zde dlouze zabývat. Chci pouze zdůraznit, že tito bratři už od začátku spolupracují s Božím působením. Čekají, až bude lidstvo celého vesmíru přivedeno ke Kristu, až vytvoří jediné Tělo a bude uvedeno do nového stvoření. Jejich pomoc slabším lidstvům, tak jako je to vaše, bylo diskrétní a tiché během celých dějin. Bůh je už od začátku vyzval, aby vám pomohli a oni pro vás odvedli ušlechtilou službu. Pomáhají vám ještě dnes jemně a tiše. Čekají příkaz od Boha, aby se otevřeně ukázali vašemu lidstvu, pak je uvidíte.

Bůh čeká, až bude církev, to znamená jeho lid na Zemi, připraven je přijmout správným způsoben; proto do dnešního dne nedovolil jejich otevřené projevení se. Nicméně nedovolí, aby se tato doba příliš prodloužila neboť si přeje přivést všechny národy ve vesmíru k jednotě, tak jak tomu bylo na počátku, dřív než prvotní hřích narušil harmonii stvoření. Kromě toho církev na Zemi absolutně potřebuje pomoc těchto věrných bratří k evangelizaci vašeho lidstva.

Mocní na Zemi, náboženští představení a církevní hierarchie včetně katolické, až dodnes brzdili zvěst o existenci jiných lidstev ve vesmíru. Nebudu se pokoušet vám vysvětlit důvody k takovému postupu. Věřím, že jste sami schopni pochopit, co znamená přiznat, že existují lidstva lepší než jste vy, lepší vládcové, lepší věřící. Je zapotřebí mnoho pokory a učenlivosti, což jsou na vaší planetě vlastnosti velmi vzácné.

Dobrý a trpělivý Bůh nadále čeká odvážný čin ze strany těch, kteří vědí o této skutečnosti, především ze strany církve, věřte mi, není jich málo. Kdyby to papež jasně zvěstoval, mělo by to na Zemi takovou hodnotu, že by to překonalo všechny vládce dohromady; proto Bůh očekává, že se jeho církev vyjádří. Vězte však, že nebude čekat do nekonečna, protože vaše pomalost zpožďuje jeho plány a způsobuje mnoho utrpení v celém vesmíru. Proto dá příkaz svým věrným dětem, aby se otevřeně ukázali. Ti v církvi, kteří zastávají velmi odpovědná místa, ať se nad tím dobře zamyslí.

Vraťme se k Božímu lidu. Na Zemi sjednocuje největší počet věřících Katolická církev. Její působení je důležité a nezaměnitelné v Božích plánech pro vaše lidstvo. Má slova se proto obracejí zvlášť na tuto církev; nicméně vyzývají věřící všech ostatních křesťanských vyznání, kteří jsou povolaní žít podle evangelia, jež je jedno jediné pro všechny a zavazuje evangelizovat Zemi. Obrací se i na příslušníky jiných náboženství a také na ty, jež se prohlašují za ateisty, ale jsou poctiví a mají dobrou vůli.

Všichni kteří si přejí dobro a jdou za pravdou, jsou povolaní v této době na cestu hlubokého duchovního obrození. To nutně povede k přivedení všeho ke Kristu; to znamená, že všichni budou muset přijmout, poznat a milovat Ježíše a patřit k jeho svatému lidu.

Přivedení ke Kristu se týká celého stvoření, je to jediná cesta pro všechny lidi z vesmíru. Lidstva každé planety to prožívají a uskutečňují podle vlastní originality a zkušenosti, ale cíl je jeden jediný: vytvořit jediné tělo, jehož Hlavou je Ježíš Kristus; toto Tělo bude Boží církev, jedna v celém vesmíru. Ježíš Kristus povolá k životu také zesnulé, jež umřeli ve víře v něj, aby je připojil k živým; bude to nezměrný lid, lid Žijících[3]. Navždy oddělí dobro od zla.

Až bude vše přivedeno ke Kristu, Otec vytvoří nové nebe a novou zemi a dá ji svým dětem; bude to nové stvoření. Do něj nebude moci vstoupit nic nečistého. Ježíš Kristus přivede svůj lid do nového stvoření a obětuje ho Otci. On sám se podřídí Otci a bude s ním kralovat navždy v síle Ducha Svatého. Jeden Bůh a jeden lid; Bůh uvnitř svého lidu navždy[4].

To je úžasný plán Nejsvětější Trojice pro každého z vás a pro celé lidstvo. Je už ve svém plném rozvoji. Bůh stupňuje své působení v této době, aby vyšel vstříc svým dětem, kteří naříkají v celém vesmíru v očekávání plného uskutečnění Božích zaslíbení a konečného osvobození od zla.

Ježíš přišel na Zemi, aby uskutečnil všechna Otcova zaslíbení ku prospěchu všech lidí ve vesmíru. V Ježíši Kristu, Božím Synu se vše uskutečnilo. Cesta spásy byla otevřena každému člověku, každému Božímu dítěti. Nyní se musí vše uskutečnit v každém z vás a v jeho lidu. Spasení nebude zcela dokonané dokud nebude lidstvo přivedeno ke Kristu, dokud se i poslední člověk dobré vůle nerozhodne patřit Kristu. Teprve tehdy bude vše dokonáno!

Kristus se slavně vrátí na Zemi odkud začala jeho mise Vykupitele. Jeho návrat bude znamením pro celý vesmír, že je dovršena spása. Bude to znamení i pro Lucifera, že je jeho království navždy zničené.

Bůh mě povolal, abych byl Předchůdcem Kristova slavného návratu. Mým úkolem je bojovat proti pekelným silám a oddělit zrno od koukolu, tak jak je psáno (Mt 13, 41). Bůh mě posílá, abych shromáždil lid z celého vesmíru, a abych ho obětoval Ježíši. Sjednoťte se se mnou v tomto díle, vaše modlitba má velkou cenu a provází mě v mé misi. Postupujme spolu podle Boží vůle, nic nám nebude chybět.

Buďte pokorní a učenliví a já vám pomůžu pochopit co Pán žádá od své církve v této době, aby se stala svatým chrámem, domem modlitby pro všechny národy (Iz 56,7), podle Kristova Srdce. Vícekrát se na vás obrátím, abych vám naznačil směr, kterým máte jít a potom jiné, Bohem vybrané nástroje se podrobněji zaměří na různé témata z různých úhlů pohledu. Tak získáte široký a kompletní přehled o Božím působení a o krocích, které čekají na vás.

Začněme s našim itinerářem duchovního znovuzrození. Ještě před tím vás však vyzývám, abyste se krátce zastavili a vzývali Ducha Svatého, aby On otevřel vaši inteligenci a vy mohli pochopit vše co vám ode dneška řeknu; musíte se zrodit shora (Jan 3,3), proto potřebujete světlo Ducha Svatého, jež promlouvá k vašemu duchu. Zasvěťte se též Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a planoucímu Srdci svatého Josefa; jejich přítomnost a modlitba jsou pro vás nutné.

Začnu událostí, jež se odehrála v tyto dny na Zemi, ale která má nezměrný význam pro celý vesmír: volba papeže Františka. Pán si silně přál tohoto papeže. Během konkláve jsem byl spolu s anděly neustále přítomný, tak jak jsem vám to oznámil[5], ale byli také přítomní mnozí svatí. Zatímco mé andělské šiky vzdalovaly temné síly, svatí se modlili a žehnali kardinálům, jež volili papeže. Jeden svatý se zvlášť modlil a bděl. Byl to svatý František z Assisi. Žádal odpuštění od Boha všech hříchů jeho lidu a vzýval milosrdenství a pokoj pro celou Boží církev. Jeho přítomnost byla živá a hmatatelná; není se proč divit, že si papež zvolil jméno František.

Zdraví a pokoj tobě, papeži Františku! Pán, který tě zvolil, ti žehná. Z mé strany a ze strany mých andělů ti zaručuji, že se za tebe budeme modlit a chránit tě. Pán mě pověřuje, abych byl přítomný mezi Vatikánskými zdmi a střežil tvé poslání. Ať tedy Lucifer a jeho stoupenci vědí, že doba jejich temných intrik se blíží ke konci. Církev je Boží a nikoho jiného; Bůh ji obrání.

Co znamená pro vaše lidstvo postava papeže? Říkám vám, že v dnešní době neexistuje na Zemi hlas, který by svojí autoritou převyšoval papeže. Na něj hledí věřící i nevěřící, dezorientovaní a ztracení lidé v džungli prázdných hovorů a falešných slibů vašich vládců. Vaše lidstvo očekává od papeže slova pravé naděje a planoucí lásky, které se rodí z víry; očekává především, že papež ohlásí a svým životem ukáže nejautentičtější hodnoty lidského života, které jsou dnes tak vzdálené mnohým lidem.

Odkud pochází autorita papeže? Ne ze zákoníků ani z časné moci ani z lidské investitury; její původ pochází z působení Ducha Svatého spojeného s vírou Božího lidu. To je základ každé církevní autority. Církevní autorita se projevuje službou, nikdy není sama sobě cílem, protože ji Bůh dal ke službě. A proto díky věrnosti službě se každá autorita stává důvěryhodnou. V církvi tedy nemůže existovat autorita oddělená od Boha a lidu, protože by to byla falešná autorita bez jakéhokoliv základu.

Lid by se měl přimknout k papeži jako stádo ke svému pastýři. Každý věřící je pozvaný k oběti svého života za papeže a spolu s papežem, aby Duch Svatý posvětil cestu celé církve. Papež by měl být úzce spojen s Kristem, nejvyšším Pastýřem a v Kristu by měl být spojen s lidem. Jako Otec by měl bdít nad svými Božími dětmi a otevírat jim cestu ke Kristu v pravdě. V pravdě nauky a života. Co to znamená? Znamená to, že papež je prvním služebníkem mezi Božími služebníky, ten, jenž se obětuje Kristu jako se obětoval Kristus Otci z lásky k lidu. Jeho život by měl být svatý a bezúhonný. Měl by být nad každým lidským zájmem, nad každou vypočítavostí a každou domýšlivostí. Neznamená to, že musí být dokonalý, pořád je to člověk se svými slabostmi. V Bohu neznamená neposkvrněnost absolutní dokonalost, ale poctivost, upřímnost, prostotu a učenlivost před Bohem a jeho zákony, poslušnost k hlasu Ženicha. Bůh odpouští lidskou bídu, ale nesnese pokrytectví.

Je třeba mnoho pracovat, bratři a sestry na Zemi, protože ne vždy bylo chování pastýřů i věřících svaté a dokonalé: dějiny Církve mají světlé i stinné okamžiky. To vás však nemusí pohoršovat, všichni jste jen lidé, slabá stvoření. Každé pochybení vám může posloužit jako povzbuzení ke změně, k nápravě, k posvěcení života lidu ke kterému náležíte. Každý z vás je zodpovědný za cestu Božího lidu, ve chvíli kdy se rozhodne k němu náležet. Vyzývám vás proto k velké zodpovědnosti: zanechte kritizování a začněte budovat, začněte u sebe samých. Bůh čeká vaši odpověď.

Obracím se na Papeže a na každého pastýře: mějte na paměti, že lid náleží Pánu! Ježíš vás posílá pást své stádce, ale toto stádce vám nepatří: musíte ho střežit, ne vlastnit. Když vám odevzdává svůj lid, dává vám pole, na které seje Boží život, ale ani setba, ani pole vám nenáleží.

Obracím se i na vás, věřící: milujte a podporujte vaše pastýře, jsou darem Boží dobroty, nedělejte z nich však modly; nestavějte je na Boží místo, je to špatné pro ně i pro vás. Ani Papež, ani biskupové, ani kardinálové nemohou nahradit Boha. Jste povoláni bdít nad svými pastýři, tak jak bdí oni nad vámi: když u nich vidíte chyby, neodvracejte svou tvář, ale s láskou je napomeňte. Mějte na paměti, že víra lidu je posledním kriteriem v duchovním rozlišování. Když je chování pastýřů pohoršující a je nebezpečím pro víru lidu, musíte si položit vážnou otázku, ne se tvářit ve jménu poslušnosti, jako že se nic neděje. Nebuďte jako pokrytci, kteří chválí ústy, ale kritizují ve svém srdci; když jste falešní, je falešná i vaše poslušnost. Když je lid pokrytecký, je pokrytecká i autorita, která mu vládne. Řekl jsem, že pastýři a lid musí kráčet v jednotě, protože na sobě vzájemně závisí. Dospělý Boží lid se také dospěle chová a má nárok od pastýřů vyžadovat chování důstojné obdržené autority. Zrovna tak pastýři mají právo od lidu žádat celistvou víru, která podporuje jejich autoritu. Opravdová poslušnost je vzájemná. Je především vzájemnou důvěrou, respektováním Božího působení v každém jedinci, v pastýřích i ve věřících.

Bůh vám dal nového Papeže, od kterého očekává, že otevře cestu Božímu lidu v této těžké, ale na naději bohaté době. Nemůže to udělat bez vás, bez toho, že rozhodně vykročíte. Bůh očekává od Papeže a od svého lidu určité věci, vyzývám vás, abyste se nad nimi zamysleli:

1) Bůh chce, aby se křesťané na Zemi konečně sjednotili. Pán očekává, že uvidí uskutečněné svoje přikázání: milovat se navzájem tak jak On vás miloval. Důrazně vás vyzývám, abyste ze svých srdcí vypudili démona rozdělení, který živí vaše sobectví, váš strach a vaše ambice. Kajte se a proste Boha, aby vám dal sílu být nástroji pokoje a jednoty.

2) Bůh si přeje, aby Kristova Církev promlouvala k lidstvu a sestupovala až do hlubin každého člověka. To pro vás udělal Ježíš: sestoupil do vaší bídy, ne aby vás zatratil, ale aby vás spasil; od vás čeká, že totéž učiníte pro své bratry.

3) Bůh očekává, že svědci Kristovi nebudou přinášet teorie, ale živého Krista. Očekává od svého lidu, Papežem počínaje a posledním věřícím konče, že Ježíš bude živý a činný ve vás a mezi vámi. To se může stát jedině tehdy, když každý z vás a všichni společně obětujete život Jemu, jedni za druhé.

4) Bůh žádá, aby jeho lid byl lidem modlitby. V hluboké a neustálé modlitbě se setkáváte s Bohem a nacházíte odpovědi na všechny vaše problémy i problémy lidstva. Je čas méně mluvit a více se modlit.

5) Bůh chce aby jeho lid žehnal a sám byl požehnáním. Lidstvo na Zemi je křehké a zoufalé, potřebuje v každém z vás potkat Boží ruku, která žehná, uzdravuje a pozvedá. Buďte si požehnáním navzájem! Buďte jím i pro stvoření, utlačené pekelnými prokletími. Žehnat můžete jedině tehdy, když přijímáte a v sobě střežíte požehnání, které dostáváte od Boha. Bůh vám žehná neustále. Můžete žehnat druhým jedině tehdy, jste-li otevřeni požehnání dostávat od Boha. Křesťané na Zemi ztratili smysl pro požehnání. Neprosí o něj a ani ho nedávají.

6) Bůh si přeje, aby jeho lid křtil všechny národy. Křest není obřad, ale nezbytná podmínka ke vstupu do Božího života. Každý křesťan je povolán křtít, také v v duchu, jak vám bylo vysvětleno. [6]

7) Bůh očekává, že se Církev na Zemi konečně stane částí nesčetného Božího lidu přítomného v celém vesmíru. Církev na Zemi nemůže plně kráčet dál, pokud nepochopí od základu život ve vesmíru, jestliže nebude žít v univerzálním společenství. Už není čas zamlčovat tuto skutečnost světu. Jestliže Církev odmítá hlásat tuto pravdu, kdo jiný by to měl udělat? Snad mocní tohoto světa?

8) Bůh si přeje, aby Církev přesvědčivě hlásala, že Kristus je Pán. Je zapotřebí aby zvěstovala tuto pravdu i když to není pohodlné. Bez Ježíše Krista není spásy a celé stvoření k němu musí být přivedeno. Bez tohoto základního předpokladu není možný žádný opravdový dialog s jinými náboženstvími, nebo s nevěřícími. Každý opravdový dialog se rodí z pokorného svědectví pravdě a ne z kompromisů.

Přemýšlejte o těchto bodech a uskutečňujte co vám říkám i když se vám něco může zdát nové. V Bohu je vše neustále nové, je to ale novost, která dává růst a neničí to, co již existuje. Bůh je neúnavný stavitel a Církev je jeho stavbou: přidává nové věci, aniž by vše převracel naruby, krášlí aniž by obtížil. Ježíš řekl: „Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit“ (Mt 5, 17) a je tomu tak. Proto buďte připraveni na Boží novost! Ona vás překvapuje, ale nepohoršuje, spíš, jste-li dobré vůle, z vás udělá nová stvoření. Uvidíte jak se naplňuje den za dnem zázračný Boží plán. Poznáte, že On je Otcem každého zázraku.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

[1] Srv. Poselství Ducha Svatého z 12.prosince 2012 s názvem „Dokonáno jest“ a zveřejněným na této stránce

[2] Ježíš mluvil o zvláštních nástrojích v poselství z 5. září 2011 s názvem: „Boží nástroje v této době“. Poselství bylo zveřejněné na na těchto stránkách.

[3] Srv. Jan 5

[4] Srv. Zj 21

[5] Srv. Poselství svatého archanděla Michaela s názvem “ Pekelné síly ji nepřemohou“ z 1.března 2013, které bylo zveřejněné na těchto stránkách.

[6] Jedná se o křest v Duchu Svatém a ohni, o kterém je řeč v 9. kapitole knihy „Přes velkou bariéru“

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.