Noví kněží pro nový lid

Drazí čtenáři,

nabízíme vám ještě jedno poselství z knihy „2012 Definitivní rozhodnutí lidstva“ (od Stefanie Cateriny a Tomislava Vlašiče, vydavatelství Luci dell’Esodo), jež považujeme za důležité pro tuto dobu.

 Vybízíme vás k modlitbě spolu s námi za volbu budoucího papeže. Toto je ta doba, v níž se rodí nový lid z Otcova lůna a otevírá se zářná budoucnost pro všechny Boží děti.

Přejeme vám vše dobré.

 Stefania Caterina a Tomislav Vlašič.

Poselství Ježíše Krista z 5. dubna 2012, zelený čtvrtek

 „Žehnám vám děti! Dnes stojíte před novým přechodem, jež je, řekl bych, epochálním. Nyní totiž začíná poslední fáze přípravy na nové stvoření, protože ode dneška byl kníže zla, Lucifer, definitivně vyhnán z mého lidu.

Zlý pronikl do celého Božího díla už od počátku. Tak jako se dostal do díla stvoření skrze Lucifera, tak se dostal do díla vykoupení skrze Jidáše Iškariotského, kterého Lucifer posedl. Jidáš byl opravdu posedlý Luciferem, jemuž se zasvětil. Po určitou dobu ho vedl osobní zájem, byl po mém boku a projevoval se dokonce jako fanatik. Chtěl mít účast na mém Království a v něm získat čestné místo. Byl opilý mocí mých zázraků a zázraků, které sám konal, když jsem ho poslal na misi společně s apoštoly a učedníky, aby šli přede mnou tam, kam jsem měl potom přijít[1].

Následně, když si uvědomil, že nemůže od Božího království obdržet v co doufal, a poznal co je skutečným úkolem apoštola. Když slyšel, že začínám otevřeně mluvit o své smrti na kříži, se vzbouřil tak jako kdysi jeho otec Lucifer. Při poslední večeři jsem mu dal kousek chleba stejně jako druhým apoštolům. Pro ně tento kousek chleba představoval pečeť nové a definitivní smlouvy se mnou. Pro Jidáše byl pečetí jeho smlouvy se satanem proti mě[2]. Jidáš přijal mé tělo a mou krev a zároveň mě proklínal. Mnozí jiní po něm udělali a doposud dělají totéž.

Jidáš Iškariotský byl temnou postavou křesťanství, jehož stín se rozprostřel na církev po celá století. Jeho zrada otevřela cestu ke zradě jiných apoštolů a kněží po něm. Jidáš byl předchůdcem Antikrista; připravil mu cestu uvnitř mé církve. Po něm se objevili mnozí antikristi uvnitř mého lidu, aby pokračovali v ničivém díle, které započal Jidáš. Na konci se objeví Antikrist, aby sklidil vše co antikristi zaseli během dějin.

Jidáš byl povolán k novému kněžství, které jsem ustanovil na Zemi; k novému, protože bylo zcela jiné než to, jež bylo doposud činné ve vyvoleném lidu. Od poslední večeře už neměl být kněz jen někým, kdo obětuje zvířecí oběti, ale ten, jenž obětuje sebe sama ve spojení s mou obětí za spásu všech lidí a to nejen těch na Zemi. Nový kněz by měl být tím, kdo přivádí celé stvoření ke mně. Jidáš se vyhnul tomuto úkolu, svobodně se rozhodl, že mě zradí a vydá Synedriu. Jidáš mě prodal, tím však prodal všechny dary, které dostal ode mě včetně nového kněžství. V církvi se otevřela nezměrná rána a až do dneška vidíte její následky. Mnozí kněží po celá století prodávali a prodávají sebe samé a své kněžství nepříteli. Očekávají, že tak získají moc a privilegia. Hledají lidské království stejně jako kdysi Jidáš.

Proč jsem povolal Jidáše mezi apoštoly? Kvůli spravedlnosti! Protože Otec chtěl ještě jednou vyzkoušet rodící se církev, tak jako zkoušel lidstvo hned po jeho stvoření. Vězte, že vás Otec neustále zkouší, protože vám dává plnou svobodu. Ano, vaše svoboda je v Otcových očích nedotknutelná, ale on na oplátku žádá věrnost. Proto vás zkouší jako vaše prarodiče. Bude vás zkoušet až do konce, dokud bude trvat toto zvrácené pokolení, které žádá svobodu, ale odmítá věrnost Bohu. Potom se objeví nová generace; říkám vám, že se už rodí!

Mohl se Jidáš spasit? Mohl se kát? Ano, mohl, ale nechtěl. Po mé smrti, když si uvědomil, co udělal, namísto aby se kál a žádal Boží milosrdenství, jež je vždy k dispozici těm, kteří se kají, pohrdl životem a zabil se. Svým posledním gestem ještě jedenkrát projevil své pohrdání Bohem. Kromě toho kdo se zaprodá Luciferovi, musí vědět k čemu směřuje. Lucifer bere svobodu tomu, kdo se mu obětuje a přivádí k zoufalství ty, kteří mu nejsou věrní. To je opačně než jak je to u Boha, který vám vždy nechává svobodu a odpouští vám, když se kajete. Jidáš se propadl do tmy své duše; byla noc i tehdy, když mě zradil. Pro ty, jež zrazují Boží život je vždy tma.

Jidáš byl temnou postavou; nejsou k ničemu mnohé pokusy o jeho rehabilitaci s odůvodněním, že mě „musel“ zradit, aby umožnil mou smrt a díky ní vaši spásu. Ó bláhoví lidé! Kdo vás přinutil, abyste mě ukřižovali? Nemohli jste mě přijat jako Božího Syna a nechat se mnou vést k pravdě? Tím víc byste byli spaseni, kdybyste mě přijali a uznali jako pravého Boha, jímž také jsem. Vaše zkažená přirozenost však nemohla udělat nic jiného než zopakovat hřích vašich otců, kteří zapřeli Boha a raději si zvolili bídný život daleko od něho. Bůh nevymyslel kříž, vy jste ho stvořili a ukřižovali jste mě. Neopakujte tu samu chybu a přijměte mě nyní jako svého Spasitele! Ještě máte čas proměnit svůj život, dřív než Otec určí konec tomuto času.

Vraťme se nyní k tématu nového kněžství, které jsem přišel ustanovit na Zemi ku prospěchu lidstva celého vesmíru. Toto kněžství se na Zemi ještě nerozvinulo do své plnosti přes svatost mnohých, z důvodu nepřátelství vašeho lidstva k Bohu a kvůli proniknutí zla do církve zradou Jidáše a jiných po něm. Nové kněžství plně působí v centrální buňce a je určeno k dosažení své plnosti v celém vesmíru.

Jak jsem vám již řekl[3], kněžství Božího lidu je vyjádřeno dvěma specifickými složkami: všeobecné kněžství, které je vlastní každému věřícímu a kněžství služebníků neboli pastýřů, to znamená těch, jež vykonávají své kněžství jako zvláštní službu k doprovázení lidu na cestě posvěcení. Služební kněží obětují Bohu sebe a všechny jim svěřené osoby. Zcela se sjednocují s mou obětí. Tím způsobem ke mně přivádějí všechny skutečnosti: sebe samé, komunitu věřících, jíž slouží, celé lidstvo a stvoření. Spojeni se mnou, Veleknězem, se služební kněží pozvedají k Otci v Duchu Svatém společně s celým lidem.

Služební kněží jsou povoláni od chvíle svého početí; jsou pomazáni za kněze už od mateřského lůna. Nicméně, Bůh je nenutí k přijetí daru kněžství. Mají svobodu k tomu aby tento dar, který v sobě nosí, rozvíjeli a umožnili, aby tento dar rostl s pomocí milosti, anebo naopak. Když jsem povolal dvanáct apoštolů, nevybral jsem je náhodně. Vybral jsem ty, kteří byli pomazáni za kněze od svého početí. K nim patřil i Jidáš, ale on poskvrnil Boží dar, snažil se ho použít pro své zájmy. Mohl být dobrým knězem, kdyby se odřekl svého egoismu. Jeho kněžství mohlo být ještě vzkříšeno, i přes zradu, jen kdyby se kál. Až do poslední chvíle mu byla dána možnost k proměně, ale neudělal to. Jidáš se nekál, jen dostal strach z toho, co udělal. Měl strach z Boha, protože ho nemiloval; miloval sebe a měl strach o sebe.

Jidáš i nadále působí v církvi. Jeho pekelný duch působí přímo i nepřímo prostřednictvím jeho stoupenců. Zaměřuje se především na kněze. Snaží se je zavést a přivést k Luciferovi. Jidáš je mocným duchem a je na čele paralelní církve k mé církví, jež působí uvnitř mého lidu, aby ho zničila. Je to „černá církev“ tak jako je černá Jidášova duše. Následníci Jidáše jsou antikristi o kterých jsem vám řekl. Oni připravují cestu Antikristovi.

Kým bude a odkud přijde Antikrist? Vybere si ho Lucifer, protože mu to Otec dovolil. Bůh nevybírá antikristy. Bůh nemůže zvolit zlo, protože je nejvyšším Dobrem. Bez ohledu na to, bude dána možnost obrácení i Antikristovi, jestli to bude chtít, protože Bůh je dobrý ke všem.

Antikrist se objeví nakonec, když bude Lucifer donucen zanechat velkou část své moci jednomu člověku Lucifer ví, že prohraje svou marnou bitvu proti Bohu, ale ve svém pošetilém egoismu se nevzdává a snaží se odstranit z tváře Země pravé křesťany. Slíbil svým přívržencům, že na konci času pošle svého vyslance, jež bude schopen navždy smazat vzpomínku na mě a ustanoví na Zemi království temnoty, které se pak rozšíří na celý vesmír. Boží Syn se vtělil na Zemi, aby přinesl slovo spásy, dělal zázraky, ukázal Otcovo dílo. Lucifer je čistým duchem a nemůže se přímo vtělit; proto potřebuje člověka. Antikrist bude jeho poslední kartou. Bude to člověk ze Země, v němž bude vtělené zlo a bude svádět národy přesvědčivými slovy, zázraky. Bude mít sílu pocházející z moci Lucifera. Jeho válka je zaměřená proti mně. Snaží se všemi způsoby zmařit mé dílo. Považuje se za většího než je Bůh a myslí si, že Boha odstraní; to je jeho strašný hřích.

Nyní lidstvo a církev dosáhly obratu. Bůh vzbuzuje nový lid, sám připravuje své děti. V této době velkolepě a bez přestání působí Duch Svatý v těch, kteří jsou věrní Bohu. Přivádí je k plnosti pravdy. Nikdo nemůže zastavit toto tiché dílo uvnitř duší, žádná moc se nemůže opřít pravým Božím dětem.

 Tento nový národ musí být definitivně osvobozen od Jidášova ducha, musí být osvobozen od porušenosti. Proto jsem vám řekl, že na tento velký čtvrtek se uskuteční přechod tisíciletí. Dnes vyháním jednou provždy Jidášova ducha z mého lidu. Nedovolím, aby se opakovalo to, co se událo v první církvi. Žádný zrádce nebude patřit k mému novému lidu, který bude obnoven shora, obnoven v duchu.

Ode dneška k sobě stále víc přitáhnu kněze, které jsem vybral už od mateřského lůna, aby byli služebníky nového lidu. Budou novými kněžími na službu nového lidu. Kněží plně spojení se mnou, celiství a schopní žít v opravdovém společenství s mým lidem. Povolám je, probudím je, budu o ně pečovat, pošlu je mému lidu. Nový a svatý lid bude mít kněze podle mé vůle.

Ti jež zůstanou raději pasivními, ti kteří budou mít strach přijat novost této doby a chytí se toho co je staré, co musí skončit, ti kteří nedokáží opustit své vlastní egoistické zájmy, budou ponecháni stranou. „Starý“ lid bude oddělen od lidu nového. Žádný „starý“ kněz nebude sloužit novému lidu, který už „staré“ kněze ani nepřijme. Nové víno bude konečně nalito do nových měchů.

Dnes začíná působit nová kněžská služba, jež se narodí z nového lidu; je to Bohem zaseté semeno, jež vyklíčí ve vhodnou dobu; nyní roste v tichosti, ale bude dobře viditelné. Když říkám „nové“ nemám na mysli něco jiného než je kněžství ustanovené na Zemi. Říkám mu nové, protože bude mít novou sílu, neboť bude začleněno do nového lidu. Čas ve kterém žijete je časem plnosti. Všechno musí být přivedeno ke svému dovršení, také kněžství, které nemohlo plně působit kvůli porušenosti velké části církve. Bůh totiž nemohl naplnit své kněze potřebnou mocí, protože mnozí z nich by ji zaprodali Luciferovi.

Nový kněz se zrodí z lidu a lid ho uzná. Bude to kněz, jehož pomažu ve chvíli početí. Otec mi přikázal, abych pomazal kněze, protože jsem Veleknězem. Od chvíle pomazání přichází Duch Svatý, jež začíná působit v pomazaném. Vede ho, poučuje a zároveň vede a poučuje lid, v němž tento kněz bude působit. Takto se kněžské pomazání ukáže s celou svou mocí u toho, kdo byl vybrán, jestliže tato osoba přijme dar kněžství a jestli se rozhodne dát mi svůj život pro lid. Lid potom bude provázet budoucího kněze v jeho růstu svojí modlitbou a obětí. Ve správnou chvíli zjeví Duch Svatý své dílo v této osobě; lid pozná kněžství, potvrdí ho a uvede nového kněze do služby. Takto kněz a lid ve vzájemném souladu poznají Boží vůli. Proto bude nové kněžství plodem Božího působení, odpovědi kněze a lidu. Vše povede Duch Svatý.

Nebuďte překvapeni, když uvidíte divy vykonané Duchem Svatým v Božím lidu. Proto musí být Jidášův duch odstraněn, jinak neuvidíte tyto divy. Jidáš je důležitou figurou v rukou Lucifera, ale nyní skončil s trápením mého lidu.

Nový kněz nebude potřebovat hierarchické investitury, protože bude uznán zespodu, od samého lidu. Mimochodem, biskup, který pokládá ruce na kandidáta ve chvíli svěcení, by to měl dělat ve jménu církve, totiž ve jménu lidu. Bohužel to často činí ve jménu struktury, jež je nazývána církví. Nový kněz bude vyjádřením živého lidu, ne struktury.

Takto půjde Boží lid vstříc novému stvoření. Na konci času, zůstane mé kněžství jediným v celém vesmíru. Budu jediným pastýřem jednoho nezměrného lidu, který se shromáždí z každé části vesmíru. Nyní je ještě přítomnost kněží mezi vámi nutná. Opakuji vám, že přijdou nové časy, jež jsou připraveny pro nový lid. Ten bude svobodně dýchat a vzejdou z něho noví, mocní kněží v Duchu Svatém.

Žehnám vám a zaručuji vám mou ochranu. S láskou vás provázím na cestě. Nestarejte se o nic než o to, abyste mi byli věrní. Já uskutečním své dílo.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

[1]Srv. Lk 10,1 – 12

[3]Srv. Jan 13,21 – 30

[3]Ježíšovo poselství z 12. listopadu 2010 s názvem: „Jste můj svatý lid“, jež bylo publikováno na t2chto stránkách

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.