Přepsat dějiny 21.10.2016

Zvukový záznam

Drazí bratři a sestry,

také dnes se dotkneme důležitého momentu, který má vliv na naši cestu. Tímto momentem je zrození církve, první buňky Božího království zde na Zemi. Proto budeme znovu číst o seslání Ducha Svatého, tak jak se odráželo na celý vesmír. Mezi apoštoly a učedníky byla i Panna Maria a my dále uslyšíme o pokolení ženy, které stojí proti pokolení hada. Poslouchejte pozorně.


Z knihy vesmír a jeho obyvatelé.
Seslání Ducha Svatého.
Po vzkříšení Pána a jeho nanebevstoupení Bůh posílil církev a poslal jí svého Svatého Ducha. Z Bible je vám známo, že v den Letnic Duch Svatý, třetí osoba Nejsvětější Trojice mocně sestoupil na apoštoly a učedníky, kteří byli spolu na motlitbách. Proměnil tak hrstku vystrašených lidí v nový lid, který byl schopen, i za cenu mučednictví, vydat svědectví o dílu vykoupení Ježíše Krista. Sestoupení Ducha Svatého na církev, která se zrodila v tento den a to mimořádným zázrakem, spojeným se smrtí, vzkříšením a nanebevstoupením Pána Ježíše. Byl to mimořádný Boží zásah v dějinách lidstva. Bylo to také korunování Trojičního působení, spojené s vykoupením. Otec poslal Syna vykoupit svět. Syn přinesl svoji oběť pro naši spásu. Duch Svatý sestoupil, aby v paměti svého národa stále obnovoval události spásy. Působení Ducha Svatého posvětilo a posilnilo rodící se církev. Ta byla, během svých dějin, provázena ve svém poslání jeho působením tak, že jí stále ukazoval cestu k Ježíši, vstříc Otci. Tak jako Ježíšova oběť byla ku prospěchu celého vesmíru, tak i sestoupení Ducha Svatého, které se událo na Zemi, bylo k prospěchu všech lidí ve Vesmíru, ovšem rozdílným způsobem, podle situace ve které se nacházeli. Co se týká Země, Ježíšova oběť otevřela brány plnému působení Ducha Svatého, který do té doby byl darován pouze jednotlivcům. Jako například prorokům. Od seslání Ducha Svatého a dál Duch Svatý plně vstoupil do života lidí, kteří přijali Ježíše Krista, přebývá v srdcích věřících a působí v církvi, která je pozvána, aby uchovávala živou vzpomínku na svého Pána a ukazovala tak lidstvu cestu k jedinému a pravému Bohu. Co se týká lidstev ve Vesmíru, věrných Bohu, Duch Svatý v nich bohatě působil již od počátku. Nicméně, ani tato lidstva nemohla sama dosáhnout plnosti, bez společenství se všemi lidstvy, které jsou přítomny ve Vesmíru. Proto sestoupení Ducha Svatého na církev na Zemi mělo bezprostřední dopad na věrná lidstva. Duch svatý v těchto lidech ještě více zapálil lásku k ostatním lidstvům, zvláště k lidstvu Země, kde Ježíš založil církev, první buňku svého království. Tato lidstva okamžitě pocítila, že jsou součástí Kristovy univerzální církve, což je ještě více posilnilo na duchu, na duši i na těle. Do zbytku vesmíru Duch Svatý ještě nemohl vstoupit tak silně, jako na Zemi nebo na planetách věrných lidstev, protože tam lidé ještě nepoznali Ježíše Krista. Přesto byl trojiční vír velmi posilněn svatostí lidí ze Země a z planet věrných Bohu. To proto, že svatost každého jednotlivce a celého božího lidu se přenáší do Trojičního víru a stále více jej zvětšuje. Takto se Trojiční vír dotknul celého stvoření a komunikoval svoji zvětšenou sílu zbytku vesmíru ku prospěchu lidstev, která tam žijí. Také církev na Zemi by se ve svém evangelním poslání měla jednoho dne dotknout lidstev středního a nízkého Vesmíru a pomoci jim poznat a přijmout Ježíše Krista, čímž by se otevřely dveře plnému působení Ducha Svatého.

Pokolení ženy a pokolení hada.
Příchodem Ježíše Krista začali pro Zemi nové dějiny. Ne náhodou říkáte před Kristem a po Kristu. Od té chvíle se na Zemi začali rodit odlišní lidé, kteří se cítili být dětmi Boha Otce. Věřili v Ježíše Krista, syna Božího a přáli si žít podle zákonů Ducha Svatého. Už to nebyla jen planeta spojená s démony, jak tomu bylo do té doby. Začala být také planetou Nové smlouvy s Bohem. Mnoho svatých se narodilo na Zemi, procházeli a i dnes stále procházejí po cestách vaší planety. Když Ježíš Kristus v agónii trpěl na kříži, daroval svou matku celému lidskému rodu a to tak, že ji svěřil apoštolu Janovi a Jana svěřil své matce. Řekl své matce: „Hle, ženo, tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Těmito slovy Pán postavil mateřství Panny Marie navždy jako orientační bod pro každého křesťana a jako základ svatosti pro svůj lid. Panna Maria vstoupila do života každého věřícího, tak jako do života apoštola Jana a naopak. Ježíš neprohlásil jen její mateřství, ale prohlásil i její královskou důstojnost. Maria je matka a královna a je spojena se svým Synem nerozlučným způsobem. To znamená, že se nikdo nemůže nazvat pravým křesťanem, jestliže nepřijme Mariino mateřství a království. Kdo přijímá Ježíše, nezbytně přijímá také jeho matku. Mateřství a království Panny Marie bylo plně přijato věrnými lidstvy, ale musí být přijato všemi lidstvy, která se nachází ve Vesmíru. Ježíš totiž nedal svou matku pouze planetě Zemi, ale každému člověku ve vesmíru. Nemůže tomu být jinak, protože všechno to, co Ježíš řekl a co udělal, má kosmický rozměr. Všechna lidstva ve vesmíru budou sjednocena v Kristu. Budou s ním spojena prostřednictvím neposkvrněného srdce Panny Marie. Tak jako je Ježíš cestou k Otci, tak je Panna Maria cestou k Ježíši. Mateřství Panny Marie zrodilo mnoho Božích dětí. Ony jsou pokolením ženy, které oponuje dětem Lucifera, to znamená temnému národu, pokolení hada. Na Zemi tato dvě pokolení existují současně a boj mezi nimi je nezměrný a takový bude i na konci časů. Mariiny děti ale nakonec zvítězí, právě tak, jak je psáno. I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ Nikdo z vás nemůže zvítězit ve svém boji proti Luciferovi (hadu) bez mateřské lásky a ochrany Panny Marie. To vědí i ti, kteří jí opovrhují a proklínají její svaté jméno.
Církev na Zemi byla zrozena jako první buňka Božího království a my pozorujeme historii (dějiny) této události. Po prvotním hříchu byli andělé a bratři věrní Bohu posláni, aby pomohli padlému lidstvu. Všechno se to dělo postupně, protože po prvotním hříchu člověk stvořený k obrazu a podobě Boží padl, a sestoupil velmi hluboko pod svou původní úroveň. Padl velice nízko a byl uzavřen sám do sebe, neschopen přijmout přítomnost dětí Božích a andělů. V tomto čase se padlé lidstvo podřídilo Luciferu a lidé na Zemi s ním uzavřeli smlouvu. To byl jeho vrchol. Od té doby Bůh zvolna a nezadržitelně rozvíjel svůj lid. Nejdříve jednotlivce, potom vyvolený lid izraelský a přitom připravoval příchod Ježíše Krista. A tak, jak šlo lidstvo kupředu, také lidstva věrná Bohu a andělé postupně a stále více pomáhali lidem. Pomáhali vyvolenému národu, aby nakonec i oni, vykoupeni na kříži, pomazáni Duchem Svatým, jak andělé, tak bratři věrní Bohu, byli oblečeni do této milosti.
Musíme pochopit, že od oné chvíle kráčíme k Bohu společně, přičemž lidé jsou postaveni pod anděly a čisté duchy, kteří Bohu vždy věrně sloužili. Bratři, kteří zůstali věrní Bohu, nyní žijí, řekněme, v předsíni ráje a velmi nám pomáhají. Ve svém vývoji jsou daleko před námi. Pro nás je teď velmi důležité pochopit, že musíme vyjít z vlastního egocentrismu a geocentrismu. Musíme se otevřít této, naše představy přesahující, skutečnosti. V úryvku bylo zdůrazněno, že na konci časů vstoupíme do univerzálního společenství a síla Ducha Svatého v nás bude působit dokonale. To nás dovede do nového stvoření. Ale mezi tím, my zde na Zemi, musíme pochopit náš úkol, a vydávat svědectví vykoupení ne slovy, ale životem.
Na tomto místě zvu všechny, abychom se obětovali Ježíši prostřednictvím Panny Marie, obětovali jim svůj život. Tento proces sjednocení jde kupředu velmi rychle. Andělé a věrní bratři jsou Bohu stále k dispozici a působí v duchu. Mezi tím se nachází střední Vesmír, který nepoznal Ježíše Krista. Proto tam Duch Svatý nemůže silně působit. Proto nyní vyzývám církev na Zemi, aby všem lidem oznámila existenci věrných bratří ve vesmíru a jejich působení. Zvu všechny, aby obětovali svůj život Bohu, prostřednictvím Marie a vydali svědectví, že On nás spasil svou smrtí, svým vzkříšením a nanebevstoupením a tak také my můžeme být účastni této dynamiky. Pod křížem byla Panna Maria s apoštolem Janem. Pod křížem přijala oběť Ježíše Krista a obětovala se společně s ním; církev definuje, že tam se stala matkou v pravém slova smyslu. V dnešním úryvku bylo velmi jasně řečeno, že nikdo se nemůže prohlásit pravým křesťanem, jestliže nepřijme mateřství a královskou hodnost Panny Marie. Kdo přijímá Ježíše, musí nezbytně přijmout také jeho matku.
Pro nás je snadnější přijmout Matku jako maminku, někdy také jen jako nějakou mamku, protože často hledáme pouze útěchu a uniká nám, že Maria je Královna. Buďme k tomu pozorní. Jsme v době, která je těžká a bude stále těžší, ale Královna Maria přijala pro tuto dobu právě tento úkol, být mezi svým lidem a vést tento lid ke Kristu. Také my můžeme být toho všeho účastni – jejím prostřednictvím, prostřednictvím její neposkvrněnosti. Skrze ni můžeme být opravdu znovuzrozeni, můžeme obnovit svůj křest. Tak, jako věrní bratři, jejichž prostřednictvím Bůh jedná. Můžeme pomoci dětem Božím v nízkém vesmíru; těm vzbouřeným i těm, kteří ač mohli žít ve vysokém vesmíru, zvolili si raději vtělení v nízkém vesmíru, aby pomohli Božímu národu, a jsou utiskováni tyranií Lucifera, stejně jako my. Posilněme Boží národ, protože andělé a bratři z vysokého vesmíru věrní Bohu touží po tom, aby mohli vstoupit do nízkého vesmíru a křtít ty, kteří ztratili paměť a nemohou přijmout Ježíše Krista, aby i oni mohli být naplněni Duchem Svatým. Toto všechno připravuje vesmírné letnice. My na Zemi jsme od Ježíše Krista přijali velmi mnoho, a proto se snažme vyjádřit svou vděčnost, a služme mu s velkou štědrostí. Služme mu, a uvidíme velkolepé věci, již v této době. Já vám žehnám, aby světlo Ducha Svatého prosvětlilo každého z vás, aby Pán ve vašem srdci zapálil plamen, kterým budete spojeni s Kristem, prostřednictvím Panny Marie, aby tento plamen proměnil všechny vaše kříže a vy se mohli stát blahoslavenými, také v těžkostech a pronásledováních, a vydávali tak svědectví Ježíši Kristu. Ať vám Duch Svatý dá svých sedm darů, abyste mohli žít s Ježíšem Kristem v Duchu Svatém a byli představeni před Bohem, jako svobodné děti Boží.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.