Vstříc Novému Stvoření

Svět viditelný a neviditelný

Napsat komentář

Drazí čtenáři,

Ježíšovo poselství pro tento měsíc se zabývá velmi aktuálním tématem, o němž se mnoho hovoří, totiž životem ve vesmíru. Ježíš ho zařazuje do širšího kontextu celé skutečnosti takové jaká je v Bohu, přesahující schopnost našich smyslů ji vnímat. Tímto tématem jsem se podrobněji zabývala v mé první knize “Přes velkou bariéru”, proto k tomu už nebudu mnoho  dodávat. Předávám vám poselství s přáním, aby vaše cesta postní dobou byla hlubokou revizí života a velkou blízkostí Pánu.

Zdravím vás a žehnám vám v Kristu.

 

Ježíšovo poselství z 12. března 2011

“Žehnám vám, děti, na začátku postní doby, která vás vede k setkání se mnou, jež jsem zemřel a vstal z mrtvých. Ať je tato cesta stále živějším a pravdivějším nacházením hlubokého rozměru vašeho ducha a života v Bohu přítomném ve vás. Události Velkého týdne by pro vás neměly být pouhou vzpomínkou, kterou se člověk snaží znovu prožít, ale měly by být etapou ve vaší proměně; to s sebou nese smrt starého člověka, ještě stále přítomného ve vás a vzkříšení nového stvoření, jehož semínko je ve všech a musí vyklíčit. Ve spojení se mnou na cestě modlitby a obrácení se budete moci stát novým stvořením, abyste mohli být zaplaveni planoucím světlem Velikonoc.

Le cose visibili e quelle invisibili

Chci vás uvést do lepšího pochopení skutečnosti, která vás obklopuje. Doposud jsme se zabývali především vaším nitrem, ale vše co je kolem vás je stejně důležité, neboť je rozměrem v němž probíhá vaše existence.

Existuje část skutečnosti dosažitelná pro vaše tělesné a duchovní smysly, můžete ji vidět a dotýkat se jí. Jestliže se například jedná o osobu, zvíře nebo věc; můžete je vnímat i vnitřně jako city či vzpomínky, které jsou samy o sobě nehmatatelné, ale existují ve vztahu k něčemu skutečnému. V obou případech se jedná o něco viditelného; viditelným mám na mysli něco, co neuniká vaší pozornosti ani vašemu rozumu. Vše na co se každý den díváte, to co se před vámi odvíjí, je viditelným světem s nímž se každý stýká. Je pramenem radosti a bolesti, klidu nebo nepokoje, záleží na vaší zkušenosti a vašich rozhodnutích ve víře. Abyste se naučili poznávat a chápat viditelnou skutečnost, jste vychováváni už od dětství prostřednictvím toho co vám dospělí vysvětlují, vašich studií a zkušeností, dokud nenavážete osobní a jedinečný vztah se vším co vás obklopuje a nezačnete se pohybovat ve světě kolem vás.

Mnozí z vás nedokáží najít harmonii s vnějším prostředím, přestože se v životě velmi snaží. Jejich vnitřní svět nenachází propojení s vnějškem; to pak zapříčiňuje bolestivé konflikty a uzavírání se do sebe. Jiní se nechávají příliš přitáhnout viditelnou skutečností a celý svůj život promítají vně sebe, takže jejich vnitřní svět je utiskován vnějškem, což vede k útěkům od sebe samých a od života.

Jen jedna cesta vede k harmonii mezi vaší vnitřní skutečností a světem, který vás obklopuje a to je cesta víry. Pouze ve spojení s Bohem, jež je pramenem života a stvořitelem všeho co je, můžete najít smysl a míru každé věci, pochopit ji a rozlišit co je dobré. Oběť vašeho života darovaná mně skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky vás přivádí k pochopení skutečnosti takové, jaká je v Bohu a ne takové, jaká se jeví vašim očím. Pohled víry je pohledem širším a průzračnějším, protože se sytí Boží myslí, kterou vám On předává prostřednictvím Svatého Ducha.[1]

Pohled víry však zahrnuje i to, co přesahuje viditelný svět a svět dosažitelný pro vaše smysly. Mluvím o určité skutečnosti, neviditelné pro vaše oči, což ale neznamená, že je méně konkrétní a méně důležitá. Tímto tématem bych se chtěl spolu s vámi dnes zabývat. Málokteří se nad touto skutečností zamýšlí, mnozí z ní mají strach, včetně křesťanů. To pak vede k tomu, že se neviditelnému světu, který Bůh stvořil stejně jako svět viditelný, přičítá menší důležitost a někdy se má za to, že jde o  pověry zděděné z minulosti. Rozumovost zatěžující člověka na Zemi, křesťany nevyjímaje, je zdí, jež vás rozděluje od neviditelného světa. Nicméně on existuje a dotýká se vás víc, než si myslíte.

Život ve vesmíru je vyjádřen dvěma velikými skutečnostmi: skutečností duchovní a hmotnou. Jsou mezi sebou jasně rozlišeny, to však neznamená, že jsou vzájemně rozděleny; duch prostupuje hmotu, která by bez něho nemohla existovat. Vezměte si člověka, jeho tělo nežije bez ducha a smrt nastává když se duch od těla odděluje. To samé se děje v případě rostliny, zvířete, minerálu, jež v sobě mají dech života, jež jim zaručuje životní cyklus.[2] Každé hmotné skutečnosti se tudíž duch dotýká a proniká jí. Hmota nemůže bez ducha existovat, ale duch bez hmoty existovat může. Váš duch například žije navěky, i po smrti.

Vesmír je tvořen mnoha rozměry v nichž hmota a duch zaujímají různá vzájemná postavení. Existuje pozemský rozměr, v němž žijete a kde duch a hmota žijí společně, jejich spolužití však není vždy pokojné. Podle toho jaká jsou vaše životní rozhodnutí můžete upřednostnit buď ducha nebo hmotu. Mnozí z vás se uspokojí hmotným vzhledem života a nechávají se vést instinkty svého těla, které vždy vedou k egoismu. Jiní se rozhodují žít ve spojení se mnou a dávají přednost duchovnímu životu; tito lidé vstupují do vztahu s Duchem Svatým, jež je vede. Převažuje u nich duch nad tělem a dosahují hlubšího poznání skutečnosti.

Existuje rozměr ráje a očistce přesahující rozměr pozemský, tam pokračuje život duší po jejich oddělení od těla. Existuje rozměr čistých duchů v němž se pohybují andělé. Existuje také rozměr pekla. V těchto rozměrech, které vaše smysly nevnímají není hmota přítomná. Přestože jsou tyto rozměry neviditelné, jsou reálné.

Oltre la grande barriera

Kromě pozemského rozměru a rozměrů čistého ducha existují ve vesmíru další rozměry, v nichž se nachází lidský život tvořený duchem a hmotou. Mám na mysli přítomnost jiných lidí ve vesmíru,  kteří představují velkou část stvoření. Také tato skutečnost je konkrétní a nesporná.[3] Přeji si, abyste si uvědomili, že ve vesmíru nejste sami!

Bůh nestvořil jen člověka na Zemi, tak jako nestvořil pouze Zemi. Co vás vede k přesvědčení, že Bůh stvořil jen vás? Proč omezujete Boží všemohoucnost a snažíte se uvěznit jeho mysl tím, že ji stavíte na úroveň své mysli? Vězte, že vesmír je nezměrně veliký, stejně jako je veliká tvořivá Boží síla, již není možné měřit lidskými kritérii. Na jiných planetách žijí mnozí lidé, jejichž hmotná a duchovní skutečnost se často velmi liší od skutečnosti na Zemi. Nicméně všechny lidi spojuje stejná důstojnost a určení: všichni jsou stvořeni k Božímu obrazu a podobě, já jsem je vykoupil, jsou Božími dětmi jako vy. Také oni jsou určeni, aby na konci časů vstoupili do slávy mého Otce. Tehdy mu odevzdám celé obnovené a vykoupené lidstvo.

Na začátku stvoření bylo jediné lidstvo, předurčené k harmonickému životu se Stvořitelem. Lidé byli postaveni před rozhodnutí, jestli chtějí být věrni Bohu, nebo ne, jestli s ním chtějí spolupracovat pro dobro celého stvoření, nebo nechtějí. Někteří zůstali věrní, jiní však, mezi nimiž byli i vaši prarodiče, se proti Bohu vzbouřili. Jiní zůstali nejistí a plně se nerozhodli.

Hřích vzpoury jedné části lidstva, rozdělil celé lidstvo ve vesmíru a oddělil vás od vašich bratří. Od té doby bratři věrní Bohu žijí v duchovní skutečnosti s velmi vysokou úrovni, mnohonásobně vás přesahují svým poznáním a tím jsou daleko před vámi v duchovní, vědecké a technologické oblasti. Nerozhodní bratři jsou duchovně slabší, ale nejsou zlí a proto je jejich duch silnější než váš. Vaši skutečnost dobře znáte, je podobná jako u ostatních rebelů, kteří se vzbouřili jako vy. Přesto se lidstvo na Zemi nachází v horších podmínkách, protože na rozdíl od všech ostatních uzavřelo smlouvu se satanem, jež vládne v mnohých srdcích.

Přišel jsem na Zemi, mezi nekřehčí a nejvzpurnější lidstvo z celého vesmíru; zde jsem se vtělil, umřel a vstal z mrtvých jednou provždy, k prospěchu všech lidí z celého vesmíru, ať už se nachází kdekoliv. Svou obětí jsem zacelil veliký zlom mezi Bohem a lidmi a mezi různými lidmi ve vesmíru  způsobený prvotním hříchem. Přišel jsem k vám, ale nejen pro vás. Přišel jsem, abych z mnohých národů vytvořil jediný národ, nové lidstvo určené pro nové stvoření, které už nebude zatížené porušeností a hříchem. Bůh spojuje, satan naopak rozděluje. Vaši prarodiče, jež byli svedeni nepřítelem a s nim spolčeni, zapříčinili mnohá rozdělení a ztratili vzpomínku na to  čím dřív byli. Proto ani vy už nevíte o existenci druhých bratří. Opevnili jste se na vaší planetě a myslíte si, že jste jediní a ti nejlepší, ale ve skutečnosti to tak není. Nevidíte, že jste slabí, neschopní pohybovat se vesmírem a že ani nedokážete pochopit jeho přirozenost a rozsah.

Chci vám dnes říct, že máte jiné bratry, kteří jsou dětmi mého a vašeho Otce. Věrní bratři jsou tak čistí! Milují vás a modlí se za vás, v tichosti vás doprovázejí na vaší namáhavé pozemské cestě. Po dobu celých dějin vám často pomáhali a i dnes vám pomáhají i když si toho nejste vědomi. Dělají to proto, že si to Bůh přeje, přeje si, aby se lidstvo spojilo ve víře v něj, v naději a lásce.

Vím, jaká vám přichází na mysl otázka: proč jsi to neřekl dřív? Proč o tom nic není v evangeliu? Říkám vám, že jsem o těchto věcech řekl svým apoštolům. Proč bych to neměl dělat? Nechválí snad Boha dílo jeho rukou? A nejen to, ale zvěst spasení se muselo a musí dostat ke všem národům ve vesmíru nejen k národům na Zemi. Také to patřilo k poslání apoštolů a je posláním i pro každého z vás. Mnozí bratři z jiných planet čekají na vaše svědectví, protože se Spasitel stal člověkem ve vaší civilizaci, vaši otcové viděli a slyšeli co jsem konal a učil. Ptáte se jak to můžete uskutečnit? Nechte na Bohu, aby vám ukázal, že má všechny prostředky, jimiž vás uschopní vykonat vaše poslání. Spíš se ptejte, jestli jste ochotní to dělat nebo raději nevěřit v tuto skutečnost, protože o ní v evangeliu není zmínka, protože vědci nevědí a kněží pochybují nebo z obavy, že vás nazvou vizionáři atd., atd.

V době apoštolů lidstvo nechtělo přijat tuto zvěst, ne proto, že by nebylo schopno ji pochopit, ale proto, že si to nepřálo; v prvních křesťanských komunitách byla tato skutečnost důvodem mnohých problémů a hlubokých pobouření. Mí apoštolé se uchýlili k mlčení a stejně tak další po nich, dokud se na to nezapomnělo. Kromě toho jsem já sám mluvil v podobenstvích a o mnohých věcech jsem nemohl otevřeně mluvit! Chcete nějaký příklad? Vezměte si existenci Ameriky. Je o ní snad zmínka  v evangeliu nebo o ní mluvili apoštolové? Ne, přesto tento kontinent existoval; také tam žili vaši bratři, kterým se mělo jednoho dne zvěstovat evangelium. Objevili jste ho později; kdybych o tom otevřeně mluvil dokud jsem byl na Zemi, nevěřili by mi.

Nicméně Bůh nepřestával po dobu celých dějin dávat znamení o existenci druhých bratří ve vesmíru a mnoho svědků mezi vámi o tom mluvilo. Vysmívali se jim a pronásledovali je, ale oni udrželi při životě aspoň záblesk světla, aby tato pravda nebyla navždy udušená pod balvanem lži a temna. Také samým vládcům na Zemi bylo mnoha způsoby umožněno, aby se dověděli o existenci této velkolepé skutečnosti, aby o tom informovali národy na Zemi. Co se ale stalo? Vaši představitelé vás dnes, stejně jako včera, oklamali. Nikdy vám nechtěli oznámit co věděli o životě ve vesmíru. Obávají se, že ztratí moc a privilegia a že se budou muset konfrontovat s jinými představiteli vyspělejších civilizací než je ta vaše. S lidmi, kteří jsou mnohem moudřejší než oni. Zkažení lidé na Zemi se obávají toho, nad čím nemohou vládnout a skrývají to, co nechtějí přijmout. Myslí si, že tak druhým  zabrání poznat to, co se jim samým nehodí. Vaši představitelé vás klamou a brání vám v poznání určité skutečnosti, o níž máte právo vědět, neboť jste Božími dětmi a obyvateli vesmíru.

Dnes vám zvěstuji, že se blíží čas, kdy Bůh zjeví přítomnost života jiných lidí ve vesmíru a to způsobem a v čase, které určí Otec. Ano, děti, ujišťuji vás, že Boží pravda bude zjevena celému lidstvu taková jaká je a ne podle lidských interpretací a přetvářek. Bude osvětleno vše co je viditelné i neviditelné a vše se ukáže a nikdo tomu nebude moci zabránit. Nedojde k tomu u všech bez rozdílu a ani to nebude provázeno nápadnými znameními, které očekává mnoho povrchních lidí. Stane se to v nitrech těch, jež věří v Boha Otce a darují se mu skrze Syna v Duchu Svatém, prostřednictvím Mariina Neposkvrněného srdce. Tyto věrné děti obdrží pravé, hluboké, nevyvratitelné poznání skutečnosti. Oni pomohou druhým k dosažení stejného poznání, jež se bude předávat od ducha k duchu; mocní lidé na Zemi tomu nebudou moci nijak zabránit. Na Zemi se vytvoří nový lid, který bude schopen rozlišit pravdu od lži a nenechá se už očarovat lživými hlasy. Potom přijdou i vnější znamení jako potvrzení toho, co už bude žít v duších spravedlivých.

Proto vám říkám, že jestliže se mi úplně odevzdáte a budete ochotni sloužit mému dílu, poznáte co se děje ve vesmíru, vše co je viditelné i neviditelné. Už nedovolím, aby mocní a arogantní lidé skryli před očima nepatrných a chudých mé dílo. Život ve vesmíru je Božím dílem, každý stvořený člověk je Božím dílem, ať už žije na kterékoliv planetě. Nikdo si nemůže beztrestně přisvojit právo zatajovat mé dílo ani ho deformovat nebo se mu vysmívat. Na Zemi se doposud  právě toto dělo. Ve své dobrotě jsem vám nechal svobodu, abyste jednali jak nejlépe uznáte za vhodné. Poslal jsem vám znamení a proroky. K mnohým z vás jsem poslal bratry z jiných planet, kteří jsou mi věrní a ti vám sdělili mnoho věcí. Očekával jsem vaše obrácení, ale marně. Vaše civilizace nechce vidět, dělá že neví, je zatvrzelá a vzpurná.

Čas se krátí. Navzdory zkaženosti mnohých lidí, jsou na Zemi lidé milující Boha, kteří se mu obětují a zůstávají věrní navzdory mnohým zkouškám. Bohužel jich není mnoho, ale z tohoto malého zbytku mocně vyjde Boží dílo a celému vesmíru se bude zvěstovat spasení. Každé Boží dítě na všech planetách bude mít možnost mě poznat, milovat mě a následovat. Celé lidstvo se bude muset dřív, nebo později se mnou setkat tváří v tvář. Jestliže budete připraveni se připojit k mému malému zbytku, tím že mi upřímně a s láskou darujete svůj život, přijdou k vám bratři z vesmíru věrní Bohu a setkáte se s nimi. Nebude to setkání cizinců dívajících se na sebe s nedůvěrou, ale  setkání dlouho rozdělených bratří. Bude to obejmutí plné lásky. Pomohou vám stále více se vyzvedat k Bohu a stejně tak i bratrům na druhých planetách, kteří potřebují pomoc. Postupně budou sjednoceny všechny mé děti rozptýlené po vesmíru; budou obnoveny v duchu a mysli prostřednictvím vzájemného společenství v mém Duchu. To bude nový lid, pravý Boží lid.

Neprojde dlouhá doba, než se to všechno stane. Mé působení se bude neustále zrychlovat a bude stále naléhavější, protože mnozí lidé ve vesmíru mají velkou potřebu spásy a doléhá ke mně jejich volání o pomoc. Proto mocně vstoupím do lidských dějin. Použiji k tomu poctivých, nerozdělených a neambiciózních lidí. Nežádá se od vás, abyste věděli kdy a jak se uskuteční Boží plány ani abyste vykonali velké věci. Žádá se, abyste byli plně k dispozici, abyste mi dali svůj život, tak abych ve vás mohl působit dokud vás neproměním. Váš život se tak stane nástrojem spasení a svojí láskou se bude dotýkat viditelného i neviditelného světa. Váš obnovený život bude vaší silou a radostí, bude živým kamenem v Boží stavbě.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“


[1] Podrobněji jsem se zabývala Boží myslí v nás v knize “Přepsat dějiny – I.díl cyklu nazvaném V Boží mysli.”

[2] V knize “Přes velkou bariéru” v 5. a 13. kapitole jsem se zmínila o dechu života přítomném ve stvoření a v člověku tvořeném duchem, duší a tělem

[3] O životě na jiných planetách jsem dlouze pojednávala v knize “Přes velkou bariéru” v 6. kapitole

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.