Zlo a utrpení

Drazí čtenáři,
Ježíšovo poselství, které vám nabízím tento měsíc se dotýká tématu zla a utrpení, tématu choulostivého a tolik přítomného v našich životech. Přeji si, aby vám bylo povzbuzením a přineslo vám naději,  v této obtížné době pro naše lidstvo.
Zdravím vás a přeji vám vše dobré.

 

Ježíšovo poselství z 11. února 2011

Zdravím vás, milované děti, se vší silou své lásky. Dnes si k vám přeji promluvit o vztahu mezi zlem a utrpením.

Zlo je jedovatý kořen přítomný ve vás, který se stal částí vaší přirozenosti následkem prvotního hříchu vašich prarodičů. Před prvotním hříchem existovala skutečnost zla mimo člověka. Hříchem a spolčením se se Satanem vaši prarodiče přijali zlo do svého nitra a zlo se tak stalo  skutečností, která není pouze venku, ale je v hlubině člověka. Od té chvíle tísní každého z vás z venku i zevnitř, svírajíc vás ve strašné čelisti. Následky můžete pozorovat ve vás i kolem vás. Prvotní hřích otevřel bránu porušenosti, jejímž vyvrcholením je smrt, která přešla od prarodičů na následující generace. Z nemocného kmene vyrazily nemocné a trpící větve.

natura

Zde má svůj původ utrpení, které je příčinou toho, že je člověk ovládán událostmi a hmotou, protože není schopen rozeznávat božské zákony života následkem porušenosti, kterou nese v sobě se jim nedokáže přizpůsobit. Tato porušenost mu nedovoluje plně poznávat Boha, nejvyšší Dobro;  z nepoznání Boha pramení všechno utrpení. To vás přivedlo ke vzpouře proti Stvořiteli, ke  vzpouře, obnovující se každý den a v každém čase, ve způsobu chování mnohých lidí na Zemi.

Zlo vás odděluje od Boží mysli, zabydluje se ve vás a zvenčí našeptává vašemu vědomí. Nutí vás jednat pod vedením vaší mysli, která je lidská a tím pádem omezená a neschopná obsáhnout tajemství, kterým je proniknuté celé stvoření a jež udržuje i váš vlastní život. Ano, děti, život je veliké tajemství, které můžete poznávat pouze v Bohu, obětujíc mu svůj život. Vaše upřímné darování se Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie umožní, aby se život a jeho zákony staly knihou, kterou Pán otevře vašim očím, tak abyste v ní mohli číst o jeho lásce a síle. Tehdy vás naplňuje Duch Svatý, sděluje vám moje myšlení a já mohu vést váš život, mohu vás představit mému Otci, aby On obnovil znamení života v každém z vás, to znamení kterým jste označeni od svého početí.

Jestliže naopak zůstáváte zatvrzele vzdáleni od Boha, jestli odmítáte jeho lásku a pomoc, zlo ve vás rozkvete se všemi tragickými následky a nejen to. Budete zasaženi i z venku: nepřítel vás napadne, postaví před vás vaše nedostatky i nedostatky druhých, zlobu světa; zůstanete uzavření v bezvýchodnosti, která působí utrpení na duchu i na těle.  Vaše deprese, nemoci a konflikty, obtíže ve kterých se odehrává váš život, vychází z neznalosti božích zákonů, nebo v horším případě z jejich odmítání, čímž onemocníte a nejste schopni vidět řešení, která pro vás má Bůh. Kolik mužů a žen žije zde na zemi v rozporu se zákony života! Je jich mnoho, trpí a sami způsobují utrpení.

Bůh vám dal zákon, vepsal ho do vašich srdcí. Boží zákon  není sbírka nařízení a zákazů, jak je tomu u vašich zákonodárců, ale je plodem jeho dobroty a vede vás k plnému životu a ke štěstí. Tento zákon je založen na lásce: na lásce k Bohu a k vašim bližním.

Milovat především Boha a milovat ho nade vše; tato láska ať je základem vašeho bytí. Klanět se mu, sloužit mu a ne lidem, kteří se považují za mocné a nejsou ničím. Ano, říkám vám: nemá smysl klanět se mocným, ponižovat se před nimi, prodávat svoji důstojnost výměnou za nějakou odměnu. Když nemilujete Boha a neklaníte se mu, dusíte v sobě život a nakonec se setkáte  se smrtí. A nemluvím jen o fyzické smrti; protože existuje ještě jiná smrt stejně ničivá: smrt existenciální, prázdnota, nesmyslnost. BŮH JE TEN, KTERÝ JE a když se od Něho oddělíte tak NEJSTE, protože se zříkáte životní podstaty, která dává smysl každé věci. Žijete bez existence, pozorujete bez pochopení, putujete bez cíle; takto se vlečou dni mých mnohých ubohých dětí, které se rozhodli se ode mne vzdálit.

Milovat bližní jako sebe sama; tato láska tvoří základ vašeho konání. Nezabíjet, nekrást, nesmilnit, ctít otce i matku, nemluvit falešně, neokrádat bližního o jeho důstojnost a poctivě nabytý majetk, pomáhat bratřím růst v poznání Boha a jeho zákonů. Jestli toto budete dělat, budete šťastni, nebude nad vámi panovat tíha hmoty bez ohledu na překážky, které bez ustání klade Satan, nepřítel na vaší pouti, protože je vrahem od počátku. (Jan 8,44).

Jak byste chtěli zachovávat tento zákon? Vašimi lidskými silami? Formálně, navenek? Ne, podle božího zákona můžete žít jedině tehdy, když ho milujete a milovat ho můžete jen tehdy, když milujete toho od kterého pochází. Vraťme se k výchozímu bodu, drahé děti: nejlepší cestou jak milovat Boha, je obětovat mu vlastní život skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Jen takto mi dovolíte ve vás plně jednat a jen takto ve vás plně působí můj zákon a přináší plody pokoje, radosti a spravedlnosti.

images

Zlo ve vás tedy působí utrpení, nemoci tělesné i duchovní. Kdo nenávidí Boha a zákony života, zamořuje sám sebe i celé lidstvo. Zvrácené počínání mnohých, příliš mnohých lidí, dopadá na vás na všechny. Často se ptáte, proč musí nevinní platit za viny druhých a svalujete to na Boha. Bůh dopouští, Bůh nebrání atd. atd. Já vám říkám, že zlo nepochází od Boha, protože Bůh je pouze dobro, světlo a laskavost. Zlo pochází od Satana a ze smlouvy uzavřené s ním vašimi prarodiči, ze smlouvy, která je bez přestání obnovována po staletí ve všech generacích.  S hlubokou bolestí musím konstatovat, že velká část lidstva této Země si přeje uspokojit sebe a ne Boha; proti zákonu Ducha staví zákon sobectví, který přináší smrt. Z toho pramení násilí zla, které dopadá bez výjimky na vás na všechny, a toto násilí je opravdu velké, protože zde na Zemi jsou početnější egoisté, než opravdové Boží děti.

Není tedy pro vás léku? Snad vás Bůh opustil? Ne, děti, nejste opuštěni. Váš Otec vám dal možnost vyprostit se ze strašného sevření způsobeného zlem. Jak ? Skrze mne.

Přišel jsem na Zem zrušit moc zla, v přímém střetu se Satanem. Tím, že jsem na sebe vzal smrt a zničil ji svým zmrtvýchvstáním, jsem nejen porazil zlo, ale udělal jsem mnohem víc: posvětil jsem utrpení a učinil ho spásonosným. Pokud jste sjednoceni se mnou, a jestliže mně milujete a sjednocujete svá utrpení s mým utrpením, se takto každá vaše bolest stává spásonosnou.  Každá bolest sjednocená s mým křížem má moc ničit zlo a vrací se k nepříteli jako bumerang. Satan si myslel, že na kříži zabil Boha, ale zničil sám sebe.

Po mé smrti a mém vzkříšení bylo utrpení povýšeno. Už není pouze strašným následkem hříchu ale je i vítězstvím nad nepřítelem. Když totiž moje děti trpí pro mne a se mnou,  zlo je už nepřemáhá, nýbrž ho oni ničí, stejně jako já. Na kříži jsem trpěl, ale zvítězil jsem nad zlem. I vy, sjednoceni se mnou, trpíte na vašich křížích, trpíte ale vítězíte nad zlem. Takto se vaše utrpení, mně obětované, stává balzámem na rány lidstva, ale také mečem zasahujícím nepřítele.

Vězte, že utrpení mnohých nevinných na Zemi je úzce sjednocené s mou Obětí; to je mocná zbraň proti zlu, kterou je Země obnovována i přes zlobu velkého množství lidí, jež ve své zvrácenosti utlačují chudé a nepatrné. Já však obětuji Otci krev nevinných, kteří mě milují, sjednocuji ji s mou krví. Ti kteří jsou na Zemi poslední, vyloučení z lidstva, považováni za nic, jsou hodni stát po boku Spasitele, hodni vystoupit s ním na kříž. Satan takto ještě jednou ničí sám sebe, tam kde myslel, že zvítězil, tam kde si myslel, že se zbavil oněch maličkých, které tolik nenávidí, protože mu připomínají ztracenou čistotu.

Jen já mám moc učinit spásonosnou vaši bolest, protože jsem Spasitel. Vaše spásonosná bolest vykupuje vás samotné i celé lidstvo. Mohu přeměnit vaše utrpení ve vítězství jen tehdy, když mi odevzdáte svoje životy a svoje kříže. Respektuji vaši svobodu; proto si přeji abyste se účastnili na mém díle spásy svobodně, vědomě. Lidstvo potřebuje Boží děti, více než kdy jindy; potřebuje osoby schopné přeměňovat zlo v dobro mocí Boží lásky, která v nich působí. Proto mějte odvahu drahé děti! A když přijde utrpení, vězte, že jsem nablízku, připravený proměnit každý kříž ve vzkříšení; stačí mi malý úkon víry ve mně, stačí mi, když mi dáte svoji bolest. Bolest, která mi je obětovaná, je vzácným pokladem! Je bolestí svatých, kteří jako planoucí oheň očišťuje celé lidstvo a poráží zlo.

3images

Utrpení nebude vládnout na Zemi věčně, stejně tak ani smrt. Vrátím se, abych definitivně odstranil zlo a porušenost, abych vyhlásil konečné vítězství mého lidu nad Satanem a jeho přívrženci. Povstanou nezměrné zástupy neznámých mučedníků, vítězů nad zlem a smrtí; budou po mém boku v den vítězství. Jejich kroky pošlapou všechnu pýchu nepřítele. Lidstvo už nepozná utrpení, jen nekonečnou blaženost dobrých, mírných a pravých ctitelů Otce. To není báje, to je Boží zaslíbení.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.