Přepsat dějiny, svazek II, Vesmír a jeho obyvatelé

Napsat komentář

Vážení čtenáři,

v červenci minulého roku vyšel v Itálii další svazek z cyklu Přepsat dějiny, na  jehož překladu do češtiny se pracuje. Mezitím začaly na italských stránkách vycházet audio komentáře k jednotlivým částem knihy. Budeme se snažit Vám je postupně přinášet.

 

 

Další

Nový lid oslavuje život (8)

Napsat komentář

Velká Boží zvěstování

Drazí bratři a sestry,

budeme společně pokračovat na naší cestě. Dnes se zamyslíme nad důležitým aspektem, obsaženým v poselství Nejsvětější Trojice, které Vám dnes přinášíme.

Jakým způsobem chápete Boží působení? Jako řadu katastrofických, nečekaných, či magických událostí, nebo událostí bez vzájemné návaznosti? Vždyť Bůh působí bez přestání, harmonicky, protože je Láska, která tvoří a přivádí vesmír k dokonalosti. Jeho základní působení přichází prostřednictvím vibrací jeho života. Každé stvoření přijímá tyto vibrace podle své originality, v míře odpovídající vnitřní otevřenosti a ochotě.

Vibrace Božího života postupně roste v celém vesmíru. Dosáhne svého vrcholu v přivedení celého stvoření ke Kristu: ti kdo přijmou Ježíše Krista budou přivedeni do mystického sjednocení s Bohem a budou schopni v plnosti přijímat jeho vibrace; ti kteří ho odmítnou, zůstanou slabí a ponecháni sami sobě. To je proces oddělování dobra od zla, proces proměny a pozdvižení těch, kdo přijímají Boha.

Projevování se vnějších události je plodem a následkem procesu, který nás přivádí k přijetí, či odmítání Božího působení. Toto se rozvíjí v nás a odráží se na vnější svět. V současnosti máme již dostatek informací a nikdo nemůže zůstat nerozhodný. Ti, kteří Boží působení přijímají se nechávají odpovědně zapojit. Naše účast vycházející z nitra je živoucí a proudí jako modlitba, která sytí náš život.

Další

Nový lid oslavuje život (7)

Napsat komentář

Nová výzva všem

Drazí bratři a sestry,

nadále se za vás všechny modlíme. Se všemi sdílíme, co prožíváme, aby Boží tvář zazářila na celé lidstvo.

Jak už jsme několikrát podali svědectví, tak to prohlašujeme i nyní; působení Trojjediného Boha se projevuje každým dnem stále víc. Bůh ve své lásce chce spasit a pozvednout celý vesmír.

V poselství, které vám níže nabízíme, se Bůh projevuje ve svém působení. Existuje několik základních principů:

  • Bůh miluje všechny; všechny zve ke spáse. Ve své lásce vyjadřuje podstatu svého působení;
  • Bůh vytlačuje zlo, a nedovoluje, aby vítězilo. Přichází na pomoc lidstvu v každé epoše, situaci a v každé chvíli, aby bylo zlo poraženo;
  • Dává nám všechny nutné prostředky. Zvlášť dává lidstvu jeden vznešený nástroj, jímž je jeho Matka. Kdo může tak jako jeho Matka, ponořená do Boha, předávat Boží lásku?

Další

Nový lid oslavuje život (6)

Napsat komentář

Bůh existuje

Drazí bratři a sestry,
lidské dějiny, už od samého prvopočátku, svědčí o tom, že Bůh existuje; lidstvo to tušilo a chápalo i když omezeným způsobem a často se mu klanělo špatným způsobem.

Bůh komunikoval s lidstvem. V Ježíši Kristu ukázal svoji tvář a otevřel lidstvu cestu, aby ho mohlo plně poznat a pozvednout se k životu s ním.

V následujících dnech budou křesťané slavit velké svátky, aby se sjednotili s Bohem: Nanebevstoupení Páně, které pozvedlo naši přirozenost do božského rozměru; sestoupení Ducha Svatého do našich srdcí, jež nás vnitřně vede v našem pozvedání se přes hranice našich schopností; Nejsvětější Trojice ve které docházíme plného uskutečnění v novém stvoření, kde končí smrt a všechno utrpení (Zj 21, 4)

Další

Nový lid oslavuje život (5)

Napsat komentář

Věrni Božímu zákonu

Drazí bratři a sestry,

po příspěvku s velikonočním přáním jsme vám nic dalšího nepsali. Velikonoční svátky jsou svým poselstvím velmi bohaté a výrazné. Nechali jsme vás, abyste měli možnost se setkat se Vzkříšeným Kristem a prohloubit s ním vztah.

V lidském životě nemůže zůstat setkání se Vzkříšeným Kristem izolovanou epizodou, zkušeností, která pomíjí a zůstat jen jako vzpomínka. Naopak je to vitální zkušenost, jež se šíří, zcela člověka zahrne a stává se stále přítomnou; přivádí celé lidstvo k novému stvoření, jestliže přijímá Krista. Tak to bylo u apoštolů a u pravých Ježíšových učedníků.

Další

Požehnané Velikonoce

Napsat komentář

Drazí bratři a sestry

připravujeme se na prožití velké velikonoční slavnosti. Naše srdce jsou upřena na Ježíše, který prožívá přechod ze smrti do života. Jsou to dny utrpení i slávy. Jako živé údy Mystického Těla Kristova jsme povoláni, abychom na nich měli účast k prospěchu celého lidstva. A proto, prosme Boha, aby byly tyto Velikonoce nejen připomínkou smrti a vzkříšení Pána, ale živou událostí působící v našich životech. Jsme vám nablízku, tak jako vždy, naší modlitbou a bratrskou láskou. Obětujeme život pro vás všechny, aby se v každém uskutečnil láskyplný plán Boží prozřetelnosti.

Společně s našimi spolupracovníky, přejeme vám všem i vašim rodinám dobré a svaté Velikonoce naplněné silou vzkříšeného Pána. S láskou vám žehnáme.

Ať vám Pán dá svůj pokoj.

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Být ve společenství s Bohem

Napsat komentář

Drazí bratři a sestry,

nabízím vám poselství svatého Josefa, které jsme dostali na začátku novény k tomuto svatému. Během modlitby jsme se ho zeptali, jestli by nám mohl říct něco o sobě neboť se o něm příliš nemluví. Obrátil se na nás těmito slovy, které nás vyzývají k autentickému životu s Bohem, pramenem všeho našeho štěstí a uskutečnění.

Srdečně vás zdravím a žehnám vám. Ať vám dá Pán pokoj.

Stefania Caterina

Poselství svatého Josefa z 10. března 2014

„Žehnám vám drazí bratři a sestry. Vyjádřili jste přání lépe mě poznat; moje postava je v církvi skutečně jen okrajová, přestože mám i mnoho upřímných ctitelů. Můžete mě poznat v Bohu, protože v Bohu se navzájem dokonale poznáváme; vždyť Duch Svatý v nás přebývá a je to on, kdo ukazuje identitu každého člověka. Proto, když jste v Bohu, stačí vám, abyste obrátili mysl k nějakému svatému, k nějaké osobě nebo situaci, abyste v Duchu Svatém tohoto svatého, osobu či situaci poznali (Řím 8, 26-28).

Další

Older Entries