Textová podoba zvukových záznamů

Napsat komentář

Drazí čtenáři a posluchači,

budeme postupně přinášet textové přepisy zvukových nahrávek. Ne všichni mají možnost poslouchat zvukové záznamy a proto, jak věříme, si textové přepisy najdou své uplatnění. První přepisy jsou z října roku 2014 a jsou to komentáře ke knize Přepsat dějiny svazek II. Jednotlivé texty budou řazeny chronologicky, tak jak byla publikována jejich zvuková podoba.

Vaše poslání na Zemi

Napsat komentář

Ježíšovo poselství z 6.ledna 2016 – Zjevení Páně

Zvukový záznam úvahy k tomuto poselství

Drahé děti,
dnes, v den, který je slavnostní pro celý vesmír, vám chci požehnat, neboť začíná nová fáze v dějinách lidstva. Nejste si toho zcela vědomi, protože ve srovnání s jinými lidstvy toho vidíte málo. To ale nevadí. Existuje hlubší pohled a tím je pohled ducha. Ve vašem duchu se budete moci vždy účastnit všech událostí, protože já vám to umožním.

S mým dnešním požehnáním začíná vaše poslání na Zemi, které se bude odrážet na nízký vesmír. Stejně tak jako se na vás odráží poslání věrných bratří v nízkém vesmíru. Mějte na paměti, že základem jejich působení je modlitba, oběť a láska všech věrných lidstev, všech svatých i všech mimořádných nástrojů. Proto můj lid, můj svatý Boží lid, má sílu, které nic neodolá. Nechte se tedy vést touto silou, tímto působením ve vesmíru, nechte se unášet touto vlnou milosti a síly, jež vás zahrne.

Další

Úvahy

Napsat komentář

16.1.2016 Vaše poslání na Zemi

12.1.2016 Podstatné body

22.12.2015 Být otci a matkami nového lidstva

15.12.2015 Oběť Kristu

8.12.2015 Být neposkvrnění v Božích očích

20.10.2015 Zjevení Panny Marie v Medjugorje

13.10.2015 Objevit a žít vlastní identitu

6.10.2015 Identita člověka část 2

29.9.2015 Identita člověka část 1

22.9.2015 Jak působí Nejsvětější Trojice?

8.9.2015 Maria Matka a Královna Církve a vesmíru

Evangelizace nízkého vesmíru

Napsat komentář

Drazí čtenáři,
přinášíme vám poselství, které jsme dostali od sv. archanděla Michaela. Myslíme, že je není třeba komentovat. Necháme na vašem svědomí, aby jste ho posoudili a rozhodli se, zda a jak ho, ve svobodě Božích dětí, přijmete.
Žehnáme vám a provázíme vás modlitbou.
Stefania Caterina e Tomislav Vlašić

Poselství svatého archanděla Michaela z 5. ledna 2016, vigílie slavnosti Zjevení Páně

Evangelizace nízkého vesmíru

Drazí bratři a sestry na planetě Zemi, kteří jste se rozhodli náležet k novému lidu, s radostí vám oznamuji, že se zítra, v den, kdy se na Zemi připomíná Zjevení Páně, započne evangelizace nízkého vesmíru. Bůh Otec tak uskutečňuje zaslíbení, které dal svému Synu Ježíši Kristu, Spasiteli a všem lidem rozptýleným po celém vesmíru. Dá poznat dílo vykoupení i v nízkém vesmíru, tam kde nebylo až doposud známo. Ježíš završí toto velkolepé dílo v moci Ducha Svatého; použije k tomu mimořádné nástroje a lid, jenž bude nabývat na síle. Proto mi dal Ježíš příkaz, aby byla zahájena neprodleně evangelizace nízkého vesmíru. Vše je připraveno. Andělské šiky, stejně tak, jako Centrální buňka. Také jsou připraveni věrní bratři, kteří zítra vstoupí do nízkého vesmíru ve jménu Trojjediného Boha.

I vy jste připraveni; Pán vás v těchto letech vystavil zkouškám, viděl vaši cestu a uznal vás za věrné; proto se i vy budete účastnit evangelizace nízkého vesmíru svým obětovaným životem Bohu, v neposkvrněnosti a univerzálním společenstvím. Vaše modlitba bude pomocí a ochranou věrných bratří a těch, kteří se v této době přiblíží víře, nejen v nízkém vesmíru, ale i na Zemi. Toto vaše působení bude současně i evangelizací Země, v očekávání, až bude všechno dovršeno. Vybízím vás proto, aby jste se snažili ve vašem drahocenném a nenahraditelném poslání. Nezapomínejte, že na Zemi proběhne poslední bitva mezi Ježíšem a Luciferem ve chvíli slavného Kristova návratu.
Další

Identita člověka část 1

Napsat komentář

Zvuková podoba této úvahy

Drazí bratři a sestry, tento týden budeme mluvit dvakrát o andělech.

Dnes mluvíme o sedmi velkých archandělech, které dnes církev slaví. Příště, druhého října, budeme mluvit o andělech strážných. Je to velmi důležité téma.
Dnes mluvíme o sedmi velkých archandělech a ještě o nich budeme mluvit, protože jsou součástí centrální buňky, kterou duchovně vedou.
Vy, kteří jste četli knížku Přes velkou barieru, to pochopíte. Ostatní možná nebudou všemu rozumět, ale pochopí později, až se k tomu vrátíme.

Další

Mé jméno je Matka

Napsat komentář

Poselství Panny Marie z 12. září 2015 – svátek Jména Panny Marie

Panna Maria říká:

Drahé děti,

dnes, kdy si připomínáte mé jméno, vám chci požehnat. Říkám vám, že těch, kteří si připomínají mé jméno není mnoho, bohužel ani v Církvi; já bych ale chtěla, aby mé jméno ve vás bylo stále jasnější. Nejmenuji se pouze Maria: mé jméno je Matka a vy víte, co to znamená. Víte, že člověk volá k matce až do posledního dne, až do posledního dechu. V nebezpečí, v utrpení, v okamžiku smrti, volá člověk matku. Je to jméno, které dává jistotu, pomoc, lásku, protože matka je vždy na blízku a vždy vás doprovází. Jestliže dokáže být pozemská matka takto něžná a schopná oběti pro své děti, o co něžnější jsem k vám já.

Další

Toto je slavnostní den

Napsat komentář

Výročí zjevení v Medjugorje

Poselství Panny Marie Stefanii Caterině

Panna Maria říká:

Drahé děti,

dnes si přeji vám požehnat slavnostním požehnáním, které mi svěřil Bůh pro mé děti. Vy se mi obětujete a já vám za to děkuji. Čeká nás mnoho společné práce.

Vězte, děti, že každé moje zjevení, i to nejméně známé, má jediný cíl: vytvořit nový lid. Nový lid, jenž objímá celý vesmír. Vždy jsem chtěla a chci i nyní shromáždit pod svým mateřským pláštěm všechny děti rozptýlené ve vesmíru, protože všichni ve vesmíru jste bratři a moje mateřské Srdce hoří touhou, aby byly všechny děti shromážděny kolem svého Otce. Chci vám říct, že moje mateřská péče mně nutí hledat i poslední z mých dětí a navrátit ho k životu.

Další

Older Entries