Požehnané Velikonoce

Napsat komentář

Drazí bratři a sestry

připravujeme se na prožití velké velikonoční slavnosti. Naše srdce jsou upřena na Ježíše, který prožívá přechod ze smrti do života. Jsou to dny utrpení i slávy. Jako živé údy Mystického Těla Kristova jsme povoláni, abychom na nich měli účast k prospěchu celého lidstva. A proto, prosme Boha, aby byly tyto Velikonoce nejen připomínkou smrti a vzkříšení Pána, ale živou událostí působící v našich životech. Jsme vám nablízku, tak jako vždy, naší modlitbou a bratrskou láskou. Obětujeme život pro vás všechny, aby se v každém uskutečnil láskyplný plán Boží prozřetelnosti.

Společně s našimi spolupracovníky, přejeme vám všem i vašim rodinám dobré a svaté Velikonoce naplněné silou vzkříšeného Pána. S láskou vám žehnáme.

Ať vám Pán dá svůj pokoj.

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Být ve společenství s Bohem

Napsat komentář

Drazí bratři a sestry,

nabízím vám poselství svatého Josefa, které jsme dostali na začátku novény k tomuto svatému. Během modlitby jsme se ho zeptali, jestli by nám mohl říct něco o sobě neboť se o něm příliš nemluví. Obrátil se na nás těmito slovy, které nás vyzývají k autentickému životu s Bohem, pramenem všeho našeho štěstí a uskutečnění.

Srdečně vás zdravím a žehnám vám. Ať vám dá Pán pokoj.

Stefania Caterina

Poselství svatého Josefa z 10. března 2014

“Žehnám vám drazí bratři a sestry. Vyjádřili jste přání lépe mě poznat; moje postava je v církvi skutečně jen okrajová, přestože mám i mnoho upřímných ctitelů. Můžete mě poznat v Bohu, protože v Bohu se navzájem dokonale poznáváme; vždyť Duch Svatý v nás přebývá a je to on, kdo ukazuje identitu každého člověka. Proto, když jste v Bohu, stačí vám, abyste obrátili mysl k nějakému svatému, k nějaké osobě nebo situaci, abyste v Duchu Svatém tohoto svatého, osobu či situaci poznali (Řím 8, 26-28).

More

Nový lid oslavuje život (4)

Napsat komentář

Setkání s Bohem v Ježíši Kristu

Drazí bratři a sestry,

tuto promluvu zahájím slovy sv. Michaela archanděla, vybranými z poselství 17. března 2013. Jeho slova otevírají cestu hledání Boha každému člověku, pomáhají křesťanům připravit se na Velikonoce a prohloubit poznání Boha.

“Všichni kteří si přejí dobro a jdou za pravdou, jsou povolaní v této době na cestu hlubokého duchovního obrození. To nutně povede k přivedení všeho ke Kristu; znamená to, že všichni budou muset přijmout, poznat a milovat Ježíše a patřit k jeho svatému lidu. Přivedení ke Kristu se týká celého stvoření, je to jediná cesta pro všechny lidi z vesmíru…Až bude vše přivedeno ke Kristu, Otec vytvoří nové nebe a novou zemi a dá ji svým dětem; bude to nové stvoření. Do něj nebude moci vstoupit nic nečistého…To je úžasný plán Nejsvětější Trojice pro každého z vás a pro celé lidstvo. Je už ve svém plném rozvoji. [1]“

More

Nový lid oslavuje život (3)

Napsat komentář

Vyjdi ze sebe a buď v Boží přítomnosti (1.Kr 19,1-18)

Drazí bratři a sestry, výzva Boží všem kdo ho chtějí poznat je stejná jako ta, která byla určená proroku Eliášovi (1Kr 19,1-18): vyjít ze sebe a otevřít se Bohu. To je ten nejsamozřejmější a nejpřirozenější přechod ve vztahu stvoření k Bohu, zároveň však i ten nejobtížnější. Svědčí o tom celé dějiny spásy, všichni svatí a dokonce i velký prorok Eliáš. Také on musel vyjít ze svého způsobu uvažování, ze svých vizí spásy, ze své charismatické moci, aby vstoupil do ticha a mohl přijmout spásonosné Boží působení.

Člověk je komunikativní a extatická bytost. Také příroda je taková: otevírá se, aby byla zahřáta, zavlažena, oplozena a tak dala plody. Na rozdíl od přírody je člověk svobodný, komunikuje s Bohem v lásce a dává mu zpět svůj život. Tak roste, mění se a dosahuje svojí dokonalost ve společenství s Bohem. More

Nový lid oslavuje život (2)

Napsat komentář

Dopis věřícím v Ježíše Krista i těm, kteří v něj nevěří

Drazí bratři a sestry,

píšeme vám a navazujeme tím na Ježíšovo poselství a naši zprávu z 1. ledna 2014 [1] Dali jsme se vám k dispozici, abychom vás informovali a doprovázeli v tomto roce. Tímto článkem bychom vás rádi více zapojili do zodpovědného úkolu, uskutečnění našeho společného určení: učinit skok v kvalitě života a mít účast na slavné budoucnosti lidstva.

Svědčíme o tom, že celý vesmír bude přiveden k Ježíši Kristu. To ať vás nezneklidňuje. Nevycházíme z obvyklých náboženských obrazů, ani z náboženských ideologií. Přejeme si s vámi vejít do hlubokého dialogu, ze kterého může vzejít pravá lidská identita, identita věřícího v Boha, stejně tak identita vědce hledajícího pravdu, spolu s lidmi, kteří se snaží žít a vyjadřovat přání a své nejvznešenější myšlenky, aby učinili skok v kvalitě života. Toto všechno je zodpovědností věřících, nevěřících, těch, kteří nepatří k žádnému náboženství.

More

Nový lid oslavuje život (1)

Napsat komentář

Drazí bratři a sestry,
pod tímto názvem budou shromážděny různé úvahy, to znamená, že jsme opět s vámi. Budeme i nadále žít v tichosti, jak jsme vám už řekli, protože to je nejlepší způsob jak žít v Boží přítomnosti, jak pochopit jeho vůlí a uskutečňovat jí.

Nicméně, Pán nás znovu posílá k vám, kteří jdete cestou, jež vám byla ukázána během těchto let. Posílá nás vždy podle toho, jak to uzná za nutné, protože zná potíže svých dětí na Zemi. Budeme se snažit nevracet se k probraným tématům, ale budeme je prohlubovat, abychom vás doprovodili, vysvětlili jaké kroky je potřeba udělat v tomto roce, který bude velmi dynamický, plný nástrah a bude od každého vyžadovat rozhodnutí, aby už nebyla zpožďována účast na Kristově díle v celém vesmíru.

More

Souhrn všech publikovaných textů

Napsat komentář

Vážení čtenáři,

Na následující adrese si můžete stáhnout souhrn všech doposud publikovaných textů na těchto stránkách.

Pokoj a dobro přeje,
správce české verze stránek

Starší články