Být ve společenství s Bohem

Napsat komentář

Drazí bratři a sestry,

nabízím vám poselství svatého Josefa, které jsme dostali na začátku novény k tomuto svatému. Během modlitby jsme se ho zeptali, jestli by nám mohl říct něco o sobě neboť se o něm příliš nemluví. Obrátil se na nás těmito slovy, které nás vyzývají k autentickému životu s Bohem, pramenem všeho našeho štěstí a uskutečnění.

Srdečně vás zdravím a žehnám vám. Ať vám dá Pán pokoj.

Stefania Caterina

Poselství svatého Josefa z 10. května 2014

“Žehnám vám drazí bratři a sestry. Vyjádřili jste přání lépe mě poznat; moje postava je v církvi skutečně jen okrajová, přestože mám i mnoho upřímných ctitelů. Můžete mě poznat v Bohu, protože v Bohu se navzájem dokonale poznáváme; vždyť Duch Svatý v nás přebývá a je to on, kdo ukazuje identitu každého člověka. Proto, když jste v Bohu, stačí vám, abyste obrátili mysl k nějakému svatému, k nějaké osobě nebo situaci, abyste v Duchu Svatém tohoto svatého, osobu či situaci poznali (Řím 8, 26-28).

More

Nový lid oslavuje život (4)

Napsat komentář

Setkání s Bohem v Ježíši Kristu

Drazí bratři a sestry,

tuto promluvu zahájím slovy sv. Michaela archanděla, vybranými z poselství 17. března 2013. Jeho slova otevírají cestu hledání Boha každému člověku, pomáhají křesťanům připravit se na Velikonoce a prohloubit poznání Boha.

“Všichni kteří si přejí dobro a jdou za pravdou, jsou povolaní v této době na cestu hlubokého duchovního obrození. To nutně povede k přivedení všeho ke Kristu; znamená to, že všichni budou muset přijmout, poznat a milovat Ježíše a patřit k jeho svatému lidu. Přivedení ke Kristu se týká celého stvoření, je to jediná cesta pro všechny lidi z vesmíru…Až bude vše přivedeno ke Kristu, Otec vytvoří nové nebe a novou zemi a dá ji svým dětem; bude to nové stvoření. Do něj nebude moci vstoupit nic nečistého…To je úžasný plán Nejsvětější Trojice pro každého z vás a pro celé lidstvo. Je už ve svém plném rozvoji. [1]“

More

Nový lid oslavuje život (3)

Napsat komentář

Vyjdi ze sebe a buď v Boží přítomnosti (1.Kr 19,1-18)

Drazí bratři a sestry, výzva Boží všem kdo ho chtějí poznat je stejná jako ta, která byla určená proroku Eliášovi (1Kr 19,1-18): vyjít ze sebe a otevřít se Bohu. To je ten nejsamozřejmější a nejpřirozenější přechod ve vztahu stvoření k Bohu, zároveň však i ten nejobtížnější. Svědčí o tom celé dějiny spásy, všichni svatí a dokonce i velký prorok Eliáš. Také on musel vyjít ze svého způsobu uvažování, ze svých vizí spásy, ze své charismatické moci, aby vstoupil do ticha a mohl přijmout spásonosné Boží působení.

Člověk je komunikativní a extatická bytost. Také příroda je taková: otevírá se, aby byla zahřáta, zavlažena, oplozena a tak dala plody. Na rozdíl od přírody je člověk svobodný, komunikuje s Bohem v lásce a dává mu zpět svůj život. Tak roste, mění se a dosahuje svojí dokonalost ve společenství s Bohem. More

Nový lid oslavuje život (2)

Napsat komentář

Dopis věřícím v Ježíše Krista i těm, kteří v něj nevěří

Drazí bratři a sestry,

píšeme vám a navazujeme tím na Ježíšovo poselství a naši zprávu z 1. ledna 2014 [1] Dali jsme se vám k dispozici, abychom vás informovali a doprovázeli v tomto roce. Tímto článkem bychom vás rádi více zapojili do zodpovědného úkolu, uskutečnění našeho společného určení: učinit skok v kvalitě života a mít účast na slavné budoucnosti lidstva.

Svědčíme o tom, že celý vesmír bude přiveden k Ježíši Kristu. To ať vás nezneklidňuje. Nevycházíme z obvyklých náboženských obrazů, ani z náboženských ideologií. Přejeme si s vámi vejít do hlubokého dialogu, ze kterého může vzejít pravá lidská identita, identita věřícího v Boha, stejně tak identita vědce hledajícího pravdu, spolu s lidmi, kteří se snaží žít a vyjadřovat přání a své nejvznešenější myšlenky, aby učinili skok v kvalitě života. Toto všechno je zodpovědností věřících, nevěřících, těch, kteří nepatří k žádnému náboženství.

More

Nový lid oslavuje život (1)

Napsat komentář

Drazí bratři a sestry,
pod tímto názvem budou shromážděny různé úvahy, to znamená, že jsme opět s vámi. Budeme i nadále žít v tichosti, jak jsme vám už řekli, protože to je nejlepší způsob jak žít v Boží přítomnosti, jak pochopit jeho vůlí a uskutečňovat jí.

Nicméně, Pán nás znovu posílá k vám, kteří jdete cestou, jež vám byla ukázána během těchto let. Posílá nás vždy podle toho, jak to uzná za nutné, protože zná potíže svých dětí na Zemi. Budeme se snažit nevracet se k probraným tématům, ale budeme je prohlubovat, abychom vás doprovodili, vysvětlili jaké kroky je potřeba udělat v tomto roce, který bude velmi dynamický, plný nástrah a bude od každého vyžadovat rozhodnutí, aby už nebyla zpožďována účast na Kristově díle v celém vesmíru.

More

Souhrn všech publikovaných textů

Napsat komentář

Vážení čtenáři,

Na následující adrese si můžete stáhnout souhrn všech doposud publikovaných textů na těchto stránkách.

Pokoj a dobro přeje,
správce české verze stránek

Neboj se, malé stádce… (Lk 12,32)

Napsat komentář

Drazí čtenáři,

nabízím vám poselství svatého archanděla Michaela. Naznačuje nám v něm cestu k událostem, které jsou před námi. Svatý Michael říká, že toto je poslední poselství pro lidstvo na Zemi, ale těm, kteří si přejí upřímně se účastnit na Božím plánu přivést vše ke Kristu, nebude nic chybět. Buďme tedy k dispozici Bohu s plnou důvěrou a upozorňujme jedni druhé na svou „odpovědnost věřících“ jak o tom mluví svatý Michael.

Zdravím vás a vzpomínám na vás ve svých modlitbách. Ať vám Pán dá svůj pokoj.

 Poselství svatého archanděla Michaela z 19. listopadu 2013

„Zdravím vás bratři a sestry na Zemi! Bůh mě ještě jednou posílá k vám. Toto však není poselství tak jako jako ty předtím: moje dnešní slova uzavírají jeden cyklus vašich dějin a otevírají cyklus nový. Dnes se naposledy obracím na lidstvo na Zemi. Byla vysvětleno mnoho věcí a proto nemám v úmyslu opakovat to, co už víte. Zdůrazním jen některé body, abych vás ještě jednou upozornil na vaši odpovědnost coby lidí a věřících. Zde jsou tedy body, jež vám předkládám k zamyšlení.

More

Starší články