Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Buďte hodni svého úkolu

Drazí bratři a drahé sestry,

přinášíme vám poselství sv. Františka z Assisi, ve kterém svědčí o svém životě, dává nové podněty pro jeho lepší porozumění a osvětluje dnešní dobu. Lidé nám předali svědectví o životě sv. Františka podle svých interpretací. My jsme však v době, kdy Církev sestupuje z nebe, aby nám pomohla vstoupit do celé pravdy. Toto poselství se připojuje k tomu, co sv. František zjevil při různých příležitostech a co jsme poskytli v knihách a dalších poselstvích.1 Přejeme vám plodné čtení, žehnáme vám a doprovázíme jako vždy naší modlitbou.

4. října 2020

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Poselství sv. Františka z Assisi – Buďte hodni svého úkolu

Drazí bratři a sestry v Kristu, pokoj vám! Jako otec a bratr vás chci doprovázet vstříc novému stvoření. Bylo vám řečeno, že vaše cesta je mariánská a františkánská, a tyto dva aspekty jsou vzájemně neoddělitelné.1

Láska k Boží Matce směřovala celou moji cestu. Byl jsem zcela ponořen do Neposkvrněného Mariina Srdce.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Církev vesmíru sestoupí na Zemi

28. září 2020 – Vigílie slavnosti sedmi velkých archandělů

Poselství sv. Michaela archanděla

Církev vesmíru sestoupí na Zemi

„Drazí bratři a sestry na Zemi, pokoj vám! Přináším vám požehnání od Boha a od celé Církve rozptýlené ve vesmíru. Dnes slavíte nás, sedm velkých archandělů a také jejich andělské šiky. V tento slavnostní den si Církev připomíná působení andělů, které je v této době velice mocné.

Bylo vám řečeno, že my andělé jsme v této době posláni oddělit obilí od plevele a nejen to: jsme posláni abychom otevřeli cestu Církvi celého vesmíru, která sestoupí na Zemi, kde se odehraje poslední bitva. Bude to poslední a definitivní střet mezi Dobrem a Zlem. Mezi Ježíšem a Luciferem, mezi anděly a démony. Bude to střet mezi světlem a temnotami. Proto jsme my andělé posláni od Boha, abychom otevřeli cestu nebeskému Jeruzalému, který sestupuje z Nebe.1 Kdyby tomu tak nebylo, nemohli byste pokročit ani vy; ani věrní bratři by nemohli působit bez nás.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Trojiční působení 4

Trojiční působení

v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Kapitola 3

Tvář Panny Marie

(část druhá)

1. Panna Maria hovoří o sobě

V první části této kapitoly jsme zdůraznili výsady Panny Marie: je Matkou, Královnou a Spoluvykupitelkou. V této druhé části budeme pokračovat a budeme mluvit o Marii Spoluvykupitelce a použijeme při tom to, co nám o sobě řekla samotná Panna Maria během několika rozhovorů, které jsme s ní měli.

Jako členové Centrální buňky jsme ve stálém a živém kontaktu s Bohem a jeho nástroji, počínaje Pannou Marií, tak abychom vykonávali své poslání. Rozhovory s Pánem a jeho nástroji jsou proto časté. Můžeme klást konkrétní otázky, a pokud to Bůh uzná za správné, dostane se nám odpovědí, určených nejen nám, ale také celému lidu, který je nám svěřen a který jde vstříc plnosti života v Nejsvětější Trojici. Takto se nám dostává poznání o určitých událostech, nebo vysvětlení, která předcházejí poselství, jež lid dostane následovně. My se modlíme a obětujeme Bohu, abychom pochopili a mohli vysvětlovat lidu, to co dostáváme. V rozhovorech, které přinášíme, předjímá Panna Maria obsah poselství pro lid z 22. února 2020, ze kterého jsme citovali v první části. Prohlubuje určité aspekty spojené s posláním Spoluvykupitelky a mluví o svém vztahu s Církví Ježíše Krista celého vesmíru. Zde jsou tedy otázky, které jsme Matce položili a také odpovídající odpovědi.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Živá liturgie

14. srpna 2020 – Vigílie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, Matky a Královny nového stvoření

Poselství Panny Marie

Živá liturgie

„Drahé děti,

žehnám všem zde přítomným i těm, kteří jsou s vámi sjednoceni v duchu. Mám radost, že s vámi začínám novou liturgii pro tento rok. Liturgický rok není souhrnem obřadů a vzpomínek, ale postupnou, stále hlubší cestou k plnosti života. Je přechodem k novému stvoření, kterým prochází každý z vás jednotlivě i celý Boží lid na Zemi, stejně tak jako na planetách věrných Bohu.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Ať je tato slavnost začátkem vašeho liturgického roku

7. augusta 2020, sviatok Boha Otca

Posolstvo Boha Otca

Tento sviatok nech je začiatkom vášho liturgického roka

Drahé deti,

ďakujem vám, že ste dnes tu, a za slávenie tejto slávnosti, ktorú som silne chcel. Prajem si, aby tento deň, 7. august každého roka, bol pre vás začiatkom a vrcholom vášho liturgického roka a všetkých vašich slávení.1

Každý rok v tento deň obnovím s vami svoju zmluvu a vy so mnou. Zasvätíte mi Zem a všetky jej utrpenia, zvlášť utrpenia mojich detí, ktoré ma vzývajú. Ja dám mocne zostúpiť môjmu Duchu Svätému na vás a na celú svoju Cirkev prítomnú na Zemi (Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru n.d.r.).2 Moc tejto spomienky sa odrazí na Zem a na celý môj ľud prítomný vo vesmíre.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Běžte vstříc odpuštění

1. augusta 2020, vigília sviatku Kráľovnej anjelov

Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie

Kráčajte k odpusteniu

Drahé deti,

pozdravujem vás na vigíliu tohto dňa, ktorý je mi obzvlášť milý, v ktorom ma oslavujete ako Kráľovnú anjelov a pripomínate si odpustenie, získané mojím najmilovanejším synom svätým Františkom.1 Som vďačná, že ho môžem sláviť spolu s vami. Som tiež vďačná Bohu a vám za všetky vaše kroky a za vašu cestu.

Dietky, odpustenie nie je magickým ani jednostranným aktom, ktorý pochádza od Boha, ale je vrcholom procesu, prostredníctvom ktorého sa duša obracia k Bohu, lebo vidí svoj hriech, uvedomuje si, že je ďaleko od Božích zákonov a žiada pomoc od Pána, aby prekonal svoje nedostatky. Odpustenie je ovocím cesty jednotlivcov a ľudu, pretože sú tu aj hriechy ľudu. Boží ľud na Zemi spoznal veľa hriechov.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Kontemplovat Otcův život

16. júla 2020, Panny Márie z hory Karmel

Posolstvo Panny Márie

Moje drahé deti,

Ježiš vám prišiel zjaviť Otcovu tvár a teraz ju máte aj vy zjaviť. Vašou úlohou je žiť zjednotení s Otcom a zjaviť ľudstvu jeho tvár. Nie hroznú tvár, ale tvár milujúceho Otca, z ktorej sa šíri svetlo, ktoré uzdravuje a lieči národy.

Prosím vás, drahé deti, predovšetkým vás kňazov, aby ste dali na vašej tvári zažiariť Otcovu tvár. Dnes vás pozývam, aby ste boli pravými ľuďmi kontemplácie tohto času. Dnes ma oslavujete ako Pannu z hory Karmel, kde niekoľkí svätí pustovníci hlboko vyhľadávali kontempláciu, inšpirujúc sa tým, čo sa stalo na hore Karmel, tam, kde prorok Eliáš bojoval proti každej heréze.1

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poznání je láska

30.května 2020 – vigílie slavnosti seslání Ducha Svatého

Poselství Ducha Svatého – Poznání je láska

Drahé děti,

dospěli jste do dnešního důležitého dne, ve kterém si připomínáte mé sestoupení na Církev, které je plodem Oběti Ježíše Krista. Před touto událostí jsem mohl plně působit pouze v některých jednotlivcích, v prorocích a svatých, ale ne v celém lidu. Po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání jsem mohl sestoupit na celý Boží lid, abych ho posvětil a připomenul každému Ježíšovu nauku, hlubokou nauku, kterou jste dostali už v okamžiku početí, pokud jste řekli Bohu ano.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Znovu vybudovat lidstvo Země

24. júna 2020, vigília výročia zjavenia Kráľovnej pokoja v Medžugorí

Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie

Znovu vystavať ľudstvo Zeme

Drahé deti,

prešlo šesť mesiacov od začiatku roka, počas ktorých ste videli meniť sa veľa vecí na Zemi. Boli to tvrdé mesiace pre toto ľudstvo a aj pre nízky vesmír, ktorý pocítil veľa z udalostí vašej planéty. To, čo sa udeje v nízkom vesmíre, sa totiž pocíti na Zemi a naopak. Celé stvorenie je v očakávaní toho, čo sa má stať na Zemi, na v Božích plánoch dôležitej planéte.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poslední večeře Páně

11. června 2020 – slavnost Božího Těla1

Poselství sv. apoštola Jana

Poslední večeře Páně

Drazí bratři,

žehnám vám v tomto dni, který je významný pro Církev rozptýlenou ve vesmíru. Na Zemi si připomínáte ustanovení Eucharistie během Poslední večeře. Uctívá se Kristovo Tělo a Krev v podobě Hostie.

Kromě ustanovení Eucharistie, které je samo o sobě velikou událostí, se stalo ještě něco, stejně tak důležitého: započalo Ježíšovo utrpení. Právě tehdy dal Ježíš sám sebe, dřív než na Kalvárii. Proměnil své ve své Tělo a Krev chléb a víno, připravené na stole. Nabídl je nám apoštolům, dříve než jsme se rozprchli a propadli strachu z lidí. V poslední večeři Ježíš obětoval sám sebe a zasáhl vůči Luciferovi již přítomnému v Jidáši Iškariotském. Dal mu svolení, aby učinil co měl v úmyslu. Slovy, která čtete v Evangeliu „Co chceš učinit, učiň rychle“2 Ježíš dal Luciferovi svolení, bez něhož by démon nikdy nemohl nic učinit proti Bohu.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Trojiční působení 3

Trojiční působení

v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Kapitola 3

Tvář Panny Marie

(část první)

1. Matka a Královna

V této kapitole budeme pojednávat o přítomnosti a působení Panny Marie v Božím lidu na základě naší zkušenosti. Jde o delikátní a široké téma; proto rozdělíme tuto kapitolu do několika částí, tak abyste mohli obsah dobře pochopit.

Začněme prohlášením, že „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“ je mariánská. Osoba, působení a služba Panny Marie vystupuje v této Církvi s naprostou jasností.1 Co se týče Matky, tak ta nás vždy doprovázela na naší cestě, což je dáno pro nás zásadní událostí: zjeveními Panny Marie v Medjugorje (Bosna-Hercegovina).

Celý příspěvek


Napsat komentář

Oznamujte slavný Kristův návrat

Drazí bratři a drahé sestry,

přinášíme vám poselství apoštola sv. Petra, ve kterém se nám ukazuje základ našeho života a našeho svědectví v tomto čase.

Jak jste si jistě všimli, v poslední době přichází jedno poselství za druhým, se zvýšenou četností. Přichází také od různých nástrojů, kromě Pána samotného. Nedivte se tomu. Opravdu jsme v čase, kdy Bůh zapojuje svou Církev celého vesmíru ku prospěchu Země, tak aby ukázal své působení lidstvu.

Mimo to, co se nás týká, jako členů Centrální buňky, jsme zapojeni do působení mimořádných nástrojů a celé Církve, s níž žijeme v živém společenství a s níž působíme v jednotě. Naším svědectvím se s vámi chceme rozdělit o to, co je nám ukazováno a vysvětlováno v této době, s důrazem na věci nové a zvláštní. Nedivte se ani tomu. Doba je silná a tlačí nás k novosti a ke slavnému Kristovu příchodu.

Doufáme, že toto všechno vám pomůže odpovědět plně na to, co nás naše křesťanská víra učí žít. Bratrsky vás zdravíme a žehnáme vám.

Stefania Caterina e Tomislav Vlašić

Celý příspěvek


Napsat komentář

Boží milosrdenství a spravedlnost

Drazí bratři, drahé sestry,

přinášíme vám Ježíšovo poselství k neděli Božího milosrdenství. Je velmi aktuální pro každého z nás, pro situaci na Zemi i ve vesmíru.

Vztah mezi Božím milosrdenstvím a spravedlností vyjadřuje harmonický a dynamický řád božského života v nás a mezi námi. Trojiční moc působí, aby v nás přivedla celistvost božského života k dokonalosti. V této dokonalosti nachází člověk a stvoření své plné uskutečnění.

Pán nás vede, krok za krokem, k novému stvoření. Když budeme následovat rady obsažené v poselství, budeme se stále více cítit naplněni jeho životem a budeme zakoušet štěstí, bez ohledu na obtíže, které naše lidstvo prochází.

Přejeme vám dobré velikonoční putování. Modlíme se za vás za všechny, aby vám dal Pán pokoj i tělesné a duševní zdraví a žehnáme vám.

Stefania Caterina e Tomislav Vlašić

19. dubna 2020 – Neděle Božího milosrdenství

Ježíšovo poselství

Boží milosrdenství a spravedlnost

Drahé děti,

žehnám vám celou svojí láskou, abyste byli naplněni Božím milosrdenstvím. Nedávno jsem vám řekl, že se musím vrátit, abych dokončil Vykoupení.1 Rád bych vám to vysvětlil.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Svěřuji vám všechno, co se uskuteční na Zemi

12. dubna 2020 – Slavnost Vzkříšení

Ježíšovo poselství

Drahé děti, lide můj,

radujte se z mého vítězství nad smrtí a peklem! Triumfoval jsem na Kříži a vy mě oslavujete jako obětovaného Beránka. Dnes vám říkám, že i vy jste obětovaným lidem. Nemám tím na mysli nic strašného nebo krutého. Mluvím o obětování se, jako o něčem, co pozvedá, vykupuje a přináší spásu. Obětování se jako posvěcení a zasvěcení. Jste obětovaným lidem pro spásu lidstva.

Děti, vidíte, jak to vypadá s lidstvem na Zemi: je to zraněné lidstvo. Jeho rány ale nejsou slavné; naopak, jsou plné hořkosti, osamění a sklíčenosti. A přece, já jsem dal život za toto lidstvo i za lidstvo v celém vesmíru proto, abych zahojil vaše rány. Lidstvo mě ale stále odmítá a já nemůžu nic dělat, protože respektuji vaši svobodu.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Výzva lidstvu Země

Drazí bratři a drahé sestry,

nabízíme vám poselství sv. Michaela archanděla z 2. dubna 2020 nazvané: „Výzva lidstvu Země“. Je určeno celému lidstvu naší planety, zvláště pak křesťanům, kteří se v těchto dnech připravují na Velikonoce. Musíme se probudit a změnit způsob našeho života a myšlení, tak abychom dali Boha a jeho království na první místo. Jestliže zaujmeme upřímně tento postoj, můžeme se pozvednout nad všechny vážné problémy trápící Zemi. Dovolíme tak Bohu, aby nás proměnil a nechal proudit svůj život na Zemi.

Silná slova sv. Michaela jsou výzvou. Od každého z nás se očekává jasná a konkrétní odpověď. Takto dáme Bohu a jeho nástrojům plnou pravomoc, aby nás vedli do nového stvoření.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Trojiční působení 2

Trojiční působení

v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Kapitola 2

Nový lid se stává církví

1. Základní milníky

V předchozí kapitole jsme znovu prošli zeširoka události, které znamenaly obrat v dějinách spásy v celém vesmíru. Viděli jsme také, jak velký Boží plán přivedení celého stvoření ke Kristu vstoupil do své finální fáze.

V této době byla dovršena evangelizace vesmíru bratry z lidstev věrných Bohu. Zvěstování spásy vykonané Ježíšem Kristem tak přišlo na všechny obývané planety, které o tom nic nevěděly. Započala také evangelizace Země, která ještě probíhá.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Ježíšova přítomnost

24. marca 2020, vigília Zvestovania Pána

Posolstvo Najsvätejšej Panny Márie

Ježišova prítomnosť

Drahé deti,

slávite so mnou veľký deň zvestovania, ktorý navždy zmenil osud ľudstva. Pán zostúpil medzi vás prostredníctvom svojej Služobnice, ktorou som ja. Naďalej je prítomný na Zemi a v celom vesmíre prostredníctvom svojich služobníkov, svojich detí, ktoré ho milujú, prijímajú ho a vzývajú ho.

Ježišova prítomnosť napĺňa vesmír. Žiaľ, na Zemi ste utláčaní pôsobením Zla do takej miery, že sa vám nedarí uchopiť do hĺbky Ježišovu prítomnosť. On je medzi vami, prechádza cestami sveta, ako to robil, keď kráčal po Zemi. Ježiš žije v sláve, ale zvestovanie Vtelenia sa neustále, neprestajne obnovuje na oltároch a v srdci jeho detí.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Ochraňovat pro život

19. marca 2020, sviatok svätého Jozefa

Posolstvo svätého Jozefa

Ochraňovať, aby ste žili

Drahé deti,

žehnám vás a ďakujem vám za celú cestu, ktorú ste urobili v týchto rokoch. Žehnám vaše otcovstvo a materstvo a celý ľud, ktorý vám je zverený. Aj keď k vám hovorím zriedkavo, som vždy medzi vami prítomný spolu s Najsvätejšou Pannou Máriou, mojou Nevestou.

Odjakživa som bol považovaný za ochrancu Svätej rodiny. Byť ochrancami znamená niečo omnoho širšie. Vy všetci ste ochrancovia jedni pre druhých Božieho života a každej milosti, ktorá vám bola daná. Ochraňovať znamená predovšetkým žiť. Máte ochraňovať, aby ste žili, aby ste si pripomínali a aby ste sa pozdvihli. Bez chránenia Božích vecí je ťažké pozdvihnúť sa k nebu. Ľudia na Zemi premrhávajú milosti, ktoré dostávajú a ktorými sú obklopení. Premrhávajú ich povrchným spôsobom, lebo ich nevedia ochraňovať.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Trojiční působení

Trojiční působení

v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Úvod

Drazí bratři a drahé sestry,

zdravíme vás a přinášíme vám požehnání Nejsvětější Trojice. Jak víte, 20 května 2018 jsme vám oficiálně oznámili přítomnost a působení „Církve Ježíše Krista v celém vesmíru“ na Zemi1. K tomuto kroku jsme došli po mnoha letech putování a mnohých zjeveních, která jsme vám zprostředkovali v knihách, poselstvích, promluvách a bratrských setkáních.

Od té doby až doposud Pán a jeho nástroje pokračují ve zjevování různých aspektů trojičního působení k prospěchu Božího lidu. Proto bychom rádi zahájili sérii úvah, které budeme pravidelně zveřejňovat na těchto stránkách. Doufáme, že vám takto poskytneme rámec pro orientaci k pochopení působení Nejsvětější Trojice v této době, prostřednictvím událostí, jichž budeme svědky.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Jsem Spoluvykupitelka lidstva

z 22. února 2020 – Stolec sv. Petra a výročí nadace „Pevnost Neposkvrněné“

„Drahé děti,

v tomto tak výjimečném dni1 vás všechny, s nezměrnou láskou, tisknu na své Srdce, zvlášť nemocné a všechny, kteří trpí v duchu, ti jež jsou pronásledováni kvůli této cestě ve svých rodinách nebo na pracovišti. Všechny vás tisknu k sobě, protože vás miluji a chci vám být nablízku ve všech zkouškách.

Mnohokrát jsem vás žádala, abyste mi pomohli se spásou duší. Dnes vám říkám: pomozte mi v mém díle Spoluvykupitelky. Já jsem Spoluvykupitelka lidstva celého vesmíru. To není nějaký titul, je to mé poslání, mé dílo mezi vámi. Toto poslání jsem přijala od chvíle svého početí. Proto jsem vaší Matkou, protože jsem souhlasila, že budu spolu s mým Synem nést všechnu bolest vesmíru, abych vás vytrhla z utrpení a smrti.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Obnovuji s vámi smlouvu

19. ledna 2020 – Slavnostní zasvěcení lidu Nejsvětější Trojici

Poselství Boha Otce

„Drahé děti,

došli jste až do dnešního dne, ve kterém jste se rozhodli slavnostně zasvětit Nejsvětější Trojici.1 Je to důležitý den pro vás zde přítomné, pro lid, který je s vámi sjednocen a pro mnohé na Zemi, kteří se cítí být součástí Církve Ježíše Krista celého vesmíru.

Tento den je zároveň cílem i výchozím bodem. Je cílem, protože dnes končí vaše příprava a je výchozím bodem, neboť dnes začíná vaše vlastní poslání. Neznamená to, že už nedostanete žádná vysvětlení, protože světlo budete dostávat vždy. Říkám, že dnes začíná vaše poslání, protože to co jste dostali, budete nyní uskutečňovat a svědčit o tom. Vašim prostřednictvím se musí ukázat má sláva, protože Církev je povolána ukazovat slávu Nejsvětější Trojice, zvláště moji slávu Otce, Jsem Otec, který miluje všechny a který si přeje všechny spasit. Bohužel, nemohu spasit všechny, ne proto, že bych nechtěl, ale proto, že si to nepřejí lidé a duchové zla.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Vaše poslání je dílem Nejsvětější Trojice

12. ledna 2020 – Křest Páně

Poselství Ducha Svatého

„Drahé děti,

dnes je důležitý den, protože ve chvíli, kdy si připomínáte Ježíšovo pozemské poslání, které bylo zahájeno jeho křtem, začíná i vaše osobní poslání a poslání lidu v tomto roce.

Poslání, o kterém mluvím, není vaším dílem, ale dílem Nejsvětější Trojice, která ho uskutečňuje prostřednictvím svého lidu. Otec vás volá už od okamžiku, kdy jste byli počati. Jestli odpovídáte na jeho volání, přichází k vám Ježíš, aby uskutečnil Otcovo dílo ve vás a vašim prostřednictvím. Poté potvrzuje své dílo Křtem. I já, ve svátosti Biřmování, na vás sestupuji, abych potvrdil Ježíšovo dílo, jež on vykonává ve jménu Otce v každém z vás.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Zjavenie trojičnej moci

6. január 2020, Zjavenie Pána

Posolstvo svätého Michala archanjela

Drahí bratia a sestry na Zemi,

pokoj vám! Prajem vám rok plný milosti a svetla. Prichádzam v mene Najvyššieho Boha, aby som ohlásil jeho úmysly a jeho priania na rok 2020.

Predovšetkým vás informujem, že rok 2019, ktorý sa práve minul, bol osožný pre Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru. Bohu verní bratia naďalej navštevovali rozličné vzbúrené planéty, povzbudzovali a podopierali malý zvyšok, ktorý sa sformoval na všetkých planétach, aj na najviac vzbúrených s rozličnými odtieňmi. Z každého ich prechodu nastali ďalšie obrátenia, aj keď nízky vesmír ostáva v podstate vzbúrený voči Bohu. Napriek tomu sa sformoval malý zvyšok, ktorý sa zjednocuje s vami na Zemi a s vernými ľudstvami.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Slavnostní zasvěcení Panně Marii pro rok 2020

31 prosince 2019

Poselství Panny Marie

„Drahé děti,

v této vigílii jste se rozhodli, jako lid Nadace, se mi zasvětit pro celý rok, který bude následovat1. Zasvěcovali jste se mi už mnohokrát, jako jednotlivci, jako lid, ale slavnostní zasvěcení má v Božích očích jinou cenu; je to slavnostní závazek, který na sebe jako lid berete, vás zavazuje jako lid, svěřit mi vaše životy. I já se zavazuji slavnostně před Bohem, že z vás všech udělám pravé děti Boží.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Posílám vás exorcizovat Zemi

25. prosince 2019 – Svátek Narození Páně

Ježíšovo poselství

„Drazí synové a dcery,

žehnám vám v tento slavnostní den pro celý vesmír. Dnes si připomínáte mé narození na Zemi, které se reálně odehrálo ve stanoveném okamžiku lidských dějin. Nicméně, mé narození se bez přestání opakuje v mém lidu i v každém z vás, já se ve vás neustále rodím. Mé narození ve vás je vaším narozením, moje smrt je vaším vzkříšením a mé nanebevstoupení je vaším pozvednutím.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Definitivní zvrat pro lidstvo

Drazí bratři a sestry,

liturgický rok skončil a brzy skončí i rok kalendářní. V každodenním shonu si možná mnozí z vás nejsou vědomi Velké události, která probíhá, v Božím díle, ve věřících, v lidstvu a ostatních stvořeních. Jedná se o evangelizaci Země, na které má účast Církev Ježíše Krista celého vesmíru, včetně malého zbytku na Zemi, jež je její součástí. V této Události Bůh dokonal definitivní skutek pro Zemi a vesmír.

Jestli čtete a meditujete poselství, která jsme zveřejnili v letech 2018-20191, budete souhlasit s tím, co vám řekneme. Všichni jsme povoláni dát definitivní, dynamickou, živou a zodpovědnou odpověď k prospěchu celého lidstva.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Přijdu, abych si vzal nazpět, co mi patří

8.decembra 2019 Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Posolstvo Ducha Svätého

Drahé deti,

ďakujem vám za to, že ste sa rozhodli zasvätiť mi život, ako jednotlivci a ako ľud. 1

Zostúpim na každého z vás a na celý ľud. Zvnútra a zhora, pracujem v každom jednom a vo všetkých vás. Mojou úlohou je posväcovať vás, pretože som Posvätiteľ. Ten, kto robí svätým váš život, očisťuje ho, pozdvihuje a dáva Otcovi skrze Syna a Synovi, aby ho obetoval Otcovi. Oživujem vo vás lásku, múdrosť, silu, ktoré sú vlastnosťami vášho ducha. Udržujem pri živote obraz a podobu Boha v každom jednom z vás a v celom ľude. Aj ľud vlastní lásku, múdrosť a silu, ktoré pramenia z modlitieb, konania a rozhodnutí všetkých vás. Cesta každého z vás každým dňom upevňuje cestu ľudu. Vzkriesenie jedného je vzkriesením všetkých, premena jedného je premenou všetkých.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Obětováni s Marií na všech oltářích Země

7. prosince 2019 – Vigílie Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie

Poselství Panny Marie

“Drahé děti,

děkuji vám za tuto vigílii, kterou společně prožíváme. Děkuji vám za všechny vaše kroky a za lásku, kterou jste projevili vůči Bohu i ke mně. Ujišťuji vás, že každá kapka vaší lásky je pro mě zdrojem velké radosti. Vy jste radostí mého Srdce, protože Matka se raduje, když jsou k ní její děti pozorné a ohleduplné. Za to vám děkuji.

Celý příspěvek