Vstříc Novému Stvoření

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić


Napsat komentář

Evangelizace Země

Slavnost Zjevení Páně – poselství sv. Archanděla Michaela

Drazí bratři a sestry z Církve Ježíše Krista celého vesmíru, kteří žijete na Zemi. Pán mě k vám dnes posílá s mocným požehnáním, aby vás připravil na to, co vás čeká v této době.

Jak víte, byla ukončena evangelizace nízkého vesmíru. Ve skutečnosti není toto prohlášení zcela přesné, protože nízký vesmír ještě není zcela evangelizován. Chybí totiž klíčová planeta: Země. Země ještě nespatřila Boží moc, předcházející Kristův příchod.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. prosince 2017

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT JE TAJEMSTVÍM LÁSKY. Ano, drahé děti, váš život je tajemství, které můžete číst pouze ve světle Boha, vašeho Stvořitele. Slovo tajemství neznamená nezbytně něco tajemného a nerozluštitelného; to vy lidé mu téměř vždy přisuzujete tento význam. V Božích očích tajemství znamená nezměrnost, hloubku, důvěrnost a posvátnost; v tomto smyslu je život tajemstvím. Je jako širý a hluboký oceán, jejž nemůžete bez potřebných prostředků prozkoumat; je jako nejvyšší vrchol, kterého nedosáhnete, nejste-li zkušenými horolezci.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Začíná čas odpočítávání

26 listopadu 2017

Slavnost Krista Krále – Ježíšovo poselství

Drahé děti

nejdříve ze všeho vám žehnám svým královským požehnáním. Přicházím vám oznámit, že dnešním dnem se započala opravdová doba odpočítávání. Nemusíte se děsit, neznamená to, že se všechno odehraje již zítra. Chci vám však říci, že čas se krátí, protože evangelizace nízkého vesmíru se chýlí ke konci. Bude ukončena 6. ledna příštího roku a to má pro vás velký význam. Znamená to, že věrní bratři dokončí evangelizaci a ostatní úkoly, které měli vykonat v nízkém vesmíru – ještě je totiž zapotřebí upevnit některá lidstva a nadále je provázet zblízka zamíří k Zemi.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. listopadu 2017

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT BEZ BOHA NENÍ ŽIVOT. Když ponecháte Boha mimo vaši existenci, nežijete, ale jen přežíváte. Jen Bůh dá smysl vašemu bytí, neboť pouze v Něm chápete, kým jste, odkud přicházíte a kam jdete.

Jste Boží děti a Duch Svatý, vám to zjevuje. Když se narodíte jste okamžitě schopni vnímat lásku své matky a milovat ji. Kdo vás naučil milovat a cítit se být milováni? Bůh, který je Láska. A protože jste stvořeni k jeho obrazu a podobě, jste povoláni milovat. Proto Duch Svatý mluví k vašemu duchu a poučuje ho, vyjevuje vám krok za krokem Boží existenci a působení ve vás, přivádí vás ke vnímání vyšší Lásky, jež naplňuje váš život, bez ohledu na vaše zásluhy a nedokonalosti. Takto docházíte k víře v Boha, ke schopnosti milovat a cítit se milováni. Není tomu tak pro všechny. Mnozí z vás, když vyrostou, zapomenou na Lásku, jež je stvořila a nikdy k víře v Boha nedojdou. Může se to stát kvůli okolí a okolnostem, či osobním rozhodnutím. A tak namísto Trojjediného Boha vstupují jiné lásky a modly, před nimiž se dnes klaní podstatná část vašeho lidstva.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Začíná čas sklizně

Medjugorje 14.10.2017

Ježíšovo poselství

Drahé děti,

žehnám vám a děkuji za cestu, kterou jsme společně v těchto letech prošli. Připravili jste dnešní den, putovali jste a otevřeli nové cesty na Zemi. Nejste si zcela vědomi toho, co jste v těchto letech udělali, přesněji řečeno, co jsem udělal já vašim prostřednictvím. Otevřel jsem cestu na Zemi, cestu která musela být otevřena už od počátku Církve a která vede k novému stvoření.

Dnes je pro vás důležitý den, začíná totiž čas sklizně. Vše co Boží lid zasel během tisíciletí, nejen na Zemi, ale v celém vesmíru, musí být dnes sklizeno a uloženo do Božích sýpek. Posílám vás sklidit všechno, co bylo zaseto. Budu mezi vámi, abych sklidil vaše modlitby, oběti, slzy a lásku všech Božích dětí, které nemají hlas, jsou pošlapáváni a spoutáváni. Je čas, abych je osvobodil! Učiním tak prostřednictvím svého lidu na Zemi a v nízkém vesmíru.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. října 2017

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že BŮH POSVĚCUJE VÁŠ ŽIVOT. Duch Svatý je Posvětitel, jenž vás vede na cestě svatosti. Působí ve vašem duchu a předává vám Boží svatost. Tato svatost je sémě uložené v každém z vás, neboť jste stvořeni k obrazu a podobě Boží, která je zdrojem každé svatosti. Když se rozhodnete milovat Boha, darovat se mu a sloužit mu s láskou, sémě svatosti roste a stává se rozkvetlým stromem, jenž dává radost a odpočinek všem stvořením. Ano, děti moje, každý z vás se může stát svatým, protože jste povoláni zazářit jako opravdové děti Boží, svatí a neposkvrnění.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. září 2017

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že BŮH ZACHRAŇUJE OD HŘÍCHU A SMRTI. On je jediný, kdo vás může spasit. Můj Syn Ježíš Kristus, druhá osoba Nejsvětější Trojice sestoupil mezi vás a vtělil se na Zemi, aby spasil lidi a stvoření od porušenosti Lucifera, pána hříchu a smrti. Po prvotním hříchu, který spáchali prarodiče, vstoupil do stvoření hřích a smrt a zahradil cestuk pravému Bohu. Lidé se klaněli falešným bohům, kteří nebyli nic jiného než démoni. Takto se lidstvo Země vzdalovalo stále více od Trojjediného Boha. Proto Bůh Otec, jenž bdí stále nad svými dětmi, poslal Ježíše, aby znovu otevřel cestu k Bohu a proměnil život lidí. Svou smrtí a vzkříšením vám dal Ježíš možnost stát se novými stvořeními.

Celý příspěvek