Vstříc Novému Stvoření

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. září 2017

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že BŮH ZACHRAŇUJE OD HŘÍCHU A SMRTI. On je jediný, kdo vás může spasit. Můj Syn Ježíš Kristus, druhá osoba Nejsvětější Trojice sestoupil mezi vás a vtělil se na Zemi, aby spasil lidi a stvoření od porušenosti Lucifera, pána hříchu a smrti. Po prvotním hříchu, který spáchali prarodiče, vstoupil do stvoření hřích a smrt a zahradil cestuk pravému Bohu. Lidé se klaněli falešným bohům, kteří nebyli nic jiného než démoni. Takto se lidstvo Země vzdalovalo stále více od Trojjediného Boha. Proto Bůh Otec, jenž bdí stále nad svými dětmi, poslal Ježíše, aby znovu otevřel cestu k Bohu a proměnil život lidí. Svou smrtí a vzkříšením vám dal Ježíš možnost stát se novými stvořeními.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Boha Otce – Zjevujte moji slávu

Poselství Boha Otce

Ghedi 3.srpna 20171

Ukazujte moji slávu

Drahé děti,

především Vám chci říci, že vás miluji, neboť to je klíčem k celému vašemu životu. Kdybych vás nemiloval, nebyli byste tady; bez mé lásky byste vůbec neexistovali. Stvořil jsem vás z lásky, ne z nějakého zájmu, ne protože bych od vás něco potřeboval. Stvořil jsem vás z nezměrné lásky, kterou jsem do vás vložil pro svoji slávu. Moje láska ve vás je mojí slávou a přeji si, abyste v této slávě stále více zářili.

Děti, moje otcovství se rozprostírá přes celý vesmír a musí se mu vše podřídit: nebe, Země, všechny planety i peklo. Moje otcovství je moc objímající všechno, naplňuje každou věc, přivádí k existenci to co neexistuje a udržuje při životě to co je.

JSEM TEN, KTERÝ JSEM. JSEM ŽIVOT. Život ze mě pochází a ke mně se vrací. Vrací se ke mně ve věčnosti, ne proto aby vyhasl a více nebyl, ale proto, aby existoval navěky a zazářil nade vším, především nad smrtí.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. srpna 2017

Moje drahé deti,

dnes vám chcem povedať, že BOH TVORÍ ŽIVOT A UCHOVÁVA HO. On je Stvoriteľ a život má v ňom pôvod. Bez neho by nič neexistovalo. Keď Boh utváral človeka a všetky stvorenia, ustanovil zákony, aby podporoval a chránil život v celom stvorení. Sú to zákony lásky a spravodlivosti, ktoré ochraňujú život, či už fyzicky alebo duchovne. Sú to zákony života.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13.července 2017

Drahé děti

Dnes vám chci říci, že BŮH PŘEMÁHÁ ZLO VE VÁS I KOLEM VÁS.

Zlo, děti, není nějaký abstraktní princip. Je to duch stvořený Bohem, který se proti Bohu vzbouřil. Jeho jméno je Lucifer a je to démon v němž má původ každá špatnost. Kolem Lucifera jsou tisíce dalších démonů, kteří vykonávají jeho rozkazy; rozsévají nenávist a zmatek v duších, podněcují závist a spory, vedou k hříchu proti Bohu a bližnímu. Výsledkem působení démonů je Zlo s velkým Z, jež působí bez ustání ve vesmíru a se kterým se potkává každý člověk na své pouti.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13.června 2017

Moje drahé děti,

dnes vám chci říct, že vás BŮH VEDE A UČÍ. Vede dokonale váš život, pokud mu to dovolíte. Pro každého z vás, má Otec jedinečný a neopakovatelný plán. Vždy se jedná o plán pro vaše dobro a štěstí. Ve stejném okamžiku, ve kterém jste tvořeni, vám Otec svěřuje poslání a žádá, aby jste ho přijali a naplnili pomocí prostředků, jež vám dává On sám. Rozhodnutí je na vás a je vždy svobodné. Když se rozhodnete žít podle Božích zákonů a plnit jeho vůli, vás Otec svěřuje Synu a ve jménu Syna vám dává Ducha Svatého. Jestli jste věrni a stále obnovujete vaše “ano” Bohu, ať už v malých, či velkých věcech, tak se vaše existence ubírá správným směrem a je vedena Duchem Svatým. Je to On, jež vás přivádí k Ježíši. Dává vám ho lépe poznávat, připomíná vám jeho učení a dává vám milost poznání a sílu k naplnění toho, co je hodné mého Syna. Ježíš vás přijímá v Duchu Svatém, očišťuje vás od každého hříchu a daruje vás Otci. Takto se váš život stává zázrakem Trojjediného Boha, životem, který se obnovuje s každým nadechnutím, z každým tepem vašeho srdce.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Budu hlasem chudých v Bohu

Ghedi 13. května – Svátek Panny Maria Fatimské

Poselství Panny Marie

Drahé děti,

dnes jste mě velmi potěšily, protože máte takovou touhu mě uctívat. Mnoho dětí na Zemi mi dnes vzdává chválu a slávu a já to vše předávám Bohu za vás.1

Ve všech svých zjeveních jsem používala prosté nástroje, malé, pokorné. Oni byli mým hlasem před lidstvem. Stejně tak, jsem byla já jejich hlasem před Bohem. Já jsem hlasem všech mých dětí před Bohem, zvlaště těch nejmenších dětí, nejchudších a nejpokornějších, těch které nežádají nic, než aby mě mohly milovat.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. května 2017

Moje drahé děti,

dnes vám chci říct, že BŮH UTĚŠUJE A UZDRAVUJE. Utěšuje vás ve vašich trápeních a zná každou vaši bolest. Ví, jak jste utvořeni, zná vás mnohem více, než můžete znát sami sebe. Svojí moudrostí proniká celou pravdu vašeho bytí a vašeho života. Nic není skryté jeho očím a dívá se na vás s nesmírnou něžností.

Duch Svatý, Utěšitel působí ve vás. Jeho útěcha nespočívá v něčem emotivním, či nasládlém. Je to láska, síla a poznání, jejichž prostřednictvím můžete vyjít z každé obtížné situace a otočit stránku vašeho života.

Celý příspěvek