Vstříc Novému Stvoření

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić


Napsat komentář

Budu hlasem chudých v Bohu

Ghedi 13. května – Svátek Panny Maria Fatimské

Poselství Panny Marie

Drahé děti,

dnes jste mě velmi potěšily, protože máte takovou touhu mě uctívat. Mnoho dětí na Zemi mi dnes vzdává chválu a slávu a já to vše předávám Bohu za vás.1

Ve všech svých zjeveních jsem používala prosté nástroje, malé, pokorné. Oni byli mým hlasem před lidstvem. Stejně tak, jsem byla já jejich hlasem před Bohem. Já jsem hlasem všech mých dětí před Bohem, zvlaště těch nejmenších dětí, nejchudších a nejpokornějších, těch které nežádají nic, než aby mě mohly milovat.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. května 2017

Moje drahé děti,

dnes vám chci říct, že BŮH UTĚŠUJE A UZDRAVUJE. Utěšuje vás ve vašich trápeních a zná každou vaši bolest. Ví, jak jste utvořeni, zná vás mnohem více, než můžete znát sami sebe. Svojí moudrostí proniká celou pravdu vašeho bytí a vašeho života. Nic není skryté jeho očím a dívá se na vás s nesmírnou něžností.

Duch Svatý, Utěšitel působí ve vás. Jeho útěcha nespočívá v něčem emotivním, či nasládlém. Je to láska, síla a poznání, jejichž prostřednictvím můžete vyjít z každé obtížné situace a otočit stránku vašeho života.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Buďte milosrdným a spravedlivým lidem

23.4.2017 – Neděle Božího milosrdenství

Ježíšovo poselství

Drahé děti, můj lide,

pokoj vám. Přináším vám radost vzkříšení, tak jak jsem ji přinesl apoštolům. Je to táž radost, dnes jako tehdy. Radost, která přetrvá i čas, neboť v novém stvoření budete zakoušet se mnou v plnosti radost ze vzkříšení.

Dnes si připomínáte Boží Milosrdenství. Já jsem Otcovo Milosrdenství, jež se stalo tělem a sestoupilo na Zemi.

Děti, přeji si, aby každý z vás i celý tento lid byl milosrdný, aby byl zdrojem milosrdenství pro celé lidstvo. Milosrdenství se rodí ze spravedlnosti. Jakou spravedlnost mám na mysli? Ne tu, o kterou se snaží lidé a jež je často pomstou, oko za oko, zub za zub; toto není Boží spravedlnost. Spravedlnost v Boží mysli znamená žít spravedlivě, to je, podle Božích zákonů, v pravdě. Já jsem Pravda. Jestliže zůstanete sjednoceni se mnou, žijete ve spravedlnosti Pravdy; v této spravedlnosti se stáváte schopnými milosrdenství.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Brzy se vrátím do světa

Ježíšovo poselství

15. dubna 2017 – Velikonoční vigílie

Drahé děti,

přeji si strávit tento okamžik s vámi, žehnat a poděkovat vám, protože čekáte, že se moje světlo jednoho dne navrátí do tohoto světa. A ono se vrátí. Děti, vrátím se brzy a chci, abyste byli připraveni.

Svět věří, že jsem v hrobě, tento hrob se však otevře a tentokrát už navždy. Nikdo už nebude moci držet můj lid uvězněný v mnohých hrobech, zbudovaných zde na Zemi a v nízkém vesmíru.

Čekají vás velké, ale i těžké dny, nemusíte se ale lekat: čas se blíží ke konci. Neříkám, že to bude zítra, čas se ale krátí, brzy se vrátím do světa, k prospěchu celého vesmíru, tak jak tomu už jednou bylo. Tentokrát přijdu, abych shromáždil svůj lid a přivedl ho do Království bez konce, do Království, kde bude světlo svítit navždy, kde už nebude noci a život zazáří v lidech a stvořeních.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. dubna 2017

Moje drahé děti

dnes vám chci říct, že BǓH MILUJE A ODPOUŠTÍ. Miluje vás takové jací jste, tak jako otec miluje své dítě, křehké a nevděčné. Bůh vás miluje proto, co jste, ne proto co máte, ani ne proto co děláte. Cení si vašeho úsilí pro Něho i všeho, co dělíte dobře, ale miluje vás i tehdy, když nejste schopni dělat nic. Objímá vás v každé vaší slabosti a podpírá vás svojí láskou. Nemnozí z vás chápou jeho lásku, On vás však přesto stejně vždy miluje dál. V tomto životě i po něm. Je vám Otcem navěky. Hledá vás v každém vašem osamění.

Žádám od vás, abyste začali vážně věřit v Boží lásku a nechali se od Boha milovat. Proč je pro vás, děti, tak těžké nechat se milovat Bohem? Protože se bojíte mu otevřít a odevzdat mu život? Vyzývám vás, abyste svěřili svoji existenci s plnou důvěrou do jeho rukou a nechali ho vést vaše kroky. Potom uvidíte, jak váš život rozkvete a nebudete se ničeho bát, ani smrti.

Celý příspěvek


Napsat komentář

PŘIJĎ, PODĺVEJ SE, ŽIJ!

Chceme vám nabídnout možnost společně sdílet Život v jednoduchosti a každodennosti spolu s mladými a ostatními členy nadace Pevnost Neposkvrněné. Budeme prožívat chvíle práce, modlitby a sdílení ve spojení s Ježíšem Kristem, abychom Ho poznávali, milovali a byli šťastní!!!

PŘIJĎ, PODĺVEJ SE, ŽIJ!

Kontakty: +420778801160    +39 346-2339593
fortezzadellimmacolata.org
fortezza.immacolata@gmail.com


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. března 2017

Drahé děti

dnes vám chci říct, že BǓH NASLOUCHÁ A ROZUMÍ. Slyší vaše modlitby a chápe vaše potřeby. Vy se ale musíte naučit dobře se modlit.

Vysvětlím vám jak: předložte před Boha vaše problémy a potřeby, jež vás trápí a přenechte mu je; zanechte u jeho nohou svoje hříchy i hříchy ostatních. Žádejte o pomoc, nenuťte Mu však svá řešení. Bůh má svá řešení, jež jsou vždy lepší než ta vaše. V každé zkoušce žádejte především, abyste pochopili, co je třeba napravit ve vás; vždy je něco k nápravě. Poté zanechte všechno v jeho rukách, nechte jít věci svou cestou a víc se už netrapte. Takto vstoupíte do Božího pokoje a uvidíte všechno v novém světle. Duch Svatý vám vnukne nové myšlenky; nová řešení se před vámi objeví bez námahy a starostí. Buďte si jistí, že Bůh slyší modlitby toho, který věří. Když žádáte Boha s důvěrou o pomoc, začne Vám pomáhat hned ve chvíli, kdy jste se na Něho obrátili.

Věřte tomu, co vám říkám a vaše modlitby vystoupí do nebe a otevřou Srdce mého Syna. On bude žádat od Otce, co je pro vás dobré a Otec vám to dá v moci Ducha Svatého.

Modlím se za vás a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.