Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Obnovuji s vámi smlouvu

19. ledna 2020 – Slavnostní zasvěcení lidu Nejsvětější Trojici

Poselství Boha Otce

„Drahé děti,

došli jste až do dnešního dne, ve kterém jste se rozhodli slavnostně zasvětit Nejsvětější Trojici.1 Je to důležitý den pro vás zde přítomné, pro lid, který je s vámi sjednocen a pro mnohé na Zemi, kteří se cítí být součástí Církve Ježíše Krista celého vesmíru.

Tento den je zároveň cílem i výchozím bodem. Je cílem, protože dnes končí vaše příprava a je výchozím bodem, neboť dnes začíná vaše vlastní poslání. Neznamená to, že už nedostanete žádná vysvětlení, protože světlo budete dostávat vždy. Říkám, že dnes začíná vaše poslání, protože to co jste dostali, budete nyní uskutečňovat a svědčit o tom. Vašim prostřednictvím se musí ukázat má sláva, protože Církev je povolána ukazovat slávu Nejsvětější Trojice, zvláště moji slávu Otce, Jsem Otec, který miluje všechny a který si přeje všechny spasit. Bohužel, nemohu spasit všechny, ne proto, že bych nechtěl, ale proto, že si to nepřejí lidé a duchové zla.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Vaše poslání je dílem Nejsvětější Trojice

12. ledna 2020 – Křest Páně

Poselství Ducha Svatého

„Drahé děti,

dnes je důležitý den, protože ve chvíli, kdy si připomínáte Ježíšovo pozemské poslání, které bylo zahájeno jeho křtem, začíná i vaše osobní poslání a poslání lidu v tomto roce.

Poslání, o kterém mluvím, není vaším dílem, ale dílem Nejsvětější Trojice, která ho uskutečňuje prostřednictvím svého lidu. Otec vás volá už od okamžiku, kdy jste byli počati. Jestli odpovídáte na jeho volání, přichází k vám Ježíš, aby uskutečnil Otcovo dílo ve vás a vašim prostřednictvím. Poté potvrzuje své dílo Křtem. I já, ve svátosti Biřmování, na vás sestupuji, abych potvrdil Ježíšovo dílo, jež on vykonává ve jménu Otce v každém z vás.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Zjavenie trojičnej moci

6. január 2020, Zjavenie Pána

Posolstvo svätého Michala archanjela

Drahí bratia a sestry na Zemi,

pokoj vám! Prajem vám rok plný milosti a svetla. Prichádzam v mene Najvyššieho Boha, aby som ohlásil jeho úmysly a jeho priania na rok 2020.

Predovšetkým vás informujem, že rok 2019, ktorý sa práve minul, bol osožný pre Cirkev Ježiša Krista celého vesmíru. Bohu verní bratia naďalej navštevovali rozličné vzbúrené planéty, povzbudzovali a podopierali malý zvyšok, ktorý sa sformoval na všetkých planétach, aj na najviac vzbúrených s rozličnými odtieňmi. Z každého ich prechodu nastali ďalšie obrátenia, aj keď nízky vesmír ostáva v podstate vzbúrený voči Bohu. Napriek tomu sa sformoval malý zvyšok, ktorý sa zjednocuje s vami na Zemi a s vernými ľudstvami.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Slavnostní zasvěcení Panně Marii pro rok 2020

31 prosince 2019

Poselství Panny Marie

„Drahé děti,

v této vigílii jste se rozhodli, jako lid Nadace, se mi zasvětit pro celý rok, který bude následovat1. Zasvěcovali jste se mi už mnohokrát, jako jednotlivci, jako lid, ale slavnostní zasvěcení má v Božích očích jinou cenu; je to slavnostní závazek, který na sebe jako lid berete, vás zavazuje jako lid, svěřit mi vaše životy. I já se zavazuji slavnostně před Bohem, že z vás všech udělám pravé děti Boží.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Posílám vás exorcizovat Zemi

25. prosince 2019 – Svátek Narození Páně

Ježíšovo poselství

„Drazí synové a dcery,

žehnám vám v tento slavnostní den pro celý vesmír. Dnes si připomínáte mé narození na Zemi, které se reálně odehrálo ve stanoveném okamžiku lidských dějin. Nicméně, mé narození se bez přestání opakuje v mém lidu i v každém z vás, já se ve vás neustále rodím. Mé narození ve vás je vaším narozením, moje smrt je vaším vzkříšením a mé nanebevstoupení je vaším pozvednutím.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Definitivní zvrat pro lidstvo

Drazí bratři a sestry,

liturgický rok skončil a brzy skončí i rok kalendářní. V každodenním shonu si možná mnozí z vás nejsou vědomi Velké události, která probíhá, v Božím díle, ve věřících, v lidstvu a ostatních stvořeních. Jedná se o evangelizaci Země, na které má účast Církev Ježíše Krista celého vesmíru, včetně malého zbytku na Zemi, jež je její součástí. V této Události Bůh dokonal definitivní skutek pro Zemi a vesmír.

Jestli čtete a meditujete poselství, která jsme zveřejnili v letech 2018-20191, budete souhlasit s tím, co vám řekneme. Všichni jsme povoláni dát definitivní, dynamickou, živou a zodpovědnou odpověď k prospěchu celého lidstva.

Celý příspěvek