Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. září 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že VÁŠ ŽIVOT JE FORMOVÁN VAŠÍM MYŠLENÍM. Den za dnem, rok za rokem, myšlení nasměrovává vaši existenci, neboť myšlením chápete smysl života, zkušenosti a city. Nemám na mysli mnohé myšlenky, které přicházejí a zase odcházejí, ale mysl s velkým M, tu jež se rodí v hloubi vašeho ducha. Toto myšlení určuje váš základní postoj, s nímž se stavíte před Boha, před sebe samé i před ostatní lidi. S tohoto postoje vychází směr vašeho bytí.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. srpna 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že k POZEMSKÉMU ŽIVOTU PATŘÍ I ZKOUŠKY. Ať už malé či velké, zkoušky tvoří nevyhnutelně část vaší existenční pouti. Některé jsou dány prostředím, ve kterém žijete a rozhodnutími těch, jež vás obklopují. Jiné jsou dány rozhodnutími kolektivní mysli a hříchy lidstva, které utváří ducha světa, jenž na vás má dramatický vliv. A nakonec jsou to vaše osobní rozhodnutí, váš způsob myšlení a vaše hříchy. Ráda bych vám to vysvětlila.

Především, zkoušky nepřichází od Boha, který si pro své děti přeje jen štěstí. Bůh zkoušky dovoluje, abyste čelili výzvám života a upevnili se v boji mezi zlem a dobrem, volili to, co je správné podle zákonů života a odmítali co se jim protiví. Zkoušky tříbí vaši schopnost rozlišovat a pomáhají vám lépe chápat skutečnost i sebe samé, svá omezení i silné stránky, své reakce, učiněné chyby a sílu své vůle. Bez zkoušek byste zůstali dětinští. To je důvod, proč je Bůh dovoluje.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Pečeť Nejsvětější Trojice

Drazí bratři a sestry,

čím je Církev Ježíše Krista celého vesmíru? Na tuto otázku odpovídá Duch Svatý v poselství, které vám dnes přinášíme a z něhož vybíráme klíčové body.

Tato Církev je „jedna, nedělitelná v celém vesmíru“. Boží děti nemohou být rozděleny, neboť jejich Bůh, byť ve třech Osobách je sjednocen ze své podstaty. Je Bohem Trojjediným. A tak jsou i Boží děti mezi sebou jednotné v Duchu Svatém, skrze Ježíše Krista, aby byly vyzdviženy k Otci.

Církev, o které k vám mluvíme, je tatáž, kterou založil Ježíš Kristus a která zůstala věrná v průběhu dějin a jež je předurčena k mystickému sjednocení s Kristem, aby se nakonec stala platným nástrojem, schopným přivést ke Kristu celé stvoření. Ona připravuje a očekává druhý slavný příchod svého Pána, aby s ním mohla vstoupit do nového stvoření zaslíbeného Bohem1.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. července 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT JE VZPOMÍNÁNÍ NA BOHA A HLEDÁNÍ PRAVDY. Už od okamžiku početí, kdy váš duch vidí Boha tváří v tvář, jak jsem vám vysvětlila, se vzpomínka na Boha otiskuje do vašeho ducha a provází vás po celý život v různých podobách a s různou intenzitou.

Jestli jste v okamžiku početí přijali Boha i poslání, jež vám bylo svěřeno, vzpomínka je ve vás přítomna od nejútlejšího věku a stává se časem stále živější; nemůže ho zatemnit ani vliv prostředí. Takto se z pouhé vzpomínky stává vnímání Boží přítomnosti, která vás vede k víře1, jejímž prostřednictvím se proměňujete a jste připraveni plnit vaše poslání.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Lide můj, pas mé ovce!

Drazí bratři a sestry, Pán s vámi!

Jak jsme vám již psali, v této době, která se otevírá před námi, vás budeme provázet a budeme se za vás modlit. Předáme vám vše, co nám Pán zjeví. Za tím účelem vám předkládáme Ježíšovo poselství z 18. května minulého roku, které jsme dostali skrze Stefanii na začátku našeho semináře v příležitosti slavnosti letnic. Po tomto poselství budou následovat další dvě: od Ducha Svatého a od Boha Otce, respektive z 19. a z 20. května, která byla dána na témže semináři.

Skrze tato tří poselství Nejsvětější Trojice vyjádřila a vyjasnila obsah toho, co má Církev Ježíše Krista celého vesmíru žít a předávat prostřednictvím evangelizace.

V obětování se Nejsvětější Trojici za vás, vás zdravíme a žehnáme vám.

Ježišovo posolstvo

Ľud môj, pas moje baránky!

Drahé deti,

všetkých vás jedného po druhom objímam a žehnám. Dorazili ste k vigílii veľkej udalosti, očakávanej mojou Najsvätejšou Matkou a všetkými svätými – zjavenie Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo sa zjavuje prostredníctvom Božieho ľudu, to znamená Božou Cirkvou. Počas týchto rokov ste pochopili, že ste kňazský, kráľovský a prorocký ľud. Teraz sa má toto všetko zjaviť.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Boží království je mezi vámi

Drazí bratři a sestry,

stále neustávají zmatky kolem našich stránek, jenž jsou opakovaně cílem útoků. To nám připomíná stále větší odpovědnost žít a rozšiřovat univerzální poselství spásy, které nám bylo svěřeno a které jste poznali v uplynulých letech.

Co se týče nás, snažíme se stále víc předávat, to, co jsme dostali. Proto vám nabízíme poselství Panny Marie z 13. května letošního roku, které rozvíjí povahu a způsoby evangelizace Země a zjevení Božího království v tomto čase.

Protože věříme, že naše stránky budou nadále čelit různým tlakům, kvůli obsahu, jež přináší a který je zjevně pro někoho nepříjemný, vás žádáme, abyste nám pomohli, jak nejlépe umíte, svědčit a předávat dalším, co jsme vám sdělili a nadále budeme sdělovat. Jsme si jisti, že se můžeme spolehnout na vaši spolupráci a předem vám děkujeme.

Jak můžete pozorovat, zmatek na Zemi sílí každým dnem. Proto je nezbytné pro každého z nás být zakořeněni stále více v životě Nejsvětější Trojice. To nás uschopní nebýt zmítáni událostmi světa a poznávat potřebné kroky, které je třeba učinit, jako jednotlivci i jako lidstvo.

Stále spojeni v modlitbě a oběti života Bohu vás zdravíme a žehnáme s přáním všeho dobrého.

Tomislav Vlašić e Stefania Caterina

31. května 2018

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. června 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT SE VTĚLUJE V ČASE A PROSTORU. Váš život není něco abstraktního, výslednice náhodných okolností. On vyvěrá z lásky a mysli Trojjediného Boha. Život každého člověka je jako nádherný strom: kořeny má ve věčnosti, kvete a přináší plody v čase, aby byl znovu přesazen do věčnosti, kde bude přebývat navěky. Váš Stvořitel, jako moudrý zahradník, ví kam umístit každý strom, ale i strom musí udělat to, co mu náleží. Vysvětlím vám proč.

Celý příspěvek