Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Temnota Země a světlo Božího lidu

Poselství Panny Marie

25.2.2018

Drahé děti,

zdravím vás všechny. Ty, kteří jste tady byli v těchto dnech, ty, kteří jste zde právě dnes i ty, kteří přítomni nejsou, ale jsou s vámi sjednoceni v duchu. Chci vám poděkovat za úkol, jež jste na sebe vzali i za vážnost, kterou projevujete v této době. Ráda bych vám řekla, že Boží lid musí být stále více viditelný, protože to je jedinou spásou pro lidstvo. Do tohoto lidu se budou zapojovat Boží děti hledající život.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. února 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říct, že ŽIVOT V BOHU JE ŽIVOTEM LÁSKY A SPOLEČENSTVÍ. Jste plodem lásky a společenství mezi Třemi Osobami Nejsvětější Trojice. Proto jste předurčeni k životu v lásce a společenství s Bohem a mezi sebou navzájem.

Na počátku stvořil Trojjediný Bůh vaše předky; ne jediného muže a jedinou ženu, ale mnoho mužů a žen, kteří tvořili první buňku lidstva. Bůh si přál, aby se milovali opravdovou láskou a navzájem se přijímali jako bratři a sestry, děti téhož Boha. Povolal je, aby žili jako jeho milované děti, plné cti a důstojnosti, strážci stvoření. Prarodiče žili svobodní a nesmrtelní, v Boží přítomnosti, ponořeni do nádherné přírody, jež byla člověku přátelská.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. ledna 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT JE NESPOUTANÁ SÍLA A EXISTUJE V CELÉM VESMÍRU. Je takovým do té míry, dokud vychází z Trojjediného Boha, věčného zdroje života.

Bůh vtiskl každé bytosti nezadržitelnou životní sílu, která pak v sobě nese zárodek nového života. Proto život rodí život. Kdyby tomu tak nebylo, zavládla by smrt a bytí by bylo popřeno. Tak tomu však není. Život je vždy silnější než smrt; nepřetržitě se rozšiřuje a vládne v celém vesmíru.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Křest Páně – Ježíšovo poselství

Moje drahé deti, najskôr vás žehnám a ďakujem vám za celú cestu, ktorú ste so mnou urobili, za všetky vaše obete a vaše modlitby, za vašu obetu. Sú vzácne pre Boží ľud.

Včera ste dostali praktické rady k tomu, čo vás v tomto čase očakáva. Dnes vám ale dám užitočné rady pre vašu vnútornú cestu.

Dnes začína vaše poslanie, ktorým je evanjelizácia Zeme. Začína v deň, v ktorom si pripomínate môj Krst a ktorým som ja sám začal svoje veľké verejné vystúpenie a svoje poslanie. Aj vaše poslanie je v tom istom čase vystúpením pred celým ľudstvom Zeme a vesmíru. Evanjelizácia Zeme je potrebná ako nikdy predtým, lebo na túto planétu sa vrátim a zjavím sa v sláve. Preto evanjelizácia Zeme ukončí prípravu môjho príchodu.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Evangelizace Země

Slavnost Zjevení Páně – poselství sv. Archanděla Michaela

Drazí bratři a sestry z Církve Ježíše Krista celého vesmíru, kteří žijete na Zemi. Pán mě k vám dnes posílá s mocným požehnáním, aby vás připravil na to, co vás čeká v této době.

Jak víte, byla ukončena evangelizace nízkého vesmíru. Ve skutečnosti není toto prohlášení zcela přesné, protože nízký vesmír ještě není zcela evangelizován. Chybí totiž klíčová planeta: Země. Země ještě nespatřila Boží moc, předcházející Kristův příchod.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. prosince 2017

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT JE TAJEMSTVÍM LÁSKY. Ano, drahé děti, váš život je tajemství, které můžete číst pouze ve světle Boha, vašeho Stvořitele. Slovo tajemství neznamená nezbytně něco tajemného a nerozluštitelného; to vy lidé mu téměř vždy přisuzujete tento význam. V Božích očích tajemství znamená nezměrnost, hloubku, důvěrnost a posvátnost; v tomto smyslu je život tajemstvím. Je jako širý a hluboký oceán, jejž nemůžete bez potřebných prostředků prozkoumat; je jako nejvyšší vrchol, kterého nedosáhnete, nejste-li zkušenými horolezci.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Začíná čas odpočítávání

26 listopadu 2017

Slavnost Krista Krále – Ježíšovo poselství

Drahé děti

nejdříve ze všeho vám žehnám svým královským požehnáním. Přicházím vám oznámit, že dnešním dnem se započala opravdová doba odpočítávání. Nemusíte se děsit, neznamená to, že se všechno odehraje již zítra. Chci vám však říci, že čas se krátí, protože evangelizace nízkého vesmíru se chýlí ke konci. Bude ukončena 6. ledna příštího roku a to má pro vás velký význam. Znamená to, že věrní bratři dokončí evangelizaci a ostatní úkoly, které měli vykonat v nízkém vesmíru – ještě je totiž zapotřebí upevnit některá lidstva a nadále je provázet zblízka zamíří k Zemi.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. listopadu 2017

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT BEZ BOHA NENÍ ŽIVOT. Když ponecháte Boha mimo vaši existenci, nežijete, ale jen přežíváte. Jen Bůh dá smysl vašemu bytí, neboť pouze v Něm chápete, kým jste, odkud přicházíte a kam jdete.

Jste Boží děti a Duch Svatý, vám to zjevuje. Když se narodíte jste okamžitě schopni vnímat lásku své matky a milovat ji. Kdo vás naučil milovat a cítit se být milováni? Bůh, který je Láska. A protože jste stvořeni k jeho obrazu a podobě, jste povoláni milovat. Proto Duch Svatý mluví k vašemu duchu a poučuje ho, vyjevuje vám krok za krokem Boží existenci a působení ve vás, přivádí vás ke vnímání vyšší Lásky, jež naplňuje váš život, bez ohledu na vaše zásluhy a nedokonalosti. Takto docházíte k víře v Boha, ke schopnosti milovat a cítit se milováni. Není tomu tak pro všechny. Mnozí z vás, když vyrostou, zapomenou na Lásku, jež je stvořila a nikdy k víře v Boha nedojdou. Může se to stát kvůli okolí a okolnostem, či osobním rozhodnutím. A tak namísto Trojjediného Boha vstupují jiné lásky a modly, před nimiž se dnes klaní podstatná část vašeho lidstva.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Začíná čas sklizně

Medjugorje 14.10.2017

Ježíšovo poselství

Drahé děti,

žehnám vám a děkuji za cestu, kterou jsme společně v těchto letech prošli. Připravili jste dnešní den, putovali jste a otevřeli nové cesty na Zemi. Nejste si zcela vědomi toho, co jste v těchto letech udělali, přesněji řečeno, co jsem udělal já vašim prostřednictvím. Otevřel jsem cestu na Zemi, cestu která musela být otevřena už od počátku Církve a která vede k novému stvoření.

Dnes je pro vás důležitý den, začíná totiž čas sklizně. Vše co Boží lid zasel během tisíciletí, nejen na Zemi, ale v celém vesmíru, musí být dnes sklizeno a uloženo do Božích sýpek. Posílám vás sklidit všechno, co bylo zaseto. Budu mezi vámi, abych sklidil vaše modlitby, oběti, slzy a lásku všech Božích dětí, které nemají hlas, jsou pošlapáváni a spoutáváni. Je čas, abych je osvobodil! Učiním tak prostřednictvím svého lidu na Zemi a v nízkém vesmíru.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. října 2017

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že BŮH POSVĚCUJE VÁŠ ŽIVOT. Duch Svatý je Posvětitel, jenž vás vede na cestě svatosti. Působí ve vašem duchu a předává vám Boží svatost. Tato svatost je sémě uložené v každém z vás, neboť jste stvořeni k obrazu a podobě Boží, která je zdrojem každé svatosti. Když se rozhodnete milovat Boha, darovat se mu a sloužit mu s láskou, sémě svatosti roste a stává se rozkvetlým stromem, jenž dává radost a odpočinek všem stvořením. Ano, děti moje, každý z vás se může stát svatým, protože jste povoláni zazářit jako opravdové děti Boží, svatí a neposkvrnění.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. září 2017

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že BŮH ZACHRAŇUJE OD HŘÍCHU A SMRTI. On je jediný, kdo vás může spasit. Můj Syn Ježíš Kristus, druhá osoba Nejsvětější Trojice sestoupil mezi vás a vtělil se na Zemi, aby spasil lidi a stvoření od porušenosti Lucifera, pána hříchu a smrti. Po prvotním hříchu, který spáchali prarodiče, vstoupil do stvoření hřích a smrt a zahradil cestuk pravému Bohu. Lidé se klaněli falešným bohům, kteří nebyli nic jiného než démoni. Takto se lidstvo Země vzdalovalo stále více od Trojjediného Boha. Proto Bůh Otec, jenž bdí stále nad svými dětmi, poslal Ježíše, aby znovu otevřel cestu k Bohu a proměnil život lidí. Svou smrtí a vzkříšením vám dal Ježíš možnost stát se novými stvořeními.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Boha Otce – Zjevujte moji slávu

Poselství Boha Otce

Ghedi 3.srpna 20171

Ukazujte moji slávu

Drahé děti,

především Vám chci říci, že vás miluji, neboť to je klíčem k celému vašemu životu. Kdybych vás nemiloval, nebyli byste tady; bez mé lásky byste vůbec neexistovali. Stvořil jsem vás z lásky, ne z nějakého zájmu, ne protože bych od vás něco potřeboval. Stvořil jsem vás z nezměrné lásky, kterou jsem do vás vložil pro svoji slávu. Moje láska ve vás je mojí slávou a přeji si, abyste v této slávě stále více zářili.

Děti, moje otcovství se rozprostírá přes celý vesmír a musí se mu vše podřídit: nebe, Země, všechny planety i peklo. Moje otcovství je moc objímající všechno, naplňuje každou věc, přivádí k existenci to co neexistuje a udržuje při životě to co je.

JSEM TEN, KTERÝ JSEM. JSEM ŽIVOT. Život ze mě pochází a ke mně se vrací. Vrací se ke mně ve věčnosti, ne proto aby vyhasl a více nebyl, ale proto, aby existoval navěky a zazářil nade vším, především nad smrtí.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. srpna 2017

Moje drahé deti,

dnes vám chcem povedať, že BOH TVORÍ ŽIVOT A UCHOVÁVA HO. On je Stvoriteľ a život má v ňom pôvod. Bez neho by nič neexistovalo. Keď Boh utváral človeka a všetky stvorenia, ustanovil zákony, aby podporoval a chránil život v celom stvorení. Sú to zákony lásky a spravodlivosti, ktoré ochraňujú život, či už fyzicky alebo duchovne. Sú to zákony života.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13.července 2017

Drahé děti

Dnes vám chci říci, že BŮH PŘEMÁHÁ ZLO VE VÁS I KOLEM VÁS.

Zlo, děti, není nějaký abstraktní princip. Je to duch stvořený Bohem, který se proti Bohu vzbouřil. Jeho jméno je Lucifer a je to démon v němž má původ každá špatnost. Kolem Lucifera jsou tisíce dalších démonů, kteří vykonávají jeho rozkazy; rozsévají nenávist a zmatek v duších, podněcují závist a spory, vedou k hříchu proti Bohu a bližnímu. Výsledkem působení démonů je Zlo s velkým Z, jež působí bez ustání ve vesmíru a se kterým se potkává každý člověk na své pouti.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13.června 2017

Moje drahé děti,

dnes vám chci říct, že vás BŮH VEDE A UČÍ. Vede dokonale váš život, pokud mu to dovolíte. Pro každého z vás, má Otec jedinečný a neopakovatelný plán. Vždy se jedná o plán pro vaše dobro a štěstí. Ve stejném okamžiku, ve kterém jste tvořeni, vám Otec svěřuje poslání a žádá, aby jste ho přijali a naplnili pomocí prostředků, jež vám dává On sám. Rozhodnutí je na vás a je vždy svobodné. Když se rozhodnete žít podle Božích zákonů a plnit jeho vůli, vás Otec svěřuje Synu a ve jménu Syna vám dává Ducha Svatého. Jestli jste věrni a stále obnovujete vaše “ano” Bohu, ať už v malých, či velkých věcech, tak se vaše existence ubírá správným směrem a je vedena Duchem Svatým. Je to On, jež vás přivádí k Ježíši. Dává vám ho lépe poznávat, připomíná vám jeho učení a dává vám milost poznání a sílu k naplnění toho, co je hodné mého Syna. Ježíš vás přijímá v Duchu Svatém, očišťuje vás od každého hříchu a daruje vás Otci. Takto se váš život stává zázrakem Trojjediného Boha, životem, který se obnovuje s každým nadechnutím, z každým tepem vašeho srdce.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Budu hlasem chudých v Bohu

Ghedi 13. května – Svátek Panny Maria Fatimské

Poselství Panny Marie

Drahé děti,

dnes jste mě velmi potěšily, protože máte takovou touhu mě uctívat. Mnoho dětí na Zemi mi dnes vzdává chválu a slávu a já to vše předávám Bohu za vás.1

Ve všech svých zjeveních jsem používala prosté nástroje, malé, pokorné. Oni byli mým hlasem před lidstvem. Stejně tak, jsem byla já jejich hlasem před Bohem. Já jsem hlasem všech mých dětí před Bohem, zvlaště těch nejmenších dětí, nejchudších a nejpokornějších, těch které nežádají nic, než aby mě mohly milovat.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. května 2017

Moje drahé děti,

dnes vám chci říct, že BŮH UTĚŠUJE A UZDRAVUJE. Utěšuje vás ve vašich trápeních a zná každou vaši bolest. Ví, jak jste utvořeni, zná vás mnohem více, než můžete znát sami sebe. Svojí moudrostí proniká celou pravdu vašeho bytí a vašeho života. Nic není skryté jeho očím a dívá se na vás s nesmírnou něžností.

Duch Svatý, Utěšitel působí ve vás. Jeho útěcha nespočívá v něčem emotivním, či nasládlém. Je to láska, síla a poznání, jejichž prostřednictvím můžete vyjít z každé obtížné situace a otočit stránku vašeho života.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Buďte milosrdným a spravedlivým lidem

23.4.2017 – Neděle Božího milosrdenství

Ježíšovo poselství

Drahé děti, můj lide,

pokoj vám. Přináším vám radost vzkříšení, tak jak jsem ji přinesl apoštolům. Je to táž radost, dnes jako tehdy. Radost, která přetrvá i čas, neboť v novém stvoření budete zakoušet se mnou v plnosti radost ze vzkříšení.

Dnes si připomínáte Boží Milosrdenství. Já jsem Otcovo Milosrdenství, jež se stalo tělem a sestoupilo na Zemi.

Děti, přeji si, aby každý z vás i celý tento lid byl milosrdný, aby byl zdrojem milosrdenství pro celé lidstvo. Milosrdenství se rodí ze spravedlnosti. Jakou spravedlnost mám na mysli? Ne tu, o kterou se snaží lidé a jež je často pomstou, oko za oko, zub za zub; toto není Boží spravedlnost. Spravedlnost v Boží mysli znamená žít spravedlivě, to je, podle Božích zákonů, v pravdě. Já jsem Pravda. Jestliže zůstanete sjednoceni se mnou, žijete ve spravedlnosti Pravdy; v této spravedlnosti se stáváte schopnými milosrdenství.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Brzy se vrátím do světa

Ježíšovo poselství

15. dubna 2017 – Velikonoční vigílie

Drahé děti,

přeji si strávit tento okamžik s vámi, žehnat a poděkovat vám, protože čekáte, že se moje světlo jednoho dne navrátí do tohoto světa. A ono se vrátí. Děti, vrátím se brzy a chci, abyste byli připraveni.

Svět věří, že jsem v hrobě, tento hrob se však otevře a tentokrát už navždy. Nikdo už nebude moci držet můj lid uvězněný v mnohých hrobech, zbudovaných zde na Zemi a v nízkém vesmíru.

Čekají vás velké, ale i těžké dny, nemusíte se ale lekat: čas se blíží ke konci. Neříkám, že to bude zítra, čas se ale krátí, brzy se vrátím do světa, k prospěchu celého vesmíru, tak jak tomu už jednou bylo. Tentokrát přijdu, abych shromáždil svůj lid a přivedl ho do Království bez konce, do Království, kde bude světlo svítit navždy, kde už nebude noci a život zazáří v lidech a stvořeních.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. dubna 2017

Moje drahé děti

dnes vám chci říct, že BǓH MILUJE A ODPOUŠTÍ. Miluje vás takové jací jste, tak jako otec miluje své dítě, křehké a nevděčné. Bůh vás miluje proto, co jste, ne proto co máte, ani ne proto co děláte. Cení si vašeho úsilí pro Něho i všeho, co dělíte dobře, ale miluje vás i tehdy, když nejste schopni dělat nic. Objímá vás v každé vaší slabosti a podpírá vás svojí láskou. Nemnozí z vás chápou jeho lásku, On vás však přesto stejně vždy miluje dál. V tomto životě i po něm. Je vám Otcem navěky. Hledá vás v každém vašem osamění.

Žádám od vás, abyste začali vážně věřit v Boží lásku a nechali se od Boha milovat. Proč je pro vás, děti, tak těžké nechat se milovat Bohem? Protože se bojíte mu otevřít a odevzdat mu život? Vyzývám vás, abyste svěřili svoji existenci s plnou důvěrou do jeho rukou a nechali ho vést vaše kroky. Potom uvidíte, jak váš život rozkvete a nebudete se ničeho bát, ani smrti.

Celý příspěvek


Napsat komentář

PŘIJĎ, PODĺVEJ SE, ŽIJ!

Chceme vám nabídnout možnost společně sdílet Život v jednoduchosti a každodennosti spolu s mladými a ostatními členy nadace Pevnost Neposkvrněné. Budeme prožívat chvíle práce, modlitby a sdílení ve spojení s Ježíšem Kristem, abychom Ho poznávali, milovali a byli šťastní!!!

PŘIJĎ, PODĺVEJ SE, ŽIJ!

Kontakty: +420778801160    +39 346-2339593
fortezzadellimmacolata.org
fortezza.immacolata@gmail.com


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. března 2017

Drahé děti

dnes vám chci říct, že BǓH NASLOUCHÁ A ROZUMÍ. Slyší vaše modlitby a chápe vaše potřeby. Vy se ale musíte naučit dobře se modlit.

Vysvětlím vám jak: předložte před Boha vaše problémy a potřeby, jež vás trápí a přenechte mu je; zanechte u jeho nohou svoje hříchy i hříchy ostatních. Žádejte o pomoc, nenuťte Mu však svá řešení. Bůh má svá řešení, jež jsou vždy lepší než ta vaše. V každé zkoušce žádejte především, abyste pochopili, co je třeba napravit ve vás; vždy je něco k nápravě. Poté zanechte všechno v jeho rukách, nechte jít věci svou cestou a víc se už netrapte. Takto vstoupíte do Božího pokoje a uvidíte všechno v novém světle. Duch Svatý vám vnukne nové myšlenky; nová řešení se před vámi objeví bez námahy a starostí. Buďte si jistí, že Bůh slyší modlitby toho, který věří. Když žádáte Boha s důvěrou o pomoc, začne Vám pomáhat hned ve chvíli, kdy jste se na Něho obrátili.

Věřte tomu, co vám říkám a vaše modlitby vystoupí do nebe a otevřou Srdce mého Syna. On bude žádat od Otce, co je pro vás dobré a Otec vám to dá v moci Ducha Svatého.

Modlím se za vás a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva

15.2.2017

Drazí bratři a sestry. Nečekaně a prostě mě požádala Panna Maria, abych se stala nástrojem jejího plánu pro tuto dobu. Vysvětlila mi, že jejím záměrem je pomoci svým dětem, zvláště těm, kteří se cítí být nejmenšími, procházet touto dobou. Z tohoto důvodu,jako Matka lidstva, se přeje obrátit s několika prostými promluvami, 13. každého měsíce, ke všem lidem. Přeje si, aby byla tato krátká poselství čtena a rozšiřována pro dobro mnohých duší. Společně s vámi, kteří máte rádi Pannu Marii a přejete si žít sjednoceni s jejím Neposkvrněným Srdcem, se dávám k dispozici Matce lidstva. Ať její mateřská láska zasáhne každého člověka dobré vůle.

Stefania Caterina

Poselství Panny Marie Stefanii Caterině z 13. února 2017

Moje drahé děti, přeji si vydat se s vámi na cestu, abych vás vedla v těchto těžkých časech. Přicházím mezi vás jako Matka lidstva a chci vás povzbudit. Budu vám přinášet Boží tajemství v prostých slovech, abych vám pomohla pochopit, co činí Bůh ve stvoření, v každém z vás a kolem vás.

První věc, kterou vám chci říct je to, že BǓH EXISTUJE. Je skutečný a můžete ho pocítit uvnitř, pokud ho budete hledat. Existuje pro všechny, zvláště pak ale pro ty, jež ho hledají. Vybízím vás, aby jste ho hledali s prostotou a mohli ho tak zakusit živého ve vás a kolem vás. On vás povede. Vezme vás za ruku a povede vás, jestli mu to dovolíte. I já jsem živá mezi vámi; nejsem nějaká socha, ale živá osoba, která k vám chce mluvit a pomoci vám nalézt Boha.

Začněte o tom přemýšlet a brát vážně, že Bůh existuje. Je živý a bez ustání pracuje pro každého z vás, a pokud ho s vírou hledáte, je přítomný ve všech okolnostech vašeho života. Odpovídá. Popřemýšlejte o tom a potom budeme pokračovat.

Modlím se za vás a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.


Napsat komentář

Poznámka k setkáním

Mnohokrát se nám potvrdila zkušenost s osobní účastí na setkáních v Medjugorje nebo v Ghedi. Je velký rozdíl číst různá poselství a jiné příspěvky na web stránkách, nebo se osobně účastnit společných setkání a zakoušet společenství nového lidu. Tuto zkušenost potvrdilo více lidí. Proto bychom chtěli vyzvat ty, kteří mají zájem o tuto cestu a zatím se nerozhodli na setkáních se účastnit, aby tuto možnost zvážili, určitě by to přispělo k lepšímu pochopení cesty a k osobní účasti i uskutečňování všeho o čem je v těchto materiálech řeč.

V případě zájmu se neváhejte obrátit na adresu kraljice-mira@centrum.cz

 

 


Napsat komentář

Mějte účast na mé oběti a já budu mít účast na vaší

Poselství Panny Marie – Slavnost Zjevení Páně

Drahé děti,

dnes chci být s vámi, protože začíná pro Boží lid velmi intenzivní čas. Včera vám byly řečeny důležité věci a já je nebudu opakovat. Spíše vám chci říct, že vás mám ráda a jsem vám nablízku.

Ježíš se chce ukázat jako jediný Spasitel lidstva. To udělal už když se vtělil, ale nebyl vyslyšen. Bůh však svoje dílo nenechá nedokončené, proto se Ježíš vrátí a ukáže se, tentokrát ve slávě. Hřích ani smrt proti němu nic nezmůžou.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Budete zářit jako Kristovy hvězdy

Poselství sv. archanděla Michaela

Drahí bratia a sestry, ľud vesmíru,

oznamujem vám veľké zjavenie Božieho ľudu celému vesmíru. Touto dnešnou slávnosťou začína veľké zjavenie Božích detí a aj veľké zjavenie satanových detí. Celé dejiny ľudstva k tomuto viedli. Teraz je čas, aby sa zavŕšilo všetko, čo je napísané v Božej mysli, vo vašich srdciach a v srdciach všetkých generácií, ktoré vás predišli.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Putujte ke svobodě

1.1.2017 – Slavnost Panny Marie, Matky Boží

Ježíšovo poselství

Děti,

chci vám na počátku nového roku požehnat. Žehnám každému z vás i celému tomuto lidu, Nadaci, vašim domům. Žehnám každou vaší iniciativu, vše, co chcete uskutečnit se mnou a pro mě.

Jsem šťastný, že jste stále více sjednoceni ve mně a přejete si jít mojí cestou. Přeji si, aby se požehnání z dnešního liturgického čtení1 stalo požehnáním, kterým bude tento lid vždy požehnán a s nímž budete žehnat ostatním. Jsou v něm obsaženy celé dějiny spásy a zkušenost sv. Františka. Má moc vložit na vás mé jméno, aby, jak si přeji, v tomto roce v tomto lidu zazářilo.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Jste členové a strážci Božího lidu

4. ledna 2017

Slavnost Svaté Rodiny

Poselství sv. Josefa

Drahé děti,

dovolte mi, abych vás tak nazval. Opravdu jimi jste. Přeji si vám požehnat, dnes, když si připomínáte sv. rodinu. Nebyl jsem jen strážcem sv. rodiny v Nazaretě, ale jsem i strážcem nového lidu. V tomto lidu pokračuji v poslání, které mi dal Bůh, když mi svěřil Marii a Ježíše: opatruji každého bratra, každou sestru, tak jak jsem opatroval Marii a Ježíše.

Dnes vám chci říct, abyste se považovali za část nezměrné Boží rodiny. Pokrevní rodinu předchází rodina duchovní, tj. rodina Boží, Boží lid, ke kterému patříte. Z vaší příslušnosti k Boží rodině se rodí vaše poslání, k němuž náleží vytvářet i pokrevní rodinu, i to je poslání.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Dám vám svého malého Ježíše

Narození Páně – poselství Panny Marie

25.12.2016

Dám vám svého malého Ježíše

Drahé děti,

dnes vám mohu říci, že nastal nový den pro vás i pro celý Boží lid v celém vesmíru. Není tomu pouze proto, že v nízkém vesmíru pokračuje, navzdory mnohým obtížím, evangelizace a dnes mého Syna znají kromě Země a Alfa Centauri i jiné národy nízkého vesmíru. Z toho mám velkou radost. Dnešek je ale novým dnem, protože pro vás pro všechny začíná nová cesta. To neznamená, že musíte dělat výjimečné věci, jiné než doposavad; znamená to, že ve vás bude nový duch, Bůh si totiž přeje hluboce obnovit svůj lid.

Celý příspěvek