Vstříc Novému Stvoření


Napsat komentář

Církev Ježíše Krista celého vesmíru

Tomislav Vlašič a Stefania Caterina

Drazí bratři a drahé sestry, tímto dokumentem veřejně vyhlašujeme existenci a poslání „Církve Ježíše Krista celého vesmíru„.

Během těchto let jsme vás prostřednictvím knih a promluv seznámili s tím co nám zjevil Bůh a jeho nástroje. Jedná se o velký Boží plán spásy pro celý vesmír. Na této internetové stránce1 naleznete vše potřebné k pochopení toho, o čem mluvíme. Zde se omezíme jen na shrnutí některých zásadních bodů, které jsou základem cesty a poslání Církve Ježíše Krista celého vesmíru.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Společenství žijících

1. listopadu 2019, Slavnost všech svatých

Poselství Panny Marie

„Drahé děti,

především vám děkuji za vaši cestu a za odpovědnost, kterou jste přijali v Církvi mého Syna. Dnes k vám přicházím jako Matka žijících. Jsem Královna a Matka lidstva, svatých ale také zesnulých, kteří jsou v Očistci – proto jsem Matka žijících.

Je třeba, abyste dobře rozlišovali mezi živými a žijícími: dnes mnohé děti, přestože jsou živé, se ve skutečnosti zdají být mrtvé.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Tři velké portály Církve Ježíše Krista celého vesmíru na Zemi

Úvod

Mluvili jsme k vám o Církvi Ježíše Krista v celém vesmíru jako o posledním nástroji spásy pro toto lidstvo. V této Církvi se vyjadřuje na Zemi trojiční moc. Bude tomu tak zvláště prostřednictvím třech, od Boha vybraných míst:

1) Jeruzalém, Bazilika Svatého hrobu

2) Řím, Bazilika svatého Petra

3) Medjugorje, dům–svatyně Tváře Panny Marie, který náleží Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Celý příspěvek


Napsat komentář

Rady pro tuto dobu

29. září 2019, Slavnost sedmi velkých archandělů

Poselství sv. Michaela archanděla

Zdravím vás, drazí bratři a sestry,

přišel jsem dnes mezi vás, abych vám sdělil přání Nejvyššího Pána pro tento lid a pro celé lidstvo. Jedná se o tři body, které jsou důležité pro zbývající měsíce tohoto roku a pro rok, který přijde. Jak víte, pro vás nový rok začíná slavností Krista Krále, v níž se vše rekapituluje a z níž vše znovu vychází.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Na Zemi začíná nové stvoření

Drazí bratři, drahé sestry

přinášíme vám Ježíšovo poselství z 3. srpna, z vigílie zasvěcení Země Bohu Otci. Připojujeme také poselství Boha Otce ze dne zasvěcení. Naleznete v nich mnohé pasáže, které se týkají všech Božích dětí a které odpoví na jejich otázky. Modlete se a uvažujte o tom. Následně budeme uvažovat a pokračovat v cestě společně, tak abychom uskutečňovali plně zaslíbení, která nám Ježíš oznámil.

Doprovázíme vás v modlitbě a žehnáme vám.

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Ježíšovo poselství

3. srpna 2019

Drahé děti,

po velké námaze a uprostřed zkoušek jste došli do zásadního bodu na vaší cestě: dospěli jste k zasvěcení celé Země Otci, což učiníte zítra.

Říkám vám, že toto zasvěcení není nějakou běžnou pobožností, vykonanou v modlitební skupině, nebo za podobných okolností. Je to slavností akt, který konáte vy na Zemi ve jménu celé Církve Ježíše Krista ve vesmíru a který je zároveň vykonán, vašim prostřednictvím, v celé Církvi přítomné ve vesmíru. Bude zasvěcena planeta Země, na které se odehrají poslední události.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Jsem zde, jsem váš Otec

Poselství Boha Otce

4. srpna 2019

Drahé děti,

je pro mě radostí být zde s vámi a říci vám, že vás miluji. Dnes, ve vás, mezi vámi a skrze vás se završují má zaslíbení. Zaslíbení vašim otcům o novém vykoupeném lidstvu; zaslíbení proroků. Konečně bude vyslyšen hlas naděje mnoha svatých, kteří prošli mezi vámi. Jsou osušeny slzy spravedlivých, kteří v průběhu dějin doufali, že uvidí to, co vy dnes vidíte1. Naplňují se zaslíbení, protože na Zemi je nyní lid, jenž mi náleží. Konečně je zde Církev celého vesmíru, kterou ustanovil můj Syn: živá, pulzující, svatá, celistvá, hledající pouze moji vůli.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Jsem Matka Církve

Poselství Panny Marie, 24. června 2019, Narození sv. Jana Křtitele a vigílie výročí zjevení Panny Marie v Medjugorje

Drahé děti,

s velkou radostí vám oznamuji, že dnes se završuje velmi důležitá část mého plánu, který jsem chtěla přinést v Medjugorje. Plán, který se plně začleňuje do programu přivedení celého vesmíru ke Kristu.

Proto mě Pán poslal do Medjugorje, abych vytvořila nový lid, jež bude skrze mé Srdce sjednocený v celém vesmíru. Prostřednictvím farnosti a oficiální Církve na Zemi jsem chtěla zformovat obnovenou a mocnou Církev, sjednocenou s lidem, který je už přítomný ve vesmíru. Jak víte, nestalo se tak.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Čas blahoslavenství

Drazí bratři a sestry,

nabízíme vám poselství Ducha Svatého, které jsme dostali o Letnicích. Toto poselství nás velmi dobře připravuje na slavnost Nejsvětější Trojice a zavazuje nás žít náš život ve společenství se Třemi Božskými Osobami, bez lidské a intelektuální námahy. Trojjediný Bůh se ukáže v nás a našim prostřednictvím, jestli budeme uskutečňovat, to co nám ukazuje. Toto všechno nás nutí vyjít ze sebe vstříc opravdovému evangelizačnímu poslání.

Děkujeme vám za věrnost a žehnáme vám.

Tomislav Vlašić e Stefania Caterina

Poselství Ducha Svatého, Čas blahoslavenství

Drahé děti,

žehnám vám s mocí této vigílie. Přicházím vám oznámit nový čas pro můj lid v celém vesmíru. Čas, v němž si přeji, aby všechny dary, které jsem vylil na můj lid, ve všech dobách a na všech místech rozkvetly, triumfovaly a ukázaly Boží moc mezi vámi a skrze vás.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Síla víry

Ježíšovo poselství z 18. května 2019

Drahé děti,

mé srdce se raduje když vás tady vidím. Jsem spokojený s cestou, kterou jste ušli, s rozhodnutími, která jste učinili a s cestou, kterou se mnou chcete ještě projít.

Řekl jsem vám, že je ve vás velká moc, moc trojičního víru1. Je to moc, která vás stvořila a která vás udržuje při životě. Také jsem vám řekl, abyste tuto moc používali. Jak ji používat? Jak ji uvést do pohybu? Vírou. Pouze vírou můžete v sobě aktivovat moc trojičního víru. Víra není teorie, ale síla křesťanů, nezměrná síla. Svět jí nechápe, ale vy jste povoláni ji pochopit.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Moc trojičního víru

20. duben 2019 – Velikonoční vigílie

Ježíšovo poselství

Drahé děti,

žehnám vám mocí svého vzkříšení, které není pohádkou pro děti, ani pěkným obrazem, ale nespornou skutečností vibrující v celém vesmíru. Mým vzkříšením jsem nejen završil dílo vykoupení, ale naplnil jsem trojiční vír mocí, jež ho činí nepřemožitelným. Mé vzkříšení je jasným vítězstvím nad smrtí, jež vládne v satanském víru. Smrt nezmůže nic proti moci mého vzkříšení.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Knižní vydání poselství Matky lidstva

Vážení čtenáři,

vyšla brožurka obsahující všechna poselství Matky lidstva, která byla uveřejňována na těchto stránkách v letech 2017 a 2018. Jsou doplněna předmluvou o. Tomislava Vlašiće a dalšími čtyřmi poselstvími. Nabízí se tak možnost číst tato slova jako celek a novým způsobem vnímat jejich obsah.

Případné objednávky zasílejte na adresu vstric.novemu.stvoreni@gmail.com

Vše dobré přeje

správce české verze stránek

 

 


Napsat komentář

Rodím vás, protože jsem vaše Matka

Drahé děti,

přeji vám šťastný Nový Rok, rok plný Boha a jeho pokoje. Děti rok, který začíná, je jako velký, nový, bílý list, na který bude Bůh psát ještě jednou vaši historii a historii lidstva na této Zemi. Přeji si, aby v tomto roce moje děti vstupovaly stále více do hloubky křesťanské cesty.

Jsem vaše Matka a neustále vás utvářím a mám ještě tolik dětí, které chci zrodit. Toto je můj úkol: nést ve svém srdci mnoho dětí, abych je zplodila pro Boha. Takto jsem to vždy dělala a budu to dělat i nadále až do konce časů.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Požehnané Vánoce a Nový rok 2019

Drazí bratři a sestry,

končí tento rok, pro nás bohatý tím co přinesl, milostmi a zkušenostmi. Čeká nás rok nový, ve kterém budeme také vedeni k novosti této doby.

Bůh od nás očekává vnitřní obrácení, které promění naše životy a tato změna bude zjevná pro svět. Takto, skrze nás, bude moci Bůh působit na lidi a události, jak to potvrzuje Ježíš v poselství z 8. prosince tohoto roku. Toto poselství přikládáme.

Přejeme vám Požehnané Vánoce, naplněné milostí, která vás rozvine, pozvedne a uschopní vás plně se účastnit na tom, co Bůh ve své dobrotě učiní.

Ghedi, 8. prosince 2018

Ježíšovo poselství

Vaše “ano” musí být “ano”

Drahé děti,

zdravím vás a žehnám vám. Dnes vám chci říct, že vaše příprava skončila. Neznamená to, že už vám nebude nic řečeno, vždy dostanete, co potřebujete. Říkám, že nyní je nutné, abyste vnitřně žili všechno, co jste přijali, abyste to mohli předat druhým. Čekám od tohoto lidu plody, protože tento vinohrad byl mnoho obděláván a nyní čekám na plody. Plody jsou vždy životem ve vás. Předávat život, je jedinou evangelizací, kterou si přeji.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. prosince 2018

Drahé děti,

tímto poselstvím uzavírám své promluvy k vám. Po tolika slovech, se kterými jsem se na vás obracela, je čas, abyste šli dál po vlastních nohách. Mluvila jsem k vám vždy a mnoha způsoby tak, abych vám připomněla, že Bůh je středem vašeho života i celých dějin. Prostřednictvím mnoha zjevení na různých místech na Zemi, jsem vám ukazovala svoji tvář a podávala vám ruku. Teď ustupuji a vracím se do Nejsvětější Trojice, v níž žiji a odkud jsem přišla, abych se přimlouvala jako Matka za všechny své děti.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Slávnostný príchod Ježiša Krista a vstup ľudu do nového stvorenia

Úvod

Zjavenia Panny Márie v Medžugorí sú známe po celom svete a zasiahli veľmi veľa ľudí. Dňa 24. júna 1981 sa Božia Matka predstavila svetu ako Kráľovná pokoja a odvtedy sa zjavuje každý deň. Svedčia o tom šiesti vizionári, ktorí medzi iným potvrdzujú, že toto sú posledné mariánske zjavenia na Zemi.

Vychádzajúc z týchto faktov môžeme uzavrieť, že Panna Mária je prítomná medzi nami a ponúka nám mimoriadne milosti pre tento čas v súvislosti s tým, kde sa nachádza ľudstvo. Je teda rozumné a náležité uvažovať nad touto skutočnosťou, dávať si otázky a predovšetkým odpovedať na výzvu Kráľovnej pokoja.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. listopadu 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT V BOHU NEZNÁ SMRT. Jste zvyklí považovat smrt za konec každé zkušenosti, za nepřekročitelnou hranici, za níž se vše rozplyne: bolest, radost, city atd. Pro některé je smrt vysvobozením, pro jiné trestem. Někteří věří v nadpozemský život, jiní nevěří v nic, dokonce i někteří křesťané. Kolik zmatků a kolik strachu je ohledně smrti!

Co je to tedy smrt? Konec vaší zkušenosti v těle a počátek života v duchu. Váš život pokračuje v jiném rozměru, ve kterém už hmota není překážkou.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Připravte mi místo ve svém srdci

Ježíšovo poselství

Drahé děti,

po těchto společně prožitých dnech si přeji vám požehnat a obnovit ve vás pečeť Nejsvětější Trojice, jež jste dostali a kterou já, jako Nejvyšší Kněz, můžu otevřít v každém z vás.

Bylo vám řečeno, abyste připravili místo ve svých domech, já po vás ale žádám ještě něco víc: připravte mi místo ve svých srdcích. Mé Srdce si přeje tlouci ve vašem srdci. To je smysl Eucharistie: vcházím k vám a stávám se ve vás tělem a krví; mé Srdce bije ve vašem srdci tak jako vaše bije v mém. Nezapomínám na nikoho z vás: znám vaše radosti i vaše slzy. Nic přede mnou nezůstane skryto.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. října 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT KVETE V PLNÉ IDENTITĚ ČLOVĚKA. Z plnosti identity se odvozuje autonomie, lidský a duchovní vývoj, štěstí.

Co se rozumí touto identitou? Je to podstata vašeho bytí, toho co jste. V identitě se vyjadřuje vaše originalita, tj. souhrn myšlenek, citů a zkušeností, jež z vás dělá jedinečnou a neopakovatelnou bytost. Nejen zde na Zemi, ale v celém vesmíru.

Identita zahrnuje bytí a jednání, dva aspekty, jež jsou mezi sebou nedílně spojeny. Když člověk dosáhne své plné identity, je bytí a konání ve vzájemné rovnováze a společně vyjadřují to, čím člověk skutečně je.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Tento lid musí zjevit Boží moc

Poselství svatého Archanděla Michaela z 29. září 2018

„Drazí bratři a drahé sestry,

děkuji vám především za cestu, kterou jsme prošli společně v těchto letech. My Archandělé jsme byli pro vás milostí, tak jak jste byli milostí vy pro nás. V Božím lidu nejsou rozdíly. Jsou v něm různé služby, různé struktury – já jsem čistý duch, vy jste tvořeni i tělem – ale v Božích očích neexistují hierarchie ani upřednostňování. V těchto letech jsme byli my a vy jedno před Bohem a za to vám děkuji.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. září 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že VÁŠ ŽIVOT JE FORMOVÁN VAŠÍM MYŠLENÍM. Den za dnem, rok za rokem, myšlení nasměrovává vaši existenci, neboť myšlením chápete smysl života, zkušenosti a city. Nemám na mysli mnohé myšlenky, které přicházejí a zase odcházejí, ale mysl s velkým M, tu jež se rodí v hloubi vašeho ducha. Toto myšlení určuje váš základní postoj, s nímž se stavíte před Boha, před sebe samé i před ostatní lidi. S tohoto postoje vychází směr vašeho bytí.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. srpna 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že k POZEMSKÉMU ŽIVOTU PATŘÍ I ZKOUŠKY. Ať už malé či velké, zkoušky tvoří nevyhnutelně část vaší existenční pouti. Některé jsou dány prostředím, ve kterém žijete a rozhodnutími těch, jež vás obklopují. Jiné jsou dány rozhodnutími kolektivní mysli a hříchy lidstva, které utváří ducha světa, jenž na vás má dramatický vliv. A nakonec jsou to vaše osobní rozhodnutí, váš způsob myšlení a vaše hříchy. Ráda bych vám to vysvětlila.

Především, zkoušky nepřichází od Boha, který si pro své děti přeje jen štěstí. Bůh zkoušky dovoluje, abyste čelili výzvám života a upevnili se v boji mezi zlem a dobrem, volili to, co je správné podle zákonů života a odmítali co se jim protiví. Zkoušky tříbí vaši schopnost rozlišovat a pomáhají vám lépe chápat skutečnost i sebe samé, svá omezení i silné stránky, své reakce, učiněné chyby a sílu své vůle. Bez zkoušek byste zůstali dětinští. To je důvod, proč je Bůh dovoluje.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Pečeť Nejsvětější Trojice

Drazí bratři a sestry,

čím je Církev Ježíše Krista celého vesmíru? Na tuto otázku odpovídá Duch Svatý v poselství, které vám dnes přinášíme a z něhož vybíráme klíčové body.

Tato Církev je „jedna, nedělitelná v celém vesmíru“. Boží děti nemohou být rozděleny, neboť jejich Bůh, byť ve třech Osobách je sjednocen ze své podstaty. Je Bohem Trojjediným. A tak jsou i Boží děti mezi sebou jednotné v Duchu Svatém, skrze Ježíše Krista, aby byly vyzdviženy k Otci.

Církev, o které k vám mluvíme, je tatáž, kterou založil Ježíš Kristus a která zůstala věrná v průběhu dějin a jež je předurčena k mystickému sjednocení s Kristem, aby se nakonec stala platným nástrojem, schopným přivést ke Kristu celé stvoření. Ona připravuje a očekává druhý slavný příchod svého Pána, aby s ním mohla vstoupit do nového stvoření zaslíbeného Bohem1.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. července 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT JE VZPOMÍNÁNÍ NA BOHA A HLEDÁNÍ PRAVDY. Už od okamžiku početí, kdy váš duch vidí Boha tváří v tvář, jak jsem vám vysvětlila, se vzpomínka na Boha otiskuje do vašeho ducha a provází vás po celý život v různých podobách a s různou intenzitou.

Jestli jste v okamžiku početí přijali Boha i poslání, jež vám bylo svěřeno, vzpomínka je ve vás přítomna od nejútlejšího věku a stává se časem stále živější; nemůže ho zatemnit ani vliv prostředí. Takto se z pouhé vzpomínky stává vnímání Boží přítomnosti, která vás vede k víře1, jejímž prostřednictvím se proměňujete a jste připraveni plnit vaše poslání.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Lide můj, pas mé ovce!

Drazí bratři a sestry, Pán s vámi!

Jak jsme vám již psali, v této době, která se otevírá před námi, vás budeme provázet a budeme se za vás modlit. Předáme vám vše, co nám Pán zjeví. Za tím účelem vám předkládáme Ježíšovo poselství z 18. května minulého roku, které jsme dostali skrze Stefanii na začátku našeho semináře v příležitosti slavnosti letnic. Po tomto poselství budou následovat další dvě: od Ducha Svatého a od Boha Otce, respektive z 19. a z 20. května, která byla dána na témže semináři.

Skrze tato tří poselství Nejsvětější Trojice vyjádřila a vyjasnila obsah toho, co má Církev Ježíše Krista celého vesmíru žít a předávat prostřednictvím evangelizace.

V obětování se Nejsvětější Trojici za vás, vás zdravíme a žehnáme vám.

Ježišovo posolstvo

Ľud môj, pas moje baránky!

Drahé deti,

všetkých vás jedného po druhom objímam a žehnám. Dorazili ste k vigílii veľkej udalosti, očakávanej mojou Najsvätejšou Matkou a všetkými svätými – zjavenie Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo sa zjavuje prostredníctvom Božieho ľudu, to znamená Božou Cirkvou. Počas týchto rokov ste pochopili, že ste kňazský, kráľovský a prorocký ľud. Teraz sa má toto všetko zjaviť.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Boží království je mezi vámi

Drazí bratři a sestry,

stále neustávají zmatky kolem našich stránek, jenž jsou opakovaně cílem útoků. To nám připomíná stále větší odpovědnost žít a rozšiřovat univerzální poselství spásy, které nám bylo svěřeno a které jste poznali v uplynulých letech.

Co se týče nás, snažíme se stále víc předávat, to, co jsme dostali. Proto vám nabízíme poselství Panny Marie z 13. května letošního roku, které rozvíjí povahu a způsoby evangelizace Země a zjevení Božího království v tomto čase.

Protože věříme, že naše stránky budou nadále čelit různým tlakům, kvůli obsahu, jež přináší a který je zjevně pro někoho nepříjemný, vás žádáme, abyste nám pomohli, jak nejlépe umíte, svědčit a předávat dalším, co jsme vám sdělili a nadále budeme sdělovat. Jsme si jisti, že se můžeme spolehnout na vaši spolupráci a předem vám děkujeme.

Jak můžete pozorovat, zmatek na Zemi sílí každým dnem. Proto je nezbytné pro každého z nás být zakořeněni stále více v životě Nejsvětější Trojice. To nás uschopní nebýt zmítáni událostmi světa a poznávat potřebné kroky, které je třeba učinit, jako jednotlivci i jako lidstvo.

Stále spojeni v modlitbě a oběti života Bohu vás zdravíme a žehnáme s přáním všeho dobrého.

Tomislav Vlašić e Stefania Caterina

31. května 2018

Celý příspěvek


Napsat komentář

Poselství Matky lidstva Stefanii Caterině z 13. června 2018

Drahé děti,

dnes vám chci říci, že ŽIVOT SE VTĚLUJE V ČASE A PROSTORU. Váš život není něco abstraktního, výslednice náhodných okolností. On vyvěrá z lásky a mysli Trojjediného Boha. Život každého člověka je jako nádherný strom: kořeny má ve věčnosti, kvete a přináší plody v čase, aby byl znovu přesazen do věčnosti, kde bude přebývat navěky. Váš Stvořitel, jako moudrý zahradník, ví kam umístit každý strom, ale i strom musí udělat to, co mu náleží. Vysvětlím vám proč.

Celý příspěvek


Napsat komentář

Úvahy

5.5.2018 Buďte mým prorockým a královským lidem 

28.4.2018 Nové kněžství – jeho služba v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru 

21.4.2018 Nové kněžství

14.4.2018 Spasený a celistvý člověk

24.3.2018 Být svobodní v Kristu

Celý příspěvek