Shromažďujte si poklady v nebi (L 12,33)

Drazí čtenáři,

ještě jednou nás Duch Svatý povzbuzuje, abychom se zcela odevzdali Božímu působení, abychom prožívali krásný život i ve zkouškách. Mluví k nám o daru Eucharistie a Boží prozřetelnosti s důrazem na nezměrnou lásku, kterou Bůh chová k nám, lidem na Zemi, tak křehkým před působením zla, které zde působí.

Přeji si, aby vám tato slova pomáhala stále více si uvědomovat dary, které jste dostali a zodpovědnost odpovědět s láskou na tolik lásky, kterou nám projevil Otec. S nadějí, že budeme stále pevnější ve víře, naději a lásce, vás zdravím a žehnám v Kristu.

Poselství Ducha Svatého z 30. července 2012

Zdravím vás drahé děti a děkuji vám za každý krok, který učiníte směrem k Bohu. Zkoumám každou věc ve vás, vidím vaše přání i vaši únavu, proto vás povzbuzuji na další cestě, přes těžké časy, ve kterých žijete.

Dlouho jsem k vám mluvil o vašem životě, odkud pochází a co v sobě nese. Život každého z vás je Božím zázrakem a vesmír je naplněn úžasem nad každým počínajícím životem. Celé stvoření se raduje, když se narodí Boží dítě. A přesto, pro většinu z vás, je život namáhavý, plný zkoušek a bolestí. Proč tomu tak je? Je možné, aby byl život naopak radostí, opravdovým uspokojením a štěstím? Rád bych vám pomohl na tyto otázky odpovědět.

Především si musíte uvědomit, že život na Zemi je objektivně obtížnější než jinde, protože zde se lidstvo vzdálilo od pravého Boha následkem prvotního hříchu spáchaného vašimi předky, ale nejen tím: vaše lidstvo stále odmítá mnohá Boží pozvání k obrácení a otáčí se k nim zády. Samotný Ježíš Kristus, Boží Syn přišel na Zemi jako Spasitel a většinou z vás nebyl přijat a mnohými je nepoznám. Svatí a proroci, které Bůh opakovaně poslal, aby vyzývali ke svatosti života, byli pronásledováni, nepochopeni, sklízeli posměch a byli i zabíjeni. K tomu všemu se silně přidává Satanova přítomnost, který si zvolil lidstvo na Zemi za oblíbený příbytek, kvůli jeho vrozené nevěře a vzpurnosti, připravenosti prodat se za trochu peněz a moci.

Boží děti na Zemi, které si přejí žít ve věrnosti svému Pánu, mnoho trpí. Následují kroky svého Spasitele, Ježíše Krista, který se setkal s nepřátelstvím a nenávistí. Proto Bůh Otec něžně miluje své děti na Zemi a vychází jim vstříc se zvláštními milostmi, aby je uschopnil zachovat své jméno uprostřed tohoto zvráceného pokolení.

Především vám Otec dal a stále dává svého Syna Ježíše. To je největší milost. Ježíš je přítomný mezi vámi zvláštním způsobem, v Eucharistii a bez přestání obnovuje svoji oběť na oltářích Země. To je mimořádný dar vašemu lidstvu, který vám umožňuje překonávat vzdálenost oddělující vás od Boha, která by pro vás, kteří věříte, byla nesnesitelná. Každý z vás má potřebu cítit Boží blízkost v sobě, každý s ním potřebuje mít živý kontakt. Boží blízkost byla znemožněna prvotním hříchem, který způsobil velké rozdělení mezi vaším lidstvem a Bohem. Podle původního Božího plánu by se naopak člověk těšil z živé přítomnosti Stvořitele, podobně je tomu s dušemi v ráji, které vnímají Boží přítomnost a těší se z ní. V Bibli se píše, že Adam a Eva v zahradě Edenu „…slyšeli hlas Hospodina procházejícího zahradou…1“ . To není pouhý symbolický obraz, ale vyjadřuje skutečnost, která měla být a která se ztratila z důvodu vzpoury části lidstva.

Věrná lidstva, která nespáchala prvotní hřích, nepřestala vnímat Boží přítomnost a je pro ně obvyklé žít ve vztahu s Ježíšem Kristem. Poté, co Ježíš uskutečnil své poslání na Zemi, po své smrti a vzkříšení, pravidelně navštěvuje věrné planety, kde je přijímán, milován a uctíván. Tímto způsobem věrná lidstva vstupují do živého vztahu s Bohem, prostřednictvím Ježíše Krista, a díky této blízkosti s Bohem činí nesmírné pokroky ve všech rovinách svého života.

U vás tomu tak není. Ježíš přišel na Zemi jedenkrát a vrátí se ve slávě na konci časů: tvrdost vašeho srdce mu brání. Proto je pro vás zásadní Ježíšova přítomnost v Eucharistii. Bez Eucharistie by bylo vaše lidstvo beznadějně odděleno od Boha a vy byste nemohli nijak vnímat jeho přítomnost. Eucharistie překonává vzdálenost mezi vámi a Bohem, ale také mezi vámi a vašimi bratry rozptýlenými ve vesmíru, zvláště těmi, kteří zůstali věrní Bohu. Ti uznávají a uctívají Eucharistii a jsou s vámi ve společenství kdykoliv je důstojně slavena eucharistická Oběť. Proto má podstatný význam vaše živá účast na Kristově Oběti, prostřednictvím oběti vašeho života Jemu, skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie.

Abyste byli sjednoceni s Kristovou Obětí, nestačí se jen účastnit Mše jen jako na obřadu, na kterém je třeba se účastnit pro splnění náboženského předpisu. Jestliže chybí oběť vašeho života Bohu a upřímné přijímání jeho zákonů, jestli nejste rozhodnutí zcela náležet Bohu, prostřednictvím Ježíše Krista a jestliže chybí vaše připravenost zemřít a vstát z mrtvých spolu s Kristem, vám říkám, že vaše obřady jsou k ničemu; navíc jsou urážkou Boha. Obracím se na vás věřící, kteří se účastníte nepozorně, ale i na vás služební kněží, kteří často slavíte Mše, které nejsou hodny toho jména. Kajte se a napravte svou chybu

Naopak, jestli se odevzdáte zcela Bohu, rozhodnete se plnit jeho vůli, navzdory všemu a všem, stává se vaše účast aktivní a vaše bytí se plně sjednocuje s Ježíšem, prostřednictvím Eucharistie, kterou přijímáte. Takto se stává účinným mé působení ve vás, protože působím v plné jednotě a souladu se Synem a oba působíme podle Otcovy vůle. Takto se krok za krokem proměňujete až se stanete živou Eucharistií. Bůh je ten, který vás proměňuje, to nemůžete udělat sami, protože On si přeje abyste se vy stali živou svátostí, jinými slovy nástrojem spásy v Jeho rukách, působící k prospěchu celého lidstva. Toto všechno nemůže nastat bez vašeho celého a upřímného darování se Bohu.

Mějte na paměti, že Bůh si přeje z vás mít svatý chrám. To není chrám postavený lidskýma rukama, ve kterém se slaví lidské obřady. Je to svatý chrám ve vašem duchu, ve kterém Ježíš, Nejvyšší Kněz pozvedá pravou, svatou a neposkvrněnou oběť Otci, oběť vašeho života; a nemůže tak činit, pokud mu to neumožníte.

Na konci časů, kdy lidstvo a celý vesmír vstoupí do nového stvoření, bude Bůh žít uprostřed svého lidu a bude odstraněna vzdálenost mezi Bohem a člověkem. Do té doby musíte putovat ve víře, sjednoceni s Ježíšem prostřednictvím mimořádné pomoci, kterou vám Bůh dává skrze eucharistickou přítomnost svého Syna mezi vámi.

Ptám se vás tedy, jste si vědomi daru, který jste obdrželi prostřednictvím Eucharistie? Jste si toho vědomi, když se účastníte na vašich obřadech? Ptám se vás, kněží: jste si vědomi, co děláte v tom okamžiku?

Otec vám dává ještě další velmi důležitou milost: svou Prozřetelnost. Prozřetelnost není něco abstraktního, je to mocné a neustále Boží působení, plod jeho dobroty a jeho nezměrné moudrosti. Tomu je možno porozumět pouze ve víře. Když opravdu důvěřujete Bohu, on působí; proto ho musíte nechat svobodně působit, poskytnout mu ve vás prostor, nechat na něm každé rozhodnutí. To neznamená být pasivní a odevzdaní osudu, znamená to odevzdat se Někomu, kdo všechno ví a může, protože je Všemohoucí.

Není na vás vyřešit všechny věci, to je na Bohu; od vás se čeká spolupráce s Božím působením, vaší vírou a poslušností, vaší láskou k Bohu a vaší modlitbou. Jedině tehdy když si budete jisti, že Bůh může vyřešit každou situaci a nebudete pochybovat, uvidíte jak se situace vyřeší. Důvodem proč nevidíte zázraky ve vašem životě, je vaše nedůvěra v Boží všemohoucnost. A protože se neodevzdáváte Bohu, začínáte všechno řešit sami, spoléháte na lidskou moudrost, lidské prostředky a znova přicházíte k nezdarům, více než před tím.

Řekl jsem vám, že prozřetelnost není abstraktním pojmem, je kosmickým zákonem a jako takový působí v každém místě vesmíru. Ježíš řekl: „Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno 2“. V těchto slovech nechtěl Ježíš říct nějakou pěknou frázi, aby vás utěšil: vyhlásil věčný a neomylný zákon. Tento zákon vám říká, že pokud jste ochotni se zabývat Božím královstvím, Bůh se zabývá vámi. Činí tak vždy v čase a způsobem odpovídajícím jeho moudrosti a naprosté znalosti každého z vás. Lidstvo na Zemi nikdy neuvěřilo tomuto zákonu. Dokonce i křesťané pochybují o těchto slovech a raději hledají jistotu v lidských zákonech, které se vždy opírají o moc a peníze. Věrná lidstva tomuto zákonu věří a uskutečňují jej, proto také nepoužívají žádné peníze a nic jim nechybí.

Na Zemi se Boží děti nemohou vyhnout moci peněz a logice zisku a prospěch je základem každého vašeho vztahu. Bůh to dobře ví a neodsuzuje vás za užívání peněz, protože musíte žít normálním životem. Čeká od vás ale, abyste nestavěli vaši jistotu na penězích a zisku a věřili v jeho Prozřetelnost. Bůh zná vaše potřeby a je schopen vám je dokonale zajistit. Proto i když pracujete pro odměnu, která vám náleží, dávejte na první místo Boha. Co to znamená? Znamená to obětovat mu svoji práci, svoji každodenní únavu s duchem obráceným k jeho království a ne k zisku. Bůh vám potom půjde naproti se svou Prozřetelností a rozmnoží plody vašeho úsilí: bude vám žehnat a naplní vás pokojem, radostí a nadějí. Potom vám dá váš každodenní chléb a nic vám nebude chybět. Vždy vám dá to, co potřebujete a ve správné míře: ani málo, ani moc. Dá vám spravedlivě, protože je spravedlivý.

Zanechte tedy tužeb po materiálních věcech a hledejte v Bohu svoji radost! Buďte si jisti, že váš život nezávisí na tom co máte, ale na tom co pochází od Boha. To je pravá evangelní chudoba, správný postoj, který otevírá dveře působení božské Prozřetelnosti.

Ve sjednocení s Bohem a s jistotou v jeho pomoc v každé chvíli, začnete zakoušet pravý život a budete si shromažďovat poklad v nebi. Ano drazí, všechno co děláte pro Boha, každý úkon důvěry, každé odmítnutí logiky peněz a zisku se obrátí ve velké Boží poklady. Nejsou plné zlata a stříbra, ale plodů vaší svatosti. Bohu nic neunikne a vše co pro něj uděláte se vám vrátí i s úroky. Čím více přispíváte k naplnění Božích pokladen, tím více se otevírají a zaplavují vás svým bohatstvím. Bůh je poctivý.

Váš poklad v nebi je nedotknutelný, nikdo ho nemůže vzít, protože patří pouze vám. Nemusíte se ani namáhat, abyste tento poklad zvětšili. Stačí, když budete žít v prostotě a s láskou k Bohu, věrni jemu a jeho zákonům a uvidíte, jak se váš poklad rozmnoží. Když cítíte pokoji, a cítíte se jistí v Božím objetí, milovaní, jako ti, kterým bylo odpuštěno, pochopení, pozdviženi i v bolesti, potom budete s jistotou vědět, že Bůh pro vás otevřel své vrchovaté pokladnice, poznáte, že váš poklad je opravdu v nebi a že ho nikdo nemůže uloupit.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého

1 Gn 3, 8

2 Mt 6, 33

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.