Síla proroků

Drazí čtenáři,

tento měsíc poselství přivádí naši pozornost k proroctví jako k projevu Boží síly, která je životem. Všichni jsme povoláni k proroctví, to znamená k projevení Božího života. Takto se můžeme stát živými členy Božího lidu a připravit cestu těm, kteří si přejí účastnit se na plánu spásy a stát se novými stvořeními. Přeji vám, abyste se stali silnými v Pánu, jako opravdoví proroci, zdravím vás a přeji vám vše dobré.

Poselství Ducha Svatého z 24. června 2012

Zdravím vás, drazí, v den kdy si připomínáte velkého proroka a předchůdce Jana Křtitele, ve kterém mocně působila Boží síla. On byl znamením naděje pro izraelský národ, protože připravoval cestu pro Spasitele a ohlašoval jeho příchod.

Všichni jste proroci v síle křtu, jehož prostřednictvím jste pomazáni na kněze, proroky a krále. V křestním pomazání do vás Trojjediný Bůh vlil svoji sílu, aby vás vedl ve vašem pozemském poslání, na jehož konci znovu vstoupíte do lůna Otce a budete žít životem bez konce.

Co to je Boží síla? Není srovnatelná s ničím, co si pod tímto pojmem představujete vy lidé. Není to nadvláda nad druhými, ani demonstrace moci; není to domýšlivost či arogance. Nic takového. Boží moc je schopnost vyzařovat život a chránit ho, v každém stvoření, v celém vesmíru. Nikdo kromě Nejsvětější Trojice není schopen rodit a bez přestání napájet život. Tři Božské Osoby působí ve shodě, tak aby ve vás zachovali oheň života, který je přímým projevem její síly. Otec je Stvořitelem života, Syn ho obnovuje a hojí každou ránu, Duch Svatý ho posvěcuje a pozvedá k Otci a Synu. Takto se v člověku, stvořenému k Božímu obrazu a podobě, pokud vyjadřuje v plnosti moc trojičního víru, na jehož působení závisí každá forma života.

Řekl jsem vám, že jste všichni proroky, protože v každém z vás je přítomný a činný Boží život. Ale v některých působí dar proroctví s velkou intenzitou, ne proto, že by Bůh někoho upřednostňoval, ale protože každému dává určité poslání. Posláním proroka je ukázat Boží sílu, ne sílu lidskou.

Pravý prorok je ten, kdo předává Boží život a vyjadřuje ho tím co říká a tím co dělá; falešný prorok vyzařuje sobectví a přitahuje pozornost na sebe sama. Pravý prorok je průhledný, protože prostřednictvím jeho osoby je zjevné Boží působení; nevstupuje mezi Boha a lidi, ale je mostem mezi lidmi a Stvořitelem. Nechlubí se lidskou jistotou, spoléhá se pouze na Boha. Falešný prorok pokrytecky klame lidi, vystupuje, aby mohl panovat.

Falešný prorok nepřichází od Boha, ale od Lucifera, Božího nepřítele. Během dějin poslal Bůh mnohé proroky, aby vám pomohli na cestě. Lucifer odpověděl tím, že poslal svoje lživé proroky. Boží síla, působící skrze pravé proroky se vždy střetávala se silou zla působící prostřednictvím lživých proroků. Ano, děti, také zlo má svoji sílu, odvozenou ze smrti, ne z života, sílu, která ničí. Kdo v sobě má sílu zla, je porušeným stvořením, protože tato síla živí smrt. Ale lidé se nechávají obelhat démonovou vychytralostí a věří, že síla zla přináší výhody, které jsou snadněji dosažitelné, než ty, které nabízí Bůh. Proto se mnozí lidé obětují Luciferovi kvůli moci a zisku. To je ta široká cesta, o které mluvil Ježíš a která vede ke zkáze1, přestože vypadá příjemněji a snadněji k projití. Falešní proroci ukazují vždy snadnou cestu a nikoho neznepokojí. Přizpůsobí se systému moci a dají si pozor, aby se mu neprotivil, protože mu sami plně náleží.

Střezte se lživých proroků, ale rozpoznejte proroky pravé! Toto je čas pravých proroků, protože mé působení je stále zřetelnější v celém vesmíru a uvede do vše do pohybu. Intenzivně připravuji ducha Božích dětí a celé stvoření směřuji k Ježíšovu slavnému příchodu. Všichni máte povinnost připravovat nové stvoření, ale to nepředejde Ježíšův slavný příchod. Proto vám říkám, že je čas proroků, neboť přišla hodina ve které rozvíjím svůj lid. On leží ladem, omráčen mnohými slovy bez života, zmatený od učitelů a doktorů, kteří mluví jen o sobě a uzavírají Boží děti do těsných pletich vlastních spiknutí.

Posílám vám pravé proroky, protože vás miluji a protože toto je mé dílo: rozvíjet Boží děti, poučovat je v hlubině a činit je učenlivými k působení Nejsvětější Trojice. Připravím každého z vás, kdo je dobré vůle a chce se účastnit na mém díle, tak aby rozpoznal pravé proroky. Má síla se stane jejich silou. K ničemu nebudou pokusy Lucifera vzbudit falešné proroky, aby se protivili Božímu dílu. Nebudou sto oklamat ty, kteří jsou obětování Bohu prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Oklamou ty, kteří nemají víru a dají na prázdné sliby. Takto sebou falešní proroci stáhnou i ty, kteří jsou překážkou na cestě Božích dětí, budou jako magnety, které na sebe přitáhnou to co je porušené. Oklamaní i ti, kteří klamou budou necháni stranou.

Síla pravých proroků oživí Boží lid, vlije mu odvahu až se nakonec tento lid stane prorockým lidem schopným ukazovat Boží život a znát jeho vůli. Boží děti se shromáždí v malých buňkách, ne aby poslouchali prázdná kázání, ale aby dali společně k dispozici Boží dary. Nechají mezi sebou volně proudit Boží život a budou žít v opravdovém bratrském společenství V každé buňce se rozvinou specifické dary každého jednotlivce i celé buňky. Každý bude vědět, co má dělat a všichni společně pochopí co Bůh žádá. Bude to moje síla, která to způsobí, ne vaše schopnosti. Nevyprávím vám nějaký krásný sen, ale skutečnost, která se bude uskutečňovat se mezi vámi, za předpokladu, že budete mít důvěru v mé slovo a dokážete se zřeknout sebe samých i svých ambicí.

Buďte pokorní a otevření k novosti tohoto času a tato novost sama vám vyjde vstříc aniž byste se za ní museli namáhavě hnát.Vydejte se co nejrychleji na cestu k novému stvoření a přijímejte bezpodmínečně Ježíše Krista jako Božího Syna a vašeho Spasitele, sjednoťte se s ním. Jestli to uděláte, Otec mně pošle k vám ve jménu Ježíše a já budu moci svobodně působit ve vás a skrze vás.

Buďte připravení a bděte! Sjednoťte se s těmi, kteří si přejí pokročit na cestě a stát se novými stvořeními. Tvořte malé buňky, živé buňky Mystického Božího Těla!  Nezáleží na tom, zda je vás mnoho k utvoření buňky, důležité je, abyste byli živí. A živí můžete být jen tehdy, když milujete Boha, když vkládáte celé své bytí do Božích rukou a jestli milujete jedni druhé v Bohu. Potom bude vaše buňka bohatá na dary, na pravé proroky a učitele, autentické apoštoly pro tuto dobu.

Buďte horliví v modlitbě! Nežádám od vás, abyste recitovali spoustu formulí, ale abyste se neustále obraceli na Boha ve všem co děláte.  Vaše mysl se pozvedne k Bohu i v každodenní činnosti. Můžete se modlit stále, a bez námahy, pokud si jste vědomi, že je s vámi v každém okamžiku, když věříte, že vám rozumí, poslouchá vás a s láskou pozoruje, připravený pomoci vám v každé nesnázi. Pokud tomuto věříte, již se modlíte.


Buďte silní, protože Bůh vám dal svoji sílu, která je schopná překonat každou překážku. Buďte si vědomi života, který je ve vás, který je Božím darem a který zahání smrt. Mějte proto stejnou sílu jako proroci, svatí, mučedníci, sílu, kterou sloužili mnozí v průběhu staletí a zanechávali kolem sebe stopy a vůni Boží lásky.

Žehnám vám a střežím vás s velikou láskou, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

1 Viz. Mt 7,13-14

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.