Bděte, buďte připraveni! (Mt 24, 42-44)

Drazí čtenáři,

po návštěvách na naší stránce a při četbě našich knih jste si jistě všimli, že Bůh naším prostřednictvím zjevil mnoho věcí, aby rozšířil naše horizonty. Neříkám to proto, abych postavila do středu pozornosti naše osoby. My se cítíme být prostými nástroji v Božích rukou. Po celou tuto dobu jsme vám nepředstavovali navzájem izolované fenomény ani nějaká znamení, na které byste se upnuli, nebo je subjektivně interpretovali. Poskytli jsme vám KLÍČ k pochopení a jen díky němu můžeme porozumět všemu co se odehrává ve vesmíru a co se v něm stane, tímto klíčem je JEŽÍŠ KRISTUS.

Ježíš Kristus je Lev z Judova kmene 1, Otcův Posel, byl poslaný na Zemi, aby podřídil celé stvoření Bohu Otci tím, že vše podřídí zákonům čistého Ducha, aby všechna stvoření byla proměněna v nová stvoření. Proto jsme vás vyzvali, abyste se účastnili na Ježíšově díle coby kněží, proroci a králové vždy skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie.

V minulých dnech mluvila Nejsvětější Panna Maria a Ježíš o době, která nás čeká. Následně svatý archanděl Rafael prohloubil určité aspekty toho co řekli Ježíš a Maria. Nyní vám zde chceme předložit tato tři poselství. Jsme si jisti, že pro vás budou užitečná, aby každý našel správné místo v Božích plánech. Na pozici, kterou zaujmete, závisí také schopnost pochopení Božího působení v celé jeho šíři. Nemůžete pochopit, jestliže nedovolíte Ježíšovu Duchu, aby vás vedl a osvětloval.

Bůh čeká odpověď od celého lidstva, jestli chce nebo nechce přijmout Ježíše Krista, spojit se s Ním a tak mít účast na jeho působení. Rok 2012 je rokem velkých rozhodnutí pro každého z nás. Definitivně se musíme rozhodnout, na které straně chceme stát a zanechat stranou každý egoismus a snadný kompromis.

Bůh očekává odpověď především od lidstva na Zemi, které je vždy pomalé v odpovědi na Boží výzvy a to až do té míry, že by zpomalilo cestu jiných lidstev. Bůh nemůže do nekonečna čekat na naší odpověď. Je čas se rozhodnout! Ježíš to předem ohlásil v poselství z 23. září 2011, které je zveřejněno na této stránce2. Cesta lidstva na Zemi je pomalá a obtížná i když dostalo mnoho milostí, především v tomto roce.

Podle toho co nám bylo zjeveno, Země je příčinou zdržování ze dvou důvodů:

 1) velká část našeho lidstva nepřijímá milosti, které dostává a nespolupracuje s nimi

2) nepřijímá ani nástroje, které Bůh určil a nevstupuje s nimi do společenství. Naopak se chová lhostejně nebo se otevřeně staví proti nim, jak je to možné vidět v případě proroků a svatých, kteří byli vždy pronásledovaní a často zlikvidováni. Sám Boží Syn, který přišel zjevit Otce neměl lepší úděl.

Lidé na Zemi nepřijímají ani Nejsvětější Pannu Marii, která nám byla dána za Matku. Když ji přijímají, je to proto, aby jim pomohla uspokojit jejich pozemské potřeby.

Rok 2012 se chýlí ke konci. Bůh od každého z nás čeká, aby se rozhodl žít podle jeho zákonů, abychom byli připraveni na události, jež přijdou. Neznáme je do detailu, protože Bůh zjevuje své plány postupně, v té míře jak jsme schopni je pochopit. Nicméně víme, že přijdou, protože Pán musí zasáhnout v historii lidstva, aby ji vyrval z porušenosti, jež se stále víc šíří. „Bůh musí kralovat jako jediný Pán a Lucifer naproti tomu musí jít na místo, které si zaslouží. Otec zasáhne mým prostřednictvím…“ To řekl Ježíš v poselství z roku 2011, které jsme připomněli3.

Podali jsme vám svědectví o všem, co jsme dostali. Ještě jednou vás vyzýváme k jasnému a definitivnímu rozhodnutí, abyste byli připraveni na to, co nás čeká příští rok. Obětujeme se Bohu a modlíme se za vás. Žehnáme vám v Kristu.

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Poselství Panny Marie ze 4. srpna 2012

Toto poselství jsme obdrželi na vigilii narozenin Nejsvětější Panny Marie. V Medjugorje Panna Maria zjevila, že se narodila 5. srpna a opakovaně nám tento datum potvrdila jako den svých narozenin.

Panna Maria říká:

„Drahé děti, především vám děkuji, protože chcete spolu se mnou slavit den mého narození. Ve skutečnosti je to svátek každého z vás, protože já se rodím v každém z vás a každý z vás se rodí ve mně, rodí se pro Boží život. Vězte, děti, že mou jedinou, pravou a velkou radostí je darovat vás Bohu. Když se někdo rozhodne darovat se Bohu skrze mě, udělá mi radost. Dnes vás s radostí obětuji Pánu, obětuji vás jako květ před Božím trůnem.

Připravuje se velmi těžká doba pro lidstvo, ne proto, že by vás chtěl Bůh trestat, ale proto, že rozhodnutí lidí přivádí lidstvo k tvrdým, těžkým zkouškám. Nemusíte mít proto strach. Budu vždy po vašem boku a Bůh nedovolí, aby se těm kteří se obětují a chtějí mu sloužit, něco zlého stalo. Bohužel mnoho dětí, těch které jsou vzdálené od Boha, budou velmi trpět. Moje srdce je proto velmi smutné. Nicméně, Bůh prostřednictvím těchto zkoušek dopustí velkou očistu celého vesmíru.

Je důležité, aby se vesmír vrátil k mému Synu, bez mého Syna nebude naděje pro nikoho. Dnes vás vyzývám, jako Pánovy milované děti, abyste už neváhali a neměli pochybnosti a neotáleli, ale abyste se celou svou bytostí vrhli do Boží náruče. Už nediskutujte ani neanalyzujte, aby vámi mohl disponovat podle své dobroty a moudrosti. Nechte stranou všechny vnitřní problémy, zanechte je v Božích rukou a také sebe jako děti, skočte do moře jeho lásky. Bůh může vyřešit vaše problémy, vy to nemůžete. Nechte mu svobodné ruce, aby mohl působit ve vás a on to udělá.

Nyní je potřeba, aby se Boží děti probudily a byly připraveny na události, které nás čekají. Jsem mezi vámi a proto vám říkám: „čekají nás“, protože já budu po boku mých dětí, uvnitř svého lidu. Děkuji vám a žehnám vám, abyste měli sílu udělat co vám říkám, to znamená zanechat všechno v Božích rukou a už si nedělat starosti. Zavřete oči své duše a odvraťte je od všech problémů a všeho trápení, nechte Boha, aby ve vás svobodně působil. Bůh na vás bude myslet a na vše co potřebujete, vy myslete na Něj.

Žehnám vám a vaším prostřednictvím všem buňkám, všem lidem, s kterými jste v duchu spojeni, všem národům, ke kterým patříte. Zvlášť žehnám Medjugorje, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Ježíšovo poselství z 6. srpna 2012 – Proměnění Páně

„Děti, chci vám dnes požehnat zvláštním požehnáním, požehnáním vaší proměny. Tato proměna postupuje zároveň s působením mého mystického těla.

Musíte si být vědomi, mé děti, že čím víc zjevujete mě, tím víc nutíte satana, aby zjevil své dílo, co víc, působení Božího lidu, působení buněk, zatlačuje satana stále více do rohu a to až do té míry, že bude donucen ukázat Antikrista4. Je nutné, aby se to stalo. Lucifer by se totiž nikdy nerozhodl postoupit tak velkou část své moci Antikristovi a všemi způsoby se tomu snaží vyhnout. Na druhou stranu já tlačím na buňky a na celý svůj lid, aby donutil vyjít satana a jeho Antikrista na světlo. Nedivte se tedy, jestliže svým slovem nebo svým životem provokujete zlo do té míry, že se musí objevit, musí to tak být.

Ti, kteří opravdově zvěstují Krista zároveň nutí Antikrista, aby se zjevil. Nacházíme se v rozhodující fázi pro lidstvo právě proto, že se musí objevit postava Antikrista, která bude znamenat obrat v lidských dějinách. Chvíle, v níž bude Satan donucen přenechat velkou část své moci Antikristovi, bude znamenat začátek konce, konce této doby, této civilizace. Bude to konec jednoho období, které bude muset udělat místo novému stvoření.

V žádném případě se nebojte satana! Dostali jste totiž všechnu moc, všechnu milost, abyste se mu mohli postavit. Pouze tím, že se mu postavíte, budete moci zachránit mnoho lidí z jeho drápů, protože v tuto chvíli je působení zla silné, ale vy se na to nekoncentrujte. Zaměřte se na své působení dobra, na přeměnu celé své bytosti a celého lidu, který s vámi přijde do styku.

Radujte se, že můžete mít se mnou účast na tomto velkém Otcově díle! Otcovo působení je v této době velmi mocné. Uskutečňuje se mým prostřednictvím v síle Ducha Svatého, ale také prostřednictvím Božího lidu.

Znamení přijdou ve správnou chvíli a ve správný čas, přesto jste vy sami prvním znamením. Váš život je prvním velkým znamením, které přesahuje všechny ostatní, protože proměněný život vyvolává v lidech mnoho otázek, víc než vnější znamení. Ono se po první chvíli nadšení zapomíná, ale na život proměněného člověka se nezapomíná.

Proto jednejte tak, aby lidé nepřicházeli hledat vás, ale mě ve vás. Tak se na vás bude dívat lidstvo celého vesmíru a uvidí lidi, v nichž žije Bůh. Když Jan Křtitel kázal, dělo se právě toto. Lidé nepřicházeli, aby našli člověka, ale Boha, jež žil v tom člověku. Buďte tedy svatým chrámem, to bude zřejmé znamení mé přítomnosti a mého působení.

Žehnám vám a žehnám vaším prostřednictvím vašim domům, všem buňkám, všem lidem, kterých se dotýkáte svým působením, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

Poselství svatého archanděla Rafaela z 13. srpna 2012

„V posledních měsících tohoto roku 2012, Bůh „tlačí“ na lidstvo na Zemi, aby se rozhodlo. Když mluvím o lidstvu, mám především na mysli křesťany na Zemi a také lidi dobré vůle, kteří nepatří satanovi a nenásledují ho, protože pro ty, kteří ho následují už není možné mnoho udělat. Mluvíme tedy o Božích dětech na Zemi, pro které se stále víc přibližuje čas definitivního rozhodnutí pro Boží království.

Bůh žádá toto rozhodnutí, protože musí stanovit termín pro lidstvo na Zemi, které by se nikdy samo nerozhodlo. Vaše civilizace má v sobě velký protiklad. Na jednu stranu se bouří proti Bohu a na druhou je pasivní. Kdo se bouří, neslyší důvody, kdo se nebouří je pasivní, všechno očekává od Boha, čeká, že Bůh udělá to, co sám nechce dělat.

Proto nadešla chvíle, kdy Bůh vytyčuje časový limit pro toto lidstvo, který odpovídá vašemu pojímání času, to znamená vašemu kalendáři. Na jiných planetách se měří čas jinak, nicméně, jak už vám bylo řečeno, vesmír očekává rozhodnutí Země a přizpůsobuje se rytmu vašeho času5.

Během tohoto roku 2012 se musí vaše lidstvo rozhodnout jestli přijme Ježíše Krista a jestli se mu podřídí. Jen tak bude uvedeno do nového rozměru, v kterém působí zákony čistého ducha. Pouze rozhodnutí přijat Ježíše Krista, může znamenat váš přechod do jiného rozměru, kterému se někdy říká civilizační skok a jindy rozšíření svědomí. Říkám, že toto lidstvo bude muset být pozdviženo v duchu, aby mohlo vejít do duchovního rozměru. Rozměr, ve kterém dnes žijete je v podstatě hmotným rozměrem, v kterém fungují duchovní zákony jen stěží, protože jim nerozumí a ani je nepřijímá většina lidí. Následkem toho je vysoký stupeň zkaženosti, jež dopadá na lid a stvoření na této planetě. Jedná se o kvalitativní skok, který předurčil Bůh, abyste mohli pokročit k novému stvoření.

Pouze Bůh může zhodnotit rozhodnutí lidstva na Zemi, na konci tohoto roku. V tuto dobu probíhá v Božím lidu bouřlivý proces, protože milosti, které působí na Zemi, jsou zvláštní, mají velkou sílu a Bůh vám je dává jako pomoc k rozhodnutí.

Vše bude záležet na schopnosti lidí dobré vůle na Zemi, především na křesťanech, aby zanechali stranou lidské záležitosti jako například teologické diskuse, doktrinální kontroverze, existenciální pochybnosti, atd., atd. a naopak aby se vrhli do novosti, jež Bůh otevírá před svým lidem. Uvedu vám příklad. Bylo vám řečeno o existenci centrální buňky a namísto aby se vstoupilo do společenství s tímto nástrojem, jež vám může pomoci, se ztrácíte v diskusích o tom jestli centrální buňka existuje nebo ne. Vidíte jak ztrácíte drahocenný čas a zůstáváte pozadu. Boží působení se mezitím však nezastavuje, kdo se rozhodl jde vpřed a stále víc rozumí, kdo se nechce rozhodnout, zůstává pozadu, a přijde chvíle, kdy nebude rozumět ničemu.

Co se stane, jestliže se lidstvo konečně nerozhodne věřit v Ježíše Krista a to nejen slovy, ale svým životem plně spojeným s ním, uskutečňováním všech jeho slov a kroků, které vám byly ukázány6? Stane se, že se Bůh zařídí jinak.

Úkol zvěstovat spásu celému vesmíru bude svěřen lidstvu na jiné planetě, které bude vybráno z civilizací věrných Bohu. Vy se potom budete muset přizpůsobit rytmům tohoto lidstva a ne naopak, jak to bylo doposud. Vězte, že věrná lidstva se rozhodují rychle a rychle plní Boží nařízení, nepotřebují k tomu tisíciletí jako vy.

Nikdo neví co rozhodne Bůh na konci tohoto roku ani které lidstvo bude vybráno namísto vás, jestli to bude nutné. Vše bude záležet na rozhodnutí jeho dětí na Zemi, jestli bude dostatečný počet těch, kteří budou uskutečňovat Boží programy. Bůh rozhodne na základě rozhodnutí vašeho lidstva. Máte velkou odpovědnost, ale máte také velké milosti. Vzchopte se proto a věrně pokračujte na vaší cestě. Nežádají se od vás velká díla, ale jistá víra a velká upřímnost. Už zde není místo pro ambice a pokrytectví, už není čas na lidskou vychytralost!

Jít v novosti, kterou před vámi otevírá Duch Svatý je základní podmínkou, bez níž upadnete do zbožnosti podle citů, upadnete do pobožnůstkářství. Je důležité, abyste dosáhli pravého poznání Krista o kterém mluví svatý Pavel, „…ne pouze lidsky…protože kdo je spojený s Kristem, je novým stvořením: staré věci pominuly a hle vše je nové.7“ Je zapotřebí poznat Ježíše Krista v Duchu Svatém, který v duších hýbe vším tak jako i v celém stvoření, protože právě to způsobuje pravou přeměnu vaší bytosti k obrazu Krista. Lidstvo na Zemi je bohužel daleko od tohoto všeho.

Výjimečné nástroje v této době, to znamená andělé, centrální buňka a Bohu věrní bratři ve vesmíru, jsou povoláni už nyní k životu mysticky spojeného s Kristem, být tváří tvář před Bohem, mít bezprostřední poznání8. Všichni ostatní musí následovat stejnou cestu. Není možné pochopit a žít novostí tohoto času bez upřímného přijetí Kristova Ducha. To by se mělo stát v každé buňce. Jestli každý člen a všichni členové určité buňky žijí ve spojení s Kristovým Duchem a obětují se Bohu skrze Nejsvětější Pannu Marii, vycházejí na cestu, která jistě přivádí k novým rozměrům ducha. Naopak, jestliže chybí pravé spojení s Kristem, cesta se jeví velmi obtížná.

Buňky na Zemi se setkávají s většími obtížemi ve srovnání s buňkami na jiných planetách. Je to proto, že se musí zbavit vlivu dohlížejících struktur, kterých je Země plná. Křesťan na Zemi nese především tíhu církevní organizace, která je zatížena mnohými lidskými zákony. Naopak bratři na planetách, které přijaly Ježíše Krista jsou nezávislí na všech organizacích a jdou rychleji, protože jsou méně zatíženi. Zbavit se vlivu dohlížejících struktur je velmi obtížné a často způsobuje strašlivé pocity viny, neboť osoby nedokáží správně rozlišovat a zaměňují lidská přikázání s přikázáními Božími. To je drama planety Země!

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého“.

1 Zj 5,5

2 Ježíšovo poselství z 23.září 2011 s názvem: „Pošlu vám Ochránce, Ducha pravdy

3 viz. Pozn. 2

4 O Antikristu a jeho manifestaci jsme mluvili v knize „Přes velkou bariéru“ v 15.kapitole

5 Vícekrát nám bylo vysvětleno, že Země je planetou, která má rozhodující význam pro Boží plány, neboť naše lidstvo bylo svědkem Kristovy smrti a vzkříšení. Proto církev, Boží lid na Zemi dostal úkol přinést zvěst spásy celému vesmíru, v čase a způsobem, které určil Bůh. Od Ježíšova příchodu na Zemi až do dnešního dne čekaly lidstva z jiných planet lidstvo na Zemi, že se pohne a proto toto očekávání bylo měřeno pozemským časem. Ostatní civilizace se našemu času přizpůsobily.

6 Srv. Kniha „Přepsat dějiny – 1. díl V Boží mysli“

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.