Alfa a Omega

Drazí čtenáři,

nabízím vám poselství sv. Michaela archanděla, které považuji za velmi vážné a silné. Ohlašuje přicházející nové časy, o kterých mluví jako o „mimořádných časech, jaké lidstvo ještě nepoznalo“.

Volá nás k tomu, abychom naše poslání brali vážně a k nezbytnosti odpovědět na Boží pozvání se vší zodpovědností. Současně nám otevírá naději na zářnou budoucnost pro Boží děti. Těm, kteří by chtěli ještě prohloubit témata zmiňovaná v poselství, připomínám právě vydanou knihu nazvanou „2012 definitivní rozhodnutí lidstva“. V knize jsou zvýrazněny aspekty univerzálního působení Boha v současné době.

Přeji vám, abyste odpověděli na pozvání sv. Michaela a plně se účastnili Božího působení.

Žehnám vám v Kristu. Bůh vám dej pokoj.

Poselství sv. Michaela archanděla z 20 listopadu 2012

Pokoj vám, bratři a sestry na Zemi, kteří milujete a sloužíte Bohu Otci, prostřednictvím Syna v Duchu Svatém! Ještě jednou mně Bůh posílá, abych vám pomohl pochopit cestu v této době.

Rok 2012 pomalu končí; byl klíčovým rokem konečného rozhodnutí lidstva, zvláště toho na Zemi. Zbývá krátký čas, ve kterém se ještě zesílí Boží působení v duších, aby bylo co nejvíce lidem umožněno rozhodnout se pro Ježíše Krista a jeho prostřednictvím pro pravého a jediného Boha, Pána celého vesmíru. V tomto roce volal Duch Svatý bez ustání muže a ženy dobré vůle, tím že působil v hlubině každého, aby všem pomohl zvolit si Ježíše Krista a připravit se na události, které nás všechny čekají.

Počínaje příštím rokem bude celé Mystické Tělo postupně zapojeno do mocného Božího působení, aby bylo celé stvoření přivedeno ke Kristu. Na tomto působení budou mít účast andělé, svatí, muži a ženy, kteří se rozhodli sloužit Bohu; společenství svatých bude živou silou působící ve vesmíru. Každý se bude účastnit mírou a způsobem stanoveným od Boha a podle své originality; i duše v očistci budou mít svoji účast.

Boží působení bude stále mocnější a bude postupně přivádět do krize Lucifera a jeho následovníky, na Zemi i na jiných planetách. Pro toto Bůh potřebuje lid, který s ním počítá, je věrný a poslušný jeho vůli lid na, který budou moci být vylévány stále hojnější a mocnější milosti.

Boží lid začne žít univerzální společenství. Což znamená, že lidstva žijící na různých planetách se začnou pomalu setkávat a sjednocovat navzájem až vytvoří jediný lid: Boží lid, shromážděný kolem svého Pastýře a Mistra, Ježíše Krista, který toto lidstvo dovede k novému stvoření: Toto společenství mezi různými lidstvy se vyvine postupně a ponese stále rychlejší Boží působení. Boží lid bude tvořen opravdovými dětmi, poslušnými Otci, které pohotově následují jeho pokyny a uskutečňují jeho zákony. Až doposud žilo vaše lidstvo z velké části sobecky, nepřátelsky k Bohu a proti jeho zákonům; byli jste zvyklí odpovídat na Boží pozvání pomalu. Je vám cizí postoj jiných lidstev ve vesmíru, věrných Bohu, těch kteří nemají jiné přání než milovat a složit Bohu a proto odmítají sobectví a bezodkladně poslouchají Boží vůli. Tito lidé vstoupí do společenství s vámi a budou s vámi bok po boku spolupracovat pro Boží Království. Takto se bude působení Boha a jeho lidu urychlovat.

Tento lid bude stále více sjednocený s mimořádnými nástroji tohoto času: s anděli, Centrální buňkou, bratry a sestrami z vesmíru věrnými Bohu. Umožní to lidu plně se účasnit na Božím působení a zajistí mu, že bude chráněn. Bůh bude postupně odhalovat působení těchto nástrojů, budou stále viditelnější, aby byla cesta lidu stále dokonale nasměrována k Ježíši Kristu a jeho působení zřetelné a jednotné.

Celá cesta podniknutá různými lidstvy ve vesmíru v těchto letech sloužila jako příprava na poslání, které čeká Boží lid v následujících letech. Počínaje rokem 2013, všichni ti, kteří v těchto letech přijali Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele, rozhodli se věrně sloužit Bohu a obětovali své životy prostřednictvím Panny Marie, jsou povoláni mít účast na novém lidu. Tento lid bude poslán do celého vesmíru hlásat Ježíše Krista.

Začne se velké univerzální poslání Církve, to je Božího lidu. Nikdo tomuto poslání nezabrání. Boží děti budou procházet vesmírem, aby hledali a zachraňovali, co bylo ztraceno, a přinášeli to ke Kristu a aby to Kristus přiváděl k Otci v síle Ducha Svatého. Královské kněžství lidu bude přivedeno k plnosti. Tomuto lidu budou dáni nový pastýři, podle Ježíšova srdce. Každému muži a ženě dobré vůle, v každém koutě vesmíru, bude hlásána zvěst spásy.

Luciferovo království se začne otřásat; synové temnoty budou necháni stranou a už nebudou moci překážet v cestě Božímu lidu. Nejprve se ale odehraje velká bitva mezi dětmi světla a dětmi temnoty: Lucifer udělá vše proto, aby svedl Boží lid a odklonil jeho cestu, ale podlehne ve střetu se sílou společenství svatých. Čím bude lid jistější a silnější, tím více budou tyto časy zkráceny.

Vše co Boží Syn oznámil a předpověděl se musí naplnit v jeho svatém lidu. On je Alfa a Omega: co v něm bylo započato, v něm bude i završeno.

Nejvyšší Bůh mě pověřil, abych vedl jeho lid v této době, shromáždil ho ze všech končin vesmíru a přivedl k Ježíši Kristu, chránil ho před zlem a vedl ho v Božích zákonech. Mým úkolem je nepřetržitě otevírat cestu každému z vás a celému Božímu lidu, aby se urychlila cesta k Ježíši Kristu. Bůh také chtěl, abych vedl mimořádné nástroje této doby. Přijal jsem svůj úkol z lásky k Bohu a jeho lidu a budu ho plnit ze všech svých sil. Jsem Předchůdcem slavného Ježíšova příchodu, abych připravil vaše srdce na jeho příchod v celé jeho moci. Proto vás ještě jednou volám k pevnému rozhodnutí pro Ježíše Krista, abych mohl počítat s vaší plnou spoluprací.

Vyzývám celé lidstvo na Zemi, vůdce národů a náboženství aby uznali Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele a podřídili se jeho moci a autoritě. Vyzývám zvláště křesťany na Zemi aby překonali vzájemná rozdělení a pokorně se dali k dispozici pro Boží plán v této době: plán přivedení všeho na zemi i na nebi ke Kristu.

Vyzývám papeže a všechny pastýře křesťanských církví, aby živili a chránili víru lidu, úplným obětováním vlastního života, k neustálému vedení věřících k celistvosti života a víry. Vyzývám je aby střežili stádce, které jsem jim svěřil, před každým útokem zla.

Věci, které vám zvěstuji se naplní způsobem a v čase, který je stanovený Pánem vesmíru. Je na každém z nás aby se vydal na cestu vstříc tomu co nás čeká a co je v mysli Boha, který vše předurčuje k dobru svých dětí. Je na každém, aby osobně přispěl s vážností, zodpovědností a láskou. Vše nám bude dáno, nic nám nebude chybět. Každý z vás bude s jistotou vědět, co má dělat, protože každá věc bude zjevena ve správném čase a správným způsobem a každý bude dokonale veden Duchem svatým.

Stojíme na prahu mimořádných časů, časů které lidstvo ještě nikdy nepoznalo. Proto vás ještě jednou vyzývám k oběti života skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. To je nevyhnutelná podmínka k tomu, aby se uskutečnila Boží zaslíbení pro každého z vás.

Buďte si jisti mojí modlitbou, kráčím před vámi. Mé andělské šiky vám jsou po boku, mimořádné Boží nástroje vás budou podporovat. Ať moje požehnání sestoupí na každého z vás i na celý boží lid, ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.