Vstříc Novému Stvoření

Moc kříže

Napsat komentář

Drazí čtenáři,

v poselství, které vám nabízím, mluví Panna Maria o moci kříže. Dotýká se také důležitých témat s ohledem na dobu, která nás čeká a volá nás k vážnému rozhodnutí se pro Boha. Její slova jsou silná jako slova Matky, která si přeje dobro pro své děti a která ví jaké jim hrozí nebezpečí.

Věřím, že nás tato slova povedou k zamyšlení nad svým způsobem života a ke svědectví o Kristu v této těžké, ale velké době, ve které Pán působí, aby vytrhl své děti z porušenosti světa.

Zdravím vás a žehnám vám v Kristu.

Ať vám Bůh dá pokoj.

Poselství Panny Marie ze 14. září 2012 – Povýšení Svatého Kříže

Drahé děti, žehnám vám v tomto důležitém dni, kdy uctíváte kříž mého Syna. Dnes neslavíte pouhou vzpomínku na jeho utrpení, ale připomínáte si moc, která z kříže vychází. Často na tuto velikou, převelikou moc zapomínáte.

Když byl Ježíš na kříži, odevzdal mně Janovi a Jana odevzdal mně. V té chvíli se mé mateřství propuklo v celé své síle. Mateřství bylo darem, který do mě byl vložen už od chvíle početí, ale kříž, smrt a vzkříšení mého Syna začalo působit v plnosti; totéž platí o Janovi a o mnohých dalších během století. Všechny milosti, které vám Bůh dal ve chvíli početí a ve křtu, by ve vás nezačaly působit bez síly vyvěrající z Ježíšova kříže. Kříž je především symbolem připomínajícím oběť mého Syna: vychází z něj Boží moc díky oběti mého Syna. Pro křesťany není kříž symbolem smrti, protože vede ke vzkříšení. Dnes vás vyzývám, abyste obnovili věrnost mému Synu, který ve vás působí v moci kříže. Každý z vás je povolán nést svůj kříž, ne proto aby jste ním byli obtíženi, ale abyste byli naplněni mocí, která z něj vychází a která vás vede přímo ke vzkříšení, vždy když nesete kříž z lásky k mému Synu.

Obětujte na oltáři všechny dary, které jste dostali od Boha, aby je moc kříže obnovila a posílila s ohledem na zvláštní dobu, která nás čeká; dobu plnou milostí, ale také bojů a těžkostí, kterými musíte projít až k vítězství. Neříkám to proto, abych vás děsila; nemáte se čeho bát, protože Bůh dá vždy sílu potřebnou k uskutečnění toho, co od vás žádá.

Jako opravdová Matka vás chci varovat, že vás čekají těžké časy; matka nikdy před svými dětmi neskrývá nebezpečí i když je to může znepokojit. Dělejte tak, aby vás neustále provázela síla kříže, buďte sjednoceni s Ježíšovým křížem, protože bez ní se nemohou rozvinout vaše dary a být využity v situacích, které vás čekají. Bez síly kříže se nemůže projevit moc vzkříšení.

V časech, které přijdou, dojde k nevyhnutelnému střetu s duchem světa; dříve nebo později to nastane. Pokud by tomu tak nebylo, nebyli byste jasným znamením, kterému se vzpírají1; vězte, že jste pro svět znamením, kterému se vzpírají, tak jak jím byl Ježíš, proto vám svět způsobí mnoho nepříjemností. Budete stále větším a zřejmějším znamením, kterému se vzpírají. Bůh opravdu působí v srdcích lidí dobré vůle aby si vytvořil nový lid, který mu bude věrný až do konce; tento lid bude znamením, kterému se vzpírají. Střet mezi novým lidem, který je obnovený Duchem Svatým a starým lidem, lpícím na vlastních zájmech, bude nevyhnutelný.

I v církvi jsou velké protiklady mezi těmi, kteří jsou otevřeni novosti časů a těmi, kteří otevřeni nejsou. Je spravedlivé, že tomu tak je, protože pouze Bůh může obnovit svoji Církev. Církev není společenstvím osob sdružených z náboženských důvodů, nehybná po celá staletí. Církev je živý lid, vedený a neustále utvářený Duchem, ve kterém jsou lidé navzájem sjednoceni Kristovou láskou, aby svědčili světu tutéž lásku a slávu Otce.

Pro lidstvo jsou připravovány nové časy a pro Boží lid nové cesty. Boží novost není nikdy násilnou revolucí: je procesem obnovení a přeměny, která vychází ze srdce každého člověka dobré vůle a předává se dalším lidem, až je obnovena většina. Je to kvas, který prokvasí těsto, tak jak to vysvětlil Ježíš. Tak tomu bylo i při Ježíšově příchodu: hrstka lidí zapálená Boží láskou, svědčila jeho nauku a mnozí uvěřili. Bůh přeměňuje bez ničení, protože chce obnovit vše dobré, co je v každém z vás. I v Církvi je mnoho dobrého co nebude ztraceno; nicméně můj Syn si přeje aby jeho Církev ukazovala Trojiční život v plnosti, jediný život, který vás může spasit. Proto jeho ruka spočine na církvi a napraví všechno co jde špatným směrem, narovná křivé cesty, ukáže se jako jediný Pán.

Mnohokrát mně můj Pán poslal abych vám pomohla chápat jeho vůli, utěšit vás na pozemské, trnité cestě, kterou dobře znám. Zjevila jsem se na mnohých místech na Zemi a bez přestání vás nabádala k dobru, k životu s Bohem, k pokání. Často jsem uzdravovala vaše slabosti. Jako opravdová Matka jsem se nad vámi skláněla, ale nepřišla jsem vás jen utěšovat: přišla jsem vás poučit o Božích věcech, ukázat vám cestu, ale jen málokteří pochopili. Často ode mě žádáte milosti, aniž byste přijímali, co jsem vám chtěla říci. Jako paličaté děti jste pokračovali na vaší odvěké cestě, namísto abyste změnili sebe samé, jste se spokojili s mým pohlazením, ale do mé náruče jste se nevrhli. Naplňovali jste mé svatyně, které jste sami postavili, abyste mi přinesli vaše bolesti, aniž byste kdy přijali to, co jsem vám opravdu chtěla dát: Boží život, který jsem nosila v lůně a který nosím ve svém srdci: Ježíše.

Děti, nechci vás kárat, ale pomoci vám pochopit. Ještě jednou vás zvu k oběti vašeho života mému Synu prostřednictvím mého mateřského Srdce. Vložte vše co vlastníte do božích rukou a nechte se jím proměnit. Obnovte své myšlení, své touhy. Pozvedněte se k Bohu a zanechte stranou pozemské věci. I když vlastníte mnoho věcí, jediné co má cenu je Boží láska; naleznete ji tehdy když naleznete Ježíše ve svém srdci.

Snažte se růst jako lidé i jako věřící. Mějte dobrý vztah k bohu, už nestačí ve spěchu recitovat nějakou modlitbu anebo se roztržitě účastnit nějakého obřadu. Jestli chcete patřit do nového stvoření musíte se nechat zcela obnovit Duchem Svatým a být si vědomi vašeho křesťanského úkolu. Jak toho dosáhnout? Vydejte se vážně na cestu v Ježíšových šlépějích. Tolikrát a na tolika místech jsem opakovala pozvání k následování mého Syna a k životu podle jeho učení. Ukazovala jsem vám co dělat, stále týmiž slovy, aby se otiskla do vašich duší. Jsou to slova, která vám zopakuji i nyní: oběť sebe samých Bohu, odevzdání se do jeho vůle, modlitba, pokání, zřeknutí se vlastního sobectví, obrácení a hlavně láska k Bohu nade vším a nade všemi. Toto jsou důležitá slova, která mi dal Bůh abych vám je řekla; zůstanou však prázdná, jestliže se nerozhodnete umřít sobě samým, abyste mohli být vzkříšeni jako nová stvoření.

Ještě jednou vás vyzývám, abyste se rozhodli pro Boha. Děti, už na to není mnoho času, protože Bůh tlačí na čas a jestli teď zůstanete pasivní, ocitnete se ve velkých nesnázích, protože ruka mého syna přejde rychle a mnohé věci se změní. Proto si pospěšte s hledáním Pána; toto je okamžik zvláštních milostí pro ty, kteří hledají Boha! Mé tolik milované děti; jsem stále s vámi a modlím se za vás. Říkám vám ale, že je u konce čas mých zjevení na Zemi. V časech, které přijdou mně budete moci cítit po svém boku v duchu jedině tehdy, budete-li sjednoceni s Bohem. Má zjevení jsou mimořádná milost zdarma propůjčená celému lidstvu abyste se obrátili. Nestalo se tak: velká část lidstva neuvěřila mým zjevením a posmívali se těm, kteří uvěřili. Samotná Církev je učinila předmětem nekonečných a nesmyslných diskusí a dohadů. I má přítomnost mezi vámi se stala znamením, kterému se vzpírají, dokonce i v Církvi.

Nyní je u konce čas zdarma daných milostí a Bůh mě poslal abych vám to řekla. Pán, Bůh vesmíru už nedovolí těm kteří nevěří, aby uráželi jeho děti, a bránili jim v cestě k němu. Všichni jste povoláni k definitivnímu rozhodnutí: s Bohem, nebo proti Bohu; nic nebude moci zůstat mezi. Pro ty, kteří věří a putují s důvěrou před Bohem se otevírají nové rozměry. Milosti odmítnuté světem i mnohými křesťany budou propůjčeny opravdovým dětem Božím, ve kterých není lži. Čas pokrytectví skončil, skončil čas kompromisů s pravdou. Ti, kteří jsou upřímní, obdrží od Boha sílu a inteligenci aby pochopili ve svém duchu znamení času a aby spolupracovali s mimořádnými Božími nástroji působícími v této době.

Všichni, kteří se v těchto letech zasvětili mému Srdci s láskou a upřímností, kteří putovali se mnou, kteří se obětovali a modlili se, mně pocítí blíže, protože budu po jejich boku. Moje přítomnost bude vnímána dobrými a jednoduchými dušemi se stejnou silou s jakou mně mohou dnes cítit v mých svatyních. Jak jsem vám řekla, má zjevení na zemi budou ustupovat, nicméně Pán ve svém velikém milosrdenství mi dal, co jsem od něj žádala: v mých svatyních budou nadále působit zvláštní milosti. Žádala jsem tuto milost pro vás, abyste nezůstali zcela bez pomoci, zvláště ti z vás, kteří se sotva rozhodli pro Boha a nejsou ještě schopni cítit mně v duchu. Jestli budou upřímní a věrní dostane se jim v mých svatyních síly a podpory. Vězte ale, že milosti už nebudou nadále dávány těm, kteří navštěvují mé svatyně bez víry, pro zvědavost, jako turisté, nebo proto aby něco dostali a potom na obdržené milosti zapomněli. Vězte také, že mé svatyně už nebudou více „náboženskými tržišti“: musí se stát místy milosti a ticha, kde si lid připomíná můj příchod mezi vás a bude mne ctít jako Matku a Královnu. Je konec lidské lstivosti a nedodržených slibů. S Pánem se už nebude žertovat: kdo slíbí, že ho bude věrně následovat, bude to dělat opravdově; to platí pro všechny, od největšího po nejmenšího v Božím lidu.

Drahé děti, ať se vám tato moje řeč nezdá příliš tvrdá. Jestliže k vám takto mluvím, tak je tomu proto, že vás velmi miluji a přeji si abyste jednoho dne vkročili do nového stvoření. Vážně jsem vás v tomto čase napomenula, ale nepřeji si, abyste byli ustaraní. Vše je v božích rukách a kdo se mu odevzdává se nemá čeho bát. Buďte tedy připraveni být znamením protivení odporu před světem, protože to vám dá možnost být pravými Kristovými svědky. To co jsem vám řekla přijde v čase a způsobem, který zná jen Bůh, velmi závisí na rozhodnutí lidí, na tom, co se odehraje v duších. Proto vás znovu vyzývám abyste řekli ANO Bohu, zanechali starostí a obav. Mějte důvěru a Bůh ve vás a skrze vás a v celém vesmíru uskuteční to co zamýšlí pro dobro svých dětí. Kdo odmítne Boha nebude mít účast na jeho životě; říkám vám to s bolestí, ale toto je čas, ve kterém Bůh zkouší lidstvo. Po mnohém Milosrdenství z Boží strany, začíná nyní čas jeho Spravedlnosti; ona je nezbytná stejně tak jako Milosrdenství ke spasení lidstva od Luciferovi porušenosti. Proto se nebojte: Boží Spravedlnost jde vždycky ruku v ruce s jeho Milosrdenstvím; kdyby tomu tak nebylo, kdo by se mohl postavit před Boží tvář?

Tuto promluvu jsem začala slovy o moci kříže. Nyní bude tato moc živější a činnější v Božím lidu více než kdy jindy, nedovolí nepříteli, aby se přiblížil. Říkám vám to jako vaše Matka: mějte důvěru a milujte Boha, zbytek přenechejte jemu a on dokonale završí své dílo. Už není čas usilovat o pomíjející věci, je čas s velikou zodpovědností usilovat o Boží království. Jsem vám nablízku a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

1Lk 2, 33-34

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.