Vstříc Novému Stvoření

Vše je dokonáno (J19, 30)

Napsat komentář

Drazí čtenáři,

Na konci tohoto roku 2012, o kterém jsme vám toho tolik řekli a svědčili, přichází toto poselství Ducha Svatého, které uzavírá jeho rozhovor s námi. Musíme si ho vzít k srdci, abychom pronikli jeho obsahem a pochopili co nás čeká. Všechna poselství z tohoto roku budou jako doposud shromážděna v jedné z příštích publikací. Momentálně vám doporučujeme četbu knihy „2012 Rozhodující volba lidstva“, která vám představí rámec a směr postupu na další cestě.

My se za vás budeme i nadále modlit, obětovat svůj život a předávat vám co dostaneme. Do dnešního dne se vytvořilo mnoho buněk a další se budou tvořit. Vyrůstá nový Boží lid, který vás provází svou modlitbou a o němž mluví Duch Svatý.

Využíváme této příležitosti, abychom vám popřáli požehnané Vánoce a Nový rok, v němž i vy budete moci vyjít k novému stvoření, v Božím světle, v jeho přítomnosti a pod vedením Pastýře Ježíše Krista.

Poselství Ducha Svatého z 12. prosince 2012

 

Drahé děti, končí rok 2012 a s ním i náš dlouhý rozhovor. V tomto roce jsem se na vás obracel, abych vás připravil na Boží plány pro tuto dobu. Nemluvil jsem pouze prostřednictvím poselství; mé působení probíhalo především ve vašem duchu, kde vás mé podněty modelovaly a poučovaly. Pracoval jsem ve vás, stejně jako ve všech lidech dobré vůle, víc než byste mohli rozumem pochopit. Působil jsem v tichosti a mocně; ti, kteří byli otevřeni Bohu a přáli si být poučeni, mohli mé působení přijmout.

Na konci roku 2012 vám chci ještě jednou říct, že vás miluji a jste pro mě drahocenní. Všichni jste důležití pro Boží plány, bez ohledu na to, co si myslíte o sobě a co si o vás myslí druzí. Váš život má cenu sám o sobě a je drahocenný, protože je v něm nesmazatelná Stvořitelova stopa. Jsem vděčný za kroky, které jste v tomto roce udělali. Těm, kteří se cítí být unavení a myslí si, že neudělali nic dobrého říkám, ať neztrácí odvahu, ale ať zanechají stranou všechny pocity viny, všechny frustrace a vrhnou se do Boží dobroty, která je vždy připravená vám vrátit důvěru a novou energii.

Chci vám představit rámec aktuální situace, do níž vchází lidstvo na Zemi a spolu s vámi obrátit pohled na to, co vás čeká. Jedná se o všeobecné směrnice, protože byste nebyli schopni pochopit do podrobna co se děje a co se bude dít z důvodu složitosti mozaiky, kterou Bůh skládá ke spasení lidstva. Od čeho ho má spasit? Především od sebe sama, protože lidstvo na Zemi jako celek je slepé a tvrdohlavé; nezná své určení a nechává se vést sem a tam hlasem falešných proroků a falešných spasitelů.

Abyste mě mohli pochopit, vám připomínám, že lidstvo na Zemi není jediným ve vesmíru. To je pevný bod, jež byste neměli ztratit ze zřetele a o němž jsme již mluvili. Je pro vás nezbytné pochopit, že jste zapojeni do širšího scénáře než můžete vidět, a který je vám ukazován. A jelikož nejste sami ve vesmíru, musíte také pochopit, že se nespasíte sami, a že potřebujete pomoc jiných bratří z vesmíru, kteří jsou věrní Bohu. Musíte s nimi spolupracovat, abyste pomohli jiným bratřím ve vesmíru, jež očekávají zvěst spasení.

Lidstvo na Zemi nezná tuto skutečnost jinak než z doslechu. Je to z důvodu dezinformace ze strany vašich vládců. Proto Bůh začne postupně dávat viditelná a zřejmá znamení přítomnosti jiných lidstev ve vesmíru; nejen těch jemu věrných, ale i lidstev, které jsou spolčeny s Luciferem a doufají, že od něj obdrží širokou moc ve vesmíru. Nemusíte se však proto bát: pravým Božím dětem se nic nestane; nicméně většina lidstva upadne ve zmatek a strach z dramatických událostí. Rozmnoží se falešní proroci a šarlatáni, na které se budou obracet lidé, kteří jsou vzdálení od Boha, aby se uklidnili. Mocní na Zemi budou zmatení a už nebudou moci skrýt tuto skutečnost, jak tomu bylo doposud.

Jen ten, kdo bude pevný v Bohu a spojený s Ježíšem Kristem Spasitelem, bude mít světlo k pochopení těchto událostí, a aby mohl pomoci pochopit druhým. Nebude už k ničemu zastávání důležitých míst v politice nebo v náboženství, ani jestli někdo studoval teologii nebo je velkým vědcem, aby pochopil znamení doby, která vás čekají. Jen ti poslední pochopí, ti, které svět odmítá, ale kteří mají opravdovou víru v Trojičního Boha. Ti uvěřili nehledě na pronásledování a výsměch; byli a jsou spojeni s Kristem skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Těmto dětem bude dáno, aby všemu porozuměli a budou zakoušet pravé společenství s Bohu věrnými bratry ve vesmíru, od nichž dostanou silnou pomoc ve všem.

Dobro a zlo budou na Zemi stále víc vynikat a lidská díla se ukáží taková jaká opravdu jsou. Konečně budou odhaleny myšlenky srdcí.1 Tak tomu bude, protože se Bůh bude stále víc zjevovat ve svém lidu. Bude to nový lid, který je schopný svědčit o Božím životě. To vše přinutí syny temnoty, aby se projevili a budou všemi silami oponovat působení pravých křesťanů, ale nepovede se jim to. Rozdělení mezi dětmi Božími a dětmi temnoty bude stále víc vyhraněné, zeď proti zdi. Mezi těmito dvěma bloky zůstanou ti, kteří neudělali v životě žádné rozhodnutí a žili povrchně podle světských schémat. Tito budou vystrašení a nejistí ve svém postupování. Mezi tyto lidi patří ti, kteří se tak chovají z neznání, ne že by byli zlí. Nikdo jim ještě neřekl o Bohu správným způsobem. Když budou chtít a projeví dobrou vůli k proměně života, budou zachráněni a připojeni k Božímu lidu.

Boží lid bude stále silnější a bude spojen s výjimečnými nástroji pro tuto dobu, to znamená s anděly, Centrální buňkou a s Bohu věrnými bratry ve vesmíru. Toto společenství bude nepřekonatelnou překážkou pro Lucifera a jeho následovníky. Bůh postupně zjeví existenci a působení výjimečných nástrojů, jež budou stále aktivnější a mocnější.

Ode všech se bude vyžadovat silné rozhodnutí. Ježíš Kristus bude muset být ve středu života každého křesťana a každý bude vyzván k růstu ve víře, naději a lásce. Nikdo se nebude moci prohlásit křesťanem jen slovy, protože víra každého člověka bude zkoušena dokud se neočistí jako zlato, které se čistí v ohni. Čistotě víry bude muset odpovídat čistota života. Lid bude muset být neposkvrněný a připravený pro svého Pána. Jen tak bude moci být přiveden ke Kristu a přistoupit k novému stvoření.

To co vám říkám nejsou nějaké plané sliby, které se uskuteční v nějaké nejasné budoucnosti. Boží působení bude totiž rychlejší než si myslíte. Nenechte se klamat tím co vidíte svýma očima. Zdá se, že Lucifer vládne na Zemi a život většiny lidí probíhá v úplné lhostejnosti k Bohu. Nehledě na mnohé Boží výzvy během dějin, zvláště pak prostřednictvím velkých mariánských zjevení, dělá Země jako by neslyšela. Sami křesťané se projevují chladně a s nezájmem k životu v duchu. Nicméně Bůh působí v hloubce lidských duchů a v celém stvoření.

Přijde den, kdy se Boží dílo ukáže v celé své moci. Nikdo nebude moci dělat jakože nic a obrátit se na druhou stranu, protože už nebudou cesty k útěku. Nepovažujte to za vyhrožování; naopak, nemáte se čeho bát. Božím dílem je jeho láska, která uzdravuje a vykupuje, ale vyžaduje také proměnu života, zanechání každého egoismu před Boží láskou. Peklo se třese a třesou se všichni ti, kteří nechtějí přijat tuto lásku. Pro ty však, kteří se chtějí nechat milovat a proměňovat Bohem, je připraven plod pokoje a spravedlnosti.

Proto vás ještě jednou vyzývám k oběti sebe sama Bohu. Jen tak on bude moci proměňovat váš život, pozvedat vaše myšlenky a uschopňovat vás, abyste drželi krok s dobou. Hmota už nebude vládnout na Zemi ani ve vesmíru, ale bude podřízena zákonům ducha. Nový člověk, který je určený pro nové stvoření, bude duchovním člověkem, ne materiálním, jak je tomu nyní na Zemi. Už probíhá tento proces proměny, bude ale vystaven silnému zrychlení v tomto čase.

V čase, který vás čeká se plně zjeví Boží působení, protože toto působení bude trojiční. Co to znamená? Pro odpověď musím udělat jeden krok zpět a vrátit se ke chvíli stvoření.

Otec stvořil každou věc a z jeho lůna vyšel život. Přál si stvořit vesmír a každou formu života, která je v něm. Svobodným a vznešeným činem chtěl Otec povolat k existenci všechno co je. Tím vtiskl svůj život do stvoření a do každého tvora podle jeho originality.

Otec tvořil skrze Syna, jehož slovo probouzí život a udržuje ho. Syn uskutečňuje všechno co Otec myslí a co si přeje, protože Otec a Syn jsou jedno. Syn je Boží Slovo a jeho slovo působí v síle Ducha Svatého.

Jako uskutečňuje Syn to co si Otec přeje, tak Duch Svatý uskutečňuje to co si přeje Syn podle Otcovy mysli. Vycházím z Otce a Syna a neustále se k nim vracím, abych zase vyšel a přinesl život každému tvoru v neustálém víru Nejsvětější Trojice.2

 Z Otcova lůna se zrodil život; vyšel dokonalý a zcela čistý z jeho rukou. Otec dokonale uskutečnil své dílo stvoření. Andělé a lidé coby nevznešenější stvoření, měli žít podle Božích zákonů, poslušni svému Stvořiteli. Jedno stvoření se však vzbouřilo proti Bohem určenému řádu v bláznivém přesvědčení, že je větší než Bůh. Byl to Lucifer, vzbouřený anděl, se zvrhnul a zkazil mnohé anděly a lidi. Ti se svobodně rozhodli postavit se proti Božím plánům a žít jiným životem, než jak jej zamyslel Bůh. Do dokonalosti stvoření pronikla jiná mysl a jiný život jako paraziti. To vše je tím co nazýváte prvotní hřích. Bůh to dovolil, protože vás stvořil svobodné. Chtěl abyste byli děti a ne otroci. Ne všichni andělé a ne všichni lidé zhřešili; mnoho z nich zůstalo věrných Bohu už od začátku a takoví zůstali doposud, jak vám to bylo mnohokrát vysvětleno.

Po prvotním hříchu by mohl Bůh potrestat a také zničit vzbouřence a osvobodit stvoření jejich přítomnosti. Kdo by mu v tom zabránil? Nebylo tomu tak, protože Bůh je láska. Láska nikdy neničí, láska se stará a opravuje ty jež chybili. Proto si Otec přál spasit stvoření i přes jeho vzpouru. Ještě jednou se Otcovo přání uskutečnilo prostřednictvím Syna, který přišel na Zemi, umřel a vstal z mrtvých, aby spasil celé vzbouřené lidstvo. Syn zcela dokonal své dílo vykoupení. Syn vykoupil lidstvo z otroctví hříchu. Prostřednictvím jeho oběti si získal lid, který povolal ke svatosti a ke svědectví spásy každému člověku.

Letnicemi začalo mé dílo posvěcení Božího lidu podle Otcova a Synova přání, jež jsou i mými přáními. Mé dílo pokračovalo bez přestání až dodneška, aby přivedlo Boží lid k bezpodmínečnému rozhodní se pro Ježíše Krista a pro Otce. Na konci tohoto roku budou připraveni vyjít ke svému poslání a budou tvořit opravdu svatý lid všichni ti, kteří se rozhodli obětovat sebe sama Bohu a účastnit se jeho díla přivedení všeho ke Kristu. Tento lid bude zahrnovat Boží děti z celého vesmíru, kteří jsou navzájem spojení jediným duchem. K tomuto počátečnímu lidu se připojí další z celého vesmíru a vytvoří se jediné stádo, které bude shromážděné kolem jediného Pastýře Ježíše Krista. Bůh bude používat tento lid, aby uskutečnil své plány života, a aby porazil Luciferovo království, království smrti.

Na konci tohoto rozhodujícího roku pro lidstvo budu mít dokončeno dílo posvěcení, tak jak Otec dokončil dílo stvoření a Syn dílo vykoupení. Začne nové Boží dílo. Dílo Nejsvětější Trojice, dílo nového stvoření. Prostřednictvím tohoto díla přivede Bůh stvoření ke svému pravému rozměru, v němž budou duch a hmota ve vzájemné harmonii a v němž každý člověk dokonale pozná Boha a uskuteční Boží přání. Andělé a lidé věrní Bohu budou znovu ve vzájemném společenství, jak tomu mělo být od počátku a půjdou bok po boku Bohu v jeho díle ke prospěchu celého stvoření.

Bude to postupný a velmi náročný proces pro Boží lid. Budou za sebou následovat mnohé události a lidstvu budou dány velké znamení. Střet mezi Božím lidem a lidem temnoty bude stále víc otevřený, dokud se neobjeví Antikrist, který poznamená konečnou etapu cesty k novému stvoření. Všem, kteří si přejí patřit k Božímu lidu, ne pro výhody, ale z lásky k Bohu, budou dány všechny potřebné milosti k uskutečnění správných kroků. Výjimečné Boží nástroje a celý jeho lid budou k dispozici těm, jež si přejí být přivedeni ke Kristu, a tak pomohli všem lidem dobré vůle.

Nejmilovanější děti, radujte se v Pánu! On ve vás, s vámi a vaším prostřednictvím uskuteční svá zaslíbení. Ano, vše se dokonává, protože vše bylo dokonáno. Láska, modlitby, slzy, utrpení a mučednictví mnohých Božích dětí na Zemi a v různých částech vesmíru vytvořili velký poklad v nebi. Z tohoto pokladu, jež je spojen s láskou a všemohoucností Trojjediného Boha, vy všichni čerpáte sílu, světlo a moudrost, abyste mohli být představiteli skvělých a strašných časů, které čekají lidstvo. Skvělých pro ty, kteří milují Boha, strašných pro ty, kdo ho odmítají.

Vše je dokonáno! Od příštího roku se otevře nová stránka vašich dějin, dějin celého vesmíru. Tato stránka bude napsána Božím prstem a láskou jeho stvoření: andělů, lidí, malých a velkých, živých a zesnulých. Všichni budou povoláni k budování Božího Království, nad kterým nezapadá slunce a jež je připraveno od věčnosti pro ty, kteří budou mít vypraný oděv v krvi Beránkově.3

Končím svůj rozhovor s vámi, který trval celý rok. Uchovejte si vše co vám bylo řečeno; rozjímejte nad tím, uskutečňujte je a nebojte se. Nebudete zanecháni sami, ve všem budete vedeni. Od příštího roku k vám budou promlouvat mnohé Boží nástroje: andělé, svatí, Bohu věrní bratři z vesmíru. To vám pomůže, abyste stále víc vstupovali do společenství s Mystickým tělem Kristovým a bude vás to posilovat. Zvláštním způsobem vás bude chránit Nejsvětější Panna Maria a svatý Josef, kterým vás od nynějška svěřuji.

Přijměte mé mocné požehnání spolu se vší láskou Nejsvětější Trojice, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

1) Srv. Lk 2,35

2) Podrobněji jsem se zabývala trojičním vírem v knize „Přes velkou bariéru“ vyd. Luci dell’esodo (Světla exodu) 2008, v 1. a 12. kapitole

3) Srv. Zj 7

 

 

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.