Blaze tobě, bude s tebou dobře (Žalm 128,2)


Drazí čtenáři,

poselství v tomto měsíci nás vyzývá k radosti z Božích darů a k tomu abychom byli šťastní. Příliš často dovolujeme, aby nás zavalily potíže, které přináší život, potom ztrácíme naději a zapomínáme na radost Vzkříšeného Krista. Víme však, že jsme Boží děti, a že v Bohu nám nic neschází k tomu, abychom žili životem, který stojí za to žít. „Být šťastný je největší modlitba, kterou vyzvedáte k Bohu“ říká v poselství Duch Svatý. Věřím, že si všichni přejeme být šťastní a také že jsme si vědomí, že šťastní můžeme být pouze v Bohu.

Přeji vám, abyste mohli zakoušet plnost života v Bohu, jeho štěstí a pokoj. Žehnám vám a obětuji se Pánu za každého z vás.

Poselství Ducha Svatého z 5. května 2012

„Žehnám vám a všechny vás zdravím. Mluvil jsem o chvíli početí a o tom, k čemu dochází při vašem počátečním rozhodnutí. Také jsem vám řekl o smrti a také, že smrt otevírá dveře k rozměru čistého ducha1. Dnes se chci zaměřit na chvíli zrození, když vstoupíte do skutečnosti této Země a jak se dál odehrává váš život až do chvíle smrti, kdy tuto skutečnost opouštíte. V tomto období se děje něco velkého a krásného, probíhá váš pozemský život. Ano, nehledě na zkoušky a námahu, se kterými se setkáváte každý den, je život každého z vás na této Zemi drahocenný, nezaměnitelný pro Boží plány. Chci vám pomoci, abyste pochopili co vám Bůh dal a co z vás dělá Boží děti v tomto světě a také v celém vesmíru.

První dar, který vám dal Bůh, abyste mohli žít na Zemi je vaše tělo, bez něhož byste byli neviditelní. Ono není v žádném případě méně důležité než váš duch a duše2. Tělo je nástrojem v pravém slova smyslu, jehož prostřednictvím se váš duch a duše vyjadřují navenek. Já působím ve vašem duchu podle toho, jak jste ke mně otevření. V mém působení je vyjádřena síla Nejsvětější Trojice. Takto vás neustále přivádím ke Kristu, aby vás on přivedl k Otci. Mé neustálé impulsy přecházejí z ducha na duši a z ní k tělu. Tělo je proto nutné k tomu, aby se vše, co prochází duchem a duší, stalo viditelným a aby se vnitřní impuls přeměnil ve slovo nebo skutek.

Proto je tělo každého z vás originální, tak jako jsou originální duch a duše, a to je pochopitelné. Tělo v sobě totiž obsahuje ducha i duši a chrání je po celou dobu vašeho pozemského života. Jestliže jste se ve chvíli svého početí rozhodli být věrní Bohu a přijali jste poslání, které vám on svěřil na Zemi, váš duch a vaše duše získají sílu. Proto dostanete tělo, které je schopné nést tuto sílu, a abyste se mohli postavit všemu co vás čeká. Ve chvíli vašeho zrození je vše připraveno pro váš život a vaše poslání.

Během těhotenství dokonale řídím formování těla: předávám vašemu duchu potřebné impulsy pro biologický proces a duch je přenáší duši. Ta je zpracovává svojí inteligencí a aktivuje buňky, jež se formují podle dokonalého a předem určeného řádu, který platí pro každého jedince, ale bere také ohled na originalitu každého jedince. Od první chvíle po celou dobu pozemského života budu neustále předávat duchu impulsy, které jsou zapotřebí, aby bylo tělo zdravé a vitální. Duch je předává duši a ona se postará, aby se dostaly k mozku, jež je vaší operativní centrálou. Vaše tělo bude dokonale fungovat. Čím víc budete spojení s Bohem a budete respektovat jeho zákony, tím víc pro vás budou mé impulsy průzračné a mocné. Budete zdraví a harmoničtí.

Jestli jste se rozhodli, že dáte Bohu celou svou bytost, budete ve všem vedeni. Zevnitř poznáte, co prospívá a co škodí vašemu duchu, duši a tělu. Naučíte se poznávat svoji originalitu a respektovat ji tak jak ji respektuje Bůh. Bohužel originalita jedince je na Zemi vždy potlačena a to se děje počínaje lidským tělem. Móda vám vnucuje jak máte vypadat, jak se oblékat určitým způsobem, stravovat se způsobem, který je pro vaše zdraví často nebezpečný. Co je to móda a kdo ji určuje? Móda je řada modelů, podle kterých by se měl člověk chovat, které jsou naučené a nabízené kolektivním duchem, jež vám vládne, duchem světa. On vyjadřuje orientaci a rozhodnutí většiny lidí na Zemi, kteří jsou vzdálení od Boha. Kolektivní duch světa vládne prostřednictvím systémů a hierarchií, jež působí ve všech oblastech a vedou lidstvo, aby smýšlelo, a chovalo se podle předurčených schemat. To vše umožňuje manipulovat se svědomím a kontrolovat vše a všechny. V pozadí ducha světa působí síly zla s cílem zničit vše co je Božím dílem, na prvním místě člověka. Dobře se nad tím zamyslete a nenechejte se stáhnout myšlenkami, které nejsou vaše, a které vás zbavují vaší originality, jež je drahocenným darem a díky níž jste dokonalé, kompletní a nezaměnitelné bytosti. Nestaňte se karikaturami sebe samých!

Jistě se ptáte, odkud pocházejí nemoci a vrozené vady, jestliže je tělo stvořeno podle dokonalého řádu. Příčinou jsou podmínky života na Zemi a vyjadřují následky prvotního hříchu, který spáchali vaši prarodiče, a nejen to. Vzpoura proti Bohu se totiž opakuje ve vašem lidstvu bez přestání, u mnohých z vás se opakuje také uzavírání smlouvy s Luciferem. Nejste lepší než vaši prarodiče! Nehledě na příchod Ježíše Krista, neposlušnost Bohu je vlastní většině lidí na Zemi a posiluje ducha světa, který se Bohu protiví.

Potom snad Ježíšova oběť nebyla k ničemu? Naopak! Kdo přijal Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele, kdo v něho uvěřil a obětoval se mu, má v sobě sílu zvítězit nad zlem a nad porušeností světa. Má plnost Božího života, kterou mu dal Ježíš, který pokračuje v díle vykoupení, prostřednictvím svého lidu. Oběť kříže pokračuje až do konce času v jeho Mystickém těle. Proto Bůh Otec dovoluje, aby jeho děti zakusily utrpení tak, jako ho zakusil jeho Syn, aby toto utrpení bylo spasitelné pro množství lidí a připravilo lidstvo na vzkříšení, jež se uskuteční na konci času. Potom ti, kteří žili v Kristu a v něm trpěli, vstoupí do nového stvoření, v němž už nebude existovat porušenost, utrpení a smrt3. Doposud trvá neustálý boj mezi světlem a temnotou, který vám způsobuje mnoho bolesti. Ten nemůže skončit dokud vaše lidstvo bude rozdělené mezi Bohem a Luciferem a dokud se bezpodmínečně nerozhodne pro Ježíše Krista.

Těm, kteří věří v Ježíše a tělesně trpí říkám: buďte silní! Buďte si vědomi, že v Božích očích nebude zapomenuta ani kapka vašeho utrpení. Považujte se za blažené, protože kromě víry v Krista, máte účast na jeho utrpení a zcela žijete ve společenství s ním. Ježíšovo Srdce je blízko těm, kteří trpí pro něho a neustále se za ně přimlouvá. Otec něžně miluje každé své dítě, které prochází na Zemi cestou utrpení jeho Krista. Já dávám svoji sílu všem, kteří trpí pro Boží Království. Je psáno, že ve vaší slabosti se projevuje Boží velikost4 a to platí i pro nemoci. Kdokoliv trpí pro Pána, nikdy nezakusí zahořklost, protože on vás stále podepírá. Mějte tedy odvahu, vy tolik milované děti! Slibuji vám, že vaše utrpení se přemění v bezmeznou radost.

Bůh dopouští spásonosné utrpení, ale jen v některých případech, v nichž se člověk rozhodl nést svůj kříž už od chvíle svého početí. Vezměte si utrpení některých svatých na Zemi, kteří otevřeli cestu pro Boží lid i svým tělesným utrpením. Ještě víc myslete na Ježíše, jež vás spasil nejen mocí svého Ducha, ale také svým tělem. On se obětuje na každém oltáři, aby vás sytil svým tělem a svou krví skrze Eucharistii.

Kromě případů v nichž Bůh dopouští utrpení, jsou Boží děti uchráněny ve své duchovní a tělesné celistvosti. Moje působení ve vašem duchu vzdaluje zlo ve všech jeho rozličných formách. Moje ochrana zahrnuje duši i tělo. Když se zcela svěřujete Bohu obětováním svého života němu, já vám bez přestání předávám Boží sílu, protože jste věrné Boží děti, které mají účast na životě svého Stvořitele. Tvořivá, výkupná a posvěcující síla Nejsvětější Trojice zahrnuje celou vaší bytost prostřednictvím mého neustálého působení ve vás a kolem vás.

Měli byste si stále víc uvědomovat moje působení a mít na něm aktivní účast. Jak? Prostřednictvím víry. Díky víře chápete co činí Bůh ve vás a pro vás a stáváte se Božími spolupracovníky. Tak osvobozujete ducha a duši od strachu, stále víc se otevíráte pro mé působení a víte co máte dělat v každé situaci. Bez víry nemůžete rozlišovat nic z toho co se s vámi děje a chytáte se něčeho vnějšího, abyste se ubránili potížím. Řešení vašich problémů spočívá v Božím životě, který ve vás působí a je schopen dokonale čelit každé potíži. Bůh vám dává inteligencí a sílu, abyste žili na této Zemi jako Boží děti, nehledě na překážky, jež před vás staví zlo. Bůh je překonává ve vás! Jeho moc je nekonečná.

Tělo je tou částí vaší bytosti, která má kontakt s vnějškem. Díky němu, můžete předávat svému okolí Boží lásku a sílu a tak komunikovat každému stvoření život, jež je ve vás. Tělo pak přijímá všechny podněty ze skutečnosti kolem vás a předává je duchu prostřednictvím duše. V případě negativních podnětů mé působení ve vás neutralizuje zlo a váš duch zahání vše negativní. Když se jedná naopak o podněty pozitivní, mé působení pomáhá vašemu duchu, aby se radoval z Boží dobroty. Takto prostřednictvím těla užíváte Božích darů. Vaše oči mohou vidět divy stvoření, uši naslouchat zvukům, jež jsou vám drahé, ruce se mohou dotýkat toho co je kolem vás, atd.

Mnohokrát a mnohými způsoby se na Zemi pohrdá lidským tělem. Stává se to tehdy, když se považuje za bezectné a hříšné, jak k tomu dochází bohužel i u křesťanů. Děje se to také tehdy když je tělo zbožšťováno nebo považováno za pouhý předmět potěšení, jako v případě ženského těla. Zapamatujte si, že je vaše tělo v Božích očích drahocenné, je svatostánkem jeho živé přítomnosti. Proto je nutné o něj správně pečovat, bez přehánění v potěšení ani v odříkání a je ho nutné respektovat v jeho svatosti. Ano, Boží dílo je svaté a člověk je vznešeným dílem. Běda tomu, kdo pohrdá vlastním tělem a tělem druhých! Běda těm, kteří způsobují tělesné utrpení svým bližním! A běda těm, kteří zabíjejí život těla, jež je posvátný a nedotknutelný, protože vám nenáleží rozhodovat o délce svého pozemského života. On je Božím darem, je vaším posláním, abyste ho chránili a s Boží pomocí v něm přinášeli plody.

Vaše bytost, která se skládá z ducha, duše a těla, je stvořena k užívání darů, které vám Bůh poskytuje. To nemá nic společného s egoistickým potěšením, které mnozí z vás vyhledávají. Užívat Božích darů znamená, uvědomovat si jeho nekonečnou dobrotu a neustále mu děkovat svou radostí za to co vám dává. Ano děti, Bohu se nezměrně líbí vaše radost a chce abyste byli šťastní. Vaše štěstí je největší modlitbou, kterou můžete pozvednout k Bohu. Opusťte smutné představy, které jste si udělali o Bohu jako by byl přísný a nesmiřitelný a jakoby se mu líbilo vaše utrpení! Bůh není takový: v něm není ani stín smutku, ale je v něm nečistější světlo, radost, pokoj a štěstí. Bůh není přísný, ale je spravedlivý. Jeho spravedlnost vás napravuje, když se nacházíte v nebezpečí, z důvodu svého chybného chování. Jeho spravedlnost je jen jednou stranou jeho lásky k vám.

Copak by si mohl milující Otec, jímž je Bůh, přát neštěstí svých dětí? Buďte tedy šťastní, protože vše co Bůh stvořil, stvořil pro vás. Užívejte hmotných darů bez toho, aby na nich ulpělo vaše srdce, protože svým lpěním se stáváte nešťastní. Vaše srdce musí nade vše hledat Boha a on vám dá vše, protože vám dává svůj vlastní život, a záleží na něm všechno dobré.

Užívejte si nejdražších citů a přátelství, ale nebuďte na druhých závislí. Jestli zůstanete spojení s Bohem, on vás spojí navzájem. Takto mezi manželi, mezi příteli a sourozenci bude proudit Boží láska, která není sobecká, nikoho nevlastní, nebrání ve svobodě druhých, podporuje ve všech dobro a nenechává se nikým vlastnit.

Užívejte si svých duchovních darů, svých ctností a každého jiného Božího daru, který obohacuje vašeho ducha. To neznamená, že se máte dětinsky uspokojovat sebou samými, ani zpychnout a ještě méně se povyšovat nad druhé. Znamená to však, mít radost z krásy, kterou do vás Bůh vložil a být připraveni darovat druhým plod své svatosti. Každý z vás je povolán k svatosti a má dary, které nikdo jiný nemá. Bohužel jste byli vychováni tak, abyste neviděli své vnitřní dary a co víc, abyste z nich měli strach. Byla vám vštěpena falešná pokora, jež je popřením vás samých a bohatství jež je ve vás. Bůh od vás však nežádá, abyste schovávali své talenty, přeje si naopak, abyste je rozmnožili. Proto se radujte z darů svého ducha, aby se mohly rozrůst ve prospěch celého lidstva. Celý vesmír čeká, až rozkvetete jako květy do plnosti života.

Mějte radost z práce svých rukou, ať už byla jakkoliv prostá. Bůh se nedívá tak jako lidé5, nejprostší a skrytá práce může být v Božích očích důležitější než práce takzvaných velikánů na Zemi. Jestliže je práce s láskou obětovaná Bohu, je to svatá věc. Díky ní se účastníte na působení Stvořitele. On neustále pracuje, aby udržoval život vesmíru a očekává od vás, že budete žít k jeho obrazu a podobě. Nebuďte líní a neopovrhujte žádnou prací! Také Ježíš pracoval v dílně svatého Josefa, jeho svaté ruce neodmítly svou prací sloužit bližnímu. Ruce svatých nejsou nečinné, jsou rukami těch, kteří mnoho pracovali.

Dnes jsou lidé na Zemi vyváděni z míry nedostatkem práce, který způsobuje hmotnou a duchovní chudobu. Já vám říkám, že práce chybí proto, že jí lidé hledají jen pro peníze. Je považována za tíživou povinnost a ne za radost, za něco co se dělá z donucení a ne jako služba. Říkám vám, kteří věříte: pracujte s radostí a s láskou, pracujte vážně a zodpovědně. Obětujte Bohu všechnu svoji námahu k jeho slávě a pro dobro bratří. Potom vám práce nebude chybět. Proměňte se k obrazu vašeho Stvořitele, který neustále tvoří a přetváří. Nikdy ho to neunaví a nikdy v tom nepřestane.

Všemu se radujte, neustále děkujte Pánu vesmíru a obětujte mu svůj život. Tak se pro vás uskuteční co je psáno: „Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře“6.

Jsem stále s vámi a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého“.

1) Vztahuje se na posleství z prvních tří měsíců roku 2012, které jsou zveřejněny na této stránce. Duch svatý mluvil o rozhodnutí ve chvíli početí a o smrti.

2) Podrobně jsem se zabývala duchem, duší a tělem ve 13. kapitole, v knize „Přes velkou bariéru“ vyd. Luci dell’Esodo 2008

3) Srv. Zj 22,3 – 5

4) Srv. 2Kor 9 – 10

5) Srv. 1Sam 16,7

6)  Žalm 128,2

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.