Trojiční působení 3

Trojiční působení

v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Kapitola 3

Tvář Panny Marie

(část první)

1. Matka a Královna

V této kapitole budeme pojednávat o přítomnosti a působení Panny Marie v Božím lidu na základě naší zkušenosti. Jde o delikátní a široké téma; proto rozdělíme tuto kapitolu do několika částí, tak abyste mohli obsah dobře pochopit.

Začněme prohlášením, že „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“ je mariánská. Osoba, působení a služba Panny Marie vystupuje v této Církvi s naprostou jasností.1 Co se týče Matky, tak ta nás vždy doprovázela na naší cestě, což je dáno pro nás zásadní událostí: zjeveními Panny Marie v Medjugorje (Bosna-Hercegovina).

My všichni, kteří patříme k této Církvi, jsme poznali v těchto zjeveních Královny Míru výchozí bod naší osobní i společné cesty:

Všichni jsme si vědomi, že jsme zrozeni Boží Matkou, jako jednotlivci i jako lid, prostřednictvím probuzení ve víře, které jsme zakusili v Medjugorje. S ohledem na roli Panny Marie v našem životě můžeme říci spolu se žalmistou: Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě (Ž87(86), 7). Naše duchovní cesta vyšla z Neposkvrněného Srdce Panny Marie; společně s ní a jejím prostřednictvím putujeme k Ježíši. Jí jsme zasvětili své životy a dílo.2

Samotná Panna Maria k nám mnohokrát mluvila o svých zjeveních v Medjugorje a vícekrát nám zjevila velký plán, který si na tomto místě přála uskutečnit.

Přišla jsem do Medjugorje na příkaz svého Pána, kvůli jeho a také svému mateřskému přání připravit Boží lid na velké události. Medjugorské poselství slouží k přípravě Božího lidu na velké události.3

Velikost události v Medjugorje nám zdůraznil také sv. Jan apoštol: „Nejsvětější Panna Maria je mnohem víc než předchůdce, ona je Matka. Kdyby nebylo lidstvo Pannou Marií obrozeno, nebylo by schopno přijmout milosti, které Bůh dává“. První přerod přichází skrze Matku, jež rodí děti, aby byly schopny přijmout milosti.

Každý člověk se musí narodit z ženy, aby přišel na svět. Potom bude schopen díky svým zkušenostem a rozumu přijmout milosti darované Bohem. To se děje i v duchovním životě. Příchod Panny Marie do Medjugorje znamená víc než přípravu, je událostí, která rodí.4

Cesta, která započala událostí v Medjugorje a která nás přivedla až k příslušnosti k Církvi Ježíše Krista celého vesmíru, sledovala jasně vyznačenou stopu. Tuto stopu nám zanechala samotná Panna Maria, která nám ukázala naprosté odevzdání se Bohu v celistvosti života, jako nezbytný přechod potřebný k hlásání spásy světu. Vysvlečení se z vlastního já, přijetí Kříže k dosažení vzkříšení a naleznout takto cestu vedoucí k životu:

Přicházím vám připomenout, že vaším úkolem je zvěstovat světu život Nejsvětější Trojice; život Otce, Syna a Ducha Svatého. On pulzoval v mém srdci i v srdci mého muže Josefa. Přebýval v nazaretském domě. Aby vaše zvěstování bylo účinné a pravdivé, musíte jej nejdříve přijmout vy sami čistým a neposkvrněným srdcem, stejně jako já. Zvěstování trojičního života nemůže sestoupit do špinavého srdce, do duše plné vlastních zájmů. Musíte se stále více svlékat z každého zájmu, který není pro Boží slávu, jinak ve vás nemůže zvěstování zakořenit. Zůstane abstraktním, a jako takové vás může zaujmout, ale nepromění vás.

Zvěstování trojičního života vás musí den ze dne proměňovat. Nemůžete zůstat stejní, jestliže jste přijali zvěstování tak, jak to bylo v mém případě; nejen proto, že jsem otěhotněla, ale proto, že se ve mně změnil celý život. Následně po archandělově

zvěstování se rozvinul celý můj osobní život, život s Ježíšem a skrze něj život s Otcem v Duchu Svatém…

Chci vám říct toto: jste-li neposkvrnění, nemůžete si dělat na Ježíše žádný nárok. Nemůžete ho vlastnit, neboť jestliže ho opravdu milujete, On je tím, kdo vlastní vás. Boha můžete vlastnit pouze skrze lásku, nikdy ne ze zištnosti nebo kvůli ctižádosti, protože Bůh se nenechá chytit do pasti takových postojů. Nesnažte se proto vlastnit ani manipulovat Boží život. Nepatří vám s výjimkou, že ho milujete, ctíte a přijímáte. Slova archanděla Gabriela zněla jasně: Ježíš byl Synem Nejvyššího, nebyl můj. To platí i pro vás. Ježíš vámi prochází, miluje vás a mění, ale nemůžete ho chytit do svých sítí.

Proto jsem mohla svobodně stát pod křížem, věděla jsem totiž, že mi Ježíš nepatří a že se musí vrátit k Otci poté, co dokončil své dílo. Tak tomu musí být i u každého z vás: Ježíš musí uskutečnit ve vás své dílo, nikoli to, co si přejete vy. V tom buďte svobodní, nechte se vést Ježíšem i pod kříž, aby se splnila jeho vůle. Ježíš ve vás dokonale splní Otcovo dílo, splní ho v moci Ducha Svatého, jak tomu bylo u mě.

Tak spatříte vzkříšení, budete moci projít skrze úzké dveře vedoucí k životu, dveře, které jen málokdo nachází, neboť je málo těch, kdo se nechají vést Ježíšem pod kříž. Mnohým se dostává zvěstování, ale jakmile ho dostanou, hned se snaží zmocnit

milosti pro vlastní zájmy. Ježíš v nich pak nemůže působit a nebo působí jen v omezené míře. Tyto osoby by chtěly ohraničit působení Ducha Svatého na svou úroveň. To je v dnešní době drama mnohých křesťanů: zvěst o spasení, s níž se můj Syn neustále obrací na každého člověka, kterou neúnavně přináší Duch Svatý a již si přeje Otec, je znehodnocována a zaplétána do sítí lidského života, často určovaného přemírou různých zájmů.

Nechci, aby se totéž stalo i těm, kdo si přejí obětovat se Bohu! Ti musí projít etapami zvěstování, obětování v chrámu, kříže a vzkříšení. Musí jimi projít společně se mnou, tak jak tomu bylo v mém případě, v neposkvrněnosti a úplné oběti Bohu, bez vlastních zájmů, bez intrik, bez pavučin. Přeji si vás mít svobodné, mé děti, svobodné od každé lidské léčky! Budete-li takoví, Bůh vás dokonale použije a zboří všechny překážky ve vás a kolem vás.

Znovu vám dnes opakuji, abyste si nedělali starosti kvůli tomu, co se bude dít v církvi a ve světě. Uvidíte veliké věci, uvidíte i hrozné věci, neboť tato doba je strašná, doba vrcholícího boje mezi světlem a tmou. Kdo se však obětuje Bohu a svěří se do

jeho rukou, nemá se čeho bát. Dnes vám opakuji, že vás chráním všemi způsoby, rozprostírám kolem vás svůj plášť.

Chci zvítězit v každém z vás, ale mohu vítězit jen u těch, kdo se úplně obětují Bohu. Mohu zvítězit pouze pod křížem, neboť nespatříte vzkříšení, dokud neuvidíte kříž. To platí pro každého z vás, stejně jako to platilo pro mě. Nemějte strach pohlédnout na Kristův kříž, neboť to je přechod, který vás přivede k životu. …“5

Během dlouhých let přípravy našeho lidu nám Boží Matka opakovaně zdůrazňovala dva aspekty své osoby, dvě konkrétní, navzájem se doplňující výsady: mluvila o sobě jako o Matce a Královně. Matka Boží a lidstva a Královna vesmíru.

Jako Matka putuje s námi, je součástí Božího lidu, přijímá modlitby a utrpení svých dětí, prosí pro naše dobro. Jako Královna chrání lid, rodí a sjednocuje své děti z celého vesmíru, aby je obětovala Bohu; otevírá cestu k novému stvoření. Její Neposkvrněné Srdce je bránou, kterou se vchází do Božího života.

Chci vás pouze vyzvat, abyste vstoupili do mého Srdce. Ono je posvátným místem, místem milosti a je také cestou, dveřmi, přes něž je snazší dospět k Ježíši.

Připravuji vám cestu, neboť jsem jí prošla před vámi a protože jsem před vámi následovala svého Syna. Následovala jsem ho až ke kříži a do hrobu a přijala jsem ho jako Vzkříšeného.

Proto vám mohu připravit cestu, neboť jsem Ta, která přede všemi a více než kdokoli jiný vstoupila do Srdce Boha. Znám cestu, znám ji díky milosti, nejen vlastní zásluhou, a chci vás tam přivést všechny, protože jsem vaše Matka, vaše Královna, ale jsem také

vaše Sestra, součást lidstva“6

Bez ustání za vás prosím Nejsvětější Trojici, v níž žiji, aby nechala sestoupit na všechny mé děti v celém vesmíru potřebné milosti k tomu aby rozkvetly. Vy jste mé nejkrásnější květy a má láska vám dá rozkvést…Nikdy vás neopustím; od nynějška až na věčnost budu vaše Matka7

V letech 2017 a 2018 nás Panna Maria vedla prostřednictvím poselství 13. každého měsíce a představila se jako Matka lidstva. Ukázala nám jednoduchou a konkrétní duchovní cestu, aby nám pomohla žít ve společenství s Bohem a s celou Církví ve vesmíru. 8

Ze skutečnosti, že je Matkou Boží i Matkou naší, vychází také její královská hodnost:

Všechny nástroje, které ke mně mluvily v Božím jménu, dosvědčují, že Mariino mateřství a hodnost královny jsou univerzální a nepopíratelnou skutečností. Potvrzují, že Maria je jediným stvořením, které vstoupilo dokonale do života Nejsvětější Trojice, protože je neposkvrněná a úplně odevzdaná Bohu. Trojiční rozměr, ve kterém Maria žije v plnosti, Jí umožňuje vycházet vstříc svým dětem. Ona je Matka kráčející před svými dětmi vstříc Synu, učednice a učitelka na cestě svatosti.

Sama Matka mi vícekrát vysvětlovala, že její královskou hodnost není možné pochopit bez pochopení jejího mateřství. Maria je Královnou v té míře, nakolik je Matkou, a jen ten, kdo Ji přijme jako Matku, Ji může přijmout i jako Královnu odevzdáním se jejímu vedení, protože v ní přebývající moc vychází z Božího mateřství, jež sama musela přijmout vyslovením svého ano k vtělení“.9

Samotná Matka říká:

Jsem Královna vesmíru, jsem ta, která žije v Nejsvětější Trojici…Pamatujte si, že jsem Matka a Královna. Bůh mi dal velikou moc, já ji však uplatňuji ve skromnosti10

Svoji moc Královny vesmíru důrazně prohlašuje také v poselství z 13, května 2017, ve kterém, mimo jiné, říká:

Jsem vaší Matkou, ale jsem také Královnou vesmíru. Nejedná se o prostý titul, kterým mě uctíváte, je to mým posláním. Jsem Matkou a Královnou vesmíru. Možná vám tato drobnost unikla, proto vám připomínám, že jako Královna jsem dostala od Boha milost a moc působit v celém vesmíru ve prospěch svých dětí. Dostala jsem moc přišlápnout hlavu hadovi a to udělám.

Mám právo a povinnost před Bohem a před lidstvem mluvit k mým dětem kdy chci, kolik chci a jak chci, bez toho, že bych musela žádat od někoho dovolení. Bůh mě požádal, abych zcela používala moc Matky a Královny vesmíru a to udělám pro vás, abych vám pomohla a abych vás ochránila, protože doba je závažná.“11

Tato Církev zakusila lásku a moc Panny Marie. Mnohokrát, v mnohých promluvách, ve kterých se na nás obrátila, se představila různými tituly, které vždy zdůrazňovali její mateřství a její královskou hodnost. Např.: „Matka Neposkvrněná a Královna andělů“; „Matka milosti a milosrdenství, Královna Evropy“; „Matka a královna lidstva“; „Matka a královna nového stvoření“; „Matka a královna vesmíru“.

Pán Ježíš žádal tuto Církev, aby slavnostně slavila svátek Matky a Královny vesmíru v den, který následuje po slavnosti Krista Krále a my to tak děláme. Ježíš si přeje, abychom uznávali nerozlučné pouto mezi jeho královskou hodností a královskou hodností Panny Marie.

Panna Maria nás tak doprovází na pouti našeho života a připravuje nás na budoucí život v novém stvoření. Poutnice mezi poutníky, vždy připravena bdít nad našimi kroky, abychom neklopýtali ve zlu. Je nejněžnější ze všech matek, ale její mateřství tím nekončí. Její mateřské působení je nenahraditelné v Božím plánu přivedení celého stvoření ke Kristu. Je to ona, která hledá děti rozptýlené v celém vesmíru, aby je zrodila pro život v Kristu. Shromažďuje je kolem sebe a chrání ve svém Srdci:

Jsem vaše Matka a bez ustání vás rodím a je ještě mnoho dětí, které musím zrodit. To je můj úkol: nosit ve svém Srdci mnohé děti, aby byly zrozeny v Bohu. Dělala jsem to vždy a budu to dělat až do konce časů.

Sv. Michael povede všechny národy, které jsem shromáždila ve svém lůně.12 Všechny národy, které jsem zrodila svojí láskou sv. Michael přivede k mému Synu, ale jsem to já, kdo vás rodí, protože jsem vaše Matka. Prosím, dovolte mi vás rodit.13

Cesta, kterou nám Panna Maria ukázala, je cestou jak být přivedeni ke Kristu a aktivně se podílet na přivedení celého vesmíru ke Kristu. Život a služba Boží Matky jsou dokonale v harmonii s trojičním působením, jak nám to Ona sama vysvětluje:

Děti, jednám vždy v jednotě se Třemi Božskými Osobami: s Otcem, jako jeho milovaná a neposkvrněná Dcera, abych předávala Jeho život kdekoliv ve vesmíru; se Synem, abych přinášela všem vykoupení, dotýkám se hříšníků s láskou mého Syna, která ve mně žije; s Duchem Svatým, jehož jsem Snoubenkou, abych probouzela v lidech vzpomínku na Boha a odhodlání sloužit mu. Pouze takto, zrozeni v Trojjediném Bohu, jste pravými Božími dětmi.“14

Prostřednictvím Neposkvrněného Mariina Srdce máme i my účast na Boží všemohoucnosti. Vysvětlil to Ježíš a vycházel při tom z Evangelia Zvěstování15. Bylo to v rozhovoru, který jsme s Ním měli 14. února 2020:

Procházíte skrze moji Matku a máte účast na působení Nejsvětější Trojice. Dělejte to, co můžete, tak jak to dělala moje Matka. To je důležité: účastnit se na Božím díle do té míry, která je pro vás možná. Co je nemožné pro člověka, uskuteční Bůh. Otec vám řekl, že závisíte zcela na Nejsvětější Trojici16. To není pouhý obraz. Opravdu, všechno co je ve vás, duchovně i hmotně, závisí na Nejsvětější Trojici a jejím působení. V jistém smyslu, i vy jste pohlceni trojiční mocí, která ve vás působí to, co není lidsky možné.

Tyto věci nemůžete chápat rozumem, ale jen v duchu, skrze víru. Víra uvádí v činnost vašeho ducha, když jste otevřeni a otevírá ho Boží všemohoucnosti. Prostřednictvím víry ve vás rozkvétají inteligence, Boží moc a láska, které jsou nezbytné pro váš život.“

Ve stejném rozhovoru jsme se ptali Ježíše, zda Panna Maria, jež měla dokonalou účast na velikonočním přechodu, nám může pomoci víc než kdo jiný. Ježíš odpověděl:

Ano, je to přesně tak: vy jdete ve stopách mé Matky, která samotná následuje dokonale mě. Prostřednictvím Ducha Svatého, přes moji Matku jste sjednoceni se mnou, tak jak jsem já sjednocen s Otcem.

Já jsem Hlavou Církve a jsem přítomen uprostřed svého lidu. Maria je Matkou Církve a vznešeným členem lidu. Stojí v centru mé Církve. Když jdete v jejích šlépějích, máte jistotu, že půjdete správnou cestou. Moje Církev v celém vesmíru poroste kolem mé Matky a sv. Josefa.

Nyní jsme došli k vrcholu našeho poslání: příslušností k Církvi Ježíše Krista v celém vesmíru máme účast na trojičním působení při evangelizaci Země. V tomto poslání Církve zazáří Panna Maria krásou a mocí, ukáže své výsady a velikost svého díla.

A je to právě v tomto čase, tak výjimečném pro celý vesmír, že se silně projevuje její účast na Vykoupení, které vykonal Syn. To z ní dělá Spoluvykupitelku lidstva.

2. Panna Maria Spoluvykupitelka lidstva

Abychom lépe uvedli postavu a působení Marie Spoluvykupitelky, začneme slovy Panny Marie samotné, z poselství 22. února 2020 zveřejněného na těchto stránkách. Považujeme ho za zásadní, k pochopení toho, o čem budeme psát posléze. Panna Maria nám vysvětlila různá hlediska na to, že je Spoluvykupitelkou a různé nástroje připojily své svědectví. O tom napíšeme později.

„„Drahé děti,

v tomto tak výjimečném dni17 vás všechny, s nezměrnou láskou, tisknu na své Srdce, zvlášť nemocné a všechny, kteří trpí v duchu, ti jež jsou pronásledováni kvůli této cestě ve svých rodinách nebo na pracovišti. Všechny vás tisknu k sobě, protože vás miluji a chci vám být nablízku ve všech zkouškách.

Mnohokrát jsem vás žádala, abyste mi pomohli se spásou duší. Dnes vám říkám: pomozte mi v mém díle Spoluvykupitelky. Já jsem Spoluvykupitelka lidstva celého vesmíru. To není nějaký titul, je to mé poslání, mé dílo mezi vámi. Toto poslání jsem přijala od chvíle svého početí. Proto jsem vaší Matkou, protože jsem souhlasila, že budu spolu s mým Synem nést všechnu bolest vesmíru, abych vás vytrhla z utrpení a smrti.

Nesla jsem spolu s mým Synem všechny bolesti jeho Utrpení: jak ty duchovní pro zradu, opuštění, urážky a rouhání a také utrpení fyzická. Vše co Ježíš trpěl tělesně, jsem trpěla na svém těle, přestože to nebylo vidět očima světa. Mnoho svatých během dějin neslo určitou bolest z Ježíšova Utrpení, ale já jsem je nesla všechny za vás: mé Srdce bylo probodeno, mé ruce a mé nohy byly poseté ranami a tak dále. To vše jsem nesla v tichosti za vás, abych vás vytrhla z nenávisti satana. Proto jsem vaší Matkou a proto mě vás Ježíš mohl svěřit pod Křížem.18 Mé dílo Spouvykupitelky pokračovalo v první Církvi, mezi apoštoly a učedníky. Po mém nanebevzetí, ve slávě Nejsvětější Trojice v níž žiji, se mé poslání Spoluvykupitelky rozšířilo na celý vesmír.

Vězte děťátka, že tak jak jsem nesla Ježíšovy bolesti, tak jsem i měla účast na jeho slávě vzkříšení. Jsem Spoluvykupitelkou, protože jsem se svým Synem sdílela smrt a vzkříšení. Celá má bytost rozkvetla spolu se vzkříšeným Ježíšem a otevřela jsem cestu pro vás, abyste jednoho dne mohli vstoupit do nového stvoření.

Mé dílo Spoluvykupitelky je trvalé a nezastavitelné. Neustále obětuji Nejsvětější Trojici všechny bolesti vesmíru, aby tak i mé děti mohly zakoušet radosti nebe. Stejným způsobem musíte vy jít Ježíšovou a mojí cestou. Jste povoláni, být spoluvykupiteli, to znamená těmi, kteří mají účast, spolu se mnou, na smrti a vzkříšení mého Syna. Ve spojení se mnou, nesete bolesti světa a radosti nebe. Spolu se mnou jste svědky umírajícího porušeného života a života božího, který se skrze mé Srdce vždy a neustále rodí pro vás všechny.

Přeji si, aby tento lid poznal mé dílo Spoluvykupitelky a přijal na něm účast, aby byl stále více sjednocen s Ježíšem, Vykupitelem a Pastýřem lidstva. Beze mě nemůžete plně vstoupit do oběti mého Syna, do jeho smrti a vzkříšení.19 Nesla jsem za vás mnohé bolesti, jinak byste byli utlačovaní tíhou utrpení. Beze mne se nemůžete dotknout Boží hloubky. Přináším vám jeho život, protože jsem Boží a vaší Matkou, Spoluvykupitelkou lidstva a Královnou vesmíru. Přeji si, aby mě tento lid takto uznal a takto přijal. Jestli nepochopíte mé dílo Spoluvykupitelky, moje postava se stane okrajovou, neurčitou, vzdálenou, tak jak je tomu pro mnohé křesťany.

Říkám vám, děťátka, že satan má hrůzu z mého díla Spoluvykupitelky a všemožně se bude stavět proti této skutečnosti, kterou vždy nesnášel. Nepřijal Ježíšovo vtělení a tím méně přijme, že může být žena Spoluvykupitelkou. Proto vás čekají mnohá protivenství, ale nemějte starost: toto je čas, kdy tato pravda musí vyjít najevo. Proto ji nikdo nebude moci zastavit. Satan bude běsnit, ale nic nezmůže. Už se kolem něho stahuje kruh, protože Boží lid postupuje v celém vesmíru a nikdo ho nemůže zastavit.

Tím, že Církev Ježíše Krista celého vesmíru prohlásí na Zemi, že jsem Spoluvykupitelka, způsobí hluboký zvrat v dějinách spásy a v dějinách lidstva. Musíte si toho být vědomi. Opakuji vám, že to není nějaký titul, nepotřebuji tituly ani mě nezajímají. Nechci nic pro sebe, ale přeji si vám pomoci a spasit vás spolu s mým Synem. To je mé poslání, které dokončím, nic a nikdo mi v tom nezabrání. Už jsem vám řekla a znovu opakuji: od této chvíle použiji všechnu svou moc Královny20 a Spoluvykupitelky, abych s pomocí mé Církve celého vesmíru vyrvala nepříteli co nejvíc duší.

Proto vám děťátka velmi děkuji za tento velký krok. Tento den musí pro vás být dnem památečním. Z mé strany vám zaručuji ochranu od každého zla. Budu stále s vámi. Budete zakoušet bolest světa, protože jste do něho ponořeni. Neztěžujte si proto, ale považujte to za svou čest, že můžete být spoluvykupiteli spolu s mým Synem a se mnou. Ve svém srdci však poznáte také radosti nebe: pokoj, lásku, vše to, co svět nemá. Takto uprostřed zmatku této Země, ponesete radosti nebe a vaše srdce bude jásat, přestože vám budou oponovat, protože vždy budete mít Boží radost. Toto je můj slib: kdokoliv z vás bude mít účast na mém díle Spoluvykupitelky, pozná bolesti světa, ale bude mít i radosti nebe.

Žehnám vám, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“.

Zakončíme tuto kapitolu Ježíšovými slovy z poselství z 22. března 2008, kterými nazývá svoji Matku Spoluvykupitelkou lidstva. Zde je několik úryvků:

Maria byla první lidská bytost ve vesmíru, která se dokonale spojila s mou obětí na kříži a která se plně podílela na mém vzkříšení. Moje Matka byla první žijící bytost, která se mnou prošla velikonoční přechod. Všichni ostatní se připojili k ní, skrze ni a po ní. Také civilizace na jiných planetách věrných Bohu již od chvíle stvoření, které doprovázely svou modlitbou mou pouť na Zemi, se sjednotily s Marií v okamžiku oběti na kříži. Proto se lidstvo nebude moci ke mně připojit jinak než skrze Marii. Přechod skrze její Neposkvrněné Srdce je závazný pro všechny, kteří se chtějí spojit v mystické jednotě se mnou. Moje Matka je ta, která otevřela cestu, první stvoření, které dosáhlo plnou a dokonalou jednotu se mnou na kříži, dál přes kříž, pro věčnost. Proto je Spoluvykupitelkou lidstva, a proto se k lidstvo musí obrátit.

V mé Matce, více než v komkoliv jiném, se ztělesnil můj velikonoční přechod ze smrti do života a stal se viditelným. Její přítomnost mezi apoštoly měla zásadní úlohu. Poté, co apoštolové a učedníci přijali Ducha Svatého, pochopili všechno, avšak jen skrze Marii pronikli plně do oběti a sjednotili se se mnou.

Maria se stala Matkou lidstva pod křížem, v okamžiku, ve kterém se sjednotila s mou obětí. Otevřela tak cestu celému lidstvu k jednotě se mnou, protože zrodila nové lidstvo, jehož prvním plodem je kněžství, neboť nový lid je lidem kněžským. Je to lid, který je po příkladu Marie, skrze Marii a s Marií sjednocen s mou obětí, aby vstoupil do mého vzkříšení. Tudíž je jasné, že bez Marie královské kněžství a rovněž služebné kněžství nemůže získat svou plnost.

Dílo Boha Otce, skrze mě, je dílem, které se vtěluje. Otec mě poslal na Zem a zde jsem se vtělil. V mém vtělení jsem přinesl mezi lidi Otcovu vůli. Rovněž moje dílo se musí vtělit do lidstva. A do koho by se mělo nejdříve vtělit, když ne do Marie, mojí Matky? Ta, která dala život mému tělu, neměla by rovněž dávat život mému Mystickému Tělu?“21

1 Připomínáme čtenářům, že pojmem Církev, máme na mysli výhradně „Církev Ježíše Krista celého vesmíru“, ke které náležíme.

2 Z knížky „Cesta nového lidu“, vydavatelství Luci dell‘Esodo 2015

3 Přes Velkou bariéru str. 38 vydavatelství Luci dell‘Esodo 2008

4 Tamtéž str. 39

5 Tamtéž str. 45-47

6 Tamtéž str. 42

7 Z jednoho poselství Panny Marie Stefanii Caterině z 8. prosince 2013

8 „Život bez Boha není životem“ – poselství Matky lidstva Stefanii Caterině, vyd. Luci dell‘Esodo 2018

9 Přes Velkou bariéru str. 37

10 Z jednoho poselství Panny Marie Stefanii Caterině z 27. června 2013

11 Z poselství Panny Marie z 13. května 2017 „Budu hlasem chudých v duchu“

12 Bylo nám zjeveno, že v této době, sv. archanděl Michael je Předchůdcem slavného Kristova příchodu. Na něm je odpovědnost vykonávat Boží příkazy, aby lid pokračoval v cestě a byl na ní chráněn. Na konci čas, až se Ježíš vrátí, mu sv. Michael odevzdá celý lid, aby byly souzeny všechny národy.

13 Z knihy „Verso la Nuova Creazione sv. VI, str. 57“, v češtině nevyšlo, je to roční souhrn textů uveřejněných na stránkách.

14 Poselství Panny Marie z 31 prosince 2019 „Slavnostní zasvěcení se Panně Marii na rok 2020“

15 Lk 1, 37-38

16 Poselství Boha Otce z 19. ledna 2020 „Obnovuji s vámi smlouvu“

17 Dnes nadace „Pevnost Neposkvrněné“ a lid, který sleduje její programy se rozhodl slavnostně zasvětit Panně Marii, Spoluvykupitelce lidstva

18 J 19, 25-27

19 Přepsat dějiny – I.díl – V Boží mysli str. 66-69

20 Z poselství Panny Marie z 13. května 2017 „Budu hlasem chudých v Bohu“: Mám právo a povinnost před Bohem a před lidstvem mluvit k mým dětem kdy chci, kolik chci a jak chci, bez toho, že bych musela žádat od někoho dovolení. Bůh mě požádal, abych zcela používala moc Matky a Královny vesmíru a to udělám pro vás, abych vám pomohla a abych vás ochránila, protože doba je závažná.

21Přepsat dějiny, sv. I – V Boží mysli, str. 67-69

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.