Výzva lidstvu Země

Drazí bratři a drahé sestry,

nabízíme vám poselství sv. Michaela archanděla z 2. dubna 2020 nazvané: „Výzva lidstvu Země“. Je určeno celému lidstvu naší planety, zvláště pak křesťanům, kteří se v těchto dnech připravují na Velikonoce. Musíme se probudit a změnit způsob našeho života a myšlení, tak abychom dali Boha a jeho království na první místo. Jestliže zaujmeme upřímně tento postoj, můžeme se pozvednout nad všechny vážné problémy trápící Zemi. Dovolíme tak Bohu, aby nás proměnil a nechal proudit svůj život na Zemi.

Silná slova sv. Michaela jsou výzvou. Od každého z nás se očekává jasná a konkrétní odpověď. Takto dáme Bohu a jeho nástrojům plnou pravomoc, aby nás vedli do nového stvoření.

V tomto čase obětí vás doprovázíme modlitbou a obětujeme se za vás Bohu, abychom mohli všichni společně dosáhnout spásy a pomoci všem, kteří chtějí být spaseni.

Přejeme požehnané Velikonoce vám i vašim rodinám. Přejeme vám vše dobré v Pánu a žehnáme vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

3. dubna 2020

Stefania Caterina e Tomislav Vlašić

Poselství sv. Michaela archanděla

Výzva lidstvu Země

Drazí bratři a drahé sestry na Zemi,

Nejvyšší Bůh, Pán vesmíru, kterému sloužím, mě k vám posílá v této obtížné době pro Zemi. Vaše planeta je zapletena do husté sítě lží, probodená bolestmi, kterým nikdo nevěnuje pozornost, nakažená touto hroznou pandemií, jež vás děsí1, topí se v krvi mnohých obětí a je ovládaná lidmi bez svědomí a zábran.

Původci tohoto všeho jsou Lucifer, jeho démoni a lidé, kteří jim slouží za peníze, moc a výhody. Žádné zlo nemůže vzejít od Boha, který je Nejvyšší Dobro. Zlo se rodí z knížete zla, porušenosti, rodí se z velkého původce každé porušenosti. Jeho jméno je Lucifer. Mnozí z vás odmítají uznat jeho existenci, ale Lucifer a jeho následovníci působí na Zemi už od začátku stvoření a vašich dějin. Lucifer se vzbouřil proti Bohu, který ho stvořil jako anděla světla. Z jeho zrady vychází všechno zlo ve vesmíru. Lucifer se nespokojil s tím, že zničil sám sebe, ale odjakživa korumpoval a korumpuje lidi a stvoření. Chce vládnout vesmíru a být jako Bůh. Použije k tomu libovolné prostředky. Lucifer je počátek zla, on je Zlo.

Dobro a Zlo jsou odjakživa ve střetu. Spolu se zástupy věrných andělů jsme se od prvních chvil stavěli proti Luciferovi a jeho démonům a činíme tak i nadále. Trojjediný Bůh mě postavil do čela nebeských vojsk a já jsem vždy bděl nad Božím lidem.2

Aby Bůh porazil Lucifera, poslal na Zemi svého Syna Ježíše Krista, v moci Ducha Svatého. Jeho smrtí a vzkříšením Pán Ježíš porazil démona, zrušil moc smrti, kterou drží Lucifer lidi v otroctví.3 Ježíš Kristus zachránil celý vesmír od nenávisti Zlého.

Nicméně, spása musí být přijímaná od lidí, což znamená přijímat Ježíše Krista, Spasitele a uznávat jeho učení.4 Mnozí lidé, v minulosti i dnes ho nepřijali a obracejí se tak zády k vlastní spáse. To je kořen všeho zla na Zemi: velká část vašeho lidstva to ignoruje, pohrdá tím a bojuje s Ježíšem. Slouží a klaní se nejrůznějším modlám, jejichž prostřednictvím působí pekelné síly tím, že svádí lidi ovlivňováním jejich myšlenek.

Ježíš Kristus založil na Zemi Církev, která je ale přítomná a činná v celém vesmíru. Nejste jedinými obyvateli vesmíru, máte mnoho bratří, z nichž někteří se nikdy nevzbouřili proti Bohu. Proto jsou mnohem mocnější než vy, v duchu i v činech.5 Mnozí z vás na to neberou ohled, kvůli vládcům a náboženským vůdcům vaší planety. Odjakživa před vámi skrývají tuto pravdu, protože se bojí konfrontace s mocnějšími lidstvy, bojí se, že by ztratili svoji politickou a náboženskou moc.

Církev shromažďuje věřící v Ježíše Krista v celém vesmíru a chrání nauku. Ona je Božím lidem, kterému Pán slíbil nové stvoření, čisté a neporušené, které bude nastoleno na konci časů, až se Ježíš Kristus ve slávě vrátí na Zemi.

Jeho návrat uvidí všichni. Ježíš Kristus shromáždí všechny lidi ze všech časů a planet a bude je soudit podle jejich skutků. S konečnou platností oddělí Boží děti od dětí Lucifera a uvede spravedlivé do nového stvoření. Lucifer a jeho následovníci tam nevstoupí, budou ponecháni svému osudu ve starém nyní už zničeném stvoření.6 Ti co působí porušení budou žít navždy v porušenosti, krvelační v krvi, ti kteří mají na svědomí hlad, ve věčném hladu, násilníci v násilí atd.

Odjakživa na Zemi i na ostatních planetách Lucifer korumpuje všechno a všechny. Slibuje bohatství a pocty a zvrácení lidé se mu klaní. Vetřel se dokonce i do Církve a jedna její část je zničená. Bůh ale chránil lepší část své Církve a tento zbytek sjednotil se svým lidem ve vesmíru.

To je „Církev Ježíše Krista v celém vesmíru“7, živá a nezpochybnitelná skutečnost, která se projeví v celé své moci, jediná Církev, která zůstane. Jí je určeno nové stvoření. Budou ji tvořit ti, kteří přijímají Ježíše Krista, darují se mu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, žijí celistvě a ve společenství se všemi bratry ve vesmíru.

Časy, ve kterých žijete jsou časy posledními. Ježíš je za dveřmi a čas se krátí. Jen Bůh Otec zná přesný čas svého příchodu, ale nebude meškat. Lidstvo je na pokraji a Boží děti trpí pronásledování ze strany démona. V těchto posledních časech mě Bůh povolal, abych se postavil do čela jeho lidu v celém vesmíru. Připravuji cestu svému Pánu, jsem Předchůdce slavného Kristova příchodu. Mojí odpovědností je shromáždit Boží děti ze všech koutů vesmíru, aby se staly součástí Boží Církve. Mým úkolem je chránit Boží lid od nenávisti Lucifera. Budu tak konat společně s mými andělskými šiky a Církví v celém vesmíru. Nikdo mi v tom nezabrání.

Rozsudek nad Luciferem a těmi, kteří mu náleží, byl napsán Ježíšovou krví na Kříži a jeho vzkříšením.8 Tento rozsudek musí být vykonán a teprve tehdy se Pán vrátí. Ježíš Kristus opustil Zemi svým Nanebevstoupením, poté, co vykonal všechno, co mu svěřil Otec. Na Zemi se vrátí tehdy, až jeho Církev celého vesmíru vykoná co jí On svěřil: oznámit všem lidem spásu a pokřtít všechny věřící ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.9

Slova, se kterými se na vás obracím jsou slovy Předchůdce a tak je i musíte přijímat. Jsou silnou výzvou vám všem v této fázi vašich dějin. Přicházím vám říct, že probíhá vážný okamžik. Vaše lidstvo je podrobeno tvrdé Pánově zkoušce a je čas na návrat k Trojjedinému Bohu. Ježíš Kristus, druhá osoba Nejsvětější Trojice vás vede k pravému Bohu, protože je Bůh. Bez něho není spásy.

Pohleďte, co se děje na Zemi. Kdo vás vytáhne z kalných a hlubokých vod, ve kterých se plácáte? Vaše falešné modly; peníze; nebo snad vaši vládcové a náboženští vůdci? Lidské city, nebo láska, o které tolik mluvíte, ale kterou neznáte? Kdo vás vyrve smrti? Pohleďte dovnitř. Položte si otázku, komu jste svěřili svůj život a na jaké jistoty spoléháte. Jestli jste upřímní, uvědomíte si, že zbývá velmi málo toho, s čím můžete počítat.

Právem jste smutní pro mnohé oběti této pandemie. Jste ale také schopni plakat pro tisíce těch, kteří zemřeli ve válkách a hladem, pro pronásledované, pro milióny potratů, pro děti vystavené násilí a útlaku, pro ženy zabité ve jménu vaší lásky? Ne jste chladní a necitliví; a nejen to, z toho všeho viníte Boha, obviňujete ho, že se o vás nestará. A vy se o něho staráte?

Ne, drazí bratři, vinu za vaše zlo nese démon, ti, kteří mu slouží, ale také ti kteří jsou lhostejní k Bohu a stejně tak k Luciferovi. Mnozí z vás žijí pro sebe samé a ze svého sobectví si udělali boha. Otáčí se na druhou stranu, aby neviděli svoji vinu. Takto zlo bez překážek kvete.

Vyzývám vás k obrácení. Proste Nejsvětější Trojici o odpuštění hříchů Země a o probuzení svědomí těch, kteří mají ještě trošku dobré vůle. Není ještě pozdě změnit vás osud. Bůh je připraven pomoci vám a poslat vám své nástroje. Vzpomeňte si na Pannu Marii, vaši Matku a Spoluvykupitelku, mocnou Královnu vesmíru, která vás miluje a je vám vždy připravena podat pomocnou ruku; na sv. Josefa, jenž vás ochraňuje. Vzpomeňte si na vaše strážné anděly, kteří vás brání, na svaté, kteří vás milují a modlí se za vás. Rozhodněte se být součástí Církve Ježíše Krista celého vesmíru a budete zachráněni.

Všechny viry, jež vás napadají, nemoci, přírodní katastrofy a všechno co vás trápí, jsou plody neustálého působení porušenosti démona a jeho následovníků. Vězte, že Zlo plodí rozvratnou energii, která mění dokonalé přírodní zákony a rodí zrůdy. Bůh netvoří zrůdy, je to Zlo, které deformuje člověka a přírodu. Čerpá svoji sílu ze vzpoury proti Bohu a z odmítání jeho lásky, což jsou dva největší hříchy a původ každé negativity. Tak, jak se proti Bohu vzbouřil Lucifer a jeho démoni, odmítli ho a zradili, tak to odjakživa dělají i mnozí lidé. Rouhají se Bohu a klanějí se démonovi pro dosažení svých zájmů. Jejich zlé působení korumpuje Zemi a rozsévá zlo a zkázu. Proto se rozvratná energie dále šíří na Zemi, působí nemoci a smrt. Naopak, Bůh a jeho pravé děti vyzařují nejčistší primární energii, která rodí, sytí a uzdravuje život lidí a stvoření.10

Dnes je Země plná rozvratné energie, protože je málo pravých dětí Božích, Proto je třeba se vrátit k Trojjedinému Bohu, prostřednictvím Ježíše Krista a sjednotit se s Církví v celém vesmíru. Čím bude víc Božích dětí, tím více se bude stavět primární energie proti energii rozvratné. Potřebujete společenství se všemi bratry ve vesmíru, z nichž jsou mnozí mocní v duchu a můžou vám pomoci svou modlitbou a láskou. Sami se nezachráníte.

Opakuji vám, že toto jsou poslední časy. Bůh mi přikázal, abych se postavil do čela jeho vojsk světla. OZNAMUJI VÁM, ŽE NYNÍ ZAČÍNÁ VELKÁ, DEFINITIVNÍ BITVA PROTI PEKELNÝM SILÁM. Země bude místem konečného a nevyhnutelného střetu. Bůh si přeje, abych rozhodně vedl jeho Církev v celém vesmíru k vítězství nad Luciferem a jeho vojsky. Učiním tak. Na vás teď záleží, na kterou stranu se přidáte. Jestli se rozhodnete sloužit Bohu, bude vás milovat a chránit, nic vám nebude chybět. Pokud ho odmítnete, půjdete vstříc nešťastnému osudu.

Neklamte se, že můžete zůstat neutrální. Všichni, bez výjimky, si musíte vybrat mezi Bohem a Luciferem. Nic mezi tím. Přemýšlejte, modlete se a rozhodněte se. Slibuji vám svoji ochranu i ochranu mých andělů, tak abyste se rozhodli pro život a ne pro smrt. Mějte na paměti, že čas, který máte není nekonečný. Bůh je Pán času a může udělat konec v okamžiku. Proto pospěšte, dřív než bude pozdě.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

1 Jedná se pandemii koronaviru Covid19, která zasáhla Zemi na začátku tohoto roku

2 Přepsat dějiny, sv. II – Vesmír a jeho obyvatelé, str. 33-42

3 Žid 2, 14

4 L 9, 21-27

5 Přepsat dějiny, sv. II – Vesmír a jeho obyvatelé, str. 312

6 Mt 24, 29-51; Mt 25, 31-46

7 Dokument prohlašující existenci „Církve Ježíše Krista celého vesmíru“ byl zveřejněn na těchto stránkách v roce 2018

8 J 12, 31

9 Mt 28, 16-20

10Ohledně primární a rozvratné energie viz. Přepsat dějiny, sv. II – Vesmír a jeho obyvatelé, str. 28-31

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.