Trojiční působení 2

Trojiční působení

v Církvi Ježíše Krista celého vesmíru

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Kapitola 2

Nový lid se stává církví

1. Základní milníky

V předchozí kapitole jsme znovu prošli zeširoka události, které znamenaly obrat v dějinách spásy v celém vesmíru. Viděli jsme také, jak velký Boží plán přivedení celého stvoření ke Kristu vstoupil do své finální fáze.

V této době byla dovršena evangelizace vesmíru bratry z lidstev věrných Bohu. Zvěstování spásy vykonané Ježíšem Kristem tak přišlo na všechny obývané planety, které o tom nic nevěděly. Započala také evangelizace Země, která ještě probíhá.

Na Zemi přijala část křesťanů tyto programy a sjednotila se s bratry z vesmíru. Takto vznikla i na naší planetě Církev Ježíše Krista celého vesmíru, jejíž existenci jsme vyhlásili oficiálně 20 května 2018. Připomínáme čtenářům, že v když v našich úvahách používáme termín Církev, máme tím na mysli výhradně Církev Ježíše Krista celého vesmíru.

Církev je Boží dílo a zahrnuje celý vesmír, jak nám bylo připomenuto:

Církev je Boží dílo, založené Bohem. Tvoří ji všechny Boží děti, které Boha milují a slouží mu. Kdekoli ve vesmíru existují lidé věrní Bohu, oni jsou Boží Církví, protože všichni byli stvořeni, vykoupeni a posvěceni Bohem Otcem, skrze Syna Ježíše Krista, v moci Ducha Svatého. On tom, jestli člověk náleží k Boží Církvi nerozhoduje člověk, ale Bůh, který zkoumá srdce, zná myšlenky a cesty každého člověka a soudí spravedlivě a s milosrdenstvím. Jestli je někdo přijatý, nebo vyloučený, se odvozuje od toho, zda přijímá, či nepřijímá Boží život, zda se cítí, nebo necítí být součástí univerzálního společenství s Božím lidem v celém vesmíru. Člověk se staví mimo Církev ve chvíli, kdy odmítá náležet Bohu, darovat se mu a přijímat bratra ve jménu Božím. Žije podle zákonů sobectví, porušenosti a smrti.

Dejte si pozor křesťané, kteří si myslíte, že jste součástí Církve a žijete jako pohané!“1

Toto pojetí Církve je obsaženo v mocném Božím působení v této době a programech, které nám byly ukázány, jež se uskutečňují a budou se uskutečňovat.

K vyhlášení Církve na Zemi jsme nedošli ze dne na den, ale po mnoha letech putování, během kterých jsme byli svědky odpovědi a duchovního růstu lidu, k němuž náležíme. Nový lid, ve smyslu, jak to bylo již vícekrát definováno Bohem a jeho nástroji. Nový v duchu, obětovaný Ježíši skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, vnímavý k Božímu vedení, které nikdy nechybělo. Jeho spiritualita spočívá na třech pilířích: 1) oběť života Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie; 2) neposkvrněnost, neboli celistvost života; 3) univerzální společenství, to znamená s Církví přítomnou ve vesmíru

Od prohlášení Církve v roce 2018, o němž byla řeč, až doposud se v našem lidu postupně rozvíjelo vědomí, že je Církví a tento lid podnikl konkrétní kroky, aby posílil svoji identitu. I zjevení, která jsme dostali v posledních letech od Pána a jeho nástrojů, především pak od Panny Marie, se postupně zaměřovaly na příslušnost našeho lidu k Církvi celého vesmíru.

První krok ke vzniku Církve na Zemi sahá k Letnicím v roce 2016. V této slavnosti se Duch Svatý obrátil na náš lid s neodvolatelným prohlášením, kterým potvrdil naši příslušnost k lidu v celém vesmíru:

Dnes si z vás přeji udělat nový lid… Je to slavností den, protože dnes na vás sestupuji se stejnou mocí, s jakou jsem sestoupil na první Církev. Sestupuji také v celém vesmíru na každé Boží dítě, abych z každého Božího dítěte udělal živý Boží chrám. Všechny Boží děti ve vesmíru vytvoří nový lid.

…Ode dneška bude jediný Boží lid v celém vesmíru. Ode dneška už nebudete malým zbytkem lidstva na Zemi, ale lidem vesmíru, který žije na Zemi. V Božím lidu bude rozmanitost ve zkušenostech, kultuře, planetách, bude v něm ale jediný duch. Jsem to já který udržuje jednotu lidu, který spojuje navzájem všechny Boží děti, aby z nich vytvořil nový lid.“2

Tento důležitý krok je ve stejném roce následován neméně důležitými kroky,které bychom také rádi připomněli.

Především Pán svěřil tomuto lidu na Zemi čtyři domy a nazval je jako Domy-Svatyně. Nachází se v Medjugorje (Bosna-Hercegovina), Ghedi (Brescia), Finale Ligure (Savona) oba v Itálii a v České republice. Jsou to místa modlitby, bratrských setkání a formace. Lidé zde mohou poznávat programy Církve a být doprovázeni na duchovní cestě.

Následně jsme dostali znamení, které nosí všichni, jenž náleží k Církvi Ježíše Krista celého vesmíru. Je to kříž, který má ve svém středu Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Jeho podrobný popis naleznete na stránkách. Panna Maria o něm říká toto:

Je to znamení všech mých dětí, v jejichž hrudích triumfuje mé Srdce. Mé Srdce triumfuje ve vašich srdcích. Až všichni přijmete toto znamení, završí se čas a přiblíží se návrat mého Syna. Všichni, kteří se ve vesmíru a na Zemi obrácejí a stávají se součástí nového lidu, dostávají toto znamení. Jsou označeni mým Srdcem, Srdce, Matky Spasitele. To je triumf Kristovy lásky ve vás.3

Duch Svatý dodává:

Dostáváte znamení, jehož prostřednictvím do vás otisknu trojiční znamení. Je to mocné znamení v celém vesmíru, protože v sobě nese moc Nejsvětější Trojice; je to moc, kterou nemůže žádní síla porazit.4

Rádi bychom vysvětlili, že ti, kteří toto znamení nedostali fyzicky, protože se nemohou účastnit našich setkání, ale upřímně se obětují Ježíši skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, přijali do svého srdce totéž znamení, které v nich duchovně působí. Takto všichni křesťané ve vesmíru přijali toto znamení, jakožto pečeť Nejsvětější Trojice.

Počínaje rokem 2017 a v průběhu celého roku 2018, mluvila Panna Maria dlouze prostřednictvím poselství z 13. každého měsíce, o Božím životě a o Božím lidu ve vesmíru. Představila se jako Matka lidstva. Všechna poselství byla shromážděna v knížečce „Život bez Boha není životem“

13. října 2017, v den stého výročí posledního zjevení ve Fatimě, se Panna Maria znovu obrací na tento nový lid a nazývá ho malou, velkou Církví Boží.

Vy jste malá, velká Církev Boží na této Zemi. Chci abyste se právě tak cítili. Nebojte se cítit se Církví; Kristovou Církví; Církví mého Syna, která existuje a pulzuje v celém vesmíru… Bůh potřebuje svoji Církev, tuto malou, velkou Církev, která bude mít sílu se postavit nepříteli… Tato Církev bude mít sílu k samostatnému životu, vzdálenému od intrik lidí a arogance mocných “5

O této chvíle je nový lid povolán si uvědomovat, že je Církví. Je neustále zván Bohem a jeho nástroji k tomu, aby přijímal a svědčil o programech, které nám byly zjeveny. Pán chce od této malé Církve, aby žila v opravdovém oproštění se od vlastních ideí, logiky a ambicí. Především žádá, aby se eucharistie slavila na stále vyšší úrovni, a tak se podobala slavení Nebeské liturgie. Vyzývá k pozvednuté modlitbě podle úmyslů Panny Marie a ne podle lidských záměrů, ať už jakkoliv vznešených.

V roce 2018, na začátku evangelizace Země, je tato Církev vyzvána k úplnému zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jako k výchozímu bodu evangelizace. Triumf jejího Srdce je nezbytnou předehrou slavného Kristova příchodu.

Takto se dostáváme až k 20. květnu 2018. Nový lid je nyní připraven ohlásit světu existenci a dílo Církve Ježíše Krista celého vesmíru. Není to nová Církev, ale Církev jediná založená Kristem. Jedna, apoštolská a nerozdělitelná, přítomná v celém vesmíru, jak to Panna Maria vysvětluje v poselství z 9. prosince 2018:

Děti, nemluvte o jiné Církvi, vy jste nezaložily žádnou alternativní Církev. Církev je jedna. Bohužel, v průběhu staletí někdo pronikl do pravé Kristovy Církve, zahnal do kouta pravý Boží lid a zanechal ho ve stínu. Vyhlášením existence této Církve postavil Bůh svůj lid znovu do středu. Nyní Boží lid zažene ne-lid, tedy ty, kteří okupovali Boží Církev kvůli svým zájmům a ambicím a neměli nic společného s Ježíšem Kristem.

Církev byla vždy jedna, ustanovená mým Synem na Zemi a založená na apoštolech, na prorocích, mučednících a svatých. Nejen na těch, které vyhlásila Církev, ale na zástupu neznámých svatých, malých a utlačovaných a také na svém lidu. Teď se s mocí vynořuje pravá Kristova Církev, prostřednictvím lidu, který chce žít a uvádět do života slova Písma a nauku pravé Církve a svatých.6

V poselství z 13. prosince 2018 mluvila Panna Maria také o Církvi Ježíše Krista celého vesmíru a také ukázala konkrétní kroky, jak se stát její součástí:

Mluvila jsem k vám o Bohu a jeho životě, který se rozšiřuje v celém vesmíru. Dnes vám říkám, že moje Církev, kterou můj Syn založil na Zemi, nezůstala omezená pouze na tuto Zemi, ale je přítomná v celém vesmíru. Máte bratry a sestry, rozptýlené ve vesmíru, kteří, stejně jako vy, vzývají jméno mého Syna a říkají si křesťané. Ježíš dal život i za ně a uznal je za hodné, aby náleželi k jeho lidu. To, že je nemůžete vidět na vlastní oči, neznamená, že neexistují. Nebuďte jako mnoho arogantních lidí, kteří popírají, to co nechápou. Velká Boží tajemství je možno pochopit v pokoře a modlitbě, ta jak tomu bylo v mém případě.

Přijde den, kdy budou všechny Boží děti žít sjednoceny v novém stvoření, které můj Syn ustanoví na konci časů. Do něho nevstoupí ti, kteří slouží Luciferovi, odmítají pravého Boha a nemilují své bratry. Nevstoupí tam ani ti, kteří použili jméno mého Syna k vlastnímu prospěchu a sobectví. Dnes je ještě lidstvo celého vesmíru na cestě, aby se nasměrovalo k jedinému cíli: být sjednoceno v Ježíši Kristu a utvořit jediný lid. Již nyní můžete ale zakoušet živou přítomnost Církve Ježíše Krista celého vesmíru, tím že budete otevírat svá srdce novosti přicházejících časů. Modlete se k Duchu Svatému o světlo a neodmítejte všechno, jako rozmarné děti.

Chcete být i vy součástí Církve Ježíše Krista celého vesmíru? Jestliže ano, je třeba splnit tři věci: 1) dát zcela svůj život Trojjedinému Bohu, skrze mé Neposkvrněné Srdce 2) žít celistvý život zachováváním Božích zákonů, které vám byly zjeveny mým Synem Ježíšem Kristem v evangeliu; jsou zapsány také ve vás a Duch Svatý je ve vás udržuje naživu; 3) věřit v existenci jiných Božích dětí ve vesmíru, kteří společně s vámi tvoří jedinou a nerozdělitelnou Boží Církev; žít s nimi ve společenství ducha a modlitby

Církev na Zemi, jak jste až doposud viděli, je rozdělená, zatížená duchem světa, napadená mnohými parazity, bude muset přenechat své místo pravé Církvi Ježíše Krista, jež je živá a pulzující v celém vesmíru. Nezneklidňujte se tím a nepohoršujte se, protože Bůh musí pročistit svůj lid; je to čin spravedlnosti a milosrdenství.“ 7

Naše Matka před námi nikdy neskrývala zodpovědnost a obtížnost naší cesty, ale vždy nás naplňovala nadějí a připomínala nám velké poslání, které čeká na Církev Ježíše Krista celého vesmíru:

Posláním Církve je neustále rodit Boží děti do života Nejsvětější Trojice. To je učiní celistvé, svobodné, schopné volit dobro a odmítat zlo, aby mohly potkávat každé Boží dítě, a předávat mu život.“

Teď je čas, kdy tato Církev sjednocena s Církví ve vesmíru, přináší zvěstování, svým životem; vlastní naukou, liturgií a svátostmi, vším co dostala v těchto letech. To všechno tvoří skutečně veliký poklad víry, naděje a lásky.

Neříkám, že nezakusíte protivenství, protože Luciferova nenávist k Církvi Ježíše Krista celého vesmíru je veliká. Boží láska k vám je ale větší. I má láska k vám je větší a jsem vám vděčná za všechno, co jste v těchto letech udělali.

Vaše domy budou skutečně svatyněmi. Budou přitahovat lidi dobré vůle, kteří budou moci spatřit jinou Církev, bude moci spatřit to, co na Zemi ještě neviděli. Přeji si, aby tato Církev byla chudá, což znamená ne bohatá na peníze a prostředky, ale bohatá a mocná ve víře, naději a lásce, nauce a zázracích, ve všem, co vám Bůh dovolí učinit, protože není času nazbyt, děti moje. Bůh musí konat, aby zachránil Zemi před tou částí lidstva, která chce zničit všechno a všechny.

Mějte na paměti, že jste těmi, na kterých Bůh staví tuto Církev, dokonale sjednocenou se sv. Petrem, apoštoly a všemi Božími nástroji. Dnes jste na této Zemi těmi, na nichž Bůh staví Církev Ježíše Krista celého vesmíru. Buďte si vědomi velikosti a odpovědnosti, ale buďte také radostní, neboť Bůh si vás vybral. Když Bůh vybírá, činí tak z lásky a aby vás svou láskou naplnil“.8

2. Zasvěceni pro přinášení Božího života

Vědomí, že jsme Církví Ježíše Krista celého vesmíru, přítomnou a působící na Zemi, nás přivedlo k tomu, abychom uskutečnili konkrétní kroky, představující důležité milníky na naší cestě.

4. srpna 2019 zasvětila naše Církev slavnostně Zemi Bohu Otci a svěřila tak do jeho rukou velké bolesti naší planety. Při této příležitosti se na nás Otec obrátil se zásadními slovy. Přinášíme některé z nich:

Dnes, ve vás, mezi vámi a vaším prostřednictvím, se naplní má zaslíbení. Zaslíbení daná vašim otcům ohledně nového, vykoupeného lidstva; zaslíbení proroků. Konečně se naplní naděje tolika svatých, kteří prošli mezi vámi. Jsou osušeny slzy spravedlivých, kteří doufali, že uvidí, to co vy dnes vidíte.9 Naplňují se má zaslíbení, protože je nyní na Zemi lid, který mi náleží. Konečně je to Církev celého vesmíru, kterou ustanovil můj Syn: živá, pulsující, svatá, celistvá, hledající pouze moji vůli

Vidíte, děti, jak probíhají věci na Zemi. Člověk mě nehledá, nechce, nezná a odmítá mě. Proto chci jiný lid a stvořil jsem nové lidstvo. Po celá staletí jsem probouzel svaté, proroky, spravedlivé, ale nyní se ve vás završuje mé zaslíbení nového lidu: vy jste můj nový lid a já jsem váš Bůh10

8. prosince 2019 se Církev slavnostně zasvětila Duchu Svatému a 31. prosince 2019 Panně Marii. A nedávno, 19. ledna 2020 se Církev slavnostně zasvětila Nejsvětější Trojici. Je to konečný i výchozí bod, jak zdůrazňuje Bůh Otec:

Tento den je pro vás konečný i výchozí bod. Konečný proto, že se končí vaše příprava a výchozí, protože od nynějška začíná vaše skutečné poslání.

Vašim prostřednictvím se musí ukázat moje sláva, protože Církev je povolána ukazovat slávu Nejsvětější Trojice, zvláště moji slávu Otce. Jsem Otec, který miluje všechny a všechny si přeje spasit.

Od nynějška bude pravá Církev oddělena od té falešné a poroste. Ukáže moji moc a slávu. Vězte, že existuje jediná Církev, založená mým Synem Ježíšem Kristem na Zemi a přítomná v celém vesmíru. Ona uznává Nejsvětější Trojici a Marii Královnu, Matku a Spoluvykupitelku lidstva. Přijímá a žije ve společenství se všemi bratry z vesmíru, vykonává všude svoje poslání, aby přinesla spásu živým i zemřelým. Jiná Církev není ani nebude.“11

3. Evangelizace Země

Pán ukázal směr evangelizace Země na rok 2020:

Začíná čas, kdy mé působení bude stále více ukazovat královskou hodnost mé Církve. Od nynějška bude se mnou moje Církev kdekoli budu, bude mě následovat kamkoli půjdu, jak je psáno v knize Zjevení.12 Od nynějška, ve všech svatostáncích, ve všech svatyních a portálech, na každém místě kde září má sláva, zazáří také sláva mé Církve.13 Mluvím o mé Církvi, ale o té, která se mnou přešla přes moji smrt a vzkříšení a která na sobě nese znamení mé královské hodnosti, znamení Krále.

Mé znamení, kterým vás označuji, je má krev. Prolil jsem ji pro vás, ale udělal jsem ještě víc: tou krví jsem vás označil. Moje krev je nezpochybnitelný důkaz toho, že mi náležíte a jste součástí mého života. Jste mě samého, jste částí mého Mystického Těla, jímž je moje Církev. Mystické Tělo není abstraktní obraz, ale skutečnost: je to tělo, které se pohybuje vesmírem, žije, myslí, miluje, trpí a působí. To je mé Mystické Tělo. Vy všichni můžete být jeho součástí, pokud se necháte označit mou královskou pečetí, pečetí mé smrti a vzkříšení.

Kdo se nechce nechat pokropit mou krví a přejít ze smrti do života, nemůže být součástí mé Církve. Nemohou mě následovat nepozorní křesťané, kteří si myslí, že náležet mi je procházka, chodit pěkně oblečení v neděli do kostela. Ne, to není být křesťanem. Křesťanem je ten, kdo je v Kristu, žije v Kristu, aby se stal novým stvořením.14 Bez tohoto neexistuje křesťanství, je to pouze náboženství, které se tak nazývá. Jedno mezi mnoha jinými. Naopak, moje Církev celého vesmíru, není pouze náboženskou institucí, ale je mým Mystických Tělem, které na sobě nese královskou pečeť, pečeť mé krve.15

Duch Svatý vysvětluje povahu tohoto trojičního působení, které dává směr evangelizaci Země:

Poslání, o kterém mluvím, není vašim dílem. Je dílem Nejsvětější Trojice, která ho uskutečňuje prostřednictvím svého lidu. Otec vás volá už od okamžiku početí. Pokud odpovídáte, přichází Ježíš, aby dovršil Otcovo dílo v každém z vás a skrze vás. Potom potvrzuje plně svoje dílo ve křtu. I já, ve svátosti biřmování, na vás sestupuji, abych potvrdil Ježíšovo dílo, které on koná ve jménu Otce, v každém z vás.16

4. Působení v duchu

Hlavní působení Církve Ježíše Krista v celém vesmíru je působení v duchu, které představuje ještě vyšší a mocnější formu evangelizace. Ježíš to popisuje takto:

Přeji si, abyste pochopili jednu důležitou věc: existuje působení každého z vás, které se odehrává v tělesnosti vašeho těla, jako jsou gesta, která děláte každý den, což má vliv především na materiální svět.Existuje také působení, které se odehrává v duchu, účinky tohoto působení se projevují především v duchovní rovině. Např. Když se za někoho modlíte, je to působení na duchovní úrovni, které se dotýká ducha toho, za koho se modlíte. Totéž se děje, když někomu odpouštíte: vaše působení na duchovní úrovni přináší prospěch v duchu toho, komu je odpuštěno. Je to působení, které není vidět , ale které existuje a má velkou moc, protože uvádí do pohybu hlubinu toho, kterého se týká. Bůh používá vždy své nástroje ať už duchovně, tak i fyzicky, podle jejich přirozenosti, potřeby a jeho přání.17

Působení v duchu je vedeno Duchem Svatým a vyžaduje od nás plný souhlas s Ním a jeho impulzy. Působení v duchu nám umožňuje být ve společenství s bratry a sestrami celého vesmíru, protože pouze Duch Svatý umožňuje společenství mezi členy Církve. V něm se pozvedá naše modlitba za živé i mrtvé a jeho milost se šíří na Církev ve vesmíru, která roste a upevňuje se každým dnem.

Uvěřili jsme v moc duchovního působení a zakusili jsme jeho účinky. Jsme si vědomi, více než kdy jindy, že víra , naděje a láska každého z nás se přenáší na ty, kteří žijí daleko, dokonce na jiných planetách, protože Duch Svatý, který naplňuje vesmír, nezná hranice a může překračovat každou překážku. Zakusili jsme, že síla univerzálního společenství může dělat zázraky.

Proto, jsme přijali vážně výzvu Panny Marie, jež se na nás obrátila při vigílii na slavnost Neposkvrněného početí 2019. Panna Maria se na nás obrátila, abychom se s ní účastnili na velkém působení v duchu, které Pán žádá od této Církve:

Pán mě dnes posílá, abych žádala od každého z vás a od celého tohoto lidu velký skutek lásky: abyste se od nynějška, společně se mnou obětovali na všech oltářích Země, kde je slavena Eucharistie. Není důležité, jestli je, nebo není určitý kněz hoden. Moje oběť, společně s obětí této Církve Ježíše Krista celého vesmíru, uzdravuje mnohá zranění. Od každého oltáře na Zemi se pozvedá k Bohu důstojná oběť, kterou Otec přijímá, společně s obětí Kristovou

To je velmi důležitý krok, který vyvolá na Zemi silnou vlnu milostí a od každého oltáře se pozvedne velká síla. Bude to síla Boží a jeho lidu. Nebudete se obětovat pouze vy, zde přítomní a ti, kteří náleží k Nadaci: celá Církev Ježíše Krista celého vesmíru se bude obětovat společně se mnou na každém oltáři. Už nebudou víc oltáře, kde se můj Syn obětuje sám, ale vždy bude mít kolem sebe svůj lid. Řeka milosti bude proudit na celou Zemi.

Ráda bych vám vysvětlila ještě jednu důležitou věc. Musíte vědět, že i v ostatních náboženstvích jsou mnohé děti, které řekly ano Nejsvětější Trojici ve chvíli početí, ale přijaly, že se vtělí v jiných náboženstvích, v národech, které neznají mého Syna. Udělali to z lásky, obětovali se. Bohu se líbila jejich oběť, ale nyní chce, aby se vrátili, chce je přivést k sobě, neboť mu náleží.

Proto se vy i já společně s celou Církví ve vesmíru, budeme obětovat i v chrámech pohanů, kde se vám zdá nemožné, aby tam byl Kristus. I tam jsou jeho děti, které musí být probuzeny, pozvednuty, nasyceny a musí o ně být postaráno. Takto mi pomůžete zbortit Satanovo království, protože i z chrámů pohanů se pozvedne moc Trojjediného Boha a Církve celého vesmíru. Satanovo království bude vyprázdněno zevnitř. Bez křiku, bez velkého pozdvižení, kapku po kapce, den za dnem, se oběť mého Syna a jeho lidu pozvedne ze Země a zničí nepřátelská království.

To je velké Boží dílo, které nemůžete uskutečnit sami, ale jen společně s celou Církví Ježíše Krista celého vesmíru, která se obětuje s vámi a za vás. Země je poslední planeta, která musí být uzdravena; je to zde nejobtížnější, ale musí být pozdvižena. Bůh nechce Zemi zničit, to chce Satan. Bůh ji chce obnovit a pečovat o ni, protože miluje všechny.

Děti, nemějte strach z toho, co od vás žádám. Nebojte se, že budete muset trpět v patologickém slova smyslu, jde o něco jiného. Se zasvěcením se Duchu Svatému, které za chvíli učiníte 18, mu dáte plnou moc nad sebou. Takto Duch Svatý použije vašeho ducha a pošle ho, kde je třeba. To je působení v duchu: váš duch bude veden tam, kde ho potřebuje Duch Boží. Uchvátí vás trojiční vír, pozvedne vás, ponese vás a vy budete procházet Zemí i vesmírem, přestože budete prožívat svůj každodenní život. To je Boží zázrak; v každodenním životě a v tichu ve vás uskutečňuje své divy, pro vás a vaším prostřednictvím.19

5. Exorcizovat Zemi

Mezi úkoly této Církve nemůže chybět boj proti Zlu, které svírá lidstvo na Zemi. Pouze Pán porazí na konci časů jednou pro vždy Lucifera a jeho šiky, ale jeho Církev bojuje po jeho boku už nyní pro osvobození Božích dětí z temnot, v očekávání slavného příchodu Pána Ježíše. Vzhledem k dramatickým scénářům, které se otevírají před lidstvem této Země, se jeví jako nezbytný úkol této Církve v boji pro zlu.

Na Boží hod Vánoční v roce 2019, mluvil Ježíš o našem poslání a našem boji v roce 2020, v roce zasvěceném Duchu Svatému.

Před vámi se otevře nejen nový rok, ale i nový čas: čas znovuzrození celého vesmíru ve mně. Bude to rok boje proti Satanovi. Začne závěrečná bitva, která se odehraje na Zemi a vy budete bojovat společně se mnou. Boží oddíly i oddíly Satana jsou už shromážděny: Beránek a Drak se střetnou.

Bude to veliký boj v duchu. Pošlu vás vykonat exorcizmus Zeně, uskutečnit to, co bylo úkolem Církve již od začátku: vyhnat zlo mocí mého Ducha. V této bitvě nemůžete zvítězit vlastními lidskými silami, moudrostí, kázáním, či slovy, ale jen mocí mého Ducha. Nyní můžete pochopit, proč byl příští rok zcela zasvěcen Duchu Svatému: bude to On, kdo ve vás povede tuto bitvu. Duch Otce a Syna, třetí osoba Nejsvětější Trojice, bude bojovat a zvítězí ve vás, okolo vás, ve jménu Nejsvětější Trojice.

Děti, nemusíte se ničeho bát. Bitva, o které mluvím, je už vyhraná, od chvíle, kdy jste mě přijali a začali mě milovat, od chvíle, kdy jste se mnou začali sdílet kříž a smrt. Teď vás čeká vzkříšení a znovuzrození.

Vidíte, kam směřuje svět: je utlačován přítomností zla. Země je zlem zamořena. Démoni ze vzbouřených planet, které byly evangelizovány, jsou na útěku a hledají příbytek na vaší planetě. Peklo se soustředilo na Zemi a každý den koná své dílo. Nikdo kromě vás, jež jste přijali tento program, se mu nemůže postavit. Vy víte, kam jdou dějiny: vstříc novému stvoření, které je očekáváno lidstvem celého vesmíru. A právě zde, na Zemi se odehraje závěrečná bitva o nové stvoření.

Řekl jsem, že silní dosahují Božího království; nemyslím tím lidsky silné, ani násilné, či tvrdé lidi, ale lidi mocné v Duchu Svatém.

Odvahu děti, posílám vás s mocí proroků, svatých, mučedníků a všech těch, kdo v dějinách spásy vedli boj proti Drakovi. Jste povoláni zvítězit a můžete tak učinit v Duchu Svatém a v univerzálním společenství. Od příštího roku se celá moc vesmíru vylije na Zemi a na vás. Vystřelím vás jako šípy, vycházející z mého Srdce a Srdce mé Matky. Musíte se znovuzrodit pro tuto novou dobu, jakou Země neviděla, ale jakou uvidí, až Žena porodí můj lid a navždy porazí Draka. Mariiny děti budou v této bitvě bojovat, ponořeni do Ducha Svatého, zasvěceni mně a darováni Otci.20

Bojujte spolu s Božím lidem a zvítězte v tomto boji. Exorcizujte Zemi, protože ona to potřebuje. Tak to bylo napsáno a tak to i bude.21

Závěrem, po dlouhé cestě a mnohých zkouškách, dnes víme, že v Božích očích se nový lid stal jeho Církví přítomnou na Zemi, stejně tak jako i v celém vesmíru.

Bez ohledu na protivenství, těch, kteří považují tento lid za sektu, bez ohledu na křehkost a omezení vyplývající z toho, že jsme pouhá stvoření, máme jistotu, že jsme Církev Ježíše Krista. Je to jistota, která se rodí z víry, ne z fanatizmu. Je to vědomí, že následujeme Pána, který nás povolal, abychom zanechali všechno a stali se svědky jeho života. Žijeme pro Boha a s Bohem, pro jeho slávu a pro spásu všech. To z nás dělá všechno jiné, než sektu, uzavřenou do sebe samé.

Máme za to, že Církev, ke které patříme, není omezená pouze na lidi, které potkáváme, či známe: zahrnuje všechny, kteří přijali tyto programy a účastní se evangelizace Země v duchu, žijí ve společenství s celou Církví Ježíše Krista celého vesmíru.

Nejsme hrdinové, nejsme výstřední ani blázni. Jen jsme odpověděli na volání: Pán procházel kolem moře našeho života a vyzval nás, abychom zanechali sítě.22 Poslal nás svědčit o jeho spáse. To jsme udělali a děláme doposud, ve společenství s vámi a s našimi bratry ve vesmíru. Pro všechny, kteří hladoví a žízní po pravém Bohu.

Ježíš Kristus zpíval ve svornosti a harmonické lásce. A vy jste se z jednotlivců stali sborem, abyste souzněli s Božím tónem. V jednotě zpíváte jedinou píseň skrze Ježíše Krista Otci, aby ve vás rozpoznal podle dobra, které činíte, údy svého Syna.23

1 Přepsat dějiny, sv. II, Vesmír a jeho obyvatelé str. 187

2 Poselství Ducha Svatého z 15. května 2016 „Kosmický přechod“

3 Poselství Panny Marie z 23 července 2016 „Triumf mého Srdce“

4 Poselství Ducha Svatého z 15. října 2016 „Dnes se definitivně završují Kosmické letnice“

5 Poselství Panny Marie z 13. října 2017 „Jste malá, velká Církev Boží“

6 Poselství Panny Marie z 9. prosince 2018 „Nehledejte jinde, co už máte“ 

7 Život bez Boha není životem str. 75

8 Poselství Panny Marie z 24. června 2019 „Jsem Matka Církve“

9 Lk 10, 23

10 Poselství Boha Otce z 4. Srpna 2019 „Jsem váš Otec“, zveřejněné na těchto stránkách.

11 Poselství Boha Otce z 19 ledna 2020 „Obnovuji s vámi smlouvu“, zveřejněné na těchto stránkách.

12 Zj. 14, 4

13 Tímto působením Pán shromažďuje svoji Církev, své Mystické Tělo a vyzývá ho, aby se mu neustále obětovalo, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie a dalo tak celistvou odpověď na univerzální společenství. Všechny k sobě přitahuje a všichni jsou povoláni ke sjednocení s Církví Ježíše Krista celého vesmíru, aby urychlili slavný Pánův příchod a vstup do nového stvoření.

14 1Jan 2, 6; 2Kor 5, 17; Gal 6, 15

15 Ježíšovo poselství z 24. listopadu 2011 „Králova pečeť“

16 Poselství Ducha Svatého z 12 ledna 2020 „Vaším posláním je dílo Nejsvětější Trojice“ 

17 Z Ježíšova poselství z 12. května 2011, s názvem „Svět viditelný a neviditelný“, na těchto stránkách

18Během eucharistické slavnosti se lid Nadace slavnostně zasvětil Duchu Svatému

19 Poselství Panny Marie ze 7. prosince 2019 „Obětováni společně s Marií na všech oltářích Země“, zveřejněné na těchto stránkách.

20Zj. 12

21 Ježíšovo poselství z 25 prosince 2019 „Posílám vás exorcizovat Zemi“

22Mk 1, 16 – 20

23sv. Ignác mučedník píše Církvi v Efezu

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.