Obnovuji s vámi smlouvu

19. ledna 2020 – Slavnostní zasvěcení lidu Nejsvětější Trojici

Poselství Boha Otce

„Drahé děti,

došli jste až do dnešního dne, ve kterém jste se rozhodli slavnostně zasvětit Nejsvětější Trojici.1 Je to důležitý den pro vás zde přítomné, pro lid, který je s vámi sjednocen a pro mnohé na Zemi, kteří se cítí být součástí Církve Ježíše Krista celého vesmíru.

Tento den je zároveň cílem i výchozím bodem. Je cílem, protože dnes končí vaše příprava a je výchozím bodem, neboť dnes začíná vaše vlastní poslání. Neznamená to, že už nedostanete žádná vysvětlení, protože světlo budete dostávat vždy. Říkám, že dnes začíná vaše poslání, protože to co jste dostali, budete nyní uskutečňovat a svědčit o tom. Vašim prostřednictvím se musí ukázat má sláva, protože Církev je povolána ukazovat slávu Nejsvětější Trojice, zvláště moji slávu Otce, Jsem Otec, který miluje všechny a který si přeje všechny spasit. Bohužel, nemohu spasit všechny, ne proto, že bych nechtěl, ale proto, že si to nepřejí lidé a duchové zla.

Poslal jsem na Zemi svého Syna, aby vás osvobodil od démona a model, za nimiž jsou vždy démoni. Vězte, že uvnitř každé modly je démon, proto když sloužíte modlám, podřizujete se démonům. Poslal jsem svého Syna, aby na Zemi ustanovil Církev, která je mým lidem, povolaným ukázat spásu. Během staletí jsem pozoroval všechno, co má Církev učinila a co ne. Pozoroval jsem křesťany na Zemi a viděl jsem věci, které jsem nikdy vidět nechtěl. Přesto, že můj Syn přišel v těle, musím konstatovat, že Země je stále pohanská; je zaplevelena démony a modlami všeho druhu.“

Děti, tato doba je velmi vážná. Vaše planeta je napůl zničena, což vidíte v přírodě. Živly země, voda, oheň a vzduch jsou narušeny, znečištěny a znesvěceny. Totéž platí i pro lidské srdce. Církev je bohužel rozdělena sama v sobě, rozdrobená už od počátku. Křesťané bojovali v neplodných bitvách, jedni proti druhým, vyznání proti vyznání, nauka proti nauce. Namísto meče používali Boží slovo. Ve jménu mého Syna Ježíše odsuzovali, zabíjeli a konali skutky, které jsou strašné v mých očích.

Přesto vám chci říci, že pravá Církev je a vždy byla. Nikdy nevyšla z katakomb, protože během dějin, krok za krokem, vznikla jiná struktura, která se nazývá také Církví. Vždy byly dvě Církve: Kristova, jež náleží mně a Luciferova, která náleží jemu. Dvě rozdílné skutečnosti, donucené ke společnému životu ve jménu hierarchického systému.

Děti, přišel čas, kdy oddělím Církev pravou od té falešné. A to po události, kdy Papež, představitel katolíků, kteří tvoří velkou část křesťanstva, uvedl do Církve modlu. 2 Umístil před oltář, který se tyčí nad pozůstatky slavného apoštola Petra. Postavil modlu před mého Syna přítomného na oltáři jako projev otevřeného vzdoru. Tím se naplnila míra v mých očích a není cesty zpět. Až doposud jsem čekal, že se tato Církev obrátí, ale nestalo se tak. Proto vám říkám, že toto není moje Církev, nikdy jí nebyla a ani jí nebude.

Dnes odděluji opravdovou Církev o té falešné a obnovuji s vámi věčnou smlouvu, kterou nikdo nebude moci zrušit. Smlouva se mnou má jediné jméno: můj Syn Ježíš Kristus. On je živá smlouva, On je zárukou, že vy jste moji.

Falešná Církev působila tak, aby snížila význam postavy mého Syna, svázala mu ruce a nechala ho zmizet. Ježíš byl představován jako hlava náboženství, jeden prorok mezi mnohými, duchovní mistr a nic víc; ale Ježíš Kristus, můj Syn je jediný Spasitel lidstva. Je Pánem vesmíru, který vládne v mém jménu celému stvoření. Kdo chce přijít ke mně, musí projít přes Něho a uznat jej jako Božího Syna, Pána a jediného Mistra. Bez toho se mnou nemůže být uzavřena žádná smlouva a nikdy tomu nebude jinak. Doposud jsem používal milosrdenství, ale nyní použiji spravedlnost. Každý dostane nevyhnutelně to, co si vybral.

Falešná Církev působila také znesvěcení a znehodnocení Nejsvětější Svátosti, popírala, že je v ní přítomen můj Syn. Způsobila také to, že mnozí křesťané ochladli vůči Eucharistii, vyvolala v nich mnohé pochybnosti o této Svátosti. Velká část křesťanů dnes nevěří v Ježíšovu přítomnost v Eucharistii.

Falešná Církev se také snažila odstranit a učinit nadbytečnou postavu a přítomnost Panny Marie, jež je mojí milovanou Dcerou. Matka Boží, Snoubenka Ducha Svatého a Spoluvykupitelka lidstva. Maria vám byla dána jako Matka, ale falešná Církev ji vyhodila ven a na její místo přijala modlu představující matku zemi.3 To je příliš a míra je dovršena.

Od nynějška bude pravá Církev oddělena od té falešné a bude růst. Ukáže moji moc a slávu. Vězte, že existuje jediná Církev, založená mým Synem na Zemi a je přítomná v celém vesmíru. Ona uznává Nejsvětější Trojici, Marii Královnu, Matku a Spoluvykupitelku lidstva. Přijímá a žije společenství se všemi bratry ve vesmíru, koná všude svoji službu, aby přinesla spásu živým i zesnulým. Jiná Církev není a nebude.

Dnes, kdy se zasvěcujete Nejsvětější Trojici, slibuji nové Nebe a novou Zemi. 4 vám i všem mužům a ženám dobré vůle z této planety, kteří si přejí žít v pravé Církvi Ježíše Krista celého vesmíru.

Tato planeta nebude zničena, i když by si to Lucifer přál pro svoji závist a zlobu. On ví, že dám Zemi mému lidu a nechce z ní zanechat ani kousek, já to ale nedovolím. Budete mít nové Nebe a novou Zemi. Uvidíte jak bude planeta vzkříšena a stane se to prostřednictvím proměny srdce lidí, působením mým a mé Církve. Nový lid bude konečně žít nauku mého Syna, boží přikázání a zákony, které jsem vtiskl do srdcí, tak jak tomu mělo být od začátku. To promění Zemi.

Tato proměna nebude plodem magie, nebo něčeho vnějšího, ale stane se to ve vás a vaším prostřednictvím. Uvidíte, jak se krok za krokem probouzí vědomí dobrých, protože Duch Svatý bude působit ve všech částech Země i vesmíru, aby se v Božích dětech probudila vzpomínka na mě, aby si vzpomněli na svatost mých zákonů.

Až se toto všechno dovrší, vrátí se můj Syn na Zemi. Už se neukáže jako pokorný Beránek, aby se nechal vést na porážku od dětí Lucifera, ale jako Král a Slavný Vítěz, který shromáždí svůj lid a jednou provždy vyžene Lucifera a jeho lid. Na Zemi už nebude místo pro Satana, ani pro jeho děti. Ti, kdo si ho vybrali, klaněli se mu a chtěli ho, s ním budou navždy. Můj lid bude ale triumfovat. Bude triumfovat Neposkvrněné Srdce Panny Marie, vaší Matky a Královny, Matky Boží. Triumf jejího Srdce bude triumfem Srdce mého Syna a Srdce mého Syna bude triumfovat pro mě, pro mou slávu.

Proto, drahé děti, pamatujte si dobře tento den, jako znovuzrození pro celý vesmír, který očekává dlouhou dobu kroky vašeho lidstva.5 Je čas, abych osvobodil vězně a otevřel oči slepým,6 aby poznali pravou Církev, v níž žije Ježíš a která je také katedrou, ze které vás vyučuje. Ježíšova katedra není nic jiného, než jeho lid.7 Proto vás žádám, abyste měli odvahu, abyste mi zcela důvěřovali a ničeho se nebáli.

Moje smlouva s vámi bude nezpochybnitelná a nikdy ji nebude moci zrušit. Jestliže mi dnes říkáte ano jako lid, budu působit mezi vámi. Vašim prostřednictvím vzbudím na Zemi lid, který postupně poroste a sjednotí se s vámi v duchu.8 Nemusíte dělat velké věci. Chci po vás pouze, abyste žili s naprostou věrností vše, co jste se až doposud naučili a co jste prohlásili. Budu vašim prostřednictvím pracovat na všech oltářích, ve všech kostelech a chrámech, kde bude nějaké Boží dítě, abych jej vytrhl zlu a přivedl ho k pravé Církvi. Naopak Luciferova církev bude usychat a stane se suchým stromem.

To co provedl Papež, je aktem modlářství, podobným zlatému teleti.9 Proto je nezbytné, abych obnovil smlouvu se svým lidem a tak tomu i bude. Žijte tuto smlouvu ve vás i mezi sebou. Žijte, dávejte svědectví, služte, milujte, odpouštějte. Přijímejte všechny bratry dobré vůle, kteří přijdou a budou klepat na vaše dveře, ať už na dveře vašich domů, nebo duší. Ponořte je do vašich slavení, zahrňte je do svých modliteb. Modlete se tak, aby vaše osobní i společná modlitba zněla ve všech místech vesmíru, kde je zapotřebí Církve a tak tomu i bude. Jestli budete věrní, nezůstane jediná z vašich modliteb bez ovoce. Vaše slova zazní všude, i v pekle a budou hlásat moji velikost. Proto, děti moje, vyjděte a ničeho se nebojte.

Luciferovi a jeho lidu říkám, mějte se na pozoru. Běda vám, jestli se opovážíte dotknout jen prstem této Církve. Postavili jste se věčnému Bohu, Otci slávy a nyní dostanete nazpět, co jste zaseli. Běda vám, jestli se ještě dotknete mého lidu, jestli se mezi něj pokusíte vetřít. Běda vám, jestli budete pokračovat v ničení mého stvoření. Nyní se vám postaví nový a silný lid a nezmůžete nic. Všechno dobro na Zemi, kterému jste se snažili bránit tím, že jste bránili Církvi, se postaví proti vám. Všechno zlo, které jste učinili a prokletí, kterým jste naplnili Zemi, se vrátí k vám. Taková je spravedlnost. Pro vás skončil čas milosrdenství a začíná čas spravedlnosti, protože já musím chránit své děti a taky tak učiním. Tak jsem rozhodl a tak i bude.

A vy, můj lide, žijte s vírou, odvahou a láskou a nic vám nebude chybět. Děkuji vám za každý krok, který jste učinili společně se mnou. Mějte na mysli, že od nynějška jste výlučným vlastnictvím Nejsvětější Trojice, na níž budete záviset ve všem. Neopírejte se už o lidskou vědu, o lidské nauky a technologie, ale žijte ve službě Nejsvětější Trojici, která z vás učiní nové lidstvo. To vám slibuji a žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

1 V tento den se Nadace „Pevnost Neposkvrněné“ a celý lid, který je s ní sjednocen slavnostně zasvětili Nejsvětější Trojici. Tento akt je vyvrcholením dlouhé cesty přivedení ke Kristu života každého jednotlivce i celého lidu.

2 7. října 2019, u příležitosti Synody o Amazonii Papež dovolil, aby byla modla Pachamama, kterou před tím požehnal, uvedena do Basiliky sv. Petra a postavena na místo před hlavním oltářem.

3 Rozuměj soška Pachamama

4 Zj 21, 1; 2Pt 3, 13

5 Nadace „Pevnost Neposkvrněné“ se snaží každý rok, v tento den, obnovovat slavnostní zasvěcení Nejsvětější Trojici.

6 Iz 42, 6-7

7 Křesťanský lid je sjednocen se svým Pánem v Duchu Svatém v univerzálním společenství. Nezná v sobě samém frakce, rozdělení atd.

8 Tento lid není novou strukturou v Církvi. Je plodem působení Ježíše Krista, zaměřeného na obnovení své Církve, které bylo oznámeno v poselství „Budoucnost mého lidu“ 8. září 2011 na těchto stránkách.

9 Ex 32

 

 

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.