Církev Ježíše Krista celého vesmíru

Tomislav Vlašič a Stefania Caterina

Drazí bratři a drahé sestry, tímto dokumentem veřejně vyhlašujeme existenci a poslání „Církve Ježíše Krista celého vesmíru„.

Během těchto let jsme vás prostřednictvím knih a promluv seznámili s tím co nám zjevil Bůh a jeho nástroje. Jedná se o velký Boží plán spásy pro celý vesmír. Na této internetové stránce1 naleznete vše potřebné k pochopení toho, o čem mluvíme. Zde se omezíme jen na shrnutí některých zásadních bodů, které jsou základem cesty a poslání Církve Ježíše Krista celého vesmíru.

Zde je souhrn toho co jsme dostali:

 • Existuje Nejsvětější Trojice: Otec, Syn a Duch Svatý, jediný a pravý Bůh, který stvořil vesmír. Byly nám zjeveny etapy dějin lidstva a Boží zásahy během tisíciletí ve prospěch jeho dětí.

 • Existují tři vesmíry: vysoký vesmír, střední vesmír a nízký vesmír. Každý z nich obývají lidé, kteří jsou našimi bratry. Jako my jsou stvořeni k obrazu a podobě Boží. Žijí na planetách, jež se navzájem velmi liší. Země se nachází v nízkém vesmíru.

 • Byla nám vysvětlena zrada Lucifera a vzbouřených andělů, stejně tak prvotní hřích, kterého se dopustila jedna část lidstva s ničivými následky obou událostí.

Na počátku nestvořil Bůh pouze jednoho muže a jednu ženu, nýbrž různé páry, které tvořily malý lid, první buňku lidstva. Ukázal jim existenci Lucifera a po každém žádal, aby se rozhodl komu chce sloužit, jestli Bohu nebo Luciferovi. Odpověď prarodičů nebyla jednohlasná.

Někteří se rozhodli sloužit Bohu a zůstat mu věrni, proto se nedopustili prvotního hříchu, z těchto prarodičů se zrodily Bohu věrná lidstva, která žijí ve vysokém vesmíru. Jiní byli nerozhodní a z nich vyšla lidstva středního vesmíru. Přestože se tato lidstva nevzbouřila otevřeně proti Bohu, zůstala v ústraní, v nejistotě mezi dobrem a zlem. Jiní pak odmítli sloužit Bohu a rozhodli se různými způsoby pro Lucifera, tak vznikla vzbouřená lidstva nízkého vesmíru. Prarodiče na Zemi šli ve vzpouře ještě dál, až do té míry, že uzavřeli smlouvu s Luciferem a obětovali mu své prvorozence. Z toho důvodu byla Země od samého začátku nejnepřátelštější planetou k Bohu a také nejzaostalejší z celého stvoření. Právě na Zemi má Lucifer od začátku největší moc.

Po prvotním hříchu se lidstvo rozdělilo, rozptýlilo se na mnohé planety v různých vesmírech a bylo odloučeno často nepřekonatelnými vzdálenostmi. Nicméně, Bůh slíbil prarodičům Spasitele.

 • Ježíš Kristus, Boží Syn se vtělil na Zemi, na nepřátelské planetě, která je vzdálená od Boha a blízká Luciferovi. Zde zemřel a vstal z mrtvých, aby zničil Luciferovo dílo a ustanovil novou smlouvu mezi Bohem a lidstvem. Vykoupení jež vykonal Boží Syn se rozšířilo na celý vesmír, protože celé lidstvo musí být přivedeno zpět k Bohu skrze Ježíše Krista. Proto se lidstvo v celém vesmíru bude muset rozhodnout mezi Ježíšem Kristem a Luciferem, mezi pravým Bohem a bůžky. Na konci času se Ježíš slavně vrátí, aby soudil živé i mrtvé a aby kolem sebe shromáždil svůj lid. Všichni, kteří mu zůstanou věrní, ať už patří ke kterékoliv planetě, budou Ježíšem uvedeni do NOVÉHO STVOŘENÍ. Zde budou konečně svobodní od zla a navždy budou tvořit jediné lidstvo, tak jek to mělo být od začátku. Bůh bude vše ve všech. (1. Kor 15,28)

 • Ježíš Kristus založil na Zemi svou Církev ve prospěch celého vesmíru. Jako se Ježíš narodil na Zemi, aby spasil celý vesmír, tak byla na Zemi založena Církev, aby na celý vesmír rozšířila Boží království. Církev, první buňka Božího království, byla povolána zvěstovat spásu nejen lidstvu na Zemi, ale v celém vesmíru. Kromě lidstev, věrných Bohu už od začátku, totiž zůstávaly ostatní lidstva v neznalosti ohledně díla spásy, které vykonal Ježíš Kristus. Zůstávala v temnotě a v utrpení, byla utiskována zlem. To byl a je velký Boží plán, o kterém mluví svatý apoštol Pavel v listu Efesanům2, že sjednotí v Kristu celý vesmír.

Ježíš mluvil otevřeně ke svým apoštolům o existenci jiných bratří ve vesmíru, poučil je o tom před a po svém vzkříšení. Rodící se Církev by byla provázena věrnými lidstvy z vysokého vesmíru, která měla k dispozici patřičné prostředky a poznání, aby mohla přinášet zvěst spásy všem obydleným planetám. Církev byla vyzvána, aby vyjádřila svou ochotu k Božímu plánu, aby mohla universální mise rychle začít.

Nebylo tomu tak, kulturní zaostalost té doby, pochybnosti a strach, první rozdělení uvnitř samé Církve nevedli k jednotné odpovědi. Bůh rozhodnutí Církve respektoval, poskytl jí čas, aby uzrála. Po dobu tisíciletí nepřestával Bůh dávat církevním představitelům a jednotlivcům znamení o existenci života ve vesmíru. Sami apoštolé byli navštíveni bratry z vysokého vesmíru. Nicméně, universální poslání Církve na Zemi nikdy nezačalo. Církev naopak omezila své působení stále více na samotnou Zemi, i když o skutečnosti ve vesmíru věděla už od začátku.

 • Ve 20. století a jubileem roku 2000 Bůh silně zrychlil uskutečňování svého plánu přivedení celého lidstva k Ježíši Kristu. Použil k tomu mimořádné nástroje a události, počínaje velkými zjeveními Panny Marie ve Fatimě a v Međugorje, kde se Ona dodnes zjevuje. Nadále vyzýval oficiální církve v jejich různých vyznáních, aby veřejně vyhlásily existenci lidí ve vesmíru a daly se k dispozici Božím plánům za účelem zvěstování spásy všem národům ve vesmíru. K dnešnímu dni se nic z toho neuskutečnilo a oficiální Církve se k tomu nikdy nevyjádřily. Bůh se proto rozhodl uskutečnit svůj plán jiným způsobem.

 • Z toho důvodu Bůh ustanovil v roce 2004 tři mimořádné nástroje: Centrální buňku, anděly a bratry ve vesmíru věrné Bohu. O nich jsme už zeširoka hovořili a proto vás odkazujeme na to co je zveřejněno na našich internetových stránkách3. Dodáváme jen, že mimořádné nástroje, zvláště pak Centrální buňka uskutečňují to, co bylo úkolem Církeve na Zemi. Kolem těchto nástrojů se shromažďují ti, které Bůh volá v této době, aby svědčili o Ježíši Kristu až do nejzazších končin vesmíru. Každý člověk ve vesmíru se bude moci stát dítětem Boha Otce skrze Ježíše Krista v Duchusvatém.

  Nic nebude moci zabránit tomu, aby se to stalo, protože Bůh to tak rozhodl.

  Do čela mimořádných nástrojů postavil Bůh svatého Michaela archanděla. Představil nám ho jako Předchůdce druhého Kristova příchodu. On je v čele Božího lidu, aby jej shromáždil z celého vesmíru a přivedl ho k Ježíši Kristu, jedinému Pastýři.

  Proti těmto nástrojům stojí Lucifer a jeho spojenci. Tento protiklad bude stále silnější.

 • Rok 2012 byl mimořádným rokem, ve kterém dal Bůh lidstvu na Zemi a zvlášť Církvi poslední příležitost se rozhodnout jestli přijme nebo ne, poslání evangelizovat vesmír. Bůh čekal, že papež konečně vyhlásí přítomnost života ve vesmíru a že se křesťané probudí a uvědomí si svojí odpovědnost vzhledem k lidstvu celého vesmíru. Bůh poskytl dobu jednoho roku. Po celý rok 2012 neustále působil Duch svatý v Církvi a v jednotlivcích, od nichž očekával odpověď. Tato odpověď se nikdy nedostavila.

 • V roce 2013 pověřil Bůh misí evangelizovat vesmír věrná lidstva. Od roku 2013 bratři ve vesmíru věrní Bohu prošli prostředním a nízkým vesmírem. Všude přinesli zvěst o spáse, kterou vykonal Ježíš Kristus a byly pokřtěny celé národy ve jménu Nejsvětější Trojice. Jejich působení bylo provázeno anděly a Centrální buňkou. Tato mise byla ukončena v roce 2017. Ve vesmíru se tak vytvořil lid, který vyznává Trojjediného Boha jako jediného pravého Boha a přijímá Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele. Tento lid je živý a aktivní.

 • V roce 2018 začala evangelizace Země s Trojiční mocí. Spolu s ní začala také fáze, která bezprostředně předchází slavný Kristův příchod.

  Proč evangelizace Země? Protože Země je nejkomplexnější a nejproblematičtější planetou celého vesmíru. Přesto, že ji navštívil Ježíš Kristus a přes přítomnost křesťanů na ní, zůstala Země v podstatě pohanská. Velká část tohoto lidstva odmítla a nadále odmítá Ježíše Krista a slouží mnohým bůžkům, za nimiž se skrývají démoni, kteří mají na této planetě široké pole působnosti. Úroveň lži, modlářství a krutosti se stala alarmující.

 • Přesto se i na Zemi v těchto letech vytvořil lid, který přijal Boží plán přivedení celého vesmíru ke Kristu a dal se k dispozici těm, jež si přejí jít touto cestou. Je to nový lid, to znamená lid otevřený Boží novosti, který se snaží překonat všechna rozdělení mezi křesťany a mezi Božími dětmi. Je to lid v Božím lidu, jež je úzce spojen se třemi mimořádnými nástroji a se všemi bratry na Zemi a ve vesmíru, kteří věří v Trojjediného Boha a věrně mu slouží.

 • V den letnic 2016 spojil Duch Svatý tento lid na Zemi s lidem celého vesmíru, aby z nich učinil jediný lid (Jan 10,16), bez bariér a bez rozdělení v duchu.

  Ježíš a Panna Maria tento lid na Zemi a ve vesmíru výslovně nazvali : CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA CELÉHO VESMÍRU“. Jako členové Centrální buňky vám zvěstujeme a vydáváme svědectví o existenci a díle této Církve.

Církev Ježíše Krista celého vesmíru:

 • se obětuje Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, aby bylo celé stvoření přivedeno ke Kristu

 • žije kosmické letnice, to znamená, že se podřizuje Boží autoritě a zákonům Ducha svatého, aby bylo celé lidstvo ve vesmíru spojeno v Duchu svatém, a aby tvořilo jediný lid

 • odráží Trojiční moc na lidstvo a na celé stvoření

 • očekává a připravuje slavný Kristův příchod, aby s ním vstoupila do nového stvoření

 • uznává a vyznává Nejsvětější Pannu Marii jako Královnu a Matku celého vesmíru a žije ve spojení s jejím Srdcem

 • zvěstuje Pánovu smrt a vyznává jeho vzkříšení tím, že má živou účast na Eucharistické oběti

 • snaží se žít podle třech stěžejních bodů Božího Království:

 1. oběť života skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie

 2. neposkvrněnost neboli celistvost života

 3. universální společenství

 • uznává a přijímá tři mimořádné nástroje a žije s nimi ve společenství, což je podmínkou pro universální společenství

Na závěr

Církev Ježíše Krista celého vesmíru není uzavřená do sebe sama. Naopak si přeje, aby každý člověk dobré vůle měl účast na mocné milosti, kterou Bůh vylévá v této době na celý lid ve vesmíru.

Tato Církev se proti nikomu nevymezuje. Vždy je připravena se obhájit před každým, kdo se ptá na důvody její naděje (1Pt 3,15), nevstupuje ale s nikým do planých diskusí.

Žije v pokoji se všemi a všechny miluje Kristovou láskou. Neustále se modlí za živé a zesnulé, za přátele i nepřátele, za to aby co nejdříve přišlo Boží Království.

Kdokoliv chce být členem této Církve a poznat její programy, nalezne na této stránce4 vše potřebné. Může také navštívit naše domy-svatyně, v nichž se setkávají Boží děti, aby se sdílely v prostém, bratrském životě a tak společně postupovaly k novému stvoření.

Z naší strany vás nepřestaneme informovat o všem co nám bude zjeveno. Žehnáme vám ze srdce a provázíme vás obětí svého života a bratrskou láskou.

Tomislav Vlašič a Stefania Caterina

20. května 2018, Slavnost seslání Ducha Svatého

1vstric-novemu-stvoreni.org

2Srv. Ef 1,8-12

3vstric-novemu-stvoreni.org

4vstric-novemu-stvoreni.org

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.