Vstříc Novému Stvoření

Čas blahoslavenství

Napsat komentář

Drazí bratři a sestry,

nabízíme vám poselství Ducha Svatého, které jsme dostali o Letnicích. Toto poselství nás velmi dobře připravuje na slavnost Nejsvětější Trojice a zavazuje nás žít náš život ve společenství se Třemi Božskými Osobami, bez lidské a intelektuální námahy. Trojjediný Bůh se ukáže v nás a našim prostřednictvím, jestli budeme uskutečňovat, to co nám ukazuje. Toto všechno nás nutí vyjít ze sebe vstříc opravdovému evangelizačnímu poslání.

Děkujeme vám za věrnost a žehnáme vám.

Tomislav Vlašić e Stefania Caterina

Poselství Ducha Svatého, Čas blahoslavenství

Drahé děti,

žehnám vám s mocí této vigílie. Přicházím vám oznámit nový čas pro můj lid v celém vesmíru. Čas, v němž si přeji, aby všechny dary, které jsem vylil na můj lid, ve všech dobách a na všech místech rozkvetly, triumfovaly a ukázaly Boží moc mezi vámi a skrze vás.

Dary, o nichž mluvím, nejsou charismata, která obdrželi různí lidé. Mluvím o mých sedmi darech1, které bohužel ještě zcela nerozkvetly v křesťanech na Zemi. Je to mu tak z různých příčin: především kvůli ambicím lidí a snaze si tyto dary přisvojit. Mé dary mohou rozkvést pouze v pokoře; jsou vám svěřeny tehdy, když je přestanete hledat pro sebe a žádáte o ně pro Boží slávu. Mým přáním je, aby se tato sláva ukazovala v mém lidu.

Co máte dělat? Musíte žít v plnosti nauku, která vám byla dána: Ježíšovu nauku, prostřednictvím Evangelia a to, co jste obdrželi skrze poselství v těchto letech. Tato poselství aktualizují Ježíšovu nauku a činí ji srozumitelnější lidem tohoto času.

Obsah Evangelia, společně s poselstvími, která jste dostali, tvoří vznešenou teologii a mocnou nauku, jejímž prostřednictvím můžete pomáhat ostatním. Můžete lépe chápat lidskou přirozenost a pozvedávat život každého člověka v mnoha překážkách a utrpeních.

Neustále vám připomínám tuto nauku2: když jste otevření a snažíte se Kristovu nauku vytrvale číst a meditovat, já vám připomínám správná slova ve správný okamžik. Takto můžete překonávat své potíže, skrze Boží slovo, které vás obnovuje a upevňuje. Jak je psáno, slovo Boží proniká do místa, kde se dělí duše a duch3 aby dokonale překonalo rozdělení mezi nimi.

Žádám od vás, aby jste žili přijatou nauku. Pamatujte na to, že Ježíšova nauka obsahuje jeho myšlení. Ježíš ukazuje svoji Božskou mysl lidem; tuto mysl můžete nacházet ve Svatém Písmu a ve zjeveních, která vám byla dána. Jedno není odděleno od druhého, ale dohromady činí jeden celek.

Jestli to děláte, mé dary ve vás rozkvetou. Učiní z vás silný lid, který projde tímto lidstvem, ztrápeným tolika utrpeními a ponořeným do velkého zmatku a temnot. Projdete a ponesete světlo, budete kázat, učit a uzdravovat. Budete pečovat o život lidí, protože Ježíš Kristus je Pán a Spasitel lidského života. Je tím, kdo zcela spasil vaše bytí.

Vyzývám vás, abyste se stali opravdovými svědky Ježíšovy nauky, myšlení a moci, které vám přicházím bez ustání připomínat. Vrchol Ježíšovy nauky je obsažen v blahoslavenstvích4 Boží lid je nikdy zcela nepochopil, i když je v nich obsažena celá moc Boží a moc jeho lidu. Vyzývám vás, abyste žili blahoslavenství a aby byl tento čas časem blahoslavenství pro celý můj lid.

Nepotřebuji velké doktory a teology, ani vytříbené učence; potřebuji muže a ženy, kteří rozumějí, žijí a uskutečňují velkou Ježíšovu nauku. Jsem vám stále po boku, abych vám připomínal slova, která vám byla dána. Jsou to slova Ježíšova, Otcova i moje. V nich je obsažena celá moc Nejsvětější Trojice5.

Děti, Svatá Písma se stala během staletí, takříkajíc „rukojmím“ falešných učenců. Oni používali Boží slovo, ne pro růst lidstva, ale proto, aby ho utiskovali, soudili a zavrhovali. To nechci. Moje slovo sestupuje aby pečovalo o lidstvo a uzdravovalo ho, sestupuje aby oddělilo světlo od tmy, ale vždy v lásce, protože mým největším darem je láska: láska Kristova, kterou vlévám, živím a vtiskuji do vás svým ohněm.

Dostali jste za úkol křtít v Duchu Svatém a ohni6. Oheň, o kterém mluvím, je ohněm očistným. Vždy prochází Ježíšovou Obětí a očišťuje lidstvo až do kořenů. Toto je smyslem křtu, který jste povoláni udělovat i duším, které jsou v Očistci a které ho doposud nedostaly. Je to největší očištění, protože prostřednictvím tohoto křtu ponořujete duše do Kristovy Oběti. Vyzývám vás, abyste pokračovali ve křtění s láskou a pro lásku, protože je to největší dar, který můžete dám mnoha duším.

Opakuji vám: snažte se chápat a žít vše, co jste dostali. Jste opravdu moudří podle moudrosti, která není lidská, ale božská. jsem nositelem Božského života a moudrosti. Jsem Ten, který vás vede k celé pravdě, protože vám bez přestání připomíná nauku Toho, který je Pravda7.

Žádám od vás, abyste žili společně se mnou čas blahoslavenství, abyste se stali lidem, který umí být mírným, chudým v duchu, čistého srdce, původem pokoje, schopným přinášet život. Žádám především od kněží tohoto lidu, aby byli kněžími blahoslavenství. Nechte stranou všechny spory a problémy. Nečeká se od vás, že vyřešíte velké problémy lidstva, protože nemůžete. Může to udělat pouze Bůh, od vás se ale žádá následovat Ježíše Krista a zjevovat jeho lásku ve vás a mezi vámi, aby lidstvo uvěřilo, že vás poslal Bůh8. To je největší dar, který můžete dát druhým, neboť Ježíš je největším darem, který dal Otec lidstvu.

Žehnám vás a posílám do vašeho poslání. Jsem vám po boku v každém okamžiku. Buďte vnitřně pozorní k mé nauce a naleznete mě blízko vás a ve vás. V každé chvíli a v každé situaci vám dám příhodné slovo k překonání všech obtíží a také všem, kteří si přejí opravdovou pomoc a lásku. Budete mít správná slova a budete dělat správné věci k pozvednutí Božích chudých.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

1 Sedm darů Ducha Svatého: moudrost, rozum, vědění, rada, síla, zbožnost a bázeň Boží

2 Jan 14, 26

3 Žid 4, 12

4 Mt 5, 1-12; Lk 6, 20-23

5 Jan 20, 19-22

6 Viz. Přes Velkou Bariéru, kap. 9

7 Jan 16, 13

8 Jan 13, 34-35

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.