Identita člověka část 1

Zvuková podoba této úvahy

Drazí bratři a sestry, tento týden budeme mluvit dvakrát o andělech.

Dnes mluvíme o sedmi velkých archandělech, které dnes církev slaví. Příště, druhého října, budeme mluvit o andělech strážných. Je to velmi důležité téma.
Dnes mluvíme o sedmi velkých archandělech a ještě o nich budeme mluvit, protože jsou součástí centrální buňky, kterou duchovně vedou.
Vy, kteří jste četli knížku Přes velkou barieru, to pochopíte. Ostatní možná nebudou všemu rozumět, ale pochopí později, až se k tomu vrátíme.

Přečteme si úryvek Andělé ze strany 324 knihy Vesmír a jeho obyvatelé.
„O andělech jsme už mluvili, jejich působení se odehrává na duchovní úrovni. Oni působí na duchovní úrovni, vykonávají úkoly, které nevyžadují přímý zásah v hmotném světě, nebo zapojení těla. Přítomnost andělů je velmi důležitá už od počátku stvoření a často je Bůh používá pro výjimečná poslání, jako například při události exodu izraelského lidu, nebo při zvěstování Marii.
Jsou nesčetná poslání, která vykonávají andělé a zvlášť sedm velkých archandělů. Oni kontemplují Boží tvář, přijímají nařízení, a vyrážejí jako světelné střely, aby je uskutečnili. Mají přístup ke všem vesmírným rozměrům, včetně pekla. Tam, jak jsme viděli, také sestupují, aby sdělili Luciferovi Boží nařízení.
V této době sedm velkých archandělů a jejich andělské šiky obdrželi od Boha zvláštní poslání, aby provázeli Boží lid k novému stvoření. Sedm velkých archandělů má zvláštní úkol v centrální buňce – zblízka provázejí cestu sedmi skupin, z nichž je centrální buňka tvořena. Každá skupina je svěřena jednomu velkému archandělovi, který je jejím ochráncem a knězem. Mezi sedmi velkými archanděli má v této době zvláštní úlohu svatý Michael. On obdržel od Boha úkol připravit druhý, slavný příchod Pána Ježíše. On je slavným předchůdcem Kristova druhého příchodu. Proto je před Bohem odpovědný za rozvoj plánu přivedení všeho ke Kristu.
Jeho působení má nezměrný dosah. Shromažďuje Boží lid z celého vesmíru, aby jej představil Kristu v den jeho návratu. Svatému Michaelovi náleží, aby dal v Božím jménu všem třem výjimečným nástrojům směrnice tím, že jim sdělí, co si Bůh přeje. Zvláště chrání od zla a ručí před Bohem za věrnost každého nástroje. Svatý Michael se obětuje Bohu nejen za výjimečné nástroje, ale za celý Boží lid, který je roztroušený ve vesmíru. Asistuje duším zesnulých a posílá anděly do očistce, aby pomohli a dali povzbuzení duším, které se čistí.
Všichni andělé, od nejmenšího po největšího, podléhají nařízením svatého Michaela, který je na čele všech andělských šiků. Kolem něj je dalších šest velkých archandělů: Gabriel, Rafael, Uriel, Jehudiel, Sealtiel, Barachiel. Také oni poslouchají svatého Michaela, přesto však mezi nimi neexistuje pravá hierarchie. V duchovním rozměru, v němž žijí andělé, neexistuje hierarchie, ale vládne tam harmonie vznešených zákonů Ducha. Poslušnost čistých duchů je především úplným přijímáním zákonů Ducha, které působí v každém z nich. Proto jejich poslušnost svatému Michaelovi je poslušností Svatému Duchu, který v něm působí. To znemožňuje jakoukoliv formu žárlivosti a vzpoury.
Všichni andělé jsou povoláni v této době, aby podpořili cestu Božího lidu. Především andělé strážní posilují svoji přítomnost a působení, s ohledem na ty, jež chtějí upřímně sloužit Bohu a jsou ochotni změnit svůj život tak, aby odpovídal zákonům Božího Ducha. Andělé jsou po boku skutečně věřících lidí. Modlí se za ně a chrání je od zla. Jejich působení umožňuje Duchu Svatému, aby mohl lépe pronikat k jedincům, stejně jako k Božímu lidu. Andělé jsou po boku třech výjimečných nástrojů, aby jim pomohli v jejich poslání.“

V tuto dobu je velmi důležité být ve společenství se sedmi velkými archanděli, být s nimi ve spojení, protože oni kontemplují Boží tvář a odrážejí ji na nás. V lidstvu je dnes velký zmatek. Rozumový člověk zapírá anděly, zapírá čisté duchy, protože může říct: „Andělé neexistují.“ Může zůstat indiferentní, chladný a tímto způsobem anděly odmítnout.
Zmatek je také kvůli těm, kteří vytvořili určité představy o andělech a jejich různé interpretace. Tito lidé, kteří vytváří představy o andělech ve svých myslích, zůstanou ve zmatku, protože nechápou, že sedm velkých archandělů se klaní Boží tváři a odrážejí ji.
Kdo se v této době nespojí se sedmi velkými archanděly a skrze ně a s jejich pomocí se nesnaží kontemplovat Boha, nemůže zůstat ve světle. Dostane se do zmatku. V této době, o které mluvíme, se čas bude stále zrychlovat a vše bude proměněno. Nejen Země, nejen lidé, ale i hmota, různá stvoření, zvířata. Jdeme k novému stvoření. Jdeme vstříc setkání s Kristem slavným, a kdo nechce být připraven těmito mocnými anděly, archanděly a jejich šiky, připraven nebude. Nebude mít sílu zanechat vlastní představy, vlastní přesvědčení a nebude se chtít zříct všeho toho, co mu brání vstoupit do nového stvoření a setkat se s Bohem tváří v tvář. Svatý Michael jako předchůdce druhého příchodu Krista má úkol shromáždit každého, každého z nás. Právě skrze tvář svatého Michaela budeme připraveni. Tvář svatého Michaela pro nás bude vodítkem, on bude ukazovat Krista a bude nám ve velké míře předávat frekvence živého Boha.
V knize se mluví několikrát o působení Božím skrze anděly. Andělé, čistí duchové, kteří jsou stvořeni k Božímu obrazu a podobě jsou prvními spolupracovníky Boha, a proto Bůh používá anděly a archanděly, zvlášť svatého Michaela archanděla pro veliká díla v dějinách spásy. V této době sedm velkých archandělů s jejich šiky dostali ještě větší sílu. Tato síla musí stále růst, aby mohli odstranit Lucifera.

Je důležité říct, že dnes, když slavíme mši svatou o slavnosti sedmi velkých archandělů, je dobré vědět, že tato liturgie, kterou slavíme na Zemi, je účastí na liturgii sedmi velkých archandělů, kteří stojí před Boží tváří v nebi, kontemplují Boží tvář, a odrážejí tuto tvář na nás, abychom byli osvíceni, abychom se mohli pozvednout.
Na konci časů zůstane pouze liturgie, kterou nyní slaví andělé a archandělé. My všichni k ní musíme vystoupit, musíme překonat velkou bariéru a vstoupit do světla, kontemplovat Boží tvář a odrážet tuto tvář. Z toho plyne, jak je důležité učit se žít ve společenství s anděly, s archanděly. V jedné části naší knihy klade Trinitární Duch otázku lidstvu: Je pro vás lépe být ve společenství s anděly a archanděly, nebo s démony?
Dejme si pozor. Být ve společenství s démony je velmi snadné. Stačí být egoista, chcete-li to přijmout, stačí být nekorektní člověk a oni už jsou tady, přilepí se na nás.
S anděly, s archanděly můžeme být ve společenství pouze tehdy, jsme-li rozhodnuti být korektní, očištění Kristovou krví, schopní zvítězit nad vlastním egoismem. Musíme být ochotní nechat se očistit Kristovou krví a jeho slovem, být schopní zvítězit nad vlastním egoismem. To nás pozvedá.
Svatí andělé nám pomáhají a jsou zde přítomni, když je milujeme a toužíme po nich a chceme dosáhnout stavu, ve kterém se oni nacházejí, když si opravdu přejeme být mysticky spojeni s Kristem. Také my jsme pro ně důležití, přijímáme-li účast na jejich liturgii. Pro křesťana platí, že by měl dvacet čtyři hodin denně prožívat liturgii. To znamená žít jako Kristus. Žít s Kristem znamená prožívat liturgii. Celý náš den by měl být ve společenství s nebeskou liturgií. Jaká síla by sestoupila do našich srdcí a jak by se proměnil náš život. Velkým problémem křesťanů je, že v jejich mentalitě byla pozemská liturgie oddělena od nebeské, od liturgie sedmi velkých archandělů. To oslabilo církev, oslabilo to křesťany.

Nyní jsme v době, kdy nás všechna Boží síla vede k univerzálnímu společenství, abychom se stále více pozvedali na úroveň zákonů čistého ducha. Na úroveň, kdy bude také hmota proměněna. Tady je vidět veliká důležitost úcty k sedmi velkým archandělům. Ne úcta formou nějaké recitace, nebo povrchní pobožnosti, ale skutečná touha žít to, co oni žijí, touha dívat se na Boží tvář. Žít to, co od nich můžeme přijmout a odrážet to na druhé.

Dalším bodem v uvedeném textu je, že mezi sedmi velkými archanděli není hierarchie. Oni všichni slyší Boží hlas, hlas Ducha Svatého. Každý z nich, v harmonii s ostatními, adoruje Boha. Není tam žádná žárlivost, žádný boj. Bylo řečeno a napsáno, že bez pomoci sedmi velkých archandělů, bez výjimečných nástrojů nemůže lidstvo na Zemi vyjít z krize. Tato krize se prohlubuje, protože žijeme v době boje mezi duchy. Za lidmi, kteří válčí, jsou duchové zla. Proto můžeme zvítězit jedině ve společenství s universální církví, ve společenství s výjimečnými nástroji, skrze něž nebeská církev určitým způsobem sestupuje mezi nás. Tyto nástroje žijí podle zákonů čistého Ducha. Prosím vás, přijměte tuto milost. Je pro vás. A skrze vás chce být předávána druhým.
Spolu se sedmi velkými archanděly vám žehnám, aby se od vás vzdálil duch zla, duch závisti a žárlivosti, duch zmatku, každý duch porušenosti, duch tohoto světa. Ať do vás vstoupí světlo, které vyzařuje ze sedmi velkých archandělů, aby se tma od vás vzdálila a vy abyste mohli žít jako děti světla, ukazovat Boží tvář a tvář nebeské církve celému lidstvu. Žehnám vám, abyste se mohli probudit ve vašich srdcích a spolu s anděly se tento týden obětovat za všechna ohniska války.
Všichni mocní na Zemi bojují a ničí, vytvářejí rány. To je logika tohoto světa. Prosím vás, všechny křesťany, abyste se obětovali, spojili se s čistými duchy, s výjimečnými nástroji, se sedmi velkými archanděly, aby moc trojjediného Boha vyhnala všechny zlé duchy, aby uzdravila zranění, aby nad zlem zvítězila dobrem, působením dobra.
Moc Ducha Svatého ať na vás sestoupí ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.