Přepsat dějiny 14.10.2014

Zvukový záznam textu

 

Drazí bratři a drahé sestry,

posledně jsme mluvili o andělech, kteří jsou čistými duchy a zůstali věrní Bohu. Jsou velmi užitečnými Božími nástroji a přinášejí podněty Ducha Svatého do našich hlubin tak, aby se dotkly našeho ducha.
Dnes budeme rozjímat o Abrahamovi, který je, jak víme, předkem nového lidu Božího. Abraham zanechává svou zemi. I my pokračujeme v jeho šlépějích a na naší cestě se učíme mnoho věcí pro naše budoucí kroky, které musíme udělat, abychom se naučili přijímat podněty Ducha Svatého v našem nitru.
Úryvek z knihy Přepsat dějiny, II. díl – Vesmír a jeho obyvatelé.

Nový lid potřeboval zemi, ve které by mohl žít. Daleko od hluku Kaldejců a daleko od jejich pochybného chování. Bůh žádal od Abrahama, aby zanechal svou zemi a odešel do místa, které on sám vybral, aby byl zakladatelem nového rodu, nové civilizace podle ducha. Abraham byl poslušný Boha, byl veden jistotou víry, podpořen Boží pomocí. Zanechal život, kterým doposud žil a začal žít zcela novým životem. Takovým životem, který byl celý hodný zaznamenání. Měl už hodně let, ale jeho duch nebyl starý. Když Abraham vyšel se svou manželkou a se svou rodinou, nevěděl přesně, do jaké země se vydává. Věděl však, že Bůh to místo vybral a ukáže mu, kam má jít. To mu stačilo jako impulz, aby vyšel. Věřil, že jej Bůh nikdy nezklame. Abraham vyšel bez jakýchkoliv jistot, ale srdce měl naplněné nadějí. Po dobu jeho namáhavé cesty v něm rostla láska k Bohu. Šel směrem k zemi Kenaánců a prošel jí. Pán se zde na něj znovu obrátil. Řekl mu, že země, ve které se nachází, je tou zemí, kterou on vybral, aby ji dal jemu a jeho potomkům. Když Bůh vybírá nějakého člověka pro své dílo, žádá od něj proměnu. Boží povolání je určené k přijetí, je to výzva k proměně života, protože v Bohu se život stále obměňuje. Od Abrahama se žádalo, aby zanechal svou zemi, jistoty, na které doposud spoléhal. Ochota ke změně patří k životu a je jeho základem. Život je ve stálém rozvoji. Bůh nemůže vystavět něco nového na starých základech. Proto Ježíš řekl: nové víno do nových měchů. Člověk se však bojí změny, protože se cítí být slabý, když nemůže kontrolovat události. Chtěl by zakonzervovat v čase to, co zná a co mu dává jistotu, i když se jedná o jistotu, která je velmi křehká. Odpor ke změně způsobuje člověku velké utrpení, které není potřebné. Bylo by lepší, kdyby důvěřoval Bohu a dovolil mu, aby jej osvobodil od všeho, co mu k ničemu neslouží. Bůh nikdy nepůsobí násilí, ani nikoho nenutí. Naopak připravuje člověka k proměně, vyučuje ho v hloubce, pomáhá mu, aby pochopil, co se v něm musí změnit. V jeho duchu probouzí touhu po novosti a čeká na jeho rozhodnutí. Respektuje jeho rozhodnutí a také jeho svobodu.

U Lucifera tomu tak není. Lucifer vyžaduje, aby jeho stoupenci byli takoví, jaký je on, jak si to on přeje. Nutí je násilím, aby se změnili. Když to neudělají, musí zaplatit vysokou cenu. Někdy dokonce i svým životem. Novost Božího života s sebou nese celistvost. Bůh nemění člověka jen z rozmaru, nebo protože by trestal, ale proto, aby zlepšil jeho život a učinil jej celistvým. Lucifer člověka nemění, ale deformuje. Změna, kterou vyžaduje od svých stoupenců, je vždy dalším krokem k horšímu, k existenční smrti. Když Bůh žádá změnu, je to vždy k lepšímu. Když to dělá démon, je to k horšímu. Proto je třeba umět se orientovat.

Jaká je změna, kterou žádá Bůh? Je to změna mysli, postoje, který zaujímá člověk před Bohem, před sebou, před bližním. Svou myslí se člověk odlišuje od všech ostatních stvoření a díky ní se člověk stává celistvou bytostí, autentickým Božím dítětem, protože mysl je tím největším dědictvím od Boha. Mysl se vytváří v hloubce lidského ducha, kde je přítomný Duch Svatý, který skrze své podněty komunikuje lidskému duchu Boží mysl. To, co je dobré dělat podle Božích zákonů. Pomáhá mu v každé situaci. Osvěcuje jeho kroky a radí mu, jaká má udělat rozhodnutí. Člověk je tvořen duchem, duší a tělem. Duch je středem duše a předává duši to, co mu říká Duch Svatý. Duše má inteligenci, paměť a vůli. Když jí duch předává impulzy, které přijal od Ducha Svatého, duše je zpracovává svou inteligencí a předává je mozku, který má za úkol přetvořit je do racionálních myšlenek, slov a skutků. Je tedy možné říct, že mysl člověka se rodí v duchu, získává formu v duši a manifestuje se skrze tělo.
Po těchto krocích, které se odehrávají v každém z nás, se může mysl projevit jako mysl lidské bytosti. Tak je člověk definován v jeho celistvosti a originalitě. Každý z vás, duch, duše a tělo jsou originální, neopakovatelné. Nikdy nejsou dva stejní jedinci. Také mysl každého z vás je originální a neopakovatelná. Mysl nemůže být statická, ale roste paralelně s růstem vašeho ducha. Proto čím víc jste spojeni s Bohem, tím více přijímáte podněty uvnitř a tyto podněty jsou stále silnější a umožní vám utvořit harmonickou a celistvou mysl, v harmonii s Boží myslí. To vám umožňuje dívat se na svůj život novýma očima a také na všechny skutečnosti, které jsou kolem vás. Stáváte se moudrými podle moudrosti Boží, která je pravou moudrostí. Bůh si přeje, aby každé z jeho dětí dosáhlo vysoké úrovně mysli. A to tím víc, čím víc je kdo povolán ke zvláštnímu poslání, jako v případě Abrahama. Proto Bůh od každého žádá stálou připravenost ke změně života, schopnost přijímat Boží vedení. Tímto způsobem může člověk pokračovat na své cestě stále dál, krok za krokem, k proměně bytosti a mysli. Je to výzva, kterou před nás předkládá Bůh. Jestli ji přijmete s láskou, tato výzva se stane příležitostí ke šťastnému životu. Abraham přijal Boží výzvu a šel.

Po tomto textu, který jste slyšeli, následují další texty, které hovoří o Izákovi, Jakubovi, Josefovi z Egypta, Mojžíšovi. Abrahamovým vyjitím začal i nový lid. Dějiny spásy prochází přes jednotlivce k lidu. Z Abrahama se zrodil nový národ – Boží Izrael, v němž se Bůh zjevil zvláštním způsobem. Vyvolení Izraelského lidu mělo za cíl připravit lidstvo na příchod Ježíše Krista. Víte, jak probíhaly dějiny. Představitelé hebrejského náboženství s pomocí exekutorů, s pomocí politiků římského impéria ukřižovali a zabili Ježíše. On vstal z mrtvých, zjevil Boha Otce a vytvořil nový lid, církev, která přijala Trojičního Ducha.

Nyní se nacházíme v nové fázi, ve fázi bezprostřední přípravy druhého příchodu Pána Ježíše. I když nevíme, jak tato fáze bude dlouho trvat. Jedná o fázi bezprostřední přípravy slavného příchodu Pána. Jeho příchodem bude celé lidstvo, které se rozhodne pro Ježíše Krista, přeneseno do nového stvoření. Zde již nebude místo pro současné ano i ne, bude buď ano anebo ne. Ti, kteří chtějí být skrze Ježíše Krista podřízeni zákonům čistého ducha, budou přeneseni do nového stvoření.
Tak jako se vytvořil Boží lid, vytvořil se i Luciferův lid, Luciferiáni. Věřím, že jste si všimli lidí, kteří jsou zkažení. Tento lid, který vychází z lidí, kteří jsou zasvěceni Luciferovi, chce vládnout Zemi a Vesmíru. Mluví o nich i tato kniha. Své vyvrcholení bude mít tento lid v Antikristu. Antikrist bude mít všechnu moc Lucifera. Nakonec mu ale tato moc bude odebrána a přetvoří se v kosmické nic. Ve vesmíru zůstane jen jediný lid, Boží lid, univerzální církev. V této době se nacházíme.

Proč jsme vybrali tento text? Je to proto, abyste si vytvořili rámec své cesty a zároveň abyste pasivně nečekali evoluci lidstva. Nechte se nést Duchem Svatým. Pouze Duch Svatý a vznešené Boží nástroje působící v dokonalé harmonii s Duchem Svatým mohou vést vaši duši.
Rozdíl mezi Ježíšem Kristem a Luciferem je tento: Lucifer ničí, je ničitel. Ničí a přivádí k existenciální smrti. Působí všem násilí. Ježíš Kristus působí násilí sám sobě, on se ponižuje, aby mohl sestoupit do hloubky každého z nás, jestliže jsme dobré vůle. Vede každého jednotlivce a orientuje všechny k Bohu Otci, aby s ním vstoupili do harmonie. Odtud se rodí celistvost. Celistvost člověka, lidu. Celistvost celého lidu, který vstoupí do nového stvoření. My v těchto rozjímáních půjdeme touto cestou. Budeme také mluvit o církvi, kterou založil Ježíš Kristus, o její situaci. Mluvíme o církvi ve chvíli, kdy se koná setkání biskupů. My všichni se obětujeme a obětujeme se za to, aby se při tomto setkání Bůh oslavil. Modlíme se a vyzýváme vás všechny, abyste se také účastnili na této modlitbě. Mluvíme o nekonečné Boží lásce k církvi a budeme také mluvit o věcech, které v církvi nejsou v pořádku. Chceme být lidem Abrahamovým a lidem jeho potomků. Těmi, kteří naslouchají podnětům Ducha a předávají je Boží církvi, Božímu lidu, aby Ti, kteří chtějí dosáhnout nového stvoření, měli možnost jít touto cestou a chápat. Lid, který přijímá tuto formaci, která přichází zevnitř, formaci Duchem Svatým, kterou nám dává Ježíš, protože on v nás otevírá prostory, které jsou zapečetěné, jak se o tom hovoří v knize Zjevení Janova.

Mnohokrát jsme zakusili, že jsme byli jakoby zapečetěni. Vyzývám každého, aby se v nás zrodil nový lid. Aby se zrodil v každém z nás a ve všech společně. Aby se zrodil nesčetný Boží národ v celém vesmíru. Perspektiva tohoto lidu, jak jsem řekl, spočívá v tom, že už nebudou křesťané, kteří by byli zároveň ano i ne. Křesťan je ano. Mluvíme o mystickém spojení s Kristem. Křesťan nemůže být jiný, než je Kristus, jestliže je s Kristem mysticky spojen. Každý křesťan by měl být částí Kristova těla. Křesťan nemůže zůstat temný, je-li dítětem světla. Tak to dosvědčují apoštolové. Toto světlo jsme dostali ve chvíli křtu, ale jako dospělí musíme přijmout toto dědictví, dědictví Božích dětí.
Příště budeme mluvit o Ježíši Kristu. Další podněty na téma patriarchů můžete najít v knize. Jsou to duchovní perly. Můžete zde pochopit podněty Ducha Svatého a jeho vedení a zároveň se můžete snažit odpovědět, růst a být proměněni. Přečíst si tyto řádky nechám na vaší odpovědnosti. Je možné, že se k těmto tématům ještě vrátíme, abychom je prohloubili. Nyní ale musíme projít dobou, ve které se nacházíme, abychom pochopili milost, která je pro tuto dobu dána. Žehnám vám, aby Duch Svatý žil ve vás, abyste mohli být silně zasaženi podněty Ducha Svatého, abyste mohli přijmout milosti, které dává Trojjediný Bůh svým dětem, těm, kteří si přejí poznávat pravého Boha a stát se mu podobnými.

Žehnám vám, abyste mohli udělat konkrétní kroky na osobní úrovni, na úrovni buněk, které se formují, spojit se v malých skupinách, abyste se mohli sdílet společně se modlit a hovořit o těchto tématech. Žehnám vám, aby na vás sestoupila milost, kterou přijal Abraham. On vyšel ze své země, abyste mohli vyjít ze sebe, k setkání s Bohem, který se s vámi chce setkat, tak jako se setkal s apoštoly, jako se zjevil svatým. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.