Přepsat dějiny 10.10.2014

Zvukový záznam textu

Drazí posluchači,

ještě před čtením, které uslyšíme, uděláme důležitý úvod. Potřebujeme mít celkový pohled na knihu. Nebudeme přeskakovat stránky, půjdeme postupně, protože tyto stránky nás přivádějí ke každodennímu životu, týkají se toho, co prožíváme v každodenním životě. Chtěl bych, aby toto mé rozjímání bylo dialogem. Chtěl bych se obrátit na všechny lidi dobré vůle. Dialog jako naše svědectví. Mluvíme o Ježíši Kristu.

Obracím se na příslušníky různých náboženství, vy očekáváte spásu, spása přichází skrze spasitele, vyzývám vás, abyste hledali tohoto spasitele, spásu. Osvoboďte se od neplodných pobožností, které se staly středem pozornosti ve vašem životě. Ať je středem pozornosti ve vašem životě živý Bůh. Obracím se na nevěřící, vy také věříte, každý člověk má své bůžky a tito bůžci jsou masky, které pokrývají lidskou tvář. Poskytují člověku nějakou kompenzaci. Vyzývám vás, abyste byli poctiví před tajemstvím. Poctivost patří k lidem dobré vůle. Znamená to umět čekat. Obracím se na intelektuály, na vědce, buďte poctiví ve vaší intelektuální práci, abyste došli do kořene všech tajemství, jímž je Bůh. Obracím se na vás křesťany. Říkám vám, nestačí patřit k nějakému náboženství, které se jmenuje křesťanství. Ježíš přišel na Zemi, aby zjevil Boží tvář, a vy máte odpovědnost, abyste ukazovali Boží tvář, opravdovou Boží tvář všem ostatním, jinak byste byli pohoršením, stanete se kamenem úrazu pro lidi dobré vůle.
Chci zde, na začátku, ještě dodat, nedívejte se na Ježíše Krista v rámci náboženských představ. Svědčíme o tom, že Země prošla vývojem, aby byla připravena na příchod Ježíše Krista, rozvinula se víc, než jiné planety v nízkém vesmíru. Po Ježíšově příchodu se dále rozvíjela, ještě víc, a my vstupujeme do doby, kdy musí být všechno přivedeno ke Kristu. Kristus není pouze náboženskou postavou, on je budoucností lidstva, budoucností každého stvoření. Každé stvoření bude přivedeno k původnímu plánu, který s ním Bůh měl. Ježíš Kristus se narodil na Zemi. O příchodu Ježíše Krista byla napsána spousta knih, bylo vysloveno mnoho slov, kázání. Nechci mluvit o příchodu Ježíše Krista, ale chci vám pomoci, abyste pochopili, jak se tato událost včlenila do dějin celého vesmíru, protože to přineslo epochální zlom do dějin vesmíru, počínaje od Země.

Poslouchejme.

Z knihy Přepsat dějiny, II. díl – Vesmír a jeho obyvatelé.

Nová smlouva.
Cesta vyvoleného národa se přibližovala ke zvratu. Vyvolený národ během svých dějin opakovaně urážel Boha, ale Bůh nikdy nepřestal milovat svůj lid, ani nikdy nezměnil svou přízeň k Izraeli. Ve své věčné věrnosti, složil hned po prvotním hříchu slib prarodičům, a tak jak slíbil, poslal spasitele, svého jednorozeného syna, Ježíše Krista, druhou osobu nejsvětější trojice. Ježíš Kristus, spasitel zaslíbený lidstvu, vstoupil do lidských dějin a otevřeně se zjevil na Zemi. Evangelium vypráví mimořádné události, které provázely Ježíšovo narození. Narodil se mladé dívce jménem Maria, ve vesnici nacházející se na periferii římského impéria. Ona byla pannou a byla zasnoubena s mužem jménem Josef. Marii se zjevil archanděl Gabriel, aby jí zvěstoval, že počne syna, i když zůstane pannou. V Marii se uskutečnil zázrak vtělení Božího Syna. Proto musela být zcela čistá. Panna Maria není pouze pannou, ale je také neposkvrněná, to znamená, že nezakusila hřích prarodičů, ani nebyla hříchem poznamenána. Maria je neporušené stvoření. Je nejčistější hned po Bohu. Je dcerou, matkou a snoubenkou Boží. Je také vaší matkou, protože tak si to Bůh přál. Je také vaší královnou, protože sdílí královskou slávu svého syna. Je matkou a královnou lidstva celého vesmíru. Nejsou zapotřebí další slova k popsání té, která je Boží radostí a také radostí těch, kteří v ní uvěřili a doufají v ni po celá staletí. Nikdy nebyli zklamáni. Panna Maria je nezměrným darem od Boha. Tento dar mohou pochopit pouze ti, kteří patří Bohu.

Proč se musel stát spasitel člověkem a zrodit se právě na Zemi? Nemohl Bůh spasit lidstvo jiným způsobem? Jistěže mohl. Mohl se například zjevit v moci svého Božství a mimořádným způsobem shora zasáhnout. Kdyby to však udělal, člověk by jen pasivně přihlížel, bez toho, že by měl účast na díle vykoupení. Ježíš se však stal člověkem, jako jste vy a proto má celé lidstvo účast na jeho díle, skrze své lidství. Ježíš se obětoval Otci jako Bůh a jako člověk, aby svou obětí odčinil hřích vašich prarodičů. Vzal na sebe hřích a slabost lidstva, aby vás vysvobodil, pozvednul k Bohu. Ježíš je Božím Synem. Je poslušný Otci až k smrti. Je ale také vaším bratrem, synem člověka. Udělal to, co žádný jiný člověk nemohl udělat. Ustanovil pravý vztah mezi Bohem a člověkem, který byl porušen prvotním hříchem a navrátil vám důstojnost Božích dětí.

Ježíš se musel zrodit na Zemi, protože lidstvo vaší planety se vzbouřilo proti Bohu. A nejen to. Vaši prarodiče došli tak daleko, že uzavřeli smlouvu s Luciferem skrze smlouvu krve. Co to znamená? Znamená to, že po té, co vaši prarodiče učinili prvotní hřích, slíbili poslušnost Luciferovi. Po té s ním uzavřeli smlouvu, kterou zpečetili krví jejich prvorozenců. Tyto děti byly obětovány démonům jen proto, aby se prarodičům dostalo pomoci a moci. Vaši otcové strašně urazili Boha. Odevzdali svůj život a život svých dětí k nohám toho, který je pramenem zla. Takto znesvětili život, který je největším Božím darem. Život odevzdali ke službě ne svému stvořiteli, ale Božímu nepříteli, uzurpátorovi a zrádci Luciferovi. Něco takového neudělalo žádné jiné lidstvo, v celém vesmíru. Také jiná lidstva se ve chvíli stvoření vzbouřila proti Bohu a nyní žijí na planetách v nízkém vesmíru. Přestože jsou nepřátelští vůči stvořiteli, odmítla tato lidstva obětovat Luciferovi své děti. Uzavřeli smlouvy s démonem, ale tyto smlouvy byly pouze povrchní. Měli za cíl získat jim nějaké vzájemné výhody. Nedá se to srovnat s tím, co se stalo na Zemi, kde se mnoho lidí klaní Luciferovi jako Bohu a slouží mu. Očekávají, že on se zmocní celého stvoření. Spolupracují s ním na jeho plánech a očekávají, že od něj dostanou odměnu. Je to ostuda pro celý vesmír. Proto se Ježíš rozhodl vtělit na Zemi, na planetě, která je z celého vesmíru nejvíc nepřátelská vůči Bohu, je od Boha nejvíce vzdálená, je nejblíže Luciferovi. Tak jako vaši prarodiče zpečetili smlouvu s démonem skrze krev svých dětí, tak Bůh zpečetil novou smlouvu s lidmi skrze krev svého syna Ježíše. Skrze Ježíše Krista byla uzavřena nová smlouva mezi Bohem a lidstvem, nejen na Zemi, ale v celém vesmíru. Ježíš Kristus, Boží syn je vaším bratrem. Vtělil se jednou provždy, na Zemi, aby proměnil celý vesmír, počínaje od Země. Nová smlouva nahradila Boží smlouvu s Izraelem, jež byla uzavřena skrze Mojžíše tak, že Mojžíš převzal Boží zákon a slíbil, že jej bude dodržovat. Ježíš Mojžíšův zákon nezrušil, ale přivedl jej k naplnění. Tento zákon dokonale dodržel, skrze svou smrt a vzkříšení. Proto nová smlouva nemá konce. Ježíšova krev má před Bohem nevyjádřitelnou hodnotu. Kromě toho je Ježíš pravý Bůh. To znamená, že novou smlouvu neuzavřel se stvořitelem nějaký člověk, ale sám Bůh v druhé osobě Nejsvětější trojice. Bůh, který se stal člověkem. A Bůh zůstává navždy věrný.

Zákon, který byl dán prostřednictvím Mojžíše, se uskutečnil v Kristu, který má moc přivést k dokonalosti ty, kteří jej milují. S Ježíšem Kristem již nebyla pravda pro lidi nějakým abstraktním konceptem, něco o čem je možné filosoficky spekulovat. Pravda je osobou. V Ježíši se konkretizovala a stala viditelnou cesta k Bohu. Boží život se zjevil v plnosti, protože Ježíš je pravda, cesta a život.
Každý člověk může poznat pravdu, protože Ježíš se zpřítomnil a dal se poznat každému člověku dobré vůle. Kdo najde Ježíše, nachází pravdu a osvobozuje se od otroctví zla, jak řekl Ježíš: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (Jan 8, 32)

Všimli jste si, že v tomto úryvku z knihy je nejčastějším slovem Ježíš. Toto slovo, tato osoba, Ježíš Kristus je klíčem k četbě této knihy. Chceme tuto knihu vysvětlit, protože ona je klíčem k událostem, které čekají celý vesmír. On je klíčem k událostem, které čekají celý vesmír. Bez něj nemůžeme pochopit kosmické zlo. Mocnost, která přivádí k rozkladu, porušenost, satanismus na Zemi a meziplanetární satanismus, o kterém budeme mluvit. S tímto zlem se setkáváme a musíme nad ním zvítězit. Zvítězit v každodenním životě, zvítězit zde na Zemi, spolu se všemi Božími nástroji, jinak Země nevyjde z krize, ve které se nachází, naopak se do ní ještě víc ponoří. Ježíš Kristus je klíčem k pochopení všeho, co je ve vesmíru. My jsme vám řekli o třech vesmírech. Vysoký vesmír, ve kterém jsou muži a ženy, kteří zůstali od počátku stvoření věrní Bohu. Ještě o nich budeme hovořit. Oni slouží k prospěchu lidstva v celém vesmíru. Dále jsou lidé ve středním vesmíru, kde prošla evangelizace a oni přijali Ježíše Krista. Společně s věrnými bratry z vysokého vesmíru představují velikou sílu v Duchu Svatém a jsou ke službě nízkému vesmíru, včetně nás.

Všechno, co se hýbe na Zemi, všechny události, znamení, létající talíře, zkušenosti, které přinášejí lidé, to vše přináší pouze zmatek, protože chybí rámec. Tímto rámcem je Ježíš Kristus. On je obraz, dokonalý obraz neviditelného Boha. On vtiskne do celého vesmíru tento obraz, on dává Ducha Svatého. Kdo přijímá Ježíše Krista jako Božího syna, Duch Svatý v něm probouzí paměť od chvíle stvoření. Paměť, kterou je v nás potřeba očistit. Paměť toho, co budeme, protože skrze Ježíše Krista jsme také dokonalým stvořením. On dává Ducha Svatého. Kdo přijímá Ježíše Krista jako Božího Syna, Duch Svatý v něm probudí paměť duše, s ohledem na všechno, co bylo od počátku stvoření. Paměť, kterou je třeba v nás očistit. Paměť toho, co budeme.

Skrze Ježíše Krista máme jedno dokonalé stvoření, jímž je nejsvětější Panna Maria. Ona je dějinnou skutečností, není něčím vymyšleným. Byla přijata do nebe s duší a tělem. To je znamení pro nás. Proto ji křesťané nazývají Nebeská brána, Jitřní hvězda a podobnými jmény.
Přijmout a poznat Ježíše Krista je důležité pro každého z nás. V něm pochopíte všechny pohyby ve vesmíru, protože v něm jsou čitelné všechny zákony Ducha Svatého, čistého ducha. On na sebe vzal lidskou podobu, pozdvihl ji k Bohu Otci a přimlouvá se za nás. Neustále v nás otevírá pečeti. On, jako velekněz. Tyto pečeti v nás uzavřely paměť. Naše paměť je uzavřená, je to paměť těch, kteří si nevzpomínají. Nacházejí se v nás vnitřní katastrofy, které se pak projevují i navenek.

Ježíš je pro nás důležitý, je dynamickou osobou v našem nitru, působí v Duchu Svatém. Ježíš zjevuje lidem události. Bez Ježíše Krista nebudeme moci pochopit události kolem sebe v této době. Budeme mluvit o církvi, kterou Bůh velmi miluje. Ve zbytku knihy se Bůh v Duchu Svatém mnohokrát obrací na církev, na její představitele. Ne aby trestal, ne aby kritizoval, ale aby znovu přiblížil vše, co se mu vzdálilo. Ježíš chce upozornit na úkol, který má církev, který mají jednotlivci. Církev by měla zářit světlem, které vychází z Ježíšovy tváře. Křesťané by měli zjevovat Kristovu tvář, pravou tvář. Jinak i my budeme ve zmatené situaci, v takové, jaká je v dnešní době na Zemi. V situaci, kdy se šlape po identitě a po Božím obrazu v lidech. Je zde spousta slov o dialogu, o lidském respektu, ale chybí zde respekt k Bohu. Nepřivádí se k dialogu s Bohem, s Bohem se nerozmlouvá a nerozmlouvá se o Bohu. Nemluví se před lidmi o Boží tváři, která září a která nám osvětluje pravdu. Vyzývám vás všechny, kteří jste dobré vůle, zvláště vás, křesťany, na nic nečekejte, je doba poznání Ježíše Krista. Je čas nalézt jej v sobě, ve své hlubině, v jeho moci a síle darů, které vám chce dát, které vám chce dávat stále víc, protože chce být viděn ve tváři každého křesťana. Žádám vás, abyste se upřímně modlili. Modlete se k Bohu.

Na začátku tohoto rozjímání jsem se obrátil na všechny, aby byli poctiví. Zamyslete se trochu. Je v dnešní době snadné být poctivý? Pohodlnější je dělat kompromisy se zlem. Je dnes snadné říkat pravdu? Říct pravdu s láskou? Křesťané by měli vydávat svědectví jako první. Jako první bychom měli být schopni dát život, aby se ukázala pravda ve tmě. Možná jsme došli do doby, v níž nebudeme-li svědci, věrní svědci Ježíše, nebude možné poznat tajemství vesmíru, tajemství Boha. Boží tajemství je světlo. Problémem je, chtějí-li lidé vstoupit do světla, chtějí-li žít ve světle, protože v tomto případě se automaticky střetávají s působením zlého, který přináší temnotu.
Žehnám vám zvláště k tomu, abyste měli odvahu naslouchat, meditovat o této cestě a abyste se v těchto měsících proměnili v nový lid, který zcela patří Ježíši Kristu skrze Marii a dokáže zjevovat Boží tvář. Žehnám vám mocí Ducha Svatého, aby ve vás působil, abyste se proměnili v nový národ, který zcela patří Ježíši Kristu skrze Marii. Který ukazuje Boží tvář. Žehnám vám mocí Ducha Svatého, aby působil v každém z vás, ve věřících i v nevěřících, ve všech lidech dobré vůle, v celém vesmíru.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.