Nový lid oslavuje život (2)

Dopis věřícím v Ježíše Krista i těm, kteří v něj nevěří

Drazí bratři a sestry,

píšeme vám a navazujeme tím na Ježíšovo poselství a naši zprávu z 1. ledna 2014 [1] Dali jsme se vám k dispozici, abychom vás informovali a doprovázeli v tomto roce. Tímto článkem bychom vás rádi více zapojili do zodpovědného úkolu, uskutečnění našeho společného určení: učinit skok v kvalitě života a mít účast na slavné budoucnosti lidstva.

Svědčíme o tom, že celý vesmír bude přiveden k Ježíši Kristu. To ať vás nezneklidňuje. Nevycházíme z obvyklých náboženských obrazů, ani z náboženských ideologií. Přejeme si s vámi vejít do hlubokého dialogu, ze kterého může vzejít pravá lidská identita, identita věřícího v Boha, stejně tak identita vědce hledajícího pravdu, spolu s lidmi, kteří se snaží žít a vyjadřovat přání a své nejvznešenější myšlenky, aby učinili skok v kvalitě života. Toto všechno je zodpovědností věřících, nevěřících, těch, kteří nepatří k žádnému náboženství.

Každý člověk je stvořen k Božímu obrazu: ten je otisknut v jeho podstatě. Člověk je schopen poznat TOHO, KTERÝ JE, mezi všemi obrazy Boha, které si lidé stvořili. To je metafyzický základ, na základě kterého se Bůh v této době zjevuje všem lidem ve vesmíru, v Ježíši Kristu, jako TEN, KTERÝ JE, neboli jako živá skutečnost. On dává všem příležitost, aby se v nich rozvinul opravdový obraz TOHO, KTERÝ JE. Takto každý nachází svoji pravou identitu v Bohu a stává se novým stvořením; a jako takový se řídí zákony čistého ducha, stává se Božím spolupracovníkem. Zde se rodí pravé poznání a věda, které člověka uschopňují dokonale vládnout, společně s Bohem stvoření.

V této době Bůh ukazuje svoji lásku, aby oslovil každého člověka i všechna stvoření v celém vesmíru. Zve lidi, aby vyšli ze svého malého světa a otevřeli se k dosažení toho života, který jim byl zaslíben od začátku. Boží působení prochází napříč hranicemi planet, národů i náboženství. Odehrává se podle zákonů čistého ducha, o ně se opírá celý vesmír a stejně tak i všichni lidé, ať už se nachází kdekoliv. Takto se Bůh přibližuje každému člověku rozvíjí jeho ducha a přivádí ho ke konstruktivnímu rozhodnutí; činí tak přímo, nebo prostřednictvím nástrojů, které si k tomu vybral. Tyto nástroje se řídí jeho příkazy a jsou mu podřízeny. Boží program nelze zastavit a stále se urychluje.

Bůh respektuje lidskou svobodu a proto se sdílí těm, kteří jsou otevřeni jeho milosti. V poselství z 1. ledna Ježíš potvrzuje záměr na rok 2014. „Bude krásný pro ty, kteří si mně vybrali: kdo si vybral můj život bude mít stále hojnost milostí. Ale milosti, odmítnuté tolika lidmi, dám těm, kteří upřímně odpovídají.“ Písmo to potvrzuje: „Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali.“ (Iz 65, 1).

Ježíš nedělal rozdíly mezi lidmi, díval se do jejich srdcí a na jejich víru. Uzdravil služebníka římského úředníka, kterého pochválil za jeho víru (Mt 8,5-13); uzdravil dceru cizinky (Mt 15, 21-28). Povolával hříšníky: Matouše udělal svým apoštolem, prohlásil: „…Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky“ (Mt 9, 9-13; 10, 3). Ježíš prolil svoji krev za všechny lidi: „…Pijte z něho všichni, neboť toto je má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.“ (Mt 26, 27-28)

V kontextu této úvahy můžeme zmínit slavný Ježíšův příchod: „…ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.  On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem.“ (Ž 1, 2-3)

V této době se bude Ježíš ukazovat stále více; před jeho očima se bude muset každý člověk rozhodnout zda bude náležet Bohu nebo Luciferovi. Všichni, kteří se účastní na jeho působení budou proměněni a přivedeni k novému stvoření. V tomto světle budou chápány všechny události na Zemi a ve vesmíru. Bez vnitřní připravenosti učinit správná rozhodnutí hrozí nebezpečí pomýlení. Každý člověk otevřený hledat TOHO, KTERÝ JE, nalezne v Ježíši Kristu Spasitele.

Tytéž zákony platí i pro křesťany, ale s větší zodpovědností, protože poznali Ježíše Krista a dostali milost spásy. I k nim se obrací Ježíš ve vzpomínaném poselství: „Vše co nebylo učiněno v těchto letech a v průběhu století křesťany na Zemi leží na lidstvu vaší planety jako břemeno. Proto musím začít čistit od základů svůj lid na Zemi, musím očistit Církev.“

Odpusť, Pane Ježíši,

protože jsme zastínili tvoji tvář;

a zmátli lidi, kteří tě hledají.

Odpusťte nám vy, kteří nevěříte

i vy, kteří patříte k jiným náboženstvím

a přejete si spatřit pravou Boží tvář.

Odpusťte, lidé z vesmíru,

kteří se díváte na naši planetu Zemi,

jako planetu smrti a porušenosti,

místo abyste v nás viděli vzkříšené lidstvo.

Nespasí nás automaticky mocné instituce, ani znamení, ani nepozorné naslouchání Ježíšova slova, nebo povrchní účast na svátostech. On sám to potvrzuje v citovaném poselství: „Opakuji vám, co jsem řekl svým apoštolům: poslouchejte pozorně (Lk 8, 18). Každé slovo, které slyšíte v Evangeliu, v poselstvích, ve všem, co vám bylo dáno, buďte pozorní a dobře poslouchejte: dovolte, aby moje slovo měnilo váš život, protože jinak budete tím samým slovem trpět a totéž slovo vás odsoudí.“

Drazí křesťané, žijte svůj křest: v něm jste přijali moc umřít sobě samým a být vzkříšeni v oslaveném Kristu. Jedinečným způsobem, jak toho dosáhnout je obětovat se Ježíši skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie a se sv. Josefem, věřícím par excelence. Když se upřímně obětujete Ježíši, obdržíte milost být celiství a neposkvrnění, zvítězíte nad svou porušeností. Když vejdete do pravého společenství s Bohem a s bližními. Když se ve vás prohloubí duch společenství s celým Kristovým mystickým Tělem, ve všech milostech a událostech. Vaše oběť života rozvine pomazání, které jste dostali ve křtu, pomazání být kněžími prostřednictvím kněžství věřících, být proroky, což znamená být lidmi světla a králi, to je těmi kteří vládnou sobě samým a společně s Kristem celému vesmíru.

Takto se stanete novými stvořeními, živými a světlými chrámy, které přitahují duše živých i zesnulých. Budete mít v duchu účast na působení univerzální Církve. Bůh chce přijít ke každému člověku ve vesmíru. V této době je dána milost křtít v Duchu Svatém a ohni i na dálku, bez ohledu na fyzický kontakt, jak jsme vám vysvětlili. [2] Učiníte velké věci a pomůžete bratrům a sestrám v celém vesmíru.

Během našich zkušeností jsme se setkali s mnohými dušemi, z různých období dějin, které od nás žádaly křest. Uvedeme jeden příklad, abychom vám pomohli lépe pochopit. V duchu se nám představili dva géniové našeho lidstva, kteří žili v minulosti; jeden z nich byl křesťan, druhý ne. V rozměru posmrtného života, ve kterém se nacházejí, si jsou vědomi, že se stali Božím darem pro lidstvo; vyprávěli nám, jak je Bůh používal během jejich pozemského života. Obrátil jsem se na toho, který nebyl křesťanem a zeptal se ho, zda si přeje přijmout křest. Odpověděl mi pobaveně. „Protože jsem inteligentní, pronikl jsem do jedné z prvních skupin, které jste pokřtili.“

Proto odvahu bratři a sestry, upevněte své křesťanské povolání. Nemůžete zůstat ve svém uzavřeném prostoru. Ježíš Kristus vládne vesmíru a proměňuje všechny a všechno k lepšímu. Podílejte se na jeho působení a ukažte jeho tvář těm, kterým ho ještě nepoznali; tak pochopíte události, které se odehrají před vašima očima.

Doprovázíme vás a stojíme před Bohem, v modlitbě a oběti. Ať na vás spočine jeho požehnání.

Tomislav Vlašić

[1] Ježíšovo poselství z 1. ledna 2014 nazvané „Krásný a obtížný rok“ uveřejněné na těchto stránkách.

[2] Viz. Stefania Caterina „Přes velkou bariéru“ Vydavatelství Luci dell’Esodo kapitola 9

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.