Vstříc Novému Stvoření

Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království! (Mt 3,1-2)

Napsat komentář

Drazí čtenáři,

poselství, které vám nabízím, ještě jednou obrací naši pozornost na skutečnost této doby, na naši odpovědnost před Bohem a před bratry a sestrami. Pro mnohé z vás se nejedná o nová témata, protože už dlouhou dobu jsme poučováni o Božím působení v této době. Svatý Jan Křtitel nás však upozorňuje, že čas tlačí a že se blíží Boží království. Musíme být proto připraveni na to, co Pán připravuje pro každého z nás a pro celé lidstvo. Přeji vám, abyste pochopili naléhavost a důležitost našeho upřímného obrácení a naší odpovědi Bohu.

 Ať vám dá Pán pokoj

 Stefania Caterina

 Poselství svatého Jana Křtitele z 12. září 2013

 „Drazí bratři a sestry na Zemi, buďte zdrávi! Mluvím k vám ve jménu Nejvyššího abych vás upozornil na některé základní aspekty této doby.

 Jak dobře víte, byl jsem předchůdcem příchodu Ježíše Krista na Zemi, připravil jsem mu cestu uvnitř Izraelského lidu, lidu vyvoleného, který očekával příchod Mesiáše, Spasitele. Proto jsem vyzýval děti Izraele k obrácení, neboť jen tak budou schopny pochopit velkolepou událost, jež na ně čeká: Boží Syn se měl stát člověkem, jedním z nich, na spasení celého lidstva v celém vesmíru. Víte co se stalo: Ježíš Kristus se narodil, zemřel na kříži, vstal z mrtvých a vstoupil na nebe.

Ježíš se vrátí na konci času, ve slávě a s mocí, aby soudil lidstvo a sklidil plody ze svého vinohradu, to znamená plody svého lidu, který se vytvořil v celém vesmíru. Všichni ho uvidí a celý lidský rod bude povolán před Syna Člověka; každý člověk a celé lidstvo bude souzeno Ježíšem Kristem. Také mrtví budou vzkříšeni k soudu. Kdo bude uznán za hodného, vstoupí s Ježíšem do nového stvoření; kdo nebude hoden, zůstane pod velkou bariérou, spolu s Luciferem a jeho démony. Tak bude navždy odděleno Dobro od Zla, děti světla od dětí tmy.

Pán se tedy vrátí v lesku své slávy. Říkám vám, že se čas blíží. Já nejsem předchůdcem slavného Kristova příchodu, jako jsem jím byl při jeho příchodu na Zemi. Tento úkol připadá slavnému archandělovi svatému Michaelovi: to on se angažoval v prvním velkém boji proti Luciferovi na začátku stvoření a vyhrál; je na něm, aby vykonal poslední velký boj proti Luciferovi v čele andělů a Božího lidu.

Svatý Michael mocně působí v celém vesmíru, po boku třech výjimečných nástrojů v této době: andělů, centrální buňky a Bohu věrných bratří. Zve ke žním Boží děti ze všech koutů vesmíru, aby bylo vše co nejdříve přivedeno ke Kristu. Až bude toto dílo dokonáno, představí svatý Michael lid Ježíšovi a obnoví jeho plné podřízení jemu; to samé budou dělat tři výjimečné nástroje. Skončí jejich veškerá činnost a vše bude vloženo do Kristových rukou, jemuž náleží poslední a definitivní soud. On povede lid, který byl uznán hodným do nového stvoření a spolu s lidem se podřídí Otci v Duchu Svatém. Bude to začátek zcela nového stvoření, tolik očekávané Boží království. „Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce.“

Pán mi dnes svěřuje tato slova pro vás na Zemi, abyste si byli vědomi v jaké době se nacházíte a jakou máte odpovědnost jako Boží děti. Především se obracím na křesťany a potom také na všechny muže a ženy dobré vůle. Předložím vám některé body a bude dobré, když o nich budete přemýšlet, abyste pak udělali i své rozhodnutí. Víte, že vás Bůh nikdy nenutí; považuje vás za schopné volby mezi dobrem a zlem, protože vás stvořil ke svému obrazu a podobě. Jako Otec vás však upozorňuje na nebezpečí a ukazuje vám cestu vedoucí k dobru a štěstí. Jeho nařízení nejsou nucením, ale spolehlivými znameními pro zdravý a důstojný život. Nicméně jste svobodní je přijmout nebo nepřijmout. Stejně tak tato slova se kterými se na vás obracím ve jménu Boha, nejsou nařízeními, ale upřímnými radami; nejsou ani odsuzujícími soudy, ale bratrským povzbuzením pro vaše štěstí. Jsou to tyto body.

  1. První věc, kterou po vás Bůh žádá v této době je obrácení. Obrácení není něčím mimořádným ani ojedinělým. Není určeno velikým světcům, ale týká se každého člověka dobré vůle a je prvním úkolem křesťanů. Není ničím jiným než vnitřním procesem, jehož prostřednictvím člověk předstupuje před Boha bez pokrytectví; přiznává, že je slabý a hříšný, kaje se za vykonané zlo. Žádá Boží zásah, aby se jeho život proměnil. Tím umožňuje Bohu, aby ho proměňoval dokud se nestane novým stvořením. Takto člověk odevzdává sebe Bohu, aby sebe v Bohu našel. O tom mluví apoštol Pavel: „A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“

Bez obrácení není proměny ani pochopení. Člověk může totiž pochopit Boží věci pouze tehdy, když je k Bohu obrácen a ne k sobě nebo nějakému bůžku, kterých je plný váš svět: moc, peníze, kariéra, atd. Jestli chcete pochopit Boží působení v této době a chcete na ní mít účast musíte nutně změnit svůj život: je zapotřebí vyjít z porušené a ničivé mentality, jež vládne na Zemi a rozhodnout se žít jako Boží děti, které odmítají pokrytectví, klam, žádostivost, nezdravou nevázanost a citovou neuspořádanost. Jste ochotni to udělat? Jestli je vaše odpověď negativní, už nemusíte dále číst, protože vám toto poselství nic nepomůže. Jestli je však vaše odpověď pozitivní, čekají vás další kroky.

Bez obrácení není pevná ani víra. Obracení je první krok víry: člověk tuší Boží existenci a s Bohem se konfrontuje. Vnímá v sobě a kolem sebe Boží přítomnost a rozhoduje se věřit a důvěřovat Bohu. Vše to je dílem Ducha Svatého, který probouzí lidského ducha a nasměrovává ho k Ježíši. Ježíš se ukazuje lidskému duchu a čeká, až se člověk rozhodne ho přijmout: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou“. (Zj 3,20) Člověk musí přijmout činnou přítomnost Boží v sobě, jinak je jeho víra slabá a omezuje se na řadu náboženských zvyklostí, jež nemají vliv na jeho existenci.

Nacházíte se ve zvláštní době, v níž se šíří Boží moc, která působí v celém vesmíru; zároveň se ale budí Luciferova zlost. On cítí blížící se čas soudu a chvíli jeho stanutí „tváří v tvář“ Ježíši Kristu. Nyní máte zapotřebí, víc než kdy jindy, niterného a hlubokého poznání Boha, bez něhož nejste schopni rozlišit mezi zlem a dobrem. Jestli se neobrátíte, to znamená, jestli nedovolíte Duchu Svatému, aby ve vás působil a přeměnil vás, nebudete se moci orientovat a budete stále závislí na soudu druhých. Obraťte se proto a dovolte Bohu, aby vás proměnil!

  1. Druhý krok je stejně důležitý jako ten první: žádá se po vás, abyste obětovali svůj život Bohu. To je první plod upřímného obrácení. Bez darování se Bohu, nemůžete postupovat na cestě spásy. To končí utíkáním se ke zbožným praktikám a ke klamání sebe, že jste všemu rozuměli, a že jste spasení díky těmto vašim dobrým náboženským úkonům; i ty jsou potřeba, ale samy nestačí, jestliže se neobětujete Bohu. Co znamená obětovat se Bohu? Znamená to nechat mu volné ruce ve vašem životě, aby narovnal vše co ve vás nefunguje. Znamená to, otevřít mu dveře vaší duše a přijmout skutečnost, že budete žít s ním, že se budete dívat na věci stejně jako je vidí on a ne jak je vidíte vy. Znamená to, nechat zemřít vlastní egoismus. Vše to je shrnuto v Pánových slovech: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne“ (Lk 9,23). Ježíš se obětoval Otci za vás všechny; je i vaší povinností obětovat se Ježíši, abyste se stali nástroji spásy v jeho rukou. Jste ochotni to udělat?

Obětovat nemusí zrovna znamenat umřít krvavě nebo nemocí; znamená to, dát se k dispozici ke všemu co Pán bude žádat, bez pokrytectví, kompromisů, bez otálení. Bůh vás ochrání od všeho zlého a jestli budete muset trpět kvůli tvrdosti života na Zemi, dostane se vám pomoci a útěchy od Boha a překonáte každou zkoušku.

Na Zemi vám byl dán nevznešenější nástroj k obětování života Bohu, jenž spočívá ve sjednocení se s Ježíšem v oběti mše svaté; v tu chvíli, jestliže jste upřímní a toužíte po tom, jste vyzdviženi k Otci spolu s Ježíšem a obnovujete svoji smlouvu s Bohem skrze Ježíše Krista. Takto skrze Ježíše máte plnou účast na životě Nejsvětější Trojice, vnitřně jste posilováni a obnovováni. Oběť vašeho života Bohu je největší modlitbou, kterou může člověk k Bohu vyzvednout. Vzpomeňte si na slova svatého Pavla: „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“

Bůh vám dal ještě jiný dar: Nejsvětější Pannu Marii, naši Matku, Matku všech lidí ve vesmíru a svatého Josefa. Odevzdejte se jim, aby vás přivedli k Ježíši Kristu a nepochybíte. Zasvěcení se Nejsvětější Panně Marii a svatému Josefovi je úžasným nástrojem pro přístup k Božímu životu. Nezříkejte se takové pomoci!

  1. Třetím krokem je celistvost. Obrátit se a věřit v Boha znamená, rozhodnout se žít celistvě před Bohem. Celistvý člověk se nesnižuje ke kompromisům s Pravdou a Pravda je Ježíš Kristus. Přijměte tedy evangelium a porovnejte svůj život s tím co vám Pán ukázal. Jestli si všimnete, že něco ve vás není v souladu s Ježíšovou naukou, obraťte své chování a napravte své chyby s prosbou , aby vám Bůh dal světlo a sílu to udělat, a dovolte mu působit ve vás k vaší proměně. Jak vidíte, obrácení je neustálým postojem věřícího, protože každý den se od vás žádá, abyste v sobě něco změnili a pokorně předstoupili před Boha. Tak se před vámi otevírají stále nové etapy na cestě; tak vás Bůh mění ze dne na den, z jednoho momentu na druhý, pod podmínkou, že jste ochotni se neustále obracet.

Celistvý člověk v sobě nenechává místo pro pokrytectví, protože miluje Boha, který je Pravdou. Odmítněte pokrytectví a chovejte se jako ti, jež umí být neustále pod Božím pohledem. Pokrytec uráží Boží tvář a klame sebe. Když zaujmete navenek správný postoj, který však neodpovídá postoji vnitřnímu, jste pokrytci; myslíte jedno a činíte něco jiného. Pokrytectví je těžkým hříchem v Božích očích a bohužel velmi často se vyskytuje u křesťanů, oni chtějí vypadat spravedlivě před lidmi, ale se nestarají, aby byli spravedliví v Božích očích. Ukazují se jako poslušni evangeliu, ale ve svých srdcích živí pocity nenávisti, žárlivosti, rivality a ty je kazí. Takto káží spravedlivost a dopouští se nespravedlnosti, dělají charitativní díla, ale nesnášejí svého bližního a neodpouštějí utrpěné bezpráví; citují Svaté písmo, ale žijí opak toho co je psáno. Pokrytci jsou červem, který nahlodává zevnitř křesťanský lid. Nezapomeňte, že Ježíš rázně odsoudil pokrytectví farizeů.

Celistvý člověk nezná prohnanost a nespoléhá se na lidské poznání. Osvoboďte se od lstivosti a falešné vědy! Obě pocházejí z nedostatku víry v Boha, jež vás vede jen ke spoléhání se na vaše prostředky, vaše schopnosti a vaše poznání skutečnosti z venku. Dávejte si pozor, protože tak se necháváte oklamat duchem světa, jež žije ze lsti, z klamu a z povrchní vědy, ta nevychází z touhy po pravdě, ale ze zvědavosti a touhy vládnout. Vidíte jak svět oslavuje vychytralé lidi, lidi nasáklé arogancí a falešnou vědou, považuje je za ctnostné příklady a tak upadá do Luciferova víru, který vládne na Zemi prostřednictvím prohnaných a arogantních lidí, jež opovrhují Božím zákonem. Buďte před Bohem tím čím jste, nesnažte se dělat sami sebe lepšími, nemůžete. Nechte se však proměnit Bohem. Ještě jednou vám říkám: obraťte se!

4) Čtvrtým krokem je společenství s bratry. Kdo chce patřit Kristu nemůže nechat stranou lásku k bližnímu: Ježíš miluje Otce a každého člověka jako svého bratra; křesťan má proto povinnost milovat Boha a každého člověka jako svého bratra. Ježíš řekl svým apoštolům: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým“ (Jan 13, 34 – 35).

Během století se křesťané na Zemi vážně provinili proti přikázání lásky. To oslabilo jejich svědectví před světem. Nebyli vždy věrohodní, protože se rozdělili mezi sebou, často se nenáviděli, bojovali mezi sebou a dodnes jsou rozděleni. Nemíním pouze rozdělení mezi katolíky, pravoslavnými a protestanty, protože ono je plodem mnohem hlubšího a niternějšího rozdělení: mezi bratry navzájem. Uvádím příklad katolíků: jsou mezi sebou rozděleni ve farnosti, v modlitebním společenství a dokonce v klášteře. V pravoslavné nebo v protestantské církvi tomu není jinak. Tento nedostatek lásky a pokoje nedovoluje křesťanům se představit jako jediné, silné tělo před duchem světa. Proto nejsou křesťané zcela efektivní ve svém svědectví a nedokáží zastavit nenávist a války: nesou si totiž nenávist a válku ve svém lůně. Jakým hlasem mohou potom promlouvat k světu?

Kdo chce vstoupit do nového stvoření musí žít ve společenství: nevstoupí tam množství individuí, ale lid spojený svazkem bratrské lásky. Proto vás vyzývám k bratrskému společenství, jež je podstatnou podmínkou k přivedení ke Kristu, k připojení se k novému lidu, který se vytváří ve vesmíru a na Zemi. Odstraňte ze svého nitra všechny pocity nevraživosti, každý odsuzující soud, každou pomluvu vašeho bližního. Buďte vlídní a milosrdní ke všem, odpouštějte a zanechte v Božích rukou utrpěné křivdy a zranění duše. Obraťte stránku a buďte vždy připraveni k novému bratrskému dialogu; nedovolte Luciferovi, aby zasel koukol mezi vámi a bratry.

Zdá se vám to být obtížné? Ano, je, jestli to chcete dělat sami. Ale vy nejste sami, protože Bůh působí ve vás: když se rozhodnete milovat, odpouštět, pomáhat bratrům, Ježíš sám miluje ve vás, odpouští, pomáhá. Vy máte účast na jeho ozdravném působení tím, že mu dáváte k dispozici vaši bytost, tak jako dával apoštol Petr k dispozici svůj člun, z něhož Ježíš promlouval k zástupu. Vy jste jako Petrův člun: odrážíte od země, to znamená od mentality světa, aby měl Ježíš svobodu promlouvat k vašemu bližnímu. Potom začnou zázraky ve vašem životě: ozdravují vztahy a uzdravuje se svět kolem vás. Žádný člověk, ať už je jakkoliv schopný a silný nemůže ozdravit lidstvo; jenom Ježíš Kristus, Spasitel a Vykupitel to může. Ježíš hledá pokorné a upřímné spolupracovníky, aby se svou láskou dotkl celého stvoření. Pohleďte do svého nitra a pospěšte si s láskou a usmířením s bližním; udělejte to, než bude příliš pozdě!

  1. Společenství mezi lidmi na Zemi nestačí. Musí zahrnout všechny lidi, kteří žijí na jiných planetách ve vesmíru. To je citlivý bod pro vás na Zemi, zvlášť pro křesťany, ale je to skutečnost od níž nebude moci nikdo z vás utéci. Bůh až dodnes trpělivě čekal, aby vám ukázal tento aspekt svého stvoření, nicméně vám dal mnoho znamení. To proto, že lidé na Zemi byli drženi v temnotě ohledně této skutečnosti z důvodu trestuhodného utajování a lžím mocných a mnohých nejvyšších náboženských představitelů včetně křesťanských.

Přišel čas, kdy se musí život ve vesmíru plně ukázat lidem na Zemi, protože je nenahraditelným článkem ve velké mozaice stvoření. Co se od vás požaduje? Nesnažte se dokazovat existenci života ve vesmíru nebo o tom někoho přesvědčovat; o to se postará Pán, který má moudrost a prostředky, aby to udělal ve správnou chvíli. Od vás se jen žádá, abyste neuzavírali srdce a svou inteligenci této pravdě, ale přijali ji jako Boží dar. To čemu nerozumíte, nechte stranou a zaujměte pokorný postoj naslouchání. Proste Boha o milost pochopení. Vždy je to Boží milost, která vás otevírá k pochopení tajemství, ne váš rozum ani vaše kultura nebo přesvědčení, třebaže jsou náboženské. Mluvíme o kosmické skutečnosti, kterou chce Bůh zjevit počínaje duchem jednotlivců; potom přijdou vnější znamení. Nedojde k tomu, jestliže lidé odmítají samu ideu, že můžou existovat jiní lidé ve vesmíru, jiní Boží bratři jako vy.

Společenství s jinými bratry ve vesmíru je pro vás nutností: sami nevejdete do nového stvoření. Celé Boží stádo na Zemi a ve vesmíru bude muset být sjednoceno v Kristu, Pastýři celého lidstva, který všechny miluje stejnou láskou a všechny spasil svou obětí. Proč si myslíte, že jste ve vesmíru jediní? Snad proto, že se považujete za nejlepší? Kajte se za vaši pýchu! Nejste vůbec nejlepší a přijde den, kdy si toho všimnete. Spíš se modlete k Pánu, aby vám dal lásku k vašim bratřím, ať už jsou kdekoliv ve vesmíru, a abyste byli schopni, jako opravdové Boží děti, je jednoho dne přijmout.

Říkám vám křesťanům, zvlášť kněžím a zasvěceným: ať se vám nestane, že byste se chovali jako kněží Izraele, kteří neuznávali Ježíše jako Božího Syna a dokonce ho považovali za rouhače. Žádným způsobem nedokázali změnit své přesvědčení založené na vlastní interpretaci zákona a Boží skutečnosti. Žádné přesvědčení, ať už je ve vás jakkoliv zakořeněné, nemůže pro vás být kritériem pro rozlišování: Boží věci je možné chápat pouze světlem Ducha Svatého, o nějž je nutno pokorně prosit. Není oprávněné soudit a odsuzovat na základě toho co myslíte nebo na základě vaší doktríny. Bůh je větší než vaše doktrína. Jestli Bůh hned nezjeví nějakou věc, tak k tomu má své důvody a nemůže se proto tato skutečnost popírat, ve správnou chvíli to Bůh zjeví, až to budete schopni snést. (Jan 16,12).

Nejsvětější Trojice byla zjevena pouze v Ježíši Kristu a nikdy předtím. Odmítnutí této skutečnosti vedlo k odsouzení Ježíše na smrt. Nebylo by lepší pokorně žádat Boží pomoc, spíš než se zabarikádovat do vlastních přesvědčení a přibít na kříž Pravdu? Chcete udělat to samé i vy? Kolikrát ještě chcete ukřižovat Pravdu? Kajte se a pokořte se před Bohem! Jen tak budete schopni pochopit a soudit.

  1. Také jste povolaní vstoupit do společenství s třemi velkými nástroji v této době. Zopakuji vám kdo jsou tyto nástroje: andělé, centrální buňka a Bohu věrní bratři. Společenství s nimi vám umožní jít rychleji a jistěji. Také v tomto případě se od vás žádá, abyste se otevřeli této skutečnosti dál od toho co jste schopni pochopit. Modlete se ve společenství s těmito nástroji a mějte důvěru v Boha. Ve správnou chvíli, bude také působení těchto nástrojů zcela zjeveno; jestli je však nyní nepřijmete, mohlo by být potom pro vás pozdě a mohlo by se vám stát, že byste už nikdy nepochopili. Pozor! Boží trpělivost je veliká, ale není dobré jí příliš zneužívat.

Na závěr vám opakuji klíčová slova pro tuto dobu, jež jsou pro vás povinností a cestou k plné účasti na Božím působení:

obrácení,

oběť sebe samých Bohu,

zasvěcení se Nejsvětější Panně Marii a svatému Josefovi,

celistvost,

společenství s celým lidstvem ve vesmíru,

společenství s výjimečnými Božími nástroji.

Vyzývám vás, abyste nemeškali se svým rozhodnutím náležet Bohu. Nečekejte, až budete dokonalí, abyste mohli věřit, věřte a budete dokonalí. Vaše dokonalost před Bohem není taková, jak si lidé představují: dokonalost před Bohem spočívá v pravé víře a upřímné pokoře.

 Opakuji vám, že Boží království se přibližuje. Hodně se modlete a buďte bdělí. Zlý dotírá, ale nic nemůže těm, kteří se obětují Bohu.

 Modlím se za vás a žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.