Boží tvář

Drazí čtenáři,

v poselství, které vám přináším, nás sv.Rafael zve ke kontemplaci Boží tváře, abychom obdrželi světlo a moc a abychom ji ukázali všem. Také nám připomíná, že i stvoření očekává na to, jak se projeví Boží děti, o čemž hovoří sv. Pavel v 8. kapitole listu Římanům.

Přeji vám, abyste hledali a nacházeli Boží tvář, plnou lásky a dobroty, abyste byli šťastni a dělali šťastnými všechny, které máte rádi a také abyste pomáhali našemu lidstvu, prahnoucímu po Boží lásce, ale je neschopnému ji nalézt.

Zdravím vás a žehnám vám v Kristu. Bůh vám dej pokoj.

Poselství sv. archanděla Rafaela z 2. července 2013

Drazí bratři a sestry ze Země! Nacházíte se v době velkého zmatení: v srdcích, v rodinách, v národech. Vaše lidstvo prochází po zrádné a nejisté cestě. Přes mnohá a opakovaná pozvání z Nebe se lidé neobrací k Bohu, dokonce se od Něj stále více vzdalují. Proč tomu tak je? Protože většina lidí hledá mnohé věci, ale nehledá Boha, nechce kontemplovat jeho tvář.

Boží tvář je jedinečným zrcadlem, ve kterém může člověk vidět sebe sama, neboť jste stvořeni k Božímu obrazu a podobě. Hledat Boží tvář znamená zapomenout obraz, který jste si o sobě vytvořili sami, nebo vám ho přisoudili druzí. Zapomenout proto, abyste nalezli čistý obraz své bytosti, tak jak vyšel z rukou Stvořitele. Toho můžete dosáhnout jedině tehdy, když stojíte tváří v tvář Bohu, bez schovávání se, bez toho, že byste něco ubírali, či přidávali k tomu, co ve skutečnosti jste. V Boží tváři nacházíte svou vlastní identitu a originalitu své osoby. Když se na vás dívá Bůh, je to vždy z láskou. Vzpomeňte si na bohatého mladíka, který se obrátil na Ježíše; evangelium říká: Ježíš na něj s láskou pohlédl (Mk 10, 21). Boží pohled je vždy pohledem lásky. I když odhaluje vaši ubohost, jeho pohled nezraňuje, neponižuje, ale nechává vás vidět, kým jste, činí tak proto, že si vás přeje pozvednout k důstojnosti Božích dětí.

Boží tvář je tváří, na které září světlo pravdy. Proto si ten, kdo žije v temnotách, nepřeje přiblížit k Boží tváři. Člověk, který nemiluje Boha, utíká před pravdou jeho tváře. Nechce, aby se na něho Bůh díval, uzavírá se jeho lásce. Toto udělal Lucifer, lhář a původce každé lži: vzbouřil se a odvrátil svůj pohled od Boha. Proto už nemůže Lucifer vidět jeho tvář. Nemá přístup do rozměru čistého ducha, nemůže překročit velkou nebeskou Bariéru. Po svém strašném pádu spatřil Boží tvář už jen jednou: ve tváři Ježíše Krista. Stál mu tváří v tvář, aby ho pokoušel na poušti, urážel ho během utrpení, věřil, že ho na kříži porazil. Ale Ježíš vstal z mrtvých a Lucifer ho spatří až na konci času, v den, kdy bude opět stát tváří v tvář Ježíši Kristu, aby od Něj byl souzen.

To je pro Lucifera největší trest: nesmět více vidět Boží tvář, tvář Boha, který ho na počátku učinil mocným andělem světla, jež kontemploval zblízka Boží tvář. Stejně tak, kdo není s Bohem, ale následuje Lucifera, nemůže vidět Boží tvář, především v sobě, protože už nevidí svůj obraz a podobnost s Bohem a nevidí ho ani v druhých. Čím více člověk odmítá vidět Boha, tím více ho přestává hledat; až ho hledat přestane. Člověk se stává vězněm vlastního egoizmu a vystavuje se pohledu zla: Lucifer dobře ví, jak podnítit pýchu a ambice, ví jak použít člověka sobce. Hledejte Boha a modlete se k Němu, abyste neskončili v rukou nepřítele!

Bůh si přeje, aby se lidstvo celého vesmíru sjednotilo v Kristu. To je program těchto posledních časů. Tyto časy předchází slavnému Kristovu návratu. O tom vám bylo mnoho řečeno. Nikdo ale nemůže být sjednocen v Kristu, nevidí-li Jeho tvář: kdo nechce vidět Kristovu tvář, nevejde do nového stvoření, které bylo slíbeno od Boha a které přijde na konci časů. Ježíšova tvář je viditelnou tváří neviditelného Boha (Kol 1, 15) a je zrcadlem, ve kterém se člověk odráží a nachází sebe.

I stvoření očekává, jak se projeví Boží děti, jak vám připomněl slavný apoštol sv. Pavel (Řím 8, 19-23). Stvoření potřebuje vidět Boží tvář, přirozeně svým způsobem, protože stvoření jiná než člověk nemají ducha, pouze dech života. I tento dech však vychází z Ducha Svatého a proto si zasluhuje být respektován; přesto ale nemají obraz a podobnost Boží. Nicméně celé stvoření hledá Boží tvář, protože ona je pramenem života.

Uvědomte si, že Boží tvář není nějakým pěkným slovním obratem, ale hlubokou potřebou celého stvoření. Stvoření může vidět Boží tvář pouze prostřednictvím Božích dětí. Podívejte se, co se děje na Zemi: většina lidí už neodráží Boží tvář, ale tvář Satana. To kazí stvoření a má na svědomí katastrofy, protože stvoření se bouří proti člověku, nerozeznává v něm Boží tvář, která je zdrojem života, místo toho vidí tvář, rodící smrt.

Co očekává Bůh od svých dětí? Čeká, že budou plně ukazovat Jeho tvář a Jeho obraz, aby se mohl, jejich prostřednictvím, dotýkat celého stvoření. To je prvořadý velký úkol a prvořadé velké svědectví věřících: ukazovat v plnosti Boží tvář. Nové stvoření budou obývat pouze lidé, kteří bez přestání odrážejí slávu, moc a krásu Boží tváře. Celé stvoření absorbuje tuto moc a svým způsobem ji odráží na člověka; je to neustálá vzájemná výměna moci a nádhery.

Kristova tvář je tváří Boha, který se stal tělem, nejen pro lidstvo na Zemi, ale pro všechna lidstva vesmíru. Bůh ve své nekonečné dobrotě chtěl vtělit svoji tvář v Kristu, učinit ji viditelnou, tak aby ji mohli vidět všechny národy. V novém stvoření bude Ježíš uprostřed svého lidu a každý bude neustále vidět Jeho tvář. Krása a světlo Božího Syna se bude odrážet na lidech a stvořeních a Ježíš bude bez přestání obětovat nádheru svého lidu a celého stvoření, bude to věčná oběť chvály.

Bůh si přeje, aby křesťané na Zemi vyzařovali jeho moc; takto bude moci uzdravit vaše lidstvo. Toto je bohužel na Zemi velmi obtížné: většina lidí nemiluje ani nehledá Boží tvář, ta je naopak spíše zkreslena, tak jak se tomu stalo na kříži, kde byla v Ježíšově tváři znetvořena tvář Boha. Jaký obrovský hřích leží na lidstvu Země! Ono bilo, uráželo, zkrvavělo až k znetvoření Boží tvář. A nejen to, pokračuje v tom když uráží a opovrhuje Božími dětmi, tak jak to dělalo Kristu. Ale trpící Ježíšova tvář na kříži se proměnila vzkříšením a rozzářila se. Tvář Ukřižovaného a Vzkříšeného jsou dvě tváře, které se bez přestání ukazují na Zemi.

I stvoření trpí, když vidí tvář ukřižovaného Krista trpícího v Božích dětech. A raduje se, když ho vidí vstávat z mrtvých. Vyzývám vás, abyste čím dál víc ukazovali moc Ježíšovy tváře, i když jste zrovna na kříži, protože i vaše tvář vstává z mrtvých, tak jako Ježíšova a stejně tak i září. Tvorové kolem vás to vnímají. Účastní se na vašich utrpeních a absorbují jeho značnou část: v určitém smyslu se také obětují, i když si toho nejsou vědomi. To je velké tajemství Boží moci, které umožňuje, že zvíře, či rostlina cítí utrpení člověka a bere ho za vlastní, alespoň zčásti. Takto vás tvorové zbavují části utrpení. Často jsou opravdovými štíty, které vás chrání před nenávisti a zlem a ochraňují vás. Myslete na to, když se díváte na vašeho psa, nebo kočku, když se procházíte v lese, nebo když obdivujete krásy přírody. Obětujte Pánu utrpení tvorů a snažně proste o jejich ochranu, protože tím jste chráněni i vy. Proste Boha za odpuštění za krutost se kterou člověk zasahuje tvory a životní prostředí. Mějte na paměti, že člověk a stvoření jsou spolu nádherným Božím dílem; spolu vejdou do nového stvoření

Ukazovat Boží tvář celému stvoření je poslání, které nesmíte zanedbávat. Nechce se po vás, abyste se stali fanatiky, tak jak se to na Zemi často stává ve vztahu ke zvířatům a životnímu prostředí. Žádá se od vás, abyste správným a vyváženým způsobem pochopili svou zodpovědnost Božích dětí vzhledem ke stvoření. Člověk byl povolám, aby vládl stvoření; což znamená, že vám Bůh svěřil tvory, abyste je chránili a nechali je žít a abyste je ponořovali do Boží slávy. K tomu jste povoláni; protože místa ve kterých žijete a tvorové, kteří vás obklopují by měli zrcadlit vaši krásu Božích stvoření a cítit vaše neustálé požehnání.

Také vám říkám: kdo nehledá Boží tvář, nemůže obdržet Božího Ducha ani ho nemůže ovládnout. Boží Duch se nenechá vlastnit nikým a už vůbec ne těmi, kteří opovrhují Bohem. Duch Páně je svobodný, nelze ho zavřít do klece, zneužít pro vlastní úmysly, nebo pošlapat. Měl by snad Duch Svatý poslouchat člověka? Pokud by poslouchal člověka, už by nebyl Bohem. Byla by to katastrofa pro lidstvo, kdyby Bůh poslouchal člověka! Lidská pýcha nezná hranic a často se snaží přivlastnit si Boha, aby dostala to, co si zamanula. Ducha Svatý, ale neposlouchá lidi, ale vane kam chce. Sestupuje tam, kde ho Otec a Syn pošlou a kam si On sám přeje. Nikdo nemůže poroučet Duchu, ve jménu nějakého systému, úřadu, nebo formule. Uvědomte si to, abyste nehřešili tak jako Lucifer.

Když je člověk uzavřený ve vlastním egoismu, nemůže Bůh působit v jeho duchu. Nezřídka se stává, že duchovní úroveň člověka klesne tak nízko, že je téměř na úrovni zvířete. V těchto případech Boží obraz a podobnost zůstávají nečinné, nepřináší žádné plody. Zvíře je omezeno, je pouze zvířetem, nemá ducha; proto v něm nemůže Duch Svatý působit tak jak v člověku. Člověk má neomezeného ducha a proto v něm může Duch Svatý působit bez omezení; ale stává se, že to člověk nedovolí. Člověk někdy stanoví hranici, před kterou se Bůh zastaví; ne tak jako u zvířat, kde je tomu z objektivních důvodů, ale z respektu k lidské svobodě. Často stavějí lidé Bohu překážky, zatarasí cestu; proto jsem vám řekl, že zůstávají téměř na úrovni zvířat. To byla také zkušenost vašich prarodičů po prvotním hříchu. Zvíře nenese vinu za své omezení, člověk však ano, protože se svobodně rozhodl odmítnout Boha a postavit se proti jeho působení. Člověk se často stává horším než je zvíře, protože nese vinu, kterou zvíře nemá.

Bratři věrní Bohu ukazují dokonale Boží tvář, přestože nesou také trest za hřích celého lidstva, který jim brání dosáhnout ještě vznešenější úrovně. Z Boží spravedlnosti, zatěžuje omezení, které na sebe uvalila část lidstva, i lidstva věrná Bohu. Přesto však jsou tyto civilizace na tak vysoké duchovní úrovni, ve srovnání s vámi, že jejich pouhá přítomnost ukazuje Boží tvář. Proto je také příroda na jejich planetách jiná a když tyto Boží děti sestoupí na druhé planety, projevují takovou moc, že přestávají fungovat i technické aparatury. Proto se Lucifer těchto bratří tolik bojí: nejen pro jejich duchovní úroveň a neporušenost, ale i pro jejich moc, která je schopná bránit jeho síle a síle jeho následovníků.

Lucifer se bojí, že by příchod bratří mohl změnit zákony, na kterých postavil základy svého království. Luciferovo království má své zákony, kterými si zotročuje člověka a přírodu. Zvláště na Zemi, ale i na jiných planetách spodního vesmíru se Lucifer snaží zvrátit Boží řád, tím že zavádí zákony příčící se Božímu životu: podvody, strach, zneužívání, násilí, podlézavost, klam, nepoctivost, atd., zákony, které vidíte dokonale fungovat ve vašich politických, ekonomických, sociálních a dokonce náboženských systémech. Pokud by věrní bratři přišli na Zemi, království tmy by se otřáslo.

I modlitba je kontemplací Boží tváře. Ptám se vás: kontemplujete Boží tvář, když se modlíte? Jste schopni přijmout její moc, abyste jí byli podobni a přinášeli druhým Boží moc? Jestliže zní odpověď ne, znamená to, že je vaše modlitba jen sterilním cvičením. Možná vám to nikdo nevysvětlil. Pro mnohé z vás, kontemplovat Boží tvář, znamená romantickou frázi, vzdálenou od každodenního života. Ježíš ale řekl, že čistí uvidí Boha (Mt 5, 8). Říkám vám, že to se může stát nejen v ráji, ale už tady, na Zemi. Je pravda, že Boha nevidíte fyzicky, což ale neznamená, že ho nemůžete vidět ve svém duchu. Bůh je přítomen v duchu člověka, který ho hledá a duch člověka může a musí kontemplovat Boží tvář, proto musí mít čistého ducha.

Nové stvoření nesestoupí z výšin, magicky. Ono je Božím královstvím, které roste mezi vámi, semeno, které se rozvíjí a přivádí vás čím dál víc ke kontemplaci krásy a moci Boží tváře. Nové stvoření roste společně s vámi, je připravováno vírou Božího lidu, muži a ženami, kteří si přejí přijímat Boží život a nechat se proměnit ke stále větší slávě (2Kor 3, 18), k podobě, která září na Ježíšově tváři.

V tomto světle vás všechny vyzývám, abyste stáli před Boží tváří. Vyzývám především vás rodiče a vychovatele, aby mohli děti a mládež vidět na vás odraz Božího obrazu a mohli se správně orientovat v životě. Otiskněte do nich moc Božího obrazu, učte je hledat Boží tvář, která zachraňuje od zmatku světa a chrání od hříchu.

Připomínám papeži, všem pastýřům a těm, kteří zaujímají zodpovědná místa v Církvi, aby kontemplovali a ukazovali Božímu lidu Boží tvář, ne tvář organizace, která se nazývá Církví. Ukazovat milosrdnou Boží tvář a také její moc, která nevychází z vaší kultury, nebo krásných kázání, ale z důvěrného a synovského vztahu s Bohem, z modlitby, která vám často chybí. Stůjte před Boží tváří a nechejte ji, aby se na vás dívala, nechejte se jí důvěrně zkoumat: dá vám poznat, co je třeba ve vás napravit. Abyste mohli pomáhat věřícím a byli důvěryhodnými; aby se vám nestalo, že uvidíte třísku v oku bratra dříve, než trám ve svém vlastním oku(Mt 7. 4-5).

Zmatek na Zemi bude narůstat stejnou měrou, jakou se bude lidstvo vzdalovat od Boha. Nyní, víc než kdy jindy, jsou křesťané povoláni dívat se na Boha tváří v tvář, aby obdrželi světlo jeho tváře a odráželi ho na svět, který stále víc tone v temnotách. Budu se za vás modlit.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.