Plán Panny Marie v Medjugorje

Drazí čtenáři,

přinášíme vám poselství Panny Marie z 25. května 2013, ve kterém Panna Maria mluví o svém plánu v Medjugorje v celé jeho šíři a hloubce, tak jak ho přijala od Boha Otce. Tento plán navazuje na její předcházející zjevení, obzvlášť na ta, která se uskutečnila ve Fatimě. Panna Maria říká: „…Medjugorská zjevení jsou přirozeným pokračováním zjevení fatimských“. Panna Maria si přála v Medjugorje završit to, co započala ve Fatimě.

Společným jmenovatelem všeho je přivedení celého vesmíru ke Kristu. Z poselství je jasné, proč zjevení v Medjugorje trvají tak dlouho: Panna Maria říká: „Medjugorská zjevení jsou má poslední zjevení na Zemi, nebudou žádná další“.

My chceme přijmout slova Panny Marie a střežit je jako drahocenný poklad. Zveme vás, abyste učinili totéž a naplnili svá rozhodnutí, také s ohledem na výročí zjevení v Medjugorje 25. června.

Provázíme vás modlitbou a žehnáme vám.

Stefania Caterina a Tomislav Vlašić

Poselství Panny Marie z 25. května 2013

Drahé děti,

ráda bych s vámi prohloubila Boží plán, o které jsem mluvila v mnohých mých poselstvích, zvláště v Medjugorje. Je to plán, který má svůj počátek ve věčnosti, ve chvíli, kdy byl spáchán prvotní hřích (Gen 3). Od té chvíle začal Bůh uskutečňovat svůj plán, aby bylo vše přivedeno ke Kristu a nakonec spasil celé lidstvo a přivedl ho k sobě.

Tento plán sestával ze dvou fází: nejdříve fáze, během které probíhala příprava příchodu mého Syna na Zemi, ve které Bůh dlouho připravoval lid Izraele prostřednictvím velkých proroků oznamujících příchod a dílo Spasitele. Bůh vyšel vstříc svému lidu, sestoupil do lidských podmínek a dotknul se celého stvoření. Po vtělení, smrti a vzkříšení mého Syna se započala druhá fáze, která stále probíhá a v níž se celé stvoření navrátí k Bohu prostřednictvím Ježíše Krista. Jedná se o opačný proces vzhledem k první fázi: je to stvoření, které musí jít vstříc Bohu, aby bylo zcela obnoveno. To bude nové stvoření, osvobozené od porušenosti hříchu a smrti, podřízené Ježíši Kristu, omyté jeho krví, aby bylo přivedeno k Bohu Otci v moci Ducha Svatého.

Plán přivedení všeho na nebi a na zemi ke Kristu (Ef 1, 8-12), je tentýž, který jsem přišla oznámit při mých zjeveních na Zemi. V každém čase a na každém místě jsem byla posílána Bohem pozvat lidi,aby poznali a milovali mého Syna a měli účast na jeho smrti a vzkříšení, aby se stali skrze něj opravdovými dětmi Božími, novými tvory předurčenými pro nové stvoření. To je poselství, které jsem opakovala lidem všech časů, různými řečmi a za různých okolností, ale vždy za stejným účelem: vyzvat lidstvo k obrácení, modlitbě a pokání a pomoci mu vrátit se k Bohu. Tato má srdečná pozvání často vyzněla v mnohých duších naprázdno, ale já jsem vždy respektovala vaši svobodu.

Bůh mně k vám posílal bez přestání, hlavně ve chvílích velkého nebezpečí pro vaše lidstvo. Zachránila jsem vás od mnoha katastrof, osvobodila jsem vás od nemocí a slabostí; otevřela jsem vám cestu k autentickému obrácení vašeho života a myšlení. Avšak zjeveními ve Fatimě dal Bůh svému plánu silný impuls: z Boží vůle jsem vizionářům sdělila existenci jiných lidstev ve vesmíru. Ve Fatimě mě nedoprovázeli jen andělé, ale také bratři z lidstev věrných Bohu; znamení daná lidu jasně ukazovala přítomnost těchto lidstev. [1] Mé oznámení týkající se života ve vesmíru nebyla úplně nová: Ježíš mluvil o této skutečnosti ke svým apoštolům [2] , ale v průběhu staletí byla zamlčena. Ve Fatimě poslal mně, Matku Boží i Matku vaši, znovu potvrdit pravdu o vesmíru: existenci různých lidstev, která všechna musí být přivedena ke Kristu, aby mohla utvořit jediný Boží lid. Tato zjevení neměla zůstat v tajnosti: Bůh si přál, aby byla existence jiných bratří ve vesmíru oznámena na Zemi jeho Církví. Toto oznámení měl následovat příchod věrných bratří z vesmíru, poslaných od Boha, aby se připojili k Církvi v jejím díle evangelizace celého vesmíru. To by znamenalo velký kvalitativní skok, nejen v Církvi, ale i pro celé lidstvo ve vesmíru: Satan by byl oslaben a jeho působení by se nestalo tak mocným, jak je tomu dnes; vyhnuli byste se ničivým válkám a mnoha dalším zlům. Nestalo se tak. Uplynulo mnoho let od mého oznámení a tato pravda byla opět zamlčena. Jste si vědomi jak je to vážné?

Mnohokrát jste mluvili o třetím fatimském tajemství a hráli jste si se slovy. Nepochopili jste, že Bůh hned, nebo později zjevuje to, co si přeje, bez ohledu na vaši tvrdost, jak řekl Ježíš: „Nic není zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude jednou poznáno.“ (Lk 12, 2). Co je od Boha, nemůže být lidmi skryto, i přes jejich vychytralost.

Má zjevení ve Fatimě přinesla a stále přináší mnoho dobra duším, které mně přijímají a stejně tak i Církvi a lidstvu, ale nerozvinula nezměrnou moc, kterou Bůh zamýšlel, především kvůli tomu, že nebyl oznámen život ve vesmíru.

Mé zvěstování bylo oslabeno působením Satana, který vždy překáží Božím plánům a využívá přitom vlažnosti lidí.

Bůh si ale přeje, aby vám byla zjevena pravda o vesmíru, protože to je pravda týkající se díla stvoření, kterou Satan nesnese. Nesnese existenci lidí věrných Bohu, kteří ho jsou schopni umlčet silou svého ducha. Snaží se vám všemi způsoby zabránit poznat tyto bratry, bojí se vaší komunikace s nimi. Tím že popírá existenci jiných lidí ve vesmíru, se Satan snaží zmenšit moc Všemohoucího. Bůh si naopak přeje, abyste poznali a milovali vesmírné bratry, protože jste všichni jeho děti.

Z tohoto důvodu mně k vám Bůh ještě jednou poslal a já jsem přišla do Medjugorje. Zjevení v Medjugorje jsou mimořádnou událostí v dějinách spásy [3]: jejich trvání nemá obdoby v minulosti. Je tomu tak díky mému milosrdenství k vám, protože jsem prosila a dostala od mého Syna možnost být s vámi co nejdelší dobu. Zůstanu s vámi tak dlouho, dokud se srdce křesťanů neotevřou, alespoň částečně, a neporozumí skutečnosti vesmíru, tak jak je v Bohu; dokud Církev nezačne z hlásáním tyto pravdy. Jestli se to stane, má zjevení skončí. Pokud ne, zjevení skončí zrovna tak, protože v té chvíli vám nemůžu říct nic jiného, než co jsem vám říkala po celá staletí. Zjevení v Medjugorje jsou má poslední na Zemi, žádná další nebudou.

Bůh mně poslal do Medjugorje, abych přivedla lid do hloubky křesťanského života, abych mu ukazovala cestu víry prostřednictvím poselství daných vizionářům. V Božím plánu se měla medjugorská farnost stát první buňkou nového lidu, vedenou mimořádným způsobem, ke které se mělo připojit mnoho dalších křesťanů, sjednocených na téže cestě uzdravení a pozvedávání se. Krok za krokem bych předkládala v celé šíři skutečnost vesmíru a naplnilo by se to, co jsem započala ve Fatimě. Zjevení v Medjugorje jsou přirozeným pokračováním zjevení ve Fatimě. Tento lid měl obnovit Církev a lidstvo.

Co následovalo v Medjugorje? Po prvotním nadšení, způsobeném také mnohými znameními od Boha, se farnící stávali čím dál tím chladnějšími. Bez ohledu na mé výzvy, lidé nechtěli vstupovat do hloubky modlitby a duchovní cesty. Jejich pozornost byla přitahována velkým přílivem poutníků a proto také výdělkem, který z toho plynul. Lidské zájmy převážily zájmy Boží, i přes víru a dobrou vůli mnohých. K tomu se přidala nerozhodnost oficiální Církve, která se ještě ke zjevením nevyjádřila. A tak se ještě jednou Satan vetřel do Božích plánů [4], jak tomu bývá, když nalezne otevřené dveře lhostejnosti věřících.

Po skromných výsledcích,které se dostavily ve farnosti v Medjugorje, jsem se, s Božím svolením, obrátila k modlitebním skupinám, novým komunitám, kněžím atd., ale nemohla jsem překročit určitou úroveň a sdělit těmto dětem skutečnost života ve vesmíru. Byla jsem omezena na předání tajemství vizionářům, o nichž se tolik mluví a která budou zjevena v určený čas, ale i tak jsem nemohla zjevit v plnosti, co si přál Bůh. I v tomto případě jsem respektovala vaši svobodu.

Medjugorje přineslo v uplynulých letech mnoho dobrých plodů, to nemůže nikdo popřít: je to vlna novosti pro křesťany na Zemi, ale přesto nemohla tato zjevení ukázat svoji celou sílu a pravda o životě ve vesmíru zůstává stále skrytá.

Nyní se Bůh rozhodl plán přivedení ke Kristu velmi urychlit, nechce dál dovolit ničivé působení Satana, které je ve vesmíru stále silnější. Začal proto připravovat některé bratry a sestry, vybrané z různých lidstev vesmíru, včetně toho vašeho. Takto Bůh vytvořil silnou a rozhodnou buňku, schopnou shromáždit Boží lid v celém vesmíru; chtěl, aby byla složena z jednotlivců z různých planet a takto vytvořil funkční a spolupracující společenství mezi různými lidstvy. Příprava byla dlouhá a náročná, ale Bůh dostal od těchto bratrů odpověď, kterou očekával.

A takto se zrodila Centrální buňka, o které už víte. [5] V ní Bůh sdružil anděly i bratry z věrných lidstev. Bůh dal tři mimořádné nástroje pro tuto dobu, jimiž jsou andělé, Centrální buňka a věrní bratři. [6] S příchodem těchto nástrojů se započala konečná fáze Božího plánu přivedení celého vesmíru ke Kristu.

O tomto plánu jste detailně informováni prostřednictvím dvou členů Centrální buňky, kteří žijí na Zemi [7], jejichž úkolem je zvěstovat Boží plán v tomto čase tak, jak jim je předáván, aby se vám otevřely nové horizonty v poznání Boha a jeho stvoření. Proto k vám po mnoho let promlouvali o mnohých věcech, včetně života ve vesmíru. Působí v přímém spojení s mimořádnými Božími nástroji a jsou jimi doprovázeni. Protivenství proti jejích působení je velmi silné, ale Boží plán už nelze zastavit: celé lidstvo vesmíru musí být přivedeno ke Kristu, aby byl vytvořen jediný Boží lid. Bůh bude odhalovat stále víc přítomnost jiných bratrů ve vesmíru a nedovolí, aby zájmy nemnohých převážily, nedovolí žádná další zdržení a pokrytectví. Lidstvo na Zemi, chladné a nepřátelské k Srdci mého Syna a k Srdci mému nebude bránit celému vesmíru v jeho cestě.

I Církev se bude muset rozhodnout: Bůh od ní očekává, že bez váhání oznámí lidem na Zemi existencí jiných bratří ve vesmíru, Božích dětí, o kterých ví. Jestli to neudělá, Bůh to provede jinak.

Drahé děti, je čas, aby milosti vylité na Zemi a odmítané tolika lidmi ožily v novém lidu! Ani jediné moje slovo, které jsem vám řekla v mých nesčetných zjeveních, zvláště pak v Medjugorje, nebude ztraceno. Vše bude dovršeno skrze lidi dobré vůle, nejen na Zemi, ale ve všech koutech vesmíru. Vše se musí završit ve vás a v každém člověku.

Přivedení ke Kristu proběhne mým prostřednictvím, protože jsem Matka lidstva. Proto vás prosím, drahé děti, neklaďte Bohu překážky! Neodmítejte, ze strachu či ze zvyku, to co vám chce Bůh zjevit. Boží novosti se nemusíte bát, protože ona otevírá vždy naději, nikdy není nebezpečná, protože Bůh chce jen vaše dobro. Ještě jednou vás vyzývám, abyste se modlili za uskutečnění Božího plánu na přivedení všeho k mému Synu. Potřebuji vaše modlitby! Potřebuji víru upřímného lidu, který se obětuje Bohu.

Ten, kdo je pokorný, malý a upřímný se nebojí Boží novosti, protože nemá co ztratit. Je chudý v duchu a spoléhá na Boha. Jen ti, kteří se považují za velké, mají strach z Božího díla, protože vlastní něco, co nechtějí ztratit: moc, výhody, lidskou moudrost, atd. Proto můj Syn řekl, že pouze malým náleží Boží království (Mt 18, 3). Nezapomínejte na to nikdy, mé děti!

Jsem vám nablízku v každé zkoušce a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

[1] Ve Fatimě se projevovaly různé fenomény již dva roky před zjeveními. Nejslavnější z těchto událostí se stala během zjevení 13. října 1917: mnoho tisíc lidí, věřících i nevěřících, se účastnilo fenoménu, který byl nazván „sluneční zázrak“: slunce začalo rotovat, zbarvilo se a zvětšilo tak, že se zdálo, že se zřítí na Zemi.

[2] Viz. poselství sv. apoštola Petra z 21. srpna 2012 a poselství sv. apoštola Pavla z 30. srpna 2012, která byla publikována na těchto stránkách.

[3] Ty, kteří se chtějí dozvědět více o Medjugorských zjeveních, upozorňujeme na knihu „ A Medjugorje la Madonnaè viva“ od Tomislava Vlašiće, vydavatelství Luci dell’Esodo 2008

[4] Při mnoha příležitostech ve svých poselstvích v Medjugorje Panna Maria mluvila o stálém působení Satana. Viz. několik příkladů: „Satan je velmi silný a chce zničit mé plány, které jsem s vámi začala uskutečňovat…“ (14.1.1985); „Satan zuří proti této farnosti a vy jste ochabli v modlitbě… “ (17.1.1985); „Satan vzal část mého plánu a chce si ho přivlastnit…“ (1.8.1985)

[5] O Centrální buňce mluvil podrobně sv. Michael archanděl v poselství z 10 září 2010 publikovaném na těchto stránkách. Mluví o něm také kniha 2012 La scelta decisiva dell’umanità “, vydavatelství Luci dell’Esodo 2012

[6] Viz. Ježíšovo poselství z 5. září 2011 nazvané „Boží nástroje pro tuto dobu“, publikované na těchto stránkách

[7] Panna Maria má na mysli Stefanii Caterinu a Tomislava Vlašiće. Při různých příležitostech, prostřednictvím těchto stránek, knih a videí oba otevřeně hovořili o své příslušnosti k Centrální buňce, o své oběti podle záměrů Neposkvrněného Srdce Panny Marie a o programech svěřených mimořádným nástrojům v této době.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.