Nech mrtvé, ať pochovávají svoje mrtvé… (Lk 9,60)

Drazí čtenáři,

příchod nového roku nás vede k pozornosti a ještě větší odpovědnosti k Božímu dílu, které jsme poznali a kterému jsme obětovali náš život. Opravdu, jsme nyní víc než kdy jindy pozváni k aktivní účasti na uskutečnění Božího plánu pro tuto dobu, jak budete moci pochopit při čtení poselství sv. Michaela archanděla.

Při jeho čtení poznáte, že se jedná víc než o pouhé poselství: já bych ho nazvala dokumentem oznamujícím Boží program pro Zemi i pro celý vesmír. Proto považuji za zbytečné, abych něco dodávala k obsahu promluvy sv. Michaela.

Proto mi nezbývá než se za vás společně se svými spolupracovníky modlit, abyste mohli pochopit důležitost tohoto poselství a aby vám bylo stále jasnější místo, které vám Bůh předurčil ve svém plánu v této době.

Žehnám vám v Kristu a přeji vám šťastný rok s Pánem. Bůh vám dej pokoj.

Poselství sv. Michaela archanděla z 6. ledna 2013

Svátek Zjevení Páně

Drazí bratři a sestry z planety Země, přináším vám pozdrav od Nejvyššího Boha a přicházím na jeho příkaz, oznámit důležité věci týkající se budoucnosti celého lidstva.

Jak dobře víte, v roce 2012, který právě skončil, se Bůh tázal lidstva na planetě Zemi, zda přijímá, či nepřijímá Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele a jestli se mu zcela podřizuje. Odpověď na tuto otázku byla zásadní pro započetí velké univerzální mise Církve, Božího lidu: přinést na každou planetu ve vesmíru zvěstování spásy. Tato mise měla být zahájena už o Letnicích, ale nestalo se tak, což vám bylo vysvětleno v minulých letech.

Božím přáním bylo, aby lidstvo do konce roku 2012 odpovědělo kladně na jeho pozvání a ujalo se vedení univerzálního poslání, protože právě na Zemi se Kristus vtělil, zemřel a vstal z mrtvých pro dobro lidstva celého vesmíru. Vesmírní bratři, kteří jsou věrní Bohu a jsou schopní volného pohybu prostorem by dali k dispozici vašemu lidstvu svoji vědu a své prostředky, aby v plné spolupráci s vámi provedli toto vznešené poslání.

Univerzální mise Božího lidu je velmi důležitou fází Božího plánu, prostřednictvím něhož bude každá skutečnost na nebi i na zemi přivedena ke Kristu, aby mohla být na konci časů odevzdána Otci. Přivedení celého stvoření ke Kristu předchází slavný Kristův příchod, který bude znamenat konec starého a začátek nového stvoření.

V průběhu celých vašich dějin vás Bůh bez přestání volal k obrácení, nechal povstávat proroky a svaté, až nakonec vám poslal svého Syna Ježíše Krista. Až do vašich dní vám Bůh dával k dispozici všechny prostředky, aby vám pomohl pochopit vaše určení. Poslal vám Nejsvětější Pannu Marii , Matku Ježíšovu i Matku vaši, která se zjevila nesčetněkrát na Zemi. Bůh vám neskryl nic ze svých plánů: prostřednictvím Ježíše Krista vám zjevil své přání být Otcem každého člověka a poslal vás zvěstovat evangelium všem národům; mluvil k vám o novém stvoření.

Plán přivést ke Kristu všechno na nebi i na zemi, o kterém mluví Bible, vám byl oznámen a opakovaně vysvětlen, skrze knihy a poselství, které jste mohli číst na těchto stránkách.

Bůh určil konec roku 2012 jako termín, do kdy musí dát vaše lidstvo souhlasnou odpověď, v opačném případě bude postupovat jinak a předá poslání evangelizovat vesmír věrným lidstvům, pod vedením jednoho z těchto lidstev. Rok 2012 skončil a Bůh chce abyste se dozvěděli co se stalo a co se stane ve vesmíru, počínajíc Zemí.

Začnu tím, že Bůh působil hluboce v duších a mnozí z vás se probudili. Obsah knih a poselství, který jste poznali prostřednictvím těchto stránek se dostal tam, kam se dostat měl. Bůh má své prostředky, běžné i mimořádné, aby přinesl svá poselství těm, kteří ho milují, kteří mají víru, pokorným a štědrým, tak jak je psáno: „Pokorné bude učit své cestě“[2] Bůh je Bůh a nikdo mu nemůže překážet, ani mu bránit. Proto vás ujišťuji, že rozšiřování těchto poselství, bez ohledu na překážky a těžkosti, proniklo do Církve i mimo ni, víc než si dokážete představit.

Bylo nezbytné přinést Božímu lidu tento obsah. Tato poselství není možno považovat jen za další z mnoha jiných, ale za proroctví určená pro tuto dobu, přímo spojená s mariánskými zjeveními ve Fatimě a Medjugorje, která jsou mimořádným a přímým zásahem do vašich dějin, zásah kterého si nejste ještě zcela vědomi. Během těchto zjevení se Panna Maria dotkla mnoha aspektů duchovního života, ale její slova byla často vykládána lidsky, byla přeměněna nebo zamlčena, protože byla nepohodlná. Vše co vám bylo přineseno prostřednictvím těchto stránek, představuje přirozené doplnění a prohloubení toho, co Panna Maria už vysvětlovala třeba ve Fatimě, nebo v Medjugorje obecnějším a a jednodušším jazykem, když se obracela k zástupům.

Na základě toho, co bylo zjeveno v těchto letech, se na Zemi vytvořily mnohé buňky lidí, kteří si přejí aktivně se podílet na Božím plánu přivedení všeho ke Kristu. Bez ohledu na obtíže se na Zemi vytvořil malý zbytek, který je věrný Bohu a je mu připravený být k dispozici. Bůh si tento malý zbytek oblíbil; má ho rád a chrání ho. Přesto však počet lidí připravených jít až do konce, shledal Bůh nedostatečným k provedení mise evangelizace celého vesmíru.

Bohužel, většina lidstva na Zemi nesčetněkrát ignorovala, nebo odmítla Boží pozvání. I mnozí křesťané zůstali lhostejní, jiní se otevřeně postavili proti ve jménu „zdravé nauky“; další se těmto zprávám vysmáli, považujíc je za divné fantazie, cizí vzhledem k cestě Církve. Každý se rozhodl, jak považoval za vhodné, podle svého svědomí.

Bůh trpělivě čekal, nikoho nenutil. Nyní čas daný Zemi k rozhodnutí vypršel a Bůh přijal rozhodnutí, které vám shrnu v několika bodech, abych vám usnadnil porozumění a umožnil vám o tom přemýšlet a modlit se.

1. Poslání evangelizace vesmíru bylo předáno věrným lidstvům a jedno z nich bude v čele celé mise. Být v čele znamená v tomto případě něco zcela jiného než na Zemi. Nejedná se o vytvoření nějaké hierarchie, tak jak tomu bývá na Zemi, kde jeden poroučí a druzí poslouchají, ale spíš jde o zajištění koordinace různých akcí, tak aby bylo dosaženo stanovených cílů. Všechna věrná lidstva působí ve vzájemném souladu a jejich společenství bude jejich opravdovou silou, větší než je síla jejich prostředků.

Pán vesmíru nechal zvolit samotná věrná lidstva to lidstvo, které bude stát v čele. Bylo vybráno lidstvo z Alfa Centauri pro svoji naprostou věrnost, pro své velké vědecké a technické poznání a také pro polohu jejich planety, vhodnou ke zřízení základny. Toto lidstvo poskytne lidi, prostředky a také odpovídající prostor, aby si bratři cestující vesmírem mohli odpočinout a modlit se. Obyvatelé věrných planet, kteří se nebudou přímo účastnit mise, budou mít za úkol modlit se a obětovat se Bohu za misionáře a za evangelizovaná lidstva.

2. Bůh stanovil, že mise bratří bude zahájena dnes, v den kdy si Církev na Zemi připomíná Zjevení Páně. Je to velice důležitý den v dějinách spásy.

Dnes si připomínáte návštěvu Králů, kteří se přišli klanět Ježíšovi a kteří byli vedeni hvězdou; mnozí je považují jen za legendární postavy, ale tito králové skutečně přišli uctít malého Ježíše. Nepocházeli z dalekého východu, ale z vesmíru: byli to králové a kněží lidstev věrných Bohu. Přišli se klanět Bohu, který se stal člověkem, slíbit mu věrnost a dát se mu k dispozici; tímto skutkem poznali a přijali vykoupení Ježíše Krista ve jménu všech věrných lidstev.

Přišli také poděkovat Panně Marii a uctít ji jako svou Matku; poděkovat a uctít sv. Josefa, spravedlivého mezi spravedlivými. Jejich loď se zastavila nad místem kde se nacházel Ježíš a vydávala nádherné světlo; toto světlo bylo pozdravem všech lidstev věrných Spasiteli vesmíru. Lidé ze Země viděli dobře toto světlo, považovali ho za zvláštní hvězdu, velkolepý přírodní úkaz.

Přišli také, aby se setkali s Herodem a oznámili mu co se stane; Bůh chtěl, aby lid Izraele poznal očekávanou událost narození Mesiáše. Mnohokrát posílal Bůh svému lidu posly přicházející z jiných lidstev, nebylo to poprvé; lidé na Zemi je ale vždy nepoznali: měli je za anděly, mytické postavy, bohy atd. Dobře víte, jak reagoval Herodes, strachoval se o svůj trůn a snažil se odstranit Krále Králů; nařídil strašný masakr neviňátek, jeden z mnoha ve vašich dějinách.[3]

Tím, že se ukázal těmto králům, se Ježíš ukázal všem lidstvům vesmíru, jež jsou věrné Bohu už od stvoření, která se tolik modlila za příchod Mesiáše a která pomohla mnohokrát vyvolenému lidu Izraele. Bylo spravedlivé ukázat se jim, stejně jako lidstvu na Zemi. Proto Bůh vybral tento den pro začátek mise mající za cíl ukázat všem lidstvům vesmíru Pánovu spásu.

3. Začátek univerzální mise je fází, která přímo předchází slavný Kristův příchod, který bude koncem dějin tak jak je doposud znáte a bude začátkem nového stvoření. Dřív než to nastane, podle toho co říká Ježíš, je nezbytné, aby bylo zvěstováno Evangelium všem národům[4]. Všechno co existuje musí být přivedeno ke Kristu, aby mohlo vstoupit do nového stvoření.

Dnes bratři věrní Bohu vychází zvěstovat, že Ježíš spasil lidstvo a že Luciferovo království je u konce. Planet očekávajících tuto zprávu je mnoho: je mnoho mužů a žen, kteří musí být osvobozeni z otroctví hříchu a podřízenosti temným silám.

Buďte si vědomi velikosti tohoto dne a radujte se! Začíná doposud nevídaná mise. Na jejím průběhu závisí osud celého vesmíru: čím rychleji bude oznámena spása, tím více bude urychlen slavný Ježíšův návrat. Modlete se tedy za vaše věrné bratry misionáře vesmíru a za ty, kteří očekávají spásu, za to aby byla jejich srdce otevřena.

4. A teď přejděme k situaci na Zemi. Vaše lidstvo mělo být v čele celé univerzální mise, ale dobrovolně se tohoto úkolu zřeklo. Skutečnost ve vesmíru je většině z vás skrytá, ať už z nechápavosti a malé víry vašich politických a náboženských vůdců, nebo kvůli zásadnímu chladu lidstva k Bohu. Proto musí lidstvo Země přenechat místo lidstvu z Alfa Centauri a přejít na jiný plán.

Boží rozhodnutí ohledně Země je třeba chápat z hlediska spravedlnosti, ale také jako dobrotu a milosrdenství: Bůh nemůže připustit, aby křehké a nepřipravené lidstvo, jako je to vaše, neslo takovou odpovědnost. Pokud by většina lidstva odpověděla na Boží pozvání, bylo by tomu jinak: lidstvo by bylo Bohem rychle připraveno s pomocí věrných bratří a doprovázeno na této misi dalšími lidstvy, tak jak vám bylo mnohokrát vysvětleno. Nestalo se tak.

Přesto však Bůh nezapomněl na své děti na Zemi, které jsou věrné, které trpěli a obětovali mu svůj život. Nezapomněl na modlitby a slzy proroků a svatých, ani na krev tolika mučedníků. Především nezapomněl na to, co řekl, učinil a vytrpěl jeho Syn na této vaší planetě, ani na nekonečné zásluhy Panny Marie a sv. Josefa.

A proto Bůh nechal na malém zbytku na Zemi úkol a privilegium evangelizovat Zemi samotnou. Mohl na vaši planetu pozvat věrná lidstva, aby dovršila, co ještě dovršeno nebylo, vzhledem k tomu, že Evangelium nepřišlo ještě ke všem lidem na Zemi. Bůh ale chtěl nechat iniciativu evangelizovat Zemi na vás. Věrní bratři vám budou pouze pomáhat, způsobem a v čase stanoveném od Boha; on vám slíbil jejich pomoc a oni přijdou, protože Bůh plní svoje sliby. Jejich zásah bude ale omezený vzhledem k situaci, kdy by Země odpověděla kladně a ujala se vedení mise; i to je Boží spravedlnost.

Úkol evangelizovat vaši planetu, která to velice potřebuje spočívá na vás: na Zemi převládá pohanství, srdce lidí je vzdáleno od opravdového Boha. Záleží na všech buňkách, které se utvořily v těchto letech, hlavně na nosných buňkách, úkol otevřít cestu lidem dobré vůle. Bůh nežádá velká díla, spíše žít a svědčit Boží život a bratrský život podle Božích zákonů.

Proto přišel čas překonat všechna rozdělení a neshody a sjednoceni spolupracovat pro Boží Království. Je čas, aby každý z vás zdokonalil sám sebe a aby každá buňka považovala bratrské společenství za nejvyšší dobro a za opravdovou sílu schopnou evangelizovat. Vězte, že autentické společenství je vaše první svědectví, je základem, na kterém se zakládá každý mimořádný Boží zásah; ani věrní bratři vám nebudou moci pomoct, jestli nebudete jednotní, jestli se nebudete mít rádi opravdovým srdcem. Nebudou moci nikdy navštívit buňku, kde jsou hádky a spory, tam nebude příhodný terén pro jejich působení.

Zdokonalujte tedy svoje životy a usilujte o svatost. Bylo vám řečeno, že neposkvrněnost, oběť vlastního života a společenství jsou úhelnými kameny Božího království;[5] snažte se tedy být celiství, obětovaní Bohu, ve vzájemném společenství mezi sebou a Mystickým Ježíšovým tělem.

Modlete se za zesnulé, aby se i duše z očistce mohly podílet v plnosti na Božím plánu být přivedeni ke Kristu. Vaše modlitba je pro ně důležitá, zrovna tak jak je důležitá jejich modlitba pro vás.

Křtěte v Duchu Svatém a ohni tolik duší, kolik je možno, jak jste byli poučeni[6], aby všichni, kteří si přejí být pokřtěni mohli čerpat z křestní milosti a stát se součástí Božího lidu.

I když se nemůžete pohybovat fyzicky ve vesmíru, tak jak je tomu u věrných bratří, budete se účastnit v duchu jejich mise, a oni počítají s vaší modlitbou. Buďte si vědomi vaší účasti na všech účincích velké univerzální mise; účast v duchu není méně důležitá než účast fyzická a úkol, který vás čeká na Zemi není něco podřadného. Budete mít těžkosti, protože Lucifer bude čím dál víc zuřit na Boha a na Boží děti; nemůže vám ale udělat nic zlého, jestliže zůstanete věrní Bohu a jeho zákonům.

Zůstaňte spojeni se zvláštními Božími nástroji v této době: anděly, Centrální buňkou a věrnými bratry; žijte s nimi v opravdovém společenství, aby jste byli chráněni a aby vám pomáhali. Tyto nástroje se přimlouvají bez přestání před Bohem za lidstvo; nyní mají za úkol otevírat cestu, svou modlitbou a svým darováním se všem, kteří evangelizují vesmír a Zemi.

1. Dnešní den znamená ještě zřetelnější rozdělení mezi Božími dětmi a dětmi temnoty. Lucifer bude nadále oslabován mocí, která se bude šířit vesmírem započetím univerzální mise; Lucifer se vzpírá odjakživa takovéto misi, ale ví, že už ji nebude moci brzdit. Divokost se kterou bude působit bude ale jen zakrývat jeho zoufalství; proto se nebojte a braňte se zbraněmi víry a pravdy, tím že zůstanete sjednoceni s Bohem budete vždy vítězit.

Buďte odvážní a s jistotou pokračujte. Dělejte to, co je vám na dosah, podle vaší originality, místa a okolností ve kterých se nacházíte a žijete. Žádné donucování a žádné fanatismy! Žijte v jednoduchosti Evangelium a nauku, kterou jste přijali a kterou přijmete. Bude vám dáno všechno, co budete potřebovat k stále lepšímu chápání vašeho poslání. Bůh v žádném případě Zemi nezatracuje, naopak, přeje si aby všechno co existuje na vaší planetě bylo přitahováno ke Kristu, prostřednictvím vašeho svědectví; pomoci se vám dostane vrchovatě.

2. Ode dneška se od vás žádá větší rozlišování; neplýtvejte síly ve snaze obracet zatvrzelá srdce, která se obracet nechtějí. Vaše pozornost se musí obrátit na lidi dobré vůle, kteří neznají Boha z nevědomosti, ale kteří jsou otevřeni nechat se poučit. Nenechejte se chytit do pasti těmi, kteří odmítají vaše svědectví, nesnažte se nikoho přesvědčovat. Mějte úctu ke všem, nikoho nesuďte, buďte připraveni dávat svědectví když je od vás žádáno, neztrácejte ale čas.

Rozlišujte mezi těmi, kteří vám kladou otázky, protože chtějí poznat pravdu a těmi, kteří vás chtějí chytit do léčky, tak jak to dělali farizeové Ježíšovi. Takovým neodpovídejte a nechte na Bohu, aby se jimi zabýval. Kdo nebude chtít vidět pravdu, dostane co chtěl, pomalu bude přestávat chápat co je pravda a bude se nořit do stále větších temnot. Každý bude mít to co si vybral.

Nebojte se, malý zbytku na Zemi, malé stádce milované Bohem! Pozvedni hlavu, protože se přibližuje Ten, který je tvým světlem: oslavený Ježíš, naděje národů. Směle pokroč ke svobodě! Neohlížej se na tvrdost srdcí kolem sebe, nenechej se odradit podmínkami na Zemi, ale upři zrak na Boha a jeho hvězdu, která září pro tebe: Maria, tvoje matka, dcera Boží a dcera lidstva. Nedělej si starosti o ty, kteří odmítají Boží život a jsou už mrtví i když zdánlivě žijí; místo toho se věnuj těm, kteří se chtějí znovu zrodit shora. Rozuměj řeči svého Mistra a Pána, který řekl: „Nech mrtvé, aby pohřbili své mrtvé; ty jdi a zvěstuj Boží království“.

Žehnám vám a jsem vám po boku se svými šiky, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého

[1] Viz. Ef 1, 8-12

[2] Viz. Ž 25, 9

[3] Viz. Mt 2, 1-12

[4] Viz. Mt 24, 14

[5] Viz. Přes velkou bariéru kapitola 11

[6] Viz. Přes velkou bariéru kapitola 9

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.