Definitivní rozhodnutí lidstva

Text je přepisem videa uveřejněného na italské verzi stránek.

Drazí posluchači,

vydavatelství “Luci dell’Esodo” („Světla exodu “) vás vítá na těchto stránkách. Jsme rádi, že vám můžeme představit novou knihu od Stefanie Catariny a Tomislava Vlašiče s názvem „2012 rozhodující volba lidstva“.

Chtěli bychom položit několik otázek autorům, které zde zdravíme a vítáme.

S cílem uvést vás více do obsahu knihy, která má široký záběr a mnohdy je i delikátní, bych chtěla nejdříve položit otázku, proč jste zvolili právě tento název, zvlášť v dnešní době, kdy můžeme na internetu a v různých knihách najít mnoho o proroctví, které se vážou k roku 2012? Proč je tento rok tak důležitý z pohledu nového stvoření o kterém mluvíte?

Odpověď Stefania: Nejdříve vás chceme pozdravit, drazí posluchači, a také jsme rádi, že jsme opět s vámi. Ano, je to pravda, dali jsme ji název, který zasáhne, a to vzhledem k tomu, co dnes už víme, co jsme četli z různých pramenů o roku 2012. Tento rok je velmi důležitý. Velmi důležitý i z pohledu tohoto zjevení, které nám bylo svěřeno, i z pohledu nového stvoření. Není cílem myslet na konec světa, nebo na nějakou katastrofu, která se přibližuje. Rok 2012 je důležitý jako rok volby, rok rozhodnutí, ve kterém lidstva celého vesmíru a zvlášť lidstvo Země, jsou volány, aby se rozhodly pro Boha v Ježíši Kristu. Lidstvo na Zemi je pozváno v tomto roce, aby definitivně a úplně přijalo Ježíše Krista jako Syna Božího a Spasitele. To je základní rozhodnutí, na jehož základě povede Bůh v budoucnu své zásahy a uskuteční se určité události. Nevíme, které to jsou, ale bylo nám řečeno, že se blíží na základě této volby. Tedy je to rok definování lidstva na Zemi ve vztahu k tomu co nás čeká. Ale vždy z pozitivního pohledu, z pohledu intervence Boha, který chce spasit člověka a ne ho zničit.

Tomislav: Chtěl bych zdůraznit, že vám nepředstavujeme hrozného Boha, ale Boha, který je blízko člověku i lidstvu. Boha, který nás provází ve všech otázkách, které si dnes klademe o celém lidstvu a jeho budoucnosti. Můžete odhalit Boha jako Otce, který vás má rád, který zachraňuje, který vede lidstvo ke konečnému, úplnému řešení. Ale zároveň, Bůh ve své přítomnosti, je skutečností velmi vážnou. Člověk se musí dívat na tuto skutečnost, být před tímto Bytím, jež řídí vesmír. Nesmí se stát ustrašeným, ale musí mu jít vstříc, aby ho poznal. Když mluvíme o konečné volbě lidstva, nemáme na mysli něco statického, ale volby jako postoje. Víme všichni, že jestliže určité věci nepochopíme dnes, zítra je už pozdě. Bůh, který vidí naši dobu, naši cestu, situaci ve které se nacházíme, a v ní by nezasáhl a nevedl by nás, byl by Bohem, který se o nás nestará, který se o nás nezajímá. To není Bůh, kterého vám představujeme.

Otázka: V knize jste představili chronologii událostí uplynulých let, které mluví o Božím působení ve vesmíru. Znamená to, že znáte i to, co nás čeká?

Odpověď Stefania: Ne, vůbec ne. Ve smyslu, že nám bylo velmi jasně vysvětleno, že žádné stvoření nemůže znát celý Boží plán, protože pouze v Boží mysli je jasný a definitivní. Všichni ti, kteří slouží Bohu, nástroje jako jsou archandělé, andělé, znají pouze ten díl plánu, který jim slouží v daném okamžiku pro jejich cestu, pro jejich poslání. Bůh nikdy nesděluje celou svou pravdu, všechny své zásahy, aby nás nevyděsil, aby nenaložil na svá stvoření více, než mohou nést. Chci říct, že nám archandělé často jednoduše odpověděli „nevím“, když jsme se na něco ptali. Vzpomínám si, že svatý archanděl Michael, Gabriel, mi často odpověděli „nevíme, protože určité události jsou událostmi Božími, my je můžeme pouze vytušit, pochopit to, co nám Bůh odhaluje“. Z druhé strany, Boží působení je dnes ohromnou mozaikou v celém vesmíru a mnohé události, které se stanou, jsou spojeny také s rozhodnutím lidí. Víte dobře, že rozhodnutí člověka je něco, co pochází z tajemství člověka, z jeho svobody, z živého kontaktu s Bohem. Všechno to, co bylo dáno nám i vám, jsme dostali postupně, krok za krokem. Také v Evangeliu vidíme, když se Ježíše ptají, kdy se budou dít ony věci, dostávají odpověď: není na vás znát čas. Vidíte tedy, není to na nás. Na nás je, abychom se opravdově připravili, aby nás mohl Bůh v pravou chvíli použít.

Tomislav: Naše kapacita pochopit Boží mysterium je ohraničená. Naše horizonty jsou omezené vzhledem k Božím horizontům, které jsou nezměrné. Jsme pozváni, abychom si vytvořili k Bohu důvěrný vztah, jako děti k Otci. Bůh nám vysvětluje, Bůh nás vede prostřednictvím našeho ducha, prostřednictvím naší duše, prostřednictvím obrazu a podoby, kterou do nás vtiskl. Pokud jsme otevřeni, on nás vede k milosti, tehdy můžeme zevnitř pochopit Boží akci a plán Boží pro nás a pro lidstvo. Pokud pozorujeme Boží působení pouze zvnějšku, tak nemůžeme pochopit Boží akci. Ale můžeme ji pochopit s vnitřní otevřeností, vstoupit do stejného ducha, ve kterém žije Trojjediný Bůh.

Otázka: Několikrát jste mluvili o bratřích a sestrách ve vesmíru, kteří zůstali věrní Bohu a také o setkání s nimi, které je Bohem předurčené. Můžete nám říct, jak se bude odvíjet toto setkání?

Odpověď Stefania: Také tady platí to, co jsme řekli už předtím, v Bohu není vše definitivní, Boží akce je kontinuální a trvá stále a je opravdu dynamická. My víme ze všech našich zkušeností během těchto dlouhých let cesty, že k tomuto setkání dojde, že je Bohem předurčené. Jak, kdy, jakým způsobem, to nevíme. Víme ale, že nemůže dojít k žádnému setkání, jestliže se nejdřív Země definitivně nerozhodne pro Ježíše Krista. Protože toto setkání s našimi věrnými bratry se musí stát v Kristově duchu ve společenství celého vesmíru, o kterém jsme psali také v knize. Musí se udát ono sjednocení v Kristu. Naši bratři nás nepřijdou navštívit, aby uspokojili naši zvědavost, nepřijdou nás vzít na svoji vesmírnou loď nebo na nějaké jiné obdivuhodné místo, nepřijdou ani proto, aby nám předali nějakou mimořádnou moc. Přijdou, aby nám stále více pomáhali na naší cestě k Ježíši Kristu, přijdou, aby s námi vytvořili společenství, které bude základem, na kterém Bůh znovu postaví nové, pravé lidstvo v Kristu.

Tomislav: Během dlouhých dějin lidstva, Bůh se zjevil různými způsoby, nezanechal lidstvo v temnotě. Také těm dávným, starým civilizacím Bůh dal světlo a určitým způsobem i zkušenosti, aby mohli pochopit Boží existenci a cesty, které k Němu vedou. Tak dávná lidstva měla poznání určitých bytostí, určitých lidí, kteří přišli z vesmíru na Zemi, v dějinách lze sledovat jejich stopy. Představujeme vám klíč ke čtení těchto událostí: Ježíše Krista, který odkryl Boha Otce a který nám ukázal i otevřel cestu, abychom pochopili Boží působení. Jestliže se dnes podíváte na internet nebo do knih, uvidíte všechno možné, rodí se zmatek, protože lidé mají zkušenosti různých typů a všechny vycházející z vlastního já. Bůh utíká, nenechá se člověkem chytit do jeho představ, do jeho myšlenek, do jeho pocitů. Řekli jsme také, že Bůh v této době stáhne zpátky své milosti. Klíčem ke čtení je Ježíš Kristus, který nás prosvětluje a propojuje všechny zkušenosti, které by měly být prosvětlené Duchem Božím. Tak všechny zkušenosti budou tvořit jedinou mozaiku, protože Bůh promlouvá k lidem v rovině, ve které ho lidé mohou pochopit. Jestliže v Kristu formujeme tělo, Kristovo tělo, všichni budeme prosvětlení stejnou pravdou.

Otázka: V různých částech knihy se mluví o Antikristu, o jeho nástupu, jako o něčem nevyhnutelném v Božích plánech, můžete o tom říci něco víc?

Odpověď Stefania: Především mluvíme zde o Antikristu s velkým počátečním písmenem, protože během našich dějin bylo mnoho antikristů a mluvilo se o nich jako o těch, kteří se vzpírali Kristu. Byli to ti, kteří nerozpoznali Ježíše Krista jako Božího Syna, jako Spasitele, kterého poslal Bůh. Dějiny poznaly mnoho antikristů v tomto smyslu. Zde ale mluvíme o postavě Antikrista, který přijde na konci časů, jako osoba, která určitým způsobem sjednotí v sobě zlo a komu Lucifer dá velkou moc přitáhnout k sobě tu část lidstva, která se rozhodla sloužit zlu, která se rozhodla pro zlo. Tedy v tomto smyslu postava Antikrista je nezbytná – v této Boží akci, která stále více tíhne oddělit světlo od temnoty. Jako Boží lid, který jde stále kupředu k Ježíši Kristu, aby byl v Kristu sjednocen, tak se stejným způsobem část lidstva, která slouží Luciferu, se orientuje stále víc na Lucifera. V tomto smyslu je Antikrist osobou, která absorbuje všechno, co se pohybuje kolem Lucifera.

Tomislav: Slovo Antikrist již mluví samo o sobě: proti Kristu. Než se soustředit na nějakou osobu – kdo to bude, kdy se projeví, je lepší, koncentrovat se na duch Antikrista, na nás samotné, na všechno kolem nás a odmítnout tohoto ducha. Vidíme ho každý den, musíme ho rozpoznat v našem nitru a definitivně se ho zřeknout. Vidíme ho v porušitelnosti člověka. Žádné právní zákony nezmění člověka, který má zkorumpovaného ducha. Síla Ducha svatého, která působí ve věřících, bude pomáhat lidem, aby byli v Kristově duchu a odhodili Antikristova ducha. To je každodenní úkol, který máme a nedělejme z něho pouze nějakou abstraktní filosofii. V tomto smyslu na něm musíme každý den pracovat.

Otázka: Jak se můžeme připravit na události, o kterých píšete v knize?

Odpověď Stefania: Nemůžeme vám dát nějakou formu, nemáme žádnou metodu, která by vás připravila. Všichni se musíme připravit, ale je tady cesta, je to jediná cesta, abychom byli připraveni na všechno to, co Bůh chce zjevit. Tou jedinou cestou je Ježíš Kristus. Je tedy důležité být sjednocení s ním, abychom se účastnili jeho velikonočního přechodu, přechodu ze smrti do života. V tomto smyslu se nikdo z nás nemůže připravit sám, je potřeba mocné síly Ducha Svatého uvnitř každého z nás, která otevře prostor životu v Kristu. Kristus v nás působí a vede nás k těm událostem, vnitřně nás připravuje. Není potřeba se připravovat v lidské rovině, nemusíme pročítat knihy nebo studovat, ale musíme se jednoduše s hlubokou pokorou otevřít působení Ducha Svatého a vložit náš život do rukou Božích. Odevzdat všechno jemu, svěřit se mu a úplně přijmout Ježíše Krista. Sjednocení s ním budeme připraveni na jakoukoliv věc, budeme připraveni tím správným způsobem.

Tomislav: V knize jsme vám představili sloupy Božího království: oběť Ježíši Kristu prostřednictvím Panny Marie, neposkvrněnost a univerzální společenství. Pro nás křesťany je to velmi, velmi konkrétní úkol a naše účast na těchto skutečnostech by měla být samozřejmostí. Naše oběť Ježíši Kristu prostřednictvím Panny Marie by měla být živá při každém slavení Eucharistie. Co můžeme jiného dělat při slavení Eucharistii než se účastnit života Ježíše Krista? Láska křísí, čeho dosáhneme, když nejsme lidmi, kteří jsou ve svém nitru vzkříšeni? Být připraveni vyjít, tak jako apoštolové. Jak můžeme mít Ducha Kristova, jestliže mu nenáležíme? Proto je důležité vystoupit z egoismu, umřít sobě samému, účastnit se velikonoční cesty, jak o tom mluvila Stefanie. Toto nás vede k neposkvrněnosti, ale z lidského pohledu bych řekl, začněme s neposkvrněností před Bohem, jeden před druhým. Dívejme se na sebe v Bohu, v Bohu se dívejme jeden na druhého a v Bohu se dívejme na všechny události. Tak se přizpůsobíme tomu, co nám Bůh ukazuje. Toto automaticky lidi vede do společenství. Společenství v Bohu pohlcuje a ničí porušenost. Vidíte tedy, že lidstvo je určeno k tomu, aby bylo rodinou v celém vesmíru, aby bylo Tělem Kristovým. Všechny události, které nás čekají, nás povedou a budou nás v Kristu bránit, abychom mohli vstoupit do jeho Mystického Těla, abychom byli sjednoceni v Kristu. Všechno nás vede, abychom vstoupili do Ducha Kristova, do živého Boha, být novým stvořením, a jako plod přijde naše sjednocení v Kristu. Chci se vrátit k odpovědi na první otázku: nemůžeme ztrácet čas. Jinak budeme pouze soupeři, kteří závodí o to, kdo bude první a kdo poslední dorazí nebo se ztratí v poušti, tak jako se ztratili v poušti nevěrní poutníci putující z Egypta do Zaslíbené země. Opakuji to, co jsem řekl na začátku. Bůh by nebyl dobrý, jestli by nám neukázal cestu, jestliže by nebyl přítomen svým Duchem mezi námi, jestliže by nám nedal světlo pochopit tyto události a světlo, na cestě jak jít kupředu, jak být připravenými. Stačí se podívat do evangelia a všechno je jasné. Jenomže my víme, že pouze čtením evangelia a posloucháním kázání kněží můžeme být napůl spící a ne bdělí. Já ze své zkušenosti vám říkám: probuďte se. Lidstvo není stvořeno, ani toto lidstvo Země, k tomu, aby bylo ve věčném otroctví. Bůh nás zve, abychom rostli, abychom dosáhli plnosti. V každé době nám Bůh dal nástroje, abychom mohli růst, v této době dal mimořádné nástroje. Odvahu, mějte odvahu, není tu nic, co by vás chtělo vystrašit, ale probudit a dovést k životu. Bez Boha nevyřešíte to velké množství problémů a na konci by nás tyto problémy pouze rozdělily.

My vám děkujeme za tento rozhovor a zdravíme vás. Zdravíme také naše posluchače. Navrhuji, abychom tato témata dál prohlubovali ve svém nitru. Můžete se na nás také obrátit s otázkami, které se ve vás probudily. Děkujeme, že jste byli s námi a na shledanou.

Tomislav: Budeme se za vás modlit a obětovat. Budeme žít přítomní v duchu mezi vámi ve všech těžkostech, které prožíváte každý den. Budeme přítomní také proto, abychom vám přinesli další svědectví, další nasměrování, těm, kteří jsou připraveni. Žehnáme vám. Děkuji.

Stefania: Děkuji.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.