Hospodinův zákon je dokonalý Žl (18(19), 8)

Drazí čtenáři,

poselství tohoto měsíce nás přivádí k lepšímu pochopení důležitosti zákonů Ducha v našem životě. Jsou to zákony, které se rodí z Boží lásky, inteligence a síly, tak jak to vysvětluje Duch Svatý. Přeji vám, abyste se nechali čím dál tím víc vést těmito dokonalými zákony, a abychom jednoho dne byli připraveni vstoupit do nového stvoření.

Zůstávám s vámi sjednocena v lásce a modlitbě a žehnám vám. Ať vám Pán dá pokoj.

Poselství Ducha Svatého z 12. září 2012

Zdravím vás mé děti! Dnes se chci věnovat tématu, které je velmi důležité pro váš duchovní život: Boží zákon a místo, které mu náleží ve vašem životě.

Jaký zákon? Mnozí z vás jistě pomyslí na Desatero, které dal Bůh svému lidu prostřednictvím Mojžíše, tak jak to znáte ze Starého zákona. To jsou pravidla, které dal Bůh pro tuto Zemi; Bůh dal ale svůj zákon i lidstvům ve vesmíru, která mu zůstala věrná. Tyto národy je dostaly způsobem a formou více odpovídající jejich originalitě. Bylo třeba, aby lidé měli před očima souhrn toho co Bůh žádá a co si přeje od každého i od celého lidstva.

Desatero vám bylo dáno, aby vám pomohlo rozlišovat mezi dobrem a zlem; ukazuje vám, co je pro vás dobré a zabezpečuje vám život hodný Božích dětí. Děláte tedy velmi dobře, jestliže ho respektujete, volíte tím dobro pro sebe; dobro, které vám ukazuje samotný Bůh, ten který vás miluje a zná.

Nicméně, pokud mluvím o Božím Zákoně, nemám na mysli pouze Desatero, ale souhrn zákonů, které působí především v rozměru čirého ducha, a které se projevují také ve hmotném světě a v životě každého stvoření. Přeji si pomoci vám porozumět s ohledem zvláště na Zemi.

Především musíte pochopit, že přírodní a fyzikální zákony, tak jak je znáte, jsou podřízeny zákonům ducha: to co se odehrává ve hmotě je pouze důsledek, příčina spočívá v duchu. Jinými slovy, určité události by se neudály ve hmotné skutečnosti, pokud by nebyly nejdřív připraveny ve skutečnosti duchovní. Dám vám jednoduchý příklad: žádný člověk by nebyl počat v lůně své matky, pokud by nebyl jeho život stvořen Bohem, který je čirý Duch. Život se rodí nejdřív v Boží mysli, v nejčistším rozměru jeho Ducha; Bůh myšlením tvoří. Počínaje tímto božským impulzem začínají působit přirozené zákony, které vedou ke vzniku lidské bytosti; a totéž platí pro vznik každé živé bytosti stvořené Bohem, platí to pro celé stvoření. Bez Božího impulzu nemůže působit žádný zákon.

Člověk usiluje o stvoření života mimo zákony Ducha, manipuluje přírodu a přizpůsobuje svým záměrům. Říkám vám, že žádné embryo „vyprodukované“ ve vašich laboratořích by v sobě nemělo život, kdyby Bůh tomuto stvoření nedal impulz života. Život je dílem Nejsvětější Trojice, ne dílem lidským. Rodí se v rozměru ducha a po vypršení hmotné pozemské fáze se do něj vrací. Bůh nebude donekonečna dovolovat, aby si člověk zahrával se životem; i když respektuje vaši svobodu, nenechá aby manipulace se zákony života překročila určitou hranici.

Vraťme se k zákonům Ducha. Ony jsou univerzální, protože platí ve všech rozměrech, kterými je tvořeno celé stvoření a platí také pro každou bytost ve vesmíru. Přírodní zákony však nejsou všude stejné, protože se přizpůsobují různým skutečnostem, které tvoří vesmír.

Prostřednictvím duchovních zákonů vládne Bůh celému stvoření: andělům, lidem, zvířatům, rostlinám, atd. Co znamená, že Bůh vládne celému stvoření? Znamená to, že Nejsvětější Trojice tvoří a neustále udržuje život ve všech tvorech a v celém vesmíru prostřednictvím své LÁSKY, INTELIGENCE A SÍLY. Tyto tři Boží výsady poukazují na jeho tvořivou, vykupitelskou a posvěcující sílu a jsou vyjádřeny v duchovních zákonech. Jinými slovy, tyto zákony v sobě obsahují sílu vycházející z lásky, inteligence a síly Boží. Tato síla je nutná k zajištění správného vývoje životních procesů každé bytosti jak na duchovní tak na hmotné úrovni.

Duchovní zákony vycházejí z Trojjediného Boha, ale jsem to já, Duch Svatý, který zajišťuje jejich funkčnost, aby byl zachován dokonalý souzvuk s Trojiční myslí. Boží zákony takto dosahují svého určení a to je dvojí: živit životní dech a uvádět do pohybu fyzikální zákony, které řídí životní procesy každé živé bytosti.

Vraťme se k příkladu lidského života, vašeho života: narodíte se ne tehdy, když vás žena porodí, ale tehdy, když vás stvoří Bůh. Tvoření je vznešený, svobodný Boží čin, v němž On vyjadřuje všechnu svojí nezměrnou sílu. Svojí myslí a vůlí určí Bůh, že vás stvoří ke svému obrazu a podobě. Nemusí to udělat, ale považuje vás za drahocenné a proto vás stvoří. Bůh není samotářskou bytostí, která vládne nezměrnému prázdnému prostoru: chtěl, aby jeho tvorové naplnili vesmír a tak ho zalili jeho životem. Vesmír obývají nesčetné formy života a každá z nich nese stopu nezměrného Stvořitele, jeho dobroty a lásky. Bůh vznešeně miluje anděly, jež jsou čistí duchové a lidi, jakožto bytosti obdařené duchem a tím nejpodobnější jemu. Miluje však každého tvora, i když není tak dokonalý jako andělé nebo lidé. Vzpomeňte si na to, když se přiblížíte zvířeti, květině nebo jakémukoli jinému tvorovi. Ať se vám nestane, že byste pohrdli tím, co stvořil Bůh.

Bůh na vás myslí a ve chvíli kdy na vás myslí, vás také tvoří. Od té chvíle ve vás začínám působit, aby správně fungovaly duchovní zákony: ony aktivují vašeho ducha a zcela ho uschopní k činnosti; duch pohybuje duší a duše tělem. Zde se zapojují také přírodní zákony, jež musí řídit všechny biologické procesy, které jsou nutné k utvoření člověka. Od chvíle vašeho početí až do chvíle smrti budou duchovní zákony nad zákony přírodními, aby udržovaly jejich správnou směřování, a aby vaše tělo fungovalo podle Boží mysli. Takto duchovní zákony uchovávají život vaší bytosti, vašeho ducha, duše a těla. To vše ale ještě nestačí. Když přijdete na svět, naleznete se v určitém místě a musíte se do tohoto místa správně včlenit. Duchovní zákony pracují i zde a v tomto případě uvádějí do pohybu fyzikální zákony, které působí ve vašem těle a v přírodě, která vás příjme. Takto se vaše tělo přizpůsobí určitému klimatu, stravování, atd. To samé platí pro všechny ostatní formy života, vše musí být řízené podle Boží mysli. Nic z toho by nebylo možné, kdyby duchovní zákony nedaly přesné určení zákonům přírodním.

Zákony ducha jsou rámcem v němž se hýbou všechny fyzikální zákony řídící hmotu. Duchovní zákony jsou harmonické, protože vychází od Stvořitele, v němž není žádná disharmonie. Působí tak, aby přivedli každou stvořenou skutečnost k dobru a plnosti. Proto jsou nad fyzikálními zákony, které řídí hmotu, a jež by samy nestačily k udržení vesmíru.

Je mnoho duchovních zákonů a vycházejí z Božích výsad o nichž jsme mluvili. Přímo působí u čistých duchů, v duchu člověka a nepřímo působí na celé stvoření, prostřednictvím přírodních zákonů, které jsou jim podřízeny. Některé duchovní zákony vycházejí z Boží LÁSKY. Slouží k tomu, aby naplnily láskou čisté duchy a duchy lidí; uschopňují je k milování Boha a bližního a být milováni. Chrání život ve všech tvorech, zajišťují pokoj. Jiné zákony vycházejí z Boží INTELIGENCE. Uschopňují duchy k poznání Boha a skutečnosti takové jaká je v Bohu. Otevírají stále nové horizonty poznání. Jiné pak vycházejí z Boží SÍLY. Mají za úkol posilnit vůli k dobru u duchů, dávají jim připravenost přijímat a milovat Boží vůli, překonávat zkoušky, vytrvat ve víře, atd.

Přírodní zákony řídí životní procesy v každé jeho vývojové fázi, lidské poznávací procesy, rytmy tvoření, aby bylo vše v harmonii s Boží myslí. Každá živá bytost je obklopena mocí duchovních zákonů a působením zákonů přírodních. Kdyby tomu tak nebylo, nebylo by života ve vesmíru. Takto můžete pochopit, že celé stvoření je vystaveno pozornému Božímu pohledu, který všechno vede k dobru. Myslete na to, když pozorujete velkolepost hvězdné oblohy, když konteplujete krásu dítěte, dokonalost zvířete, rostliny v květu, atd. Vězte, že všechno je v Božích rukou a že já stále působím, aby se nic stvořeného nevzdálilo od Božích zákonů.

Vědci na Zemi se omezují na studium přírodních zákonů a pozorování následků. Studují a dělají experimenty po celé roky. Nevěnují však tutéž námahu k poznání zákonů duchovních; pro mnohé z vašich vědců duch ani neexistuje. Tímto způsobem nikdy nedosáhnou opravdového poznání toho, co se odehrává v hmotném světě, protože nemají rámec ke kterému by se vztahovali, jež je nutný k pochopení důvodu – „proč“toho co se v přírodě děje. Zůstává pozorování fenoménů. Kdyby vaši vědci byli blíže Bohu, snadno by objevili věci, které se jim dnes zdají nerozluštitelné.

Když Bůh řídí každou věc, proč doléhá na člověka zlo? Proč je příroda často nepřátelská a způsobuje katastrofy? Odpověď je potřeba hledat v existenci Lucifera a v lidských rozhodnutích vzhledem k dobru a ke zlu. Vidíme co se děje na vaší planetě. Prvotní hřích, který spáchali vaši prarodiče otevřel cestu pro působení zla. Lucifer existuje a působí na Zemi; není to nějaký výplod představ nebo hloupá pověra, ale syrová skutečnost. On se od počátku vzpírá Bohu a Božím dětem. Doufá, že bude jednoho dne uctíván jako jediný Pán, a že bude vládcem stvoření. Bohužel velká část vašeho lidstva věří démonovým lichotkám a myslí si, že obdrží moc a privilegia, když se s ním spolčí. Přestože přišel Ježíš Kristus a přes jeho dílo vykoupení většina lidí na Zemi nadále odmítá Otce, popírá Syna a ignoruje Ducha Svatého.

Lucifer nemůže žádným způsobem ovlivňovat funkci zákonů Ducha, protože to Bůh nedovolí. Už od začátku se však snaží rušit působení přírodních zákonů. Bůh to dovoluje kvůli spravedlnosti. Jestli se většina lidí nepostaví zlému svým rázným rozhodnutím pro Boha, je spravedlivé, aby zakusila důsledky svých rozhodnutí. Na Zemi jsou mnohé přírodní zákony manipulovány, narušovány a překrucovány natolik, že to způsobuje závažné porušení planety. Lucifer je čistý duch, je inteligentní a uchovává si poznání, které měl jako anděl světla dřív než se vzbouřil proti Bohu. Ví jak působit na přírodní zákony, aby je překroutil. Radí svým stoupencům jak si přizpůsobit přírodu k vlastním egoistickým účelům. Můžete to vidět na Zemi. Většina přírodních katastrof je způsobena nešťastným rozhodnutím mnohých lidí, kteří jsou spolčení s Luciferem. Bůh není důvodem katastrof na Zemi, naopak, Bůh vše zařídil pro dobro svých dětí. Zlo nepochází z Boha, protože Bůh je NEJVYŠŠÍ DOBRO a nikdy by svým dětem nezpůsobil zlo. Zlá lidská rozhodnutí, porušenost jejich ducha je vede k vyhledávání toho jež je počátkem Zla a z něhož vyvěrá všechno zlo v celém vesmíru, Lucifera. Zlo je způsobeno zlem; čím dřív to pochopíte, tím lépe pro vás. Namísto aby člověk na Zemi zlořečil Bohu, by pro něho bylo lepší, kdyby se podíval na sebe a co nejdříve se opravil.

Člověk je povolaný, aby se bezpodmínečně rozhodl milovat a sloužit Bohu. To znamená, že se pravý věřící obětuje Bohu, aby se stal Božím dítětem. Kdo říká, že miluje Boha a chová se jako egoista, není upřímný. Kdo miluje Boha, ten se mu dává k dispozici, zříká se svého egoismu. Jen tak bude moci být veden k dobru. Když se člověk svobodně rozhodne patřit Bohu, můžu já působit v jeho duchu. Duchovní zákony pak zcela fungují a také zákony přírodní rozvíjejí svůj účinek aniž by byly narušovány ze strany zla. Takto se člověk pozvedá v duchu a zlepšuje se i jeho tělo. Naopak člověku, který se odevzdává zlu, nezůstane než aby upadal na všech úrovních. Duchovní zákony nebudou moci svobodně působit, což bude mít závažné následky na duchu, duši a těle. Odtud pocházejí nemoci a slabosti.

Proč tedy svatí, přestože se rozhodli pro Boha, trpěli na duchu a na těle? Protože souhlasili, že budou zcela následovat svého Pána, který na sebe vzal všechnu lidskou zkaženost, aby nad ní definitivně zvítězil svou smrtí a vzkříšením. Všichni vy jste povolaní k následování Božího Syna v jeho přechodu ze smrti do života, a všichni jste nevyhnutelně vystaveni působení zla, které je na Zemi velmi přítomné. Proto nemůžete být nikdy zcela zbaveni utrpení, ono patří ke zkušenosti života na Zemi jako smutné dědictví vaší vzpoury proti Bohu.

Bůh si nepřeje utrpení svých dětí, výjimečně ho dopouští, když může posloužit pro plán spásy, tak jak to bylo u svatých. Ti přijali utrpení jako účast na utrpeních Krista a jako příspěvek na spásu bratří. Můžete to udělat i vy, protože jste všichni povolaní ke svatosti. Bude tak moci zakoušet, jak utrpení, které je obětované Bohu ztrácí onu hořkost, jež mnozí z vás pociťují. Jindy Bůh dopouští utrpení, aby vás upevnil ve víře, aby vás přivedl ke správnému rozhodnuti. Bůh uzavírá všechny příjemné cesty a nechává otevřenou pouze úzké dveře, to vám způsobuje utrpení. Jestliže však přijmete úzký průchod, roste vaše víra, s ní váš duch a těžké situace nachází řešení. Takto Pán přeměňuje v dobro to, co by se vám mohlo jevit jako zlo. Bůh vás často zachraňuje ze závažných nebezpečí prostřednictvím utrpení, protože vy byste se ve své vzpurnosti vždy rozhodli pro to, co je pohodlnější, i když je to pro vás škodlivé.

Můžete zvítězit nad zlem? Ano, můžete. Bůh dovoluje, abyste se postavili zlu proto, abyste nad ním zvítězili a nikdy ne proto, abyste jím byli poraženi. Když se zcela odevzdáte Bohu a obětuje se mu, jste jím vevnitř poučeni a pozdviženi na jiný rozměr než na kterém je větší díl tohoto lidstva. Je to rozměr ducha, v němž působí duchovní zákony, dokonalé zákony Boží. Tehdy se začnete dívat na skutečnost jiným způsobem a jinak se postavíte k bolestným životním situacím. Zákony ducha překonají zákony přírodní a vy už nejste pod nadvládou hmoty, ale ducha. Zde dochází k uzdravení a k zázrakům, protože duch je nad hmotou.

Rozměru ducha se dosahuje vírou ne pobožnůstkářstvím. Musíte mít důvěru v Boha a dovolit mu, aby se o vás postaral. Nesmíte se stát pasivními, naopak, musíte bdít, abyste provázeli mé působení a také si musíte být vědomi, že každé řešení přichází od Boha a ne z vašich lidských schopností. Ty jsou užitečné, jestliže jsou podřízeny Bohu, ale mohou být nebezpečné, jestliže jste domýšliví a egoističtí. K tomu je zapotřebí pravá modlitba. Mnozí z vás se modlí, aniž by vstoupili do pozdviženého rozměru ducha, jejich modlitba je plodem zvyku nebo povinnosti, vychází z pobožnůstkářství. Víra naopak vede k hluboké modlitbě v němž se váš duch setkává s Bohem v čisté výměně lásky, z které se rodí každé poznání.

Duchovního rozměru se dosahuje vnitřní disciplínou, nemluvím o přísných pokáních nebo o přehnaných odříkáních. Mluvím o vnitřní moudrosti, jež vám umožňuje se rozhodnout pro to co je užitečné k vašemu duchovnímu růstu a odložit co je nepotřebné, z čeho nemáte užitek. Váš duch a duše stejně jako tělo je potřeba vychovávat k výběru správné potravy. To platí dnes jako nikdy před tím, protože Lucifer má k dispozici mnoho prostředků, jež ovládají váš čas, vaši pozornost a zároveň vás odvádí od toho co je Boží. Udělejte si nějakou tichou přestávku v ruchu vašich dní a vyzvedněte vaši mysl k Bohu! Stačí málo k navázání živého kontaktu s pramenem všeho dobrého. Potřebujete pokoj, jinak trpíte, pokoj najdete v Bohu a ne ve světě, který pokoje nemá.

Bůh vás chce uvést do rozměru ducha. Naopak Lucifer se vás snaží uvěznit do sféry sobeckých potěšení, do hmotného rozměru, který je tvořen zájmy a dobry spojenými se světem a světskými věcmi. Je to jeho oblíbené pole působnosti, může zde ovlivňovat zákony, které řídí hmotnou sféru. Hmotný svět je jeho královstvím, jež obývají egoisté, kteří jsou lhostejní k Boží lásce. Nenechte se uzavřít do tohoto vězení! Hledejte Boha, aby vás on přitáhl k sobě, do nejvyššího rozměru, kde vás může jeho dokonalý zákon učinit opravdu šťastnými.

Nyní bych vám chtěl položit několik otázek; vyzývám vás, abyste upřímně odpověděli. Jaké štěstí hledáte? To, které pochází od Boha nebo to, které vám nabízí svět? Co je pro vás nejvyšší dobro a odkud přichází, od Boha, od vás samých nebo od druhých? Jste svobodní nebo vaše štěstí závisí na někom nebo na něčem?

Pohlédněte na sebe před Bohem, než odpovíte. Snažte se pochopit, jestli se vaše hledání dobra a štěstí rodí z plnosti, kterou v sobě cítíte, protože jste Boží nebo z prázdna, jež neumíte naplnit. Existuje Boží láska, která naplňuje a lidská láska, jež vyprazdňuje, protože chce vlastnit a to je vše. Rozhodněte se, jakou lásku si přejete. Jestli se rozhodnete pro lásku Boží, musíte přijat jeho zákony a žít podle nich. Ony jsou čisté, jako je on čistý. Jestli s ním budete spojeni, on vám dá pochopit celý svůj zákon, jež je dokonalý a učiní vás dokonalými v Bohu. Jestli se rozhodnete pro světskou lásku, budete pod nadvládou hmoty se vším co to obnáší.

Buďte svobodní v rozhodování, jaké zákony chcete dodržovat, zákon Boží nebo zákon světa, ducha nebo tělo. Vězte však, že Bůh nedovolí navždy, aby Lucifer vnikal do stvoření a odváděl je daleko od Stvořitele. Bůh je Pán vesmíru a přivede k sobě celý vesmír. Proto se nebojte vy, kteří milujete Boha! Vaše utrpení jsou Bohu libým celopalem, jejichž prostřednictvím se dostává mnohým bratřím milosrdenství, ale nebudete trpět navždy. Bůh zakročí, aby spasil své věrné a osvobodil je od zla.

Stvoření bude celé nové a bude darované Božím dětem. Bude navždy řízeno nevznešenějšími duchovními zákony, dokonalými zákony Ducha, jež je životem. Uvědomte si, že můžete láskou, obětí a modlitbou zkrátit dobu do Božího zákroku. Jsem s vámi, jsem ve vás a žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.