Pokročit v plnosti (poslední část)

STEFANIA CATERINA

a

TOMISLAV VLAŠIĆ

8. část

„Žít v plnosti“

Text je přepisem videa uveřejněného na italské verzi stránek.

Dobrý den,

zdravíme vás drazí posluchači a přejeme vám, abyste mohli dobře přijmout tento program. Pokračujeme ve vytyčené cestě s tématem „Dorůstat k plnosti“. Název dnešního dílu je: „Žít v plnosti“ a uzavíráme jím zmíněný cyklus.

Co znamená žít v plnosti?. Jak jsme již řekli, Bůh nic nerozděluje, tvoří celistvě a když člověk svými chybnými rozhodnutími rozděluje, Bůh zachraňuje, aby znovu přinesl celistvost a plnost. Ve všech etapách naší existence, našeho rozvoje můžeme žít celistvě, v plnosti, jít onou cestou, jež vede k dokonalosti. Na konci času dosáhneme tuto plnost všichni společně a každý zvlášť sám v sobě, přirozeně toho dosáhneme v Bohu. My mluvíme o životě v plnosti v této době a začneme dnešní příspěvek poselstvím, které vám přečte Stefania.

Stefania.

Poselství je od Panny Marie a dostali jsme jej v den Velikonoc. (8.4.2012)

„Děti, žehnám vám požehnáním vzkříšeného Krista a svým požehnáním Matky Vzkříšeného. Nenosila jsem ve svém nitru pouze Krista, který měl být ukřižován, ale také Krista, který měl žít ve slávě a měl usednout po Boží pravici. My všichni jsme k tomu určeni. Já jsem už přešla k novému stvoření, ale tento přechod čeká každého z vás. Pokuste dnes zaměřit svůj pohled na slavné Kristovo vzkříšení, na onu nekonečnou moc, která z něj nevyčerpatelně pramení pro celý jeho lid. Chci vám říct, že vcházíme do nového období. Boží doba však neznamená to co si pod tím představujete zde na Zemi. Když mluvím o „nové době“, míním, že jste již udělali kroky k novému stvoření, ale nové stvoření se musí zrodit z Božího lidu. Nové stvoření totiž není něco magického, jež sestupuje shora. Bůh ho uskuteční ve svém lidu, stane se to tehdy, až se Boží lid rozhodne žít novým způsobem. Vězte, že kdyby lidstvo jednomyslně požádalo Boha, aby ho obnovil, a kdyby přijalo Ježíše Krista, Otec by to udělal. To stejné platí i pro jiné civilizace ve vesmíru. Je zapotřebí dosáhnout toho, aby zbytek lidstva, který je věrný Bohu a je propojen navzájem mezi různými planetami, požádal jednomyslně Boha Otce o obnovu všeho, aby se vše stalo novým stvořením. Tehdy nové stvoření přijde.

Vy myslíte, že nové stvoření je něčím, co je už připravené a že do něj pouze vstoupíte. Říkám vám, že tomu tak není. Ani rozměr za velikou bariérou není novým stvořením; to je rozměr čistého ducha, jež sám čeká až bude zcela vstřebán novým stvořením. Až se to stane, bude rozměr pekla oddělen od všeho ostatního a nevstoupí do nového stvoření.

Bůh čeká až jeho lid odpoví, až požádá o nové stvoření. Tehdy přijde nové stvoření. Na konci času bude vše obnoveno. Proto je důležitá odpověď každého z vás. Čím víc bude Boží lid rychlý ve své odpovědi a v postupu na své cestě, tím rychleji přijde nová doba.

V lidstvu jsou různé úrovně. Existuje jedna úroveň v níž jsou lidé připravení, ochotní a opravdu si přejí, aby se něco nového uskutečnilo. Je zde jiná úroveň, v níž si lidé nepřejí novou skutečnost, ale přejí si žít po starém, v tom co je jisté a je to po ruce, v současném stavu věcí, v nehybnosti. Nakonec je zde úroveň lidí, kteří definitivně odmítli Boha; pro ně toho již není možné mnoho udělat, Bohu nezůstane, než aby je zanechal v jejich rozhodnutích.

Nyní Bůh už nedává bezplatně; dává těm, kteří dokáží přinášet plody ze svých hřiven. Může to působit jako tvrdá řeč, ale taková je Boží spravedlnost. Kdyby Bůh takto nepostupoval, nebyl by spravedlivý, protože by připravil o pomoc ty děti, které ho o ni žádají.

Společně se svatým Josefem vám žehnám a jsem vám nablízku. Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

V tomto poselství, alespoň jak jsem prožívala slova Panny Marie a jak jsem mohla vnímat její přítomnost, protože když mluví Boží nástroje, prochází mnou síla, která je originální pro každý nástroj, jsem si tentokrát všimla, že Panna Maria byla pevná. Panna Maria je něžná, její přítomnost je vždy klidná radostná, nikdy nepřistupuje přespříliš rázně. Nicméně tentokrát, jako nikdy před tím jsem vnímala, že byla velmi pevná v tom co říkala, jako by se jednalo o něco definitivního, jako uzavření všeho co bylo doposud řečeno a co řekla i Maria. Měla jsem dojem, že již není doba k žertování, protože Bůh působí velmi přímočaře. Maria se představuje jako Matka, která však vyzývá své děti k vážnosti. Říká, děti, už není čas k váhání, je potřeba vyjít.

Tomislav

S ohledem na toto poselství mluvíme o plnosti jako o rozměru, v kterém je potřeba žít každý den. Mluvíme o plnosti na níž máme v tomto čase účast. Člověk je stvoření a má svá omezení a hranice, proto není jako Bůh a nemůže se nafukovat. Satan se nafukuje v přesvědčení, že může vyjít ze svých hranic, které jsou tvorům vlastní. Člověk ve spojení s Bohem, ale už není omezený protože má účast na Božím životě, který je nekonečnou skutečností. Každý z nás svou účastí na nekonečném životě nachází svojí plnost. Zároveň se takto člověk probouzí k vyjití ze sebe, aby se účastnil na rození života v druhých. K tomu jsme určeni, abychom postupovali od plnosti k plnosti. Takto dosáhneme života s Bohem, v němž každý uskutečňuje plnost v sobě. Tato plnost přetéká a rodí plnost v druhých a můžete si tak představit jaká bude ve věčnosti dynamičnost, když se budou všichni účastnit na Božím tvořivém díle, na uskutečnění všeho co Bůh určil. Už nyní ve svém nitru žijeme plností. Zdravé, celistvé zrno, které se zaseje do připravené pohnojené země, v sobě prožívá celistvost, plnost. Potom když vypučí, vykvete, ponese svojí plnost, až nakonec přinese plod. Přes všechny etapy rozvoje, rostlina roste z plnosti k plnosti. Jsme vyzýváni, abychom objevili svůj vztah k Bohu, který nám dává plnost. Bez tohoto vztahu, z něhož čerpáme plnost, se v člověku vytváří prázdno a v ní má svůj původ reakce, jež kazí člověka, jež ničí. Ježíš v evangeliu učil žít blahoslavenství. Znamená to, že v každé životní zkoušce můžeme být naplnění oním životem a překonat všechny zkoušky. Jsme povolaní žít plnost v této době. Maria říká prostřednictvím Stefanie, že jsme v nové době, Duch Svatý nám říká, že Boží lid začíná fázi nového začátku, začátku cesty k novému stvoření. Tato fáze je zároveň přípravou na slavný příchod Ježíše Krista. Bez slavného Ježíšova příchodu do svého lidu se nemůže uskutečnit nové stvoření. To vše jsou pravdy naší víry, na nichž se musíme účastnit, abychom našli plnost našeho života již zde, a ukazovali lidstvu naději, která neklame. My jako stvoření jsme omezení, jak jsem řekl, ale náš duch, jež je spojený s Božím Duchem není omezený. Naše účast na Božím životě musí vycházet z probuzení našeho ducha a Bůh v této době silně působí k probuzení lidského ducha, aby mohl postupovat a aby dosáhl plnost v novém stvoření.

Stefania

Vraťme se k tomu co říká Maria. Nové stvoření nebude něčím magickým, co sestupuje s hora, nebo něco už hotového k čemu se my prostě připojíme. Nové období, mimochodem o tom mluví Boží nástroje už dlouhou dobu, toto nové období je vždy vázáno na naši proměnu. Tato novost se uskutečňuje v té míře, nakolik se mění lidstvo, lidstvo se stane částí nového stvoření, člověk se stane novým stvořením. Tak jak jsme to v těchto videopříspěvcích řekli, naše rozhodnutí obětovat svůj život je nutné, aby ho Bůh mohl vzít a mohl nás vést prostřednictvím svého Ducha tam, kam nás chce dovést. Tak jak řekl Tomislav, lid připravuje Kristův slavný příchod. My to někdy pokládáme za něco druhořadého, ale v kázání apoštolů se o tom velmi mluvilo, oni čekali Kristův slavný příchod, i když to nedokázali časově určit. Ani my nevíme, kdy to bude, ale víme , že vše k tomu spěje, protože jestliže nepřijde Ježíš ve své slávě, spousta věcí se nemůže vyřešit, především s ohledem na zlo.

Další důležitá věc, o níž mluví Panna Maria, že Bůh už nedá své milosti všem bezplatně. Do určité chvíle to Bůh tak dělal, že dával své milosti bezplatně všem, aby pozvedl lidstvo. Bohužel víme, že velký díl lidstva tyto milosti odmítá a to má za následek, že se proud milosti rozdělí do mnoha potůčků, tam, kde tato milost nepřináší plody. Nyní Bůh znovuzískává tyto milosti, kterými se plýtvalo a dává je těm, kteří jdou jeho cestou. To samé platí i pro budoucnost. Bůh připravil velké milosti pro lidstvo, ale nebudou dány těm, kteří odmítli Boha ani lidem, kteří váhají mezi Bohem a satanem, mezi „ano“ a „ne“, mezi egoismem a hledáním Boha. Pana Maria říká, že kdyby Bůh takto nepostupoval, připravil by své děti, svůj lid, v této tak náročné době, o milosti. To Bůh nedělá, bere je těm, kteří je nechtějí.

Tomislav

Mluvíme o plnosti a o novém stvoření. Je zde jeden pevný bod, na který musíme nahlédnout, abychom si ho jasně uvědomili. Jsme povolaní k životu Trojjediného Boha, jen tehdy, když vstoupíme do jeho života, dosáhneme plnost. Musíme ale už zde na zemi vnímat přítomnost Otce, Syna a Ducha Svatého a mít účast na jeho plnosti, aby se v nás zjevil Trojjediný Bůh a naším prostřednictvím se ukázal navenek. Říká se, já věřím v Boha, ale říkám vám, že i Lucifer věří v Boha. Také zatracené duše věří v Boha a třesou se jako listí ve větru. Nestačí věřit v Boha, nestačí ani věřit v jediného Boha. Bůh se zjevil člověku a v plnosti času se zjevil v Ježíši Kristu, je v nás přítomný, má účast na našem životě a my můžeme mít plnou účast na jeho životě. Bez Ježíše Krista, bez jeho přijetí není možné dosáhnout život Trojjediného Boha. Chci se zde odkázat na to co jsme řekli o oběti života. Oběť našeho života nás přivádí na vrchol plnosti, v pokušeních která přichází, aby se v nás projevila plnost síly Ducha Svatého, kterého nám Ježíš Kristus dal, abychom zvítězili nad zlem, smrtí, nad pekelnými silami. Přechod spočívá ve vstupu do Boží slávy, do slávy Vzkříšeného Krista. Proto Panna Maria říká: „Mějte upřený pohled na Vzkříšeného Krista“. To co prožívali apoštolové po Kristově vzkříšení a potom s příchodem Ducha Svatého, byly v našem nitru rozehnány všechny temnoty. Slavný Kristův příchod definitivně překoná naše problémy a přivede nás do života Trojjediného Boha. Jiná cesta kromě přechodu přes Ježíše Krista, který nás přivádí ke slávě, není. Je možné najít určité aspekty, Bůh dává všem lidem, různým proudům a hnutím paprsky světla, ale plné světlo, plná pravda je vyjádřená v Ježíši Kristu a my stoupáme v tomto světle, abychom se spojili s pramenem světla, s Otcem v Duchu Svatém.

Hovořili jsme o buňkách, které připravují nový lid, lid jež bude jediný v celém vesmíru. Toho není možné dosáhnout jinak než v Trojici, v Trojjediném Bohu, jež je příkladem a základem dokonalé jednoty v harmonii a přivádí nás k plnosti. Vně společenství Trojjediného Boha v Jedné podstatě není možné dosáhnout plnosti. Není možné dosáhnout ani lidské svobody, svobody všech lidí ve vzájemné harmonii. Všechny formy seskupení na Zemi a ve vesmíru, všechna vysvětlení vně Trojjediného Boha pokulhávají, jsou to lidská díla. V této době nám Bůh dává milost, abychom našli přechod k vítězství v síle Ducha Svatého, kterého dává Ježíš Kristus. Vítězství v každém pokušení a vstup do slávy, abychom mohli tuto slávu zjevovat a dali všem lidem možnost, aby také oni vstoupili do plnosti poznání života v Bohu.

Stefania

Ostatně také víme, že Ježíš Kristus přišel na Zemi, aby nás znovu přivedl k Bohu. K tomu však bylo zapotřebí, aby nám zjevil Boha. Boha nám zjevil, jak to sám říká „zjevil jsem jim tvé jméno Otče (srv. Jan 17,6)“. Zjevil ho nejen proto, že se v jeho osobě zjevil Bůh na Zemi tím, že se vtělil mezi nás, ale proto, že Ježíš otevřel perspektivu Trojice, přítomnosti Otce, Syna a Ducha Svatého. Sami dobře víte, že byl za to odsouzen, za to, že ze sebe dělal Božího Syna.

Kdo jedná v Kristově jménu, každý křesťan, každý pokřtěný, může udělat pouze to, že v sobě zjeví Trojiční tajemství. To proto, že naše poznání Boha je poznáním Trojice, které se děje prostřednictvím Ježíše Krista. Naším úkolem v této době je jít zvěstovat Boží život, jež je poznáním Boha. Je to stejný úkol, který měli apoštolové – Ježíš poslal apoštoly křtít národy ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. To platí pro každého z nás, zjevovat v sobě samých život Trojjediného Boha. Tímto způsobem také přinášet k Bohu všechno sténání, všechnu touhu po dobru, která je v lidstvu. Přimlouvat se u Boha, aby uspíšil slavný příchod Ježíše Krista na Zemi, protože potřebujeme, aby přišel, ne však proto, aby vše napravil, ale aby nás plně spojil s Bohem a uvedl nás do nového stvoření. Musíme si přát plnost života, prostřednictvím Ježíše, ale také se spojit se zvláštními nástroji, které Bůh v této době dává na službu celému lidstvu. Už jsme vám o nich mnohokrát řekli, jsou to andělé, centrální buňka, věrní bratři, jež pomáhají lidstvu v této choulostivé chvíli přechodu. Není to nic výjimečného, v každé době Bůh používal zvláštní nástroje jako například proroky, svaté. Není potřeba se obávat existence těchto nástrojů jako je centrální buňka, a jiných. Bůh vždy působil zvláštním způsobem ve zvláštních obdobích. Je důležité abychom řekli své ano a tak se připojili k tomuto působení a Bůh projde v nás, přes nás a uskuteční co slíbil.

Tomislav

Jsme tedy povolaní k účasti na Božím působení. Bůh je čistý Duch a jeho působení je vždy čisté, vždy v síle Ducha Svatého, i když vstupuje do našeho omezení a našich kategorií. Toto Boží působení je předáváno především našemu duchu, proto také naše účast musí vycházet z našeho ducha. V něm přebývá Trojjediný Bůh, to je ta naše hlubina, která působí podobně jako Bůh a naše duše, jež nese obraz Boží. V dnešní době procházíme krizí růstu a přeměny lidstva. Nikdy jako dřív je nutná naše účast v duchu. Lid, který se rozhodne zcela patřit Ježíši Kristu a skrze něho Trojjedinému Bohu, bude žít v pokoji, v radosti, bude žít v konstruktivní a tvořivé svobodě. V takové svobodě, v níž se pohybuje Bůh. Bude přinášet Boží lásku, jakožto nejvyšší míru Boží tvořivosti. V lásce se vyjadřují všechna jeho díla.

Na druhou stranu musíme přijímat ty, kteří odmítají Boží život, což je někdy bolestivé, a kteří v této krizi upadnou do neklidu a beznaděje.

Stefania

Dnešním příspěvkem ukončíme cyklus videopromluv, jež jsme nazvali „postupovat v plnosti“. Na závěr můžeme říct, že jsme povolaní nejen k rozhodnutí a k práci ve smyslu, jak jsme o tom v těchto promluvách hovořili. Chtěla bych dodat, že jsme povolaní, abychom četli znamení doby. Víte, že Ježíš napomíná svůj lid a farizeje, když říká: jste schopni vidět znamení v rostlinách, oblacích, jak je možné, že nedokážete číst znamení doby. Jak je možné, že nedokážete rozlišit, co je dobré a správné. V Ježíši Kristu jsme povolaní číst znamení doby. Při zběžném pohledu na toto lidstvo můžeme nabýt dojem, že se člověk nachází v situaci nevědomí, zcela zaneprázdněn hmotnými potřebami, ekonomickou krizí, všemi smutnými událostmi tohoto lidstva.

Vycházeje z pohledu víry, z pohledu zaměřeného na Boží život, na poznání Boha. Říkáme vám, také na základě mnohých zkušeností, že je ve vesmíru silný pohyb. Z Boží strany a ze strany satana probíhá aktivita, která vede ke stále jasnější polarizaci, ke stále zřetelnější opozici mezi dobrem a zlem. Tato polarizace přináší také konkrétní odmaskování zla, které se stále víc bude projevovat ve své dramatičnosti, a ti kdo budou umět číst tato znamení to uvidí. Také se bude stále víc probouzet dobro, které zasel Bůh. Budou vystupovat velicí svatí, ale také veliké figury ve smyslu svého rozhodnutí pro satana, i oni se budou stále víc projevovat. Také velkolepé události, jež uskuteční Bůh k potvrzení těch, kteří se rozhodli, kteří věřili v jeho působení, v jeho plán, přivedení všeho ke Kristu. Jistě nás čekají velké události, jež není potřeba přijímat jako by byly cílem samy sobě, ale jako Boží pedagogiku, která stále potvrzuje víru jeho lidu a někdy i nadpřirozeným způsobem. Někdy takové potvrzení přichází i zázračným způsobem, tak jak je to psáno ve Svatém Písmu: Ježíš potvrzoval zázraky a znameními kázání apoštolů.

Nacházíme se v roce 2012, o kterém mnozí mluví různými způsoby, jako jsou proroctví a podobně. Víme, že tento rok je pro lidstvo rozhodujícím, ne ve smyslu katastrof nebo konce světa, ale z důvodu konkretizace. Na konci tohoto roku Bůh uvidí jak se pohybuje jedna i druhá strana, kdo řekl ano, kdo řekl ne. Příští rok se začnou dít tyto události, jedná se o velkolepé události, musíme na to být připravení. Žádá se od nás odpověď s plným vědomím a plnou odpovědností. To je to co od nás Bůh žádá, zbytek udělá On sám a jeho nástroje.

Tomislav

Dnešním přenosem uzavřeme tento cyklus. Toto je prostě naše svědectví, náš příspěvek, to co od nás Bůh žádá, abychom o tom svědčili, abychom to zveřejnili a pomohli. Můžeme dosvědčit, že každý člověk dobré vůle, který hledá Boha, ho najde blízko sebe, na své vlastní cestě. Připomeňme si evangelium; Maria Magdalena našla Ježíše, Zacheáš a jiní lidé. Vezměme si Ježíšovy učedníky, kteří se po jeho utrpení rozprchli. Byl to Ježíš, kdo je našel a shromáždil, takže Bůh je ten, kdo nám jde naproti a setkává se s námi na našich cestách, v naší originalitě, v našich situacích. Kdo však je věrný a chce jít za Bohem, do budoucna ho bude muset následovat na jeho cestách. Znamená to, netáhnout Boha k vlastním přáním. Tímto se míní, vyjít z vlastní země, z vlastního já a vydat se k plnosti, která je v Bohu. Takže tímto svědectvím nechceme vytvářet nové ideologie nebo něco podobného, ale komunikovat život od Boha a světlo, aby každý z vás na své vlastní cestě začal hledat Pravého Boha. Dostane se vám světla a budete muset prověřit jestli chcete jít po cestách, které se líbí vám a nebo po cestách, které chce Bůh. My nyní ukončíme tímto přenosem téma, „jít k plnosti“, nebudeme hromadit argumenty, ale necháme, aby se ve vás probudila ona jiskra od Boha a aby se ve vás probudil život, touha setkat se s Bohem. Duch Svatý vás povede, my nechceme vést nikoho, chceme co nejlépe svědčit. Budeme mluvit když to od nás bude Bůh žádat, když bude potřeba dát světlo k posílení a k dodání odvahy. Nyní se vším materiálem, který jste dostali, máte možnost žít, svědčit druhým, protože byla ve vás probuzena tvořivost, jež do vás Bůh vložil.

Děkujeme vám za vaší účast.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.