Světlo života

Drazí čtenáři,

v následujícím poselství k nám Duch Svatý dál promlouvá o okamžiku našeho stvoření. Ještě jednou zdůrazňuje důležitost našich rozhodnutí, ať už v počátečním okamžiku nebo v průběhu našeho pozemského života. Promlouvá k nám také o zákonech, které regulují stvoření i náš vlastní život.

Z poselství proudí velikost Boží lásky, její ušlechtilost a dobrota. Tvořivá síla Nejsvětější Trojice nás zve k životu a doprovází nás v každém okamžiku našeho pozemského života, ale nejen to: uvádí nás do věčnosti, zahaluje nás svým světlem. Je na nás, abychom náš vztah s Bohem, prostřednictvím víry, uchovávali živý a abychom žili v harmonii s jeho zákony.Tak se stáváme opravdovými Božími dětmi.

Přeji vám, abyste odkryli Boží život ve vás a nechali se naplnit jeho světlem, aby byl každý naplněn Boží silou, která tvoří a obnovuje každou věc a dělá nás svědky jeho velkoleposti. Tak se všichni společně stáváme opravdovým Božím lidem, královským a kněžským, tím lidem, který si Bůh přeje.

Zdravím vás a žehnám vám v Kristu.

Poselství Ducha svatého z 29. února 2012

„Zdravím vás a žehnám vám. Chci pokračovat dál v rozhovoru o lidském životě, který má velký význam pro každého z vás. 1

Vysvětlil jsem vám, že vaše existence má počátek ve velké vibraci života, kterou do vás vtiskl Bůh v okamžiku, kdy vás stvořil. V této vibraci je obsažena Boží stvořitelská síla Nejsvětější Trojice. Je to prvotní impuls, který dává existenci každému lidskému bytí. Jako takový obsahuje v sobě akci Tří Božích Osob. Od tohoto okamžiku ve vás začínají působit tři velké zákony vesmíru: zákon SVĚTLA, ZVUKU neboli VIBRACE a TEPLA. Jsou to současně duchovní a přírodní zákony, na kterých stojí celé stvoření.2

Vibrace života nevyčerpává své působení v okamžiku stvoření, ale obnovuje se v každé chvíli života. Proto je nezbytné, aby byla neustále vyživována, protože žádné živé bytí bez ní nemůže být. Takto, po prvním impulsu, podobnému silnému elektrickému úderu, který dává původ bytí, se životní vibrace neustále obnovuje prostřednictvím zvláštního působení každé ze tří Osob Nejsvětější Trojice.

Boží Syn Ježíš Kristus, druhá osoba Nejsvětější trojice, stále udržuje sílu vibrace života. Ježíš, Slovo Boží, který svým slovem naplňuje vesmír, vkládá neustále do každého stvořeného bytí VIBRACI své lásky. Kristova láska znovuzrozuje, protože vykupuje a vítězí nad zlem ve stvoření, podpírá každé živé bytí, anděly, lidi a všechna stvoření. Vibrace, která proudí z Božího Syna a která je přenášena na celé stvoření, je výrazem nejvznešenější lásky Otce, protože Syn vibruje v jednotě s Otcem v Duchu svatém. Jestliže by Ježíš už dál nepřenášel svou lásku vesmíru, vesmír by přestal existovat.

Ježíšova Láska vibruje v každém místě vesmíru a přichází ke každému živému bytí, obsahuje všechnu nezbytnou moc, aby živila duch, duši a tělo každého lidského bytí. Její intenzita je úměrná struktuře každého člověka, ale také jeho odpovědi v okamžiku stvoření a jeho životním volbám. To znamená, že člověk, který dává Bohu své rozhodné ano na počátku, přijme Ježíše Krista a zůstává mu věrný, přijímá vibraci největší intenzity, která ho podepírá v plnění jeho poslání. A naopak, člověk, který nepřijímá Boha ani Ježíše Krista, přijímá slabší vibraci. Ne proto, že by ho Bůh trestal, ale proto, že jeho duch je více uzavřený a proto neschopný k přijetí příliš silných vibrací. Bude jako malá nádoba, která riskuje, že pukne, pokud by byla přeplněná.

Bůh respektuje vaši svobodu. Vězte ale, že používání svobody má svou cenu, musíte si být vědomi následků každé vaší volby. Často děláte chybná rozhodnutí, protože chcete být svobodní a nezávislí na Bohu, potom zakoušíte následky a reptáte proti Bohu, jako kdyby on mohl za vaše rozhodnutí, ale On za ně nemůže a vy to dobře víte. Proto nebuďte pokrytci a přijměte zodpovědnost za vaše rozhodnutí i s následky, které z toho plynou, jinak zůstanete nezralí a nerozhodní.

Ve vibraci života je obsaženo také TEPLO, které prameni ze mě, z Ducha svatého, třetí Osoby Nejsvětější Trojice. Teplo je prvek, který dovoluje životu, aby rozkvetl a nepřerušil se. Vězte, že bez tepla slunce by život na Zemi zanikl. To stejné se děje ve vašem duchu, v duši a v těle. Bez mého tepla, které přenáší lásku, inteligenci a sílu, byste byli jako kreslené loutky. Mé teplo vás ovíjí a řídí všechny vaše biologické procesy už od prvního okamžiku života. Živí vaši inteligenci a vede vás k Bohu, otevírá vám poznání tajemství života takového, jaký je v Bohu a chrání vás od zlého.

Také teplo, které ode mne přijímáte, je stejně úměrné vašim volbám, ať už v okamžiku stvoření nebo během vaší pozemské existence. Čím víc jste sjednoceni s Ježíšem, tím víc ve vás mohu působit, protože mé dílo není nikdy odděleno od působení Božího Syna. Proto, když obětujete život Ježíši Kristu, prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, dovolujete mi ve vás plně působit a já vás neustále vedu ke Kristu, abyste byli naplněni jeho láskou. Na oplátku, Ježíš mě neustále posílá k vám a společně s Ježíšem obětujeme váš život Otci, aby vám dal své světlo.

Chtěl bych se zvlášť zastavit u SVĚTLA života, které vyzařuje z Otce. Ono je jeho pečetí, která je vložena do každého z vás a provází vás v pozemském životě i na věčnosti. Také Otcovo světlo je do vás vtisknuté v okamžiku stvoření, prostřednictvím velké vibrace života a je úměrné vašim volbám. Jestliže jste se rozhodli pro Boha, budete mít více světla, v opačném případě ho budete mít méně. Co je to světlo? Je to inteligence, vědomí, že jste Boží děti, je to pravda a svatost, je to jasné uvědomění si Božího obrazu ve vás. Je to také duchovní moc, která vám pomáhá překonávat síly zla a dává vám vítězit ve zkouškách, je to radost a pokoj.

Světlo, o kterém mluvím, je taktéž fyzickou skutečností přítomnou ve vesmíru a z něho je vytvořena i velká nebeská bariéra.3 Ano, velká bariéra není nic jiného než nezměrný jas světla ohromné síly. Procházejí jí pouze čistí duchové a duše zemřelých. Naopak temné síly zla ji nemohou projít, a ani stvoření, pokud to Bůh výjimečně nedovolí, jak se to děje v případě lidstev věrných Bohu ve vesmíru.

Hned poté, co jste dostali první, velkou vibraci, která vás povolala k životu, světlo začalo působit ve vašem duchu. Jeho působení je neodmyslitelné, protože jste byli povolání k volbě, zda chcete sloužit Bohu, nebo ne, již v okamžiku vašeho stvoření. Proto vám bylo dáno světlo již v prvním okamžiku, aby se otevřela vaše inteligence a mohli jste se rozhodnout. Potom, co jste se rozhodli, Bůh vás vložil do reality, ve které žijete. Museli jste tedy projít přes velkou bariéru: z dimenze čistého ducha jste sestoupili do materiální skutečnosti, kde začala fáze života v těle, buď na Zemi, nebo jinde. Je psáno: „připravil jsi mi tělo….“ a je to tak.

Nechtějte nyní rozumově pochopit, jestli Bůh stvořil nejdřív ducha nebo tělo, protože to nedokážete. Neztrácejte se ve vašich těžko srozumitelných filosofiích, protože Boží mysl není jako mysl vaše, On má moc myslet a tvořit v pouhém okamžiku všechno, co chce. Bůh myšlením tvoří, v něm neexistují definitivní schémata,4 jeho myšlení je svobodné.

Přechod přes velkou bariéru je velkým přechodem ve světle, a proto celé vaše bytí bývá prosvětleno. Tak vám Bůh jasně ukazuje, co jste si vybrali v okamžiku stvoření, co vás v životě čeká jako následek vaší prvotní volby, jasně vás vede na cestu Krista, onu jedinou cestu, která může korigovat chybná rozhodnutí a která vám jednoho dne dovolí vrátit se a žít v plnosti v duchovní dimenzi. Z Boží strany je to dodatečná pomoc, která je darovaná všem bez vyjímky, jak těm, kteří volili Boha, tak těm, kteří ho odmítli.

Stejný přechod ve světle vás čeká na konci pozemského života, protože duše zemřelých přecházejí velkou bariéru, aby vstoupili do dimenze čistého ducha. Tak jako na začátku je vám ukázáno, co vás čeká, tak na konci je vám ukázáno, co jste udělali. Rovněž toto je velmi důležité, protože takovým způsobem Bůh dává každému možnost, aby zpytoval svoje chování a plně přijal spásu, kterou mu Ježíš Kristus nabízí. Také ti, kteří v životě Boha odmítli a jednali proti jeho zákonům, mají možnost činit pokání. Světlo bariéry vše odhaluje a ukazuje každého, jaký je před Bohem. Tady už víc neplatí žádné diskuze nebo ospravedlňování se, protože Boží světlo vám ukazuje, jací ve skutečnosti jste a co jste v životě vykonali.

Tak vám Boží milosrdenství přichází vstříc a připravuje vás na to, co vás čeká v dimenzi ducha, v ráji, nebo v očistci a všemi způsoby se snaží, aby jste se vyhnuli peklu. Rovněž zde vše záleží na vaší volbě a na zvláštním soudu, který vás čeká. O tom budu mluvit příště, protože i křesťané zde mají mnoho zmatků. Nyní stačí, abyste dobře pochopili toto: smrtí se uzavírá pouze jedna fáze života, ta tělesná, a zároveň se otevírá nová dimenze ducha, která je dimenzí věčnou.

Během života v těle, pokud máte víru v Boha a v Ježíše Krista a pokud postupujete na cestě víry, světlo, které jste obdrželi od Boha a které je ve vás uzavřené, se může zvětšovat. Vskutku, světlo je přímo úměrné víře. Čím silněji věříte, tím více jste obklopeni světlem. Následně se také zvětšuje vibrace Ježíšovy lásky a stejně tak i teplo Ducha svatého. Vše záleží, jako vždy, na vaší víře.

Zákony světla, vibrace a tepla jsou tedy do vás vtisknuty již od početí. Vaše víra a upřímná náležitost Kristu, prostřednictvím oběti vašeho života Jemu, určují správné a účinné fungování těchto tří zákonů, které jsou zákony života a projevují se nejen v přirozené rovině, ale také v duchovní: takto se světlo stává moudrostí a inteligencí, vibrace slovem a skutkem, teplo láskou a svatostí. Tak roste víra, naděje a láska, váš duch je neustále sycen, duše posilována, tělo je zdravé a harmonické. Tak se stáváte opravdovými dětmi Božími.

Možná se vám to zdá pouhou utopií, dalekou od smutné reality Země. Říkám vám, že není. I když se zdá, že zlo na vaší planetě převládá, Boží působení je tiché a stálé ve vašem duchu. Jestliže darujete život Ježíši prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, svěřujíc mu celé vaše bytí, On učiní, aby zákony života ve vás fungovaly, přesahujíce přitom všechno, co můžete pochopit. Není na vás, aby fungovaly tyto tři zákony, o kterých vám mluvím, nebyli byste toho ani schopni. Na vás je, abyste pouze otevřeli dveře Ježíši, aby společně se mnou – s Duchem Svatým, ve vás vykonal své dílo. Budete ochráněni a ve všem se vám dostane pomoci. Již nyní zakoušíte náležitost nové dimenzi, té duchovní, která vás čeká na konci pozemského života.

Nevyřešíte vaše duchovní a fyzické problémy, dokud se plně neodevzdáte Bohu! Jenom tak můžete porazit zlo, které se snaží všemi způsoby ve vás porušit harmonii Božích zákonů. Když bude Bůh Pánem vašeho života, tehdy také vy budete moci vládnout škodlivým, nepřátelským silám a kralovat s Kristem již zde na Zemi, pozvedajíc k němu vše co vám náleží a co je kolem vás. Nezapomeňte, že jste královským a kněžským lidem, protože sjednoceni s Kristem, se plně účastníte slávy Boží, slávy, kterou On udělil svým dětem.

Žehnám vám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

  1. 1V poselství s názvem „Stvořil jsi mě tak podivuhodně“ publikovaném na těchto stránkách, Duch Svatý mluvil o stvoření člověka a o volbě ke které je v tom okamžiku pozván.

  1. 2Více jsem o těchto třech zákonech mluvila v knize „Přes velkou bariéru“ ve 12. kapitole.

  1. 3Srovnej: „Přes velkou bariéru“ 12. a 15. kapitola.

  1. 4Více jsem mluvila o Boží mysli a její vlastnostech v knize „Přepsat dějiny – svazek I, V Boží mysli“.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.