Pokročit v plnosti (2. část)

STEFANIA CATERINA

a

TOMISLAV VLAŠIĆ

 2. část

„Účast na nebeské liturgii“

Text je přepisem videa uveřejněného na italské verzi stránek.

Drazí posluchači, zdravíme vás a přejeme vám vše dobré.

Stefania

Chceme dnes společně s vámi pokračovat v započatém tématu o centrální buňce a jejím působení v celém vesmíru. Její působení, jak jsme řekli, má široký dosah a zapadá do kosmické skutečnosti, jež zahrnuje mnohé rozměry a dotýká se všech skutečností ve vesmíru. Dnes vám chceme něco říct o nebeské liturgii a o účasti Božího lidu na ní. Ona představuje výchozí bod pro křesťanskou cestu a pro cestu celého stvoření. Také centrální buňka má účast na této nebeské liturgii. Zvlášť jsou tam ale přítomní archandělé. Ti vykonávají svou kněžskou službu a celebrují nebeskou liturgii. Ale jak jsem řekla, je velmi důležité, abychom se jí my všichni účastnili. V ní je vyjádřena všechna síla mystického Kristova těla. Odtud se přelévá na všechen lid, všechny živé a zesnulé, velká síla Kristova mystického těla. Účast na této liturgii posiluje jedince ne jejich cestě a zároveň díky ní sestupuje na celý Boží lid velká síla. Centrální buňka se účastní této liturgie. Je to úkol a poslání, které pro ní Bůh určil. Není to nějaké privilegium, ale úkol, aby otevřela cestu k účasti celého lidstva na novém stvoření. To čím v budoucnu projde boží lid, projde před ním centrální buňka, aby otevřela cestu a aby na ní zbořila překážky, protivení zla atd. atd., a umožnila Božímu lidu přejít. Mnohokrát jsem byla v duchu přítomná na této nebeské liturgii. Je do ní zapojeno celé mystické tělo, je tam přítomen především Ježíš jako nejvyšší kněz, jeho prostřednictvím se vyzvedá k Otci oběť celého lidstva. Je tam Panna Maria, která se bez přestání přimlouvá za Boží lid, jsou tam svatí, blažení a vůbec všichni ti duchové, kteří náleží k rozměru ducha, to znamená, že jsou za bariérou. Zvlášť sedm velkých archandělů celebruje a předsedá nebeské liturgii. Vyzvedají před Krista Velekněze vše co se odehrává v Božím lidu, aby to Ježíš vyzvedl k Bohu Otci. Takže zde máme nebeskou liturgii, účast na Kristově kněžství a centrální buňku, která do toho zapadá.

Pro mě bylo zajímavé vidět, jak účast centrální buňky je plnou účastí všech, protože všichni členové centrální buňky – živí, zesnulí, muži a ženy se účastní všichni stejně, na stejné úrovni kněžské důstojnosti bez jakéhokoliv rozdílu. Všichni jsou dokonce oblečeni do stejného bílého oděvu, aby se vyjádřilo, že před Bohem a při plné liturgii svatého Božího lidu neexistují hierarchie, neexistují rozdíly. A všichni jsou pozváni k účasti ve stejné důstojnosti Božích dětí a kněžského lidu. V tuto chvíli předám slovo Tomislavovi, protože vám chceme vysvětlit, že kněžská důstojnost není něčím co vznikne jen tak znenadání, ale Bůh ji připravil už od počátku, ještě před prvotním hříchem.

Tomislav

Pro účast centrální buňky na nebeské liturgii je charakteristické, že jsou všichni spojeni v Duchu Svatém. Liší se každý svojí originalitou a svou minulostí, zvlášť to platí o civilizacích ve vesmíru; na Zemi, na různých planetách. Všechny tyto originály ponořené do Ducha Svatého vyzařují na všechny bohatství Božího života. Jejich službou je předat vše to co mohou kontemplovat – vidět v Bohu. Zůstává tak různorodost, která však dosahuje svou plnost ve společenství, ve spojení v Duchu Svatém. Proto v poselstvích, které dostala Stefania od Ježíše a v poselství od svatého archanděla Michaela je zdůrazněno, že jeho působení je v první řadě na úrovni ducha. Co to znamená? Znamená to, že členové centrální buňky se dívají na Boha tváří v tvář. To je milost pro celou buňku, z níž by měla vyzařovat síla pro celý Boží lid, aby celý Boží lid, jak to bylo představeno v knize „Přepsat dějiny“, dospěl ke spojení s Kristem, aby se díval na Boha tváří v tvář. V tomto „tváří v tvář“ je jeden zásadní element. Bůh je vidět takový jaký je a v Bohu takovém jaký je, každý z nás vidí sebe sama takového jaký je. Každý se tak představuje takový jaký je v Bohu. To je plnost, a jak jsem řekl na počátku posledního videa, my jdeme z plnosti k plnosti. Takto může celé lidstvo v sobě objevit plnost, jež do každého muže a do každé ženy vtiskl Bůh, protože je stvořil ke svému obrazu a podobě. Je to jako výhonek, který se musí rozvinout v rostlinu, strom a potom přinést hojné plody. Tak jak řekla Stefania, před Bohem v nebeské liturgii není jeden vpřed a druhý vzadu, není tam žádná hierarchie, ale všichni vynikají tím, jak jsou stvořeni. Není tam kněžství určené nějakým náboženstvím, strukturou, ale každý muž, každá žena vyniká ve své originalitě, tak jak jí stvořil Bůh.

Stefania

Jak jsme vám řekli, toto kněžství není něčím co vzniká z ničeho. V prvotním Božím plánu je stvořen člověk k tomu aby vykonával kněžskou službu. Poslání, které měl vykonávat ve společenství s anděly. Už jsem vám vysvětlila, v jednom z předešlých videí, že andělům je vlastní to, že jsou čirými duchy a proto působí svým vlastním způsobem v duchovní sféře. Člověk pak má tělo, jež mu umožňuje působit v hmotné skutečnosti, která je částí vesmíru. Jak duch, tak hmota jsou přítomni ve vesmíru. V provoním Božím plánu měl člověk spolu s anděly, ve své originalitě, vyzvedat celé stvoření k Bohu. V tomto neustálém vyzvedání, v tomto obětování stvoření Bohu měl uskutečňovat své kněžské poslání a zároveň měl v Božím jménu vládnout celému stvoření. Vzpoura jedné části lidstva a následný pád po prvotním hříchu způsobil zlom v prvotní harmonii. Zvlášť to způsobilo proniknutí porušenosti do hmoty, na prvním místě pak do lidského těla. Lidské tělo zvlášť zde na Zemi, kde žijeme, nemá výsadu neporušitelnosti, nýbrž je poznamenáno nemocí, smrtí, atd., atd. Tělesnost člověka, jež měla být jeho výsadou, aby mohl co nejlépe vykonávat své poslání se stala jeho omezením, protože tělo nás značně omezuje. A právě pomíjivost naší smrtelné bytosti, našeho těla neumožňuje ono prvotní společenství s anděly. To mělo být základem veškerého působení ve jménu Boha.

Tomislav

Zde si můžeme všimnout podle tvé zkušenosti, jak se člověk uzavřel po prvotním hříchu ve vztahu k andělům. To je následek uzavřenosti k čistému Božímu Duchu a nese to s sebou i uzavřenost ke všem Božím nástrojům. Máme také zkušenosti s dušemi, které se nachází v hloubi očistce, na jeho dně, že mají strach setkat se s těmito bytostmi světla.

Stefania

Ano, tady to bylo opravdu přítomné v mých zkušenostech. Je to proto, že lidská pomíjivost, která narušila člověka, hříšného člověka na Zemi, způsobila přerušení společenství s čistými duchy. Člověk se cítil být méněcenným a poznal zlo, tak jak je to napsáno v Bibli. Před tím byl vznešenou, pozdviženou bytostí, v určitém okamžiku však zakusil porušenost v důsledku svého svobodného rozhodnutí, chtěl jí poznat. To vše znamenalo vytvoření silné bariéry vzhledem k světu ducha. Někdy mi byli představeni lidé z dávných dějin, z prvního období, kteří byli tak degradovaní, že se podobali spíš zvířatům. Oni se děsili čistých duchů, jež se v prvním období zjevovali lidem, byli posíláni od Boha, aby tyto lidi pozvedli a pomohli jim. První lidé na to reagovali úplnou uzavřeností a měli z čistých duchů hrůzu, protože viděli ten velký rozdíl a zakoušeli co znamená vliv jejich světla, neboť viděli sebe takové jací jsou, jak již řekl Tomislav. Zde měl Satan velký vliv, protože člověk odmítl čisté duchy a rozhodl se podřídit a sloužit démonům, kteří slibovali mnohem konkrétnější věci a tak člověk klesl. To vše mělo svůj původ ve strachu ze světla, z boží dokonalosti, jež je u andělů velmi vidět. To samé platí pro duše v očistci, v jeho nejnižší části, protože musí vykonat kus cesty ke svému očištění. U nich se projevuje stejný mechanizmus. Před krásou a harmonií čistých duchů se uzavírají, protože vidí sebe samé takové jací jsou. Raději se obrací o pomoc k živím lidem, žádají o modlitbu ty, kteří jsou méně dokonalí než tito duchové.

Tomislav

S ohledem na prvotní hřích a jeho následky mohl Bůh jen postupně posílat anděly a člověk se z druhé strany jen postupně otevíral k jejich přítomnosti. Mimo to, jak je řečeno v tvých zjeveních, Bůh poslal na Zemi nejen anděly, ale i lidi, kteří zůstali věrni Bohu od chvíle stvoření. Tyto duše se vtělily na Zemi, velicí spravedliví a svatí lidé, protože Bůh se chtěl, jak jen to bylo možné, přiblížit člověku, aby ho otevřel pro milost. Tak to šlo během dějin až do příchodu Ježíše Krista. Jak sami víte, ve chvíli zvěstování početí Ježíše Marii, byl přítomný anděl, také Ježíši během jeho pozemského života sloužili andělé, jak to čteme v tyto dny, stejně tak během jeho utrpení a vzkříšení se zjevovali andělé a otevírali cestu lidem k víře v rozměr, který přesahuje porušeného člověka. My jsme dosáhli v našich zkušenostech bodu, v němž se Bůh rozhodl udělat definitivní obrat v lidstvu, přivést lidstvo k naplnění Božích zaslíbení, přivést ho k novému stvoření. V této fázi dostávají archandělé a andělé zvláštní milosti, jejich světlo narůstá právě s ohledem na tento úkol a přelévá se na lidstvo pokud je připraveno a na toho kdo je připraven přijmout toto světlo.

Stefania

Ano Kristův příchod znamenal pro lidstvo obrat. Ježíš na sebe vzal tělo právě na této planetě, která je nejslabší, nejporušenější. Konečně prolomil pomíjejícnost lidské přirozenosti a otevřel cestu každému z nás. Ježíš Kristus vystoupil na nebe v proslaveném těle, proslavil lidské tělo a zvlášť tělo pozemského člověka, jež bylo z hlediska celého vesmíru nejporušenější, na nejnižší úrovni. Otevřel tedy cestu. Zároveň Ježíšův příchod, jeho velekněžství přinesené lidem bylo impulsem k novému začátku lidského kněžství, kněžství Božího lidu a také ke kněžství archandělů. To je od chvíle Ježíšova příchodu mnohem výraznější mnohem aktivnější pro celou skutečnost, v bližším kontaktu s člověkem. Toto kněžství archandělů je klíčem k účasti na Kristově kněžství celého Božíhu lidu a také samotných andělů. Sedm velkých archandělů, jak víte, tak jak jsme napsali v našich knihách, jsou kněžími nejvyššího, slouží jednotlivým osobám Nejsvětější Trojice a zároveň jsou nablízku lidem. Svým kněžstvím otevírají cestu celému Božímu lidu, k plné účasti každého věřícího na kněžství Krista, Velekněze. Účast lidstva na kněžství archandělů je povinným přechodem k nebeské liturgii, k účasti na ní, aby mohlo obdržet milosti, které z ní plynou a aby se stále víc se sjednocovalo s Ježíšovou obětí.

Tomislav

Je velmi důležité zdůraznit, že kromě nebeské liturgie existuje také pekelná liturgie. Ona je v opozici k nebeské liturgii a to má silný vliv na duše v celém vesmíru. Jako slouží andělé Bohu, tak slouží démoni satanovi. Všichni, kteří se dali do služby satanovi, jsou jeho prostředníky. V dnešní době se setkáváme s určitým fenoménem – lidé se setkávají s entitami, setkávají se s takzvanými anděly, ale andělé to nejsou. Jsou to entity, které se zjevují v podobě andělů. Zde je potřeba si dávat pozor a mít na vědomí jednu věc. Žádný z andělů, kteří slouží Bohu, neváže lidi na sebe. Každý anděl vede člověka, a ukazuje mu cestu k Ježíši Kristu. Jestli je tento člověk ochotný k oběti vlastního života Ježíši Kristu, skrze Marii, archanděl nebo anděl může mít vliv, může pomoci. Zde je důležité přistoupit k pravé zbožnosti k andělům, archandělům. To znamená odstranit každý egoismus, egocentrismus, který se projevuje tím, že vlastní problémy jsou středem všeho, a jít za Ježíšem Kristem za jeho zaslíbeními, žít podle evangelia.

Stefania

Jak jsem vám řekla na začátku, nebeská liturgie je nejvyšší chvílí, v níž celé Mystické tělo v čele s Ježíšem Kristem vyzvedá svou chválu, svou oběť k Bohu Otci v Duchu Svatém, skrze Ježíše Krista, Velekněze. V tomto kontextu nebeské liturgie se vyvíjí nezměrná síla a šíří se do celého vesmíru. Přirozeně, Bůh nedostává sílu z lidské chvály, Bůh stačí sám sobě a má v sobě sílu, ale lid, který se stále víc spojuje s Bohem, získává sílu a vyzařuje jí. To je důvod proč Lucifer, který je pánem pekla, chce být jako Bůh. On zná tuto skutečnost, ví jaká síla z toho plyne a požaduje aby démoni a zatracené duše dělaly totéž v iluzi, že vzroste jeho moc, když mu jeho celý takzvaný lid, lid temnoty vzdá chválu. Takto se v pekle odehrává opak – paralela toho co se děje v nebi. V mých zkušenostech, když mi bylo umožněno sestoupit do pekla, jsem viděla jak sedm arcidémonů požaduje, aby se na oltáře, které jsou před nimi, obětovaly oběti, aby se na nich prolévala krev jeho obětí z celého vesmíru. Přirozeně Bůh nepožaduje něco takového. Přeje si chválu, jež je svobodou v lásce k Bohu. Je ale důležité si uvědomit protivenství velikých sil ve vesmíru, které vycházejí z nebeské liturgie na níž se účastní Boží lid a z pekelné liturgie, k níž se připojuje všechen lid temnoty. Podle toho můžeme také pochopit, jaká bude jednoho dne úloha antikrista, protože bude na něm, aby celebroval tuto pekelnou liturgii, aby byl řekněme prostředníkem, aby přitáhl lid temnoty a mocně ho obětoval Luciferovi. Antikrist chce být protikladem Krista Velekněze. Zde můžete vidět, že z tohoto hlediska je ve vesmíru velmi silný pohyb. Proto je nutné pochopit, že jsme povolaní k této účasti. Ne, že by se jednalo o něco smyšleného, nebo, že by to byla pěkná pohádka. Jde o nás. V novém stvoření se bude chválit Bůh bez přestání, Boží lid bude žít ve spojení s Kristem, aby tak oslavil Otce v Duchu Svatém.

Tomislav

Připomeňme, že všichni andělé a archandělé jsou anděly strážnými. Protože každý z andělů má úkol nejen vzhledem k andělům, ale také k lidstvu a naopak. Dostali jsme tyto mocné nástroje a tyto mocné nástroje budou mít a mají zvláštní poslání v této době, v níž vzroste zmatek v celém vesmíru. Protože Bůh způsobuje, aby vše vyšlo na povrch a aby došlo k rozhodnutí. Možná jste četli v jednom z Ježíšových poselství, když mluví o svatém Michaelu, který dostal za úkol připravit lid pro jeho druhý příchod, že nesleví nikomu. Vezměme to v pozitivním smyslu, svatý Michael nesleví když se jedná o zkaženost, chce nás zbavit zla, chce nás osvobodit od všeho co se nás přilepilo, každou pekelnou sílu. Z druhé strany on nemůže působit, řekněme takto pozitivně, jestliže si to člověk nepřeje, jestliže člověk nechce Boha a Boží život, jestliže nechce jít, aby došel k novému stvoření. Andělé a archandělé jsou představeni v knize Zjevení jako zapálené louče. Slyšeli jsme, že svatý Michael nese dvousečný meč. Tento meč je mečem světla, který odděluje tmu od světla. Každý anděl takto působí, protože přináší Boží světlo a pro tmu není místo. Proto rozhodnutí pro Boha a pro jeho nástroje – anděly a archanděly – je pro nás velkým přínosem. V této turbulenci, kterou zakoušíme, nemůžeme bez jejich pomoci jít vpřed, nemůžeme rozlišovat, nemůžeme vyjít ze svého nitra.

Stefania

Je důležité říct, že každá naše modlitba, naše účast na mši svaté a vůbec, každá naše myšlenka, kterou obracíme k Bohu získává velkou sílu, jestliže vstoupíme do úzkého společenství s anděly, zvláště pak s kněžstvím sedmi velkých archandělů. Tímto způsobem se účastníme nebeské liturgii, protože každá pozemská liturgie je účastí na liturgii nebeské. Na druhou stranu je stejně tak důležité společenství s centrální buňkou, neboť tento nástroj otevírá cestu pro každého, pro každého člověka dobré vůle. Tím způsobem se vše usnadňuje, snázeji se přistupuje k prameni duchovní síly, jež pochází z nebe. Nebe není zavřené, otevírá se lidem, ale je potřeba do něj vstoupit. A to není vždy snadné, protože je velmi velký odpor zlých sil. Sami to můžete dobře vidět a jestliže chcete jít touto cestou, určitě si toho všimnete. Proto tyto nástroje, dnes mluvíme o andělech, archandělech, o jejich kněžství, o centrální buňce, o věrných bratrech, určil Bůh k tomu, aby usnadnili cestu, aby ji otevírali, aby vyrovnali cestu pro Boží lid. Naše víra v Krista nás přivádí k této velkolepé síle, jež pochází z nebe, ale je zapotřebí být ve spojení se správnými nástroji.

Tomislav

Ještě chci říct ohledně moci těchto nástrojů, jimiž jsou andělé a archandělé, která se projevuje v našem životě. Určitě jste si všimli v Ježíšových poselstvích, že andělé budou stále víc přítomni, ve snech nebo ve vizích. Dávejme si pozor, my můžeme přijmout impulsy vevnitř i bez toho, že bychom museli něco vidět, nebo mít takové sny. Tyto zkušenosti budou častější v té míře, v jaké budeme otevřeni k oběti Kristu. O tom něco řekneme v příštích příspěvcích, ale je důležité zaujmout správný postoj, správný vztah, poděkovat Bohu za to, že můžeme mít po boku takto zářícího bratra ve svém životě, v rodině, ve které žijeme. Potom chci také zdůraznit, že účast centrální buňky na nebeské liturgii je nejen v osobní, ale i kolektivní rovině. Být ve svém životě spojeni s centrální buňkou znamená posílit jednotu církve, jednotu božího lidu v Bohu. Tudy prochází kosmické letnice. Na Zemi je mnoho dobrých jedinců, ale je těžké zde vytvořit společenství. Bůh udělal velký zázrak, když nám dal tento nástroj, který je určený ke službě. Ti, kteří se sjednocují s tímto nástrojem obětí svého života Kristu skrze Marii, posilují toto společenství , pomáhají každému Božímu dítěti, vyzařují mnoho světla, takže ti jež se ztratili mohou najít cestu světla.

Stefania

Nezapomeňme ani na velkou ochranu, kterou tyto nástroje zajišťují, ve prospěch Božího lidu. To platí pro centrální buňku, která svojí obětí, svou bitvou se silami zla chrání Boží děti v celém vesmíru, ale ještě víc andělé a archandělé. Na příklad sedm velkých archandělů je přítomno na eucharistických slavnostech na Zemi. Proč je tomu tak? Protože chrání Boží lid před všemi satanovými pokusy infiltrovat se do liturgie, narušit eucharistickou slavnost. Chrání celebrujícího kněze, jestliže je dobré vůle, protože, opakuji, zlo velmi silně působí, satan se nejen přihlíží, ale i jedná. Proto Bůh určil ve své nekonečné dobrotě, aby lid a i sami kněží zde na Zemi byli chráněni, aby měli po boku ještě silnější kněze, kteří je pozvednou, ochrání a uvedou je do této kosmické síly Božího lidu, Kristova Mystického těla.

Tomislav

V účasti centrální buňky na nebeské celebraci považuji za důležitý ještě jeden element. Jak jsme slyšeli v poselstvích, svatý Michael je určen, aby vedl Boží lid. My dva můžeme vydat svědectví, že cesta centrální buňky byla vytyčena sedmi velkými archanděly, přirozeně za účasti a s přímluvou Panny Marie, svatých. V centrální buňce žijeme ve zvláštním vztahu ke svatému Michaelovi a k sedmi velkým archandělům. Ale nejen my, ale i muži a ženy věrní Bohu a jak jsme řekli, už vykonávají své poslání v celém vesmíru. Bůh nám slíbil, že se ukáží i zde viditelně. Oni jsou pod ochranou svatého Michaela a sedmi velkými archandělů, jsou dokonale spojeni s centrální buňkou, aby se jejich poslání uskutečnilo podle Boží vůle. Je mnoho elementů, které jsou důležité pro celé lidstvo, pro všechny lidi dobré vůle. Pro všechno to, co prožíváme na Zemi, všechny naše problémy a potíže, krize, existují nástroje, které nám chtějí pomoci. Chtějí nám ukazovat cestu evangelia, cestu blahoslavenství, která nás osvobozuje od porušenosti a přivádí nás k proměně.

Stefania

Opakujeme, že účast na centrální buňce není privilegium, ale služba, to chceme zdůraznit. Považujte centrální buňku jako první z buněk, která má za úkol probudit a sjednotit všechny ostatní buňky, protože v centrální buňce se uskutečnilo společenství mezi anděly a civilizacemi z různých planet. To co bude v novém stvoření, lidstvo, jež bude sjednoceno ze všech částí vesmíru, v plném společenství s kněžstvím sedmi velkých archandělů, v harmonii se všemi čistými duchy a na službu Bohu, se už uskutečňuje v centrální buňce, ne jako privilegium, ale jako služba. Centrální buňka proto slouží jako vzor a zároveň, otevírá cestu lidstvu. Chceme zde zdůraznit, že Boží nástroje jsou ke službě, nejsou nad nikým.

Tomislav

Jako vždy vám slibujeme, že budeme před Bohem, budeme mu vzdávat chválu ze Země, nezměrnou chválu Bohu za jeho dobrotu, kterou prokázal ve stvoření po prvotním hříchu. Nezměrnou chválu za Krista, Božího Syna, který se vtělil, zemřel a vstal z mrtvých a my v centrální buňce vydáváme svědectví o této Boží velikosti a jeho lásce. Předáme všechny vaše problémy a potíže, budeme se za vás modlit. Zároveň radíme i vám, abyste se modlili, pozvedali chválu k Bohu, pozvedali utrpení na Zemi a ve vesmíru, žádali o Boží zásah prostřednictvím jeho nástrojů, aby se tak probudila liturgie na Zemi, aby se probudil život na Zemi a v celém vesmíru a abychom všichni předstoupili před Boha tváří tvář v novém stvoření.

Děkujeme vám za to a přejeme vám vše dobré, Boží požehnání. Děkujeme za vaši pozornost.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.