Pokročit v plnosti (1. část)

TOMISLAV VLAŠIĆ

 1. část

„Definitivní zlom pro lidstvo“

Text je přepisem videa uveřejněného na italské verzi stránek.

Dobrý den všem,

přeji vám dobrý poslech a porozumění tomu, co vám chci říct. Jako pokračování programu, který jsme přednesli 11. února tohoto roku, cítíme potřebu prohloubit určité body, zvláště pak poselství sv. Michaela archanděla, který ukázal, co je třeba dělat proto, abychom byli přivedeni ke Kristu. Přesněji řečeno, ukázal 6 bodů, které jsou k tomu potřeba. Všichni, kteří chtějí jít touto cestou, by měli tyto body brát v potaz. Proto jsme tedy tento program nazvali „Pokročit v plnosti“. Chci k tomu říct toto: každý má v sobě semínko plnosti a je povolán k tomu, aby došel k plnosti, k dokonalosti, která bude na věčnosti. Našim úkolem je pomáhat porozumět této cestě, tomuto přechodu k plnosti. Dnešní část jsem nazval „Definitivní zlom pro lidstvo“. Jak jsem řekl minule, přešli jsme od přípravy, od poselství, která nám slibovala Boží zásah, silný, zvláštní a vkročili jsme do roku, ve kterém Bůh začal mocně působit v duchu člověka. A tak jak jsme oznámili, prostřednictvím věcí, které jsme zakusili, já i Stefania Caterina, každý ve své originalitě, existují čtyři nástroje, které působí v této době. Základním nástrojem je Boží lid, který Bůh používá odjakživa. V mimořádných momentech, tak jak je tomu nyní pro lidstvo v celém vesmíru, Bůh předurčil tři zvláštní mocné nástroje, aby pohnul Božím lidem a aby ho přivedly k plnosti. Tyto tři nástroje o kterých jsme mluvili jsou: čiří duchové, kteří slouží Bohu, Centrální buňka a lidstva věrná Bohu. Vy víte, že andělé, čiří duchové, kontemplují Boží tvář a vše odrážejí na Boží lid. Jsou zvláštními nástroji tohoto působení. Nechci opakovat, co jsme řekli ohledně Centrální buňky, jenom chci dodat, že je spojujícím článkem mezi čirými duchy a věrnými civilizacemi na jedné straně a celým putujícím lidstvem na straně druhé, aby bylo dosaženo cíle předurčeného Bohem. Věrná lidstva měla v minulosti mohutný a rychlý vývoj. Především duchovní vývoj ve spojení s Duchem Božím. Potom i zbytek, všechno to čeho jako tělesní lidé dosáhli. Podle naší zkušenosti jsou jejich těla mnohem podobnější Kristovu oslavenému tělu. Řekli jsme, že tyto nástroje působí především v duchu, ale na konci určí Bůh, jak Ježíš slíbil prostřednictvím Stefanie, aby se lidstva věrná Bohu setkala s lidmi Země a celého vesmíru, aby byla všechna lidstva vesmíru spojena a utvořila jediný lid, s jediným pastýřem, Ježíšem Kristem. Když mluvíme o působení v duchu, nabízí se otázka: co je to duch? Toto slovo se často používá, ale už ne tak často je správně chápáno. Na toto téma píše Stefania Caterina ve své knize „Přepsat historii“, a kdo má zájem se o něm dozvědět více, může se tam o něm dočíst. Duch Boží je také Boží život, třetí osoba Nejsvětější Trojice, ale co je duch člověka? V člověku je od Boha vtisknuta jiskra života. Říkáme, že lidský duch je hluboký vnitřní a intimní prostor v jeho bytosti, kde se může člověk setkat s Bohem tváří v tvář, protože člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha. Sv. Pavel říká, že člověk je svým duchem schopen proniknout svoje myšlení a Duch Boží proniká myšlení Boha, Boží tajemství. Člověk, který obdrží Božího Ducha, je schopen chápat, pronikat celou realitu s pomocí Božího Ducha. Pokusme se pochopit, co se stalo v dějinách lidstva. Člověk stvořený Bohem, byl stvořen celistvý, protože jeho duch byl plně spojený s Duchem Božím, v člověku byla harmonie mezi duchem, duší a tělem. Po prvotním hříchu se člověk od Boha odpojil a jeho duch byl oslaben a člověk nemohl žít bez vztahu se silnějším duchem, proto se spojil s duchem zla, s Luciferem. Po této události začalao nová fáze. Člověk se musel navrátit k Bohu. Byla to pomalá cesta. Věda říká, že člověk prošel evolucí. Je to pravda, podle našich zkušeností evoluce začala po prvotním hříchu. Bůh vedl pomalu člověka i lidstvo k Ježíši Kristu. Po příchodu Ježíše Krista, člověk, který Ho přijal, přijal Božího Ducha, začíná nová fáze, kdy člověk mohl pokročit v plnosti. O Letnicích se v Církvi udál tento významný zlom pro lidské dějiny. Nyní se nacházíme v epoše, ve které se Bůh rozhodl naplnit svá zaslíbení, přivést lidstvo do Božího Ducha, podřídit lidstvo a celé stvoření zákonům Ducha. V této době jsme tedy povoláni vydat se na tuto cestu a Bůh nám dal k dispozici své nástroje, které nám pomohou a které mocně působí. A já svědčím, že mocně působí, abychom mohli projít tuto cestu k plnosti. A proč jsem nazval tuto část „Definitivní zlom pro lidstvo“? Protože, jak jste mohli číst na těchto stránkách, Ježíš řekl Stefanii, že tento plán je nezvratný a dojde k svému naplnění. Ptáme se tedy, jak můžeme dosáhnout společenství s těmito nástroji, které nám dal Bůh k dispozici. Pohleďme na jednu historickou událost, uvedenou ve svatém písmu, ve Skutcích Apoštolů, v 10. kapitole. Jeden člověk, pohan, římský důstojník se modlil se svojí rodinou, hledal spásu. Najednou přichází anděl, který mu říká, pošli lidi, aby přivedli Šimona, kterému říkají také Petr a ten ti vysvětlí vše o spáse a bude k tobě mluvit o Spasiteli světa. Petr odpověděl a přišel do Kornéliova domu, vyslechl Kornélia, který mu řekl, co se stalo a začal mu zvěstovat Ježíše Krista, Spasitele světa. V té chvíli sestoupil na Kornelia, na jeho dům a rodinu Duch Boží. Před svatým Petrem se otevíraly hranice ke všem lidem, pokřtil Kornélia a jeho rodinu. Vidíme zde několik důležitých elementů. Za prvé: Kornelius byl pohan. Toto poselství je dáno všem lidem dobré vůle v celém vesmíru. Nejen křesťanům. Nemůžeme se tomu divit, Duch svatý působí v lidech dobré vůle různých kategorií, v lidech různých náboženství. Druhý element: Boží anděl. Bylo nezbytné, aby přišel anděl a otevřel cestu v Kornéliově duši. A třetím elementem je sv. Petr, který zvěstuje Spasitele a spásu. V tomto bodě se ptáme: jaká je nyní role sv. Petra? Podle naší zkušenosti sv. Petr a všichni apoštolové, společně se všemi svatými se obětují a modlí za tyto tři mimořádné nástroje, aby byly naplněny svatostí celého Božího lidu mohli mocně působit v celém lidstvu. Na druhou stranu všichni pokřtění jsou pozváni vydat svědectví, tak jak to udělal Petr. V tomto smyslu píše Stefania Caterina o křtu v Duchu. Křest v Duchu Svatém bude určen celému vesmíru. A jak bylo vysvětleno, nebude to křest, tak jak se odehrál o Letnicích. Bude to tichý křest. Proč tichý? Protože vyžaduje odpověď, cestu a růst osob. Protože mnohé milosti, zdarma dané, mizí, člověk musí dát svobodnou, plnou odpověď, pozvednout se k Bohu. K tomuto bodu se vztahuje ještě jedna otázka; jak můžeme pochopit tento pohyb, toto působení Ducha Svatého v nás? Zvláště se ptáme na mnohé dnešní interpretace Ducha Svatého. Často jsou mylné. Je někdy chápán jako energie, jako něco co se dostává jako zvláštní charisma, atd, atd. Jedna věc je důležitá. Ve zmíněném úryvku byl Kornélius a jeho rodina připraveni přijmout Ježíše Krista a automaticky na ně sestoupil Duch Svatý. Osoby, které přijímají Ježíše Krista a jsou dobré vůle, mají tuto milost. Tyto nástroje působí v duchu člověka. Uvedu vám několik příkladů. Jestli jste četli knížku „Přes velkou bariéru“, narazili jste na epizodu, ve které volá sv. Michael Lucifera, aby vyšel z pekla a on také hned vystoupil. Sv. Michael mu ve jménu Božím poručil, aby se vyznal ze svých lží a řekl pravdu, tak jak je v Bohu. Je na tom vidět patologie zlého ducha a jako v zrcadle je zde vidět i patologie člověka. To co je na tom důležité, je moc sv. Michaela, který poroučí zlému duchu, který se musí podřídit a říct celou pravdu. Působení archandělů a andělů spočívá v tom, že pomáhají lidem dobré vůle, lidem kteří hledají Boha a zároveň tato moc mate ty, kteří nechtějí přijmout Ježíše Krista, nechtějí přijmout Boha. Podobně působí lidstva věrná Bohu, protože tito lidé mají takovou sílu ducha, kterou si ani neumíme představit. Kromě síly ducha mají i tělo a mocně působí též na hmotu. V plánu spásy, tak jak ho vytvořil Bůh, tito lidé věrní Bohu, kteří mají těla a působí na hmotu jsou pro nás pro všechny nenahraditelní a pro všechny ty, kteří musí znovu získat sílu – být proměnění ve svém těle. Tyto tři nástroje působí ve sjednocení mezi sebou navzájem a v plné jednotě s Duchem Svatým a Bůh působí jejich prostřednictvím.

Řekli jsme, že lidstvo je povoláno k cestě až k úplnému podřízení častému Duchu, zákonům čirého Ducha. Co se rozumí těmito zákony? Všechny tyto zákony jsou v Evangeliu. Ježíš přišel v Duchu Svatém, v moci Ducha Svatého. Jestliže přijímáme Ježíše Krista v Duchu Svatém, musíme přijmout i jeho zákony a pozvedáme se. Problém nastává tehdy, když se Evangelium bere jako morální pravidlo, nebo jako pravidla pro určité náboženství, jako ideologie, nebo jako jakákoliv jiná pěkná kniha. Je nezbytné přijímat Ježíše Krista s mocí Ducha Svatého, přijímat Ducha Svatého, potom pochopíme Ježiže Krista, který nás společně s Duchem Svatým povede k Bohu Otci. Rád bych zdůraznil nejvyšší zákon, který je v Bohu a nímž je láska. A my jsme povoláni k pozvednutí se k životu podle tohoto zákona. V tomto bodě je velmi důležité číst 13. kapitolu 1. listu Korintským, ve které sv. Pavel mluví o všech charismatech. O prorokování, poznání, zůstává pouze víra, naděje a láska. A láska je největší ze všech. Tyto tři zákony: víra, naděje a láska vládnou našemu životu. Je možné namítnout, jak je možné věřit když, jak se mi zdá, je víra skokem do neznáma. Toto pojetí je scestné. Věřit neznamená skočit do prázdna. Duch Svatý věřícímu neustále potvrzuje to co je pravda. Ve víře se zakouší a poznává Boží život. Rozšiřuje se prostor ducha, stejně tak je to i s nadějí. A láska otvírá naše horizonty. Mluvím o Boží lásce. Jsme tedy povoláni k účasti, k cestě ve víře, naději a lásce. Tyto nástroje nám pomáhají procházet tuto cestu. Ježíš slíbil v poselství Stefanii, že andělé se nechají spatřit, cítit, vnímat. Že budou přítomni, aktivní mezi námi. Je také slíbeno, že lidstva věrná Bohu se s námi setkají, protože v celém vesmíru musí být jeden lid kolem svého Pastýře. Naše poselství, které si vám přejeme přinášet je, aby jste začali hledat Boha a Bůh se stane přítomným v každém z vás. Děláte dobře, pokud předáváte obsah těchto stránek lidem kolem sebe, když se o něj podělíte. Takto se připravíme na příští část, ve které chci vysvětlit 6 bodů, 6 pravidel, která nám sv. Michael dal, abychom se jimi řídili, abychom byli přivedeni ke Kristu. Budeme se za vás modlit, stát před Bohem. Žehnáme vám, abyste mohli jít po této cestě. Děkuji.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.