Utvořil jsi mě podivuhodně (Žl 139,14)

Drazí čtenáři,

Zahájili jsme rok 2012, v němž si všichni přejeme a doufáme, že budeme dělat stále rozhodnější kroky ve víře, abychom mohli mít plnou účast na všem, co Pán učiní v tomto roce. Jak slíbil Ježíš1, Duch Svatý začal se svojí výukou v poselství, které následuje.

Jeho výklad začne od události, jež má pro nás zásadní význam: od chvíle našeho stvoření. Ti kteří četli knihu „Přes velkou bariéru“ si jistě vzpomenou na choulostivé téma o rozhodnutí ve chvíli početí2, kterým se nyní Duch Svatý znovu zabývá a prohlubuje ho. Jedná se o událost, jež se vymyká našemu rozumu, protože jeho kořeny sahají do nejhlubšího tajemství Božího života. Můžeme se na něj dívat pouze očima víry a s jistotou, že nám Duch Svatý vysvětlí to, co je pro nás užitečné, jak na osobní úrovni tak na úrovni Božího lidu.

Duch Svatý s námi chce zachovat živý dialog prostřednictvím této stránky. Podle toho co mi vysvětlil, bychom neměli očekávat jednotlivá poselství na různá témata s měsíční pravidelností, jak tomu bylo doposud. Bude se spíše jednat o celistvý, přesně cílený hovor, který bude rozčleněn na různá období a různé způsoby, podle toho co bude zapotřebí na naší cestě. Proto se od nás žádá větší pružnost a také abychom opustili svá schémata myšlení. A je to tak dobře. Často si myslíme, že Bůh přemýšlí jako my a že musí dodržovat časové rozvrhy a kalendáře jako my. Naštěstí Bůh toto všechno daleko přesahuje a věřím, že nás chce naučit jednat stejně tak tím, že nám pomáhá žít den ze dne z jeho Prozřetelnosti, jež je vždy láskou. Osobně budu k plné dispozici Duchu Svatému, abych vám předala ve správnou dobu vše co dostanu.

Chci využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří se za mně modlili v této době, která je obtížná pro moji rodinu. Tato situace, spojená se zdravotním stavem mé maminky, stále trvá.

Obětuji tyto potíže a všechny své modlitby Bohu, za každého z vás a za celý Boží lid, aby se stále víc otevírala cesta před každým člověkem dobré vůle. Jsem si jista, že nám Pán bude nablízku a bude nás s láskou doprovázet na každém kroku.

Zdravím vás a žehnám vám v Kristu, spoléhám se na vaše modlitby.

Poselství Ducha Svatého z 28. ledna 2012

Drahé děti, zahajuji s vámi rozhovor, který bude plodný pro vaši cestu a jehož prostřednictvím vás budu provázet k nalezení vašeho života, ale také oné skutečnosti, jež vás přesahuje a obklopuje vás. Začínám právě největším a nedůležitějším tajemstvím, jímž je váš život. Pouze tehdy, když pochopíte zázrak vašeho života, vám budu moci pomoct proniknout další tajemství. Pokud nepochopíte, budou pro vás má další slova obtížná.

Málo kdo si váží vlastní existence, jako největšího daru od Boha, naopak pro mnohé z vás je život jen zátěží. Mnozí vzývají zázraky a hledají mimořádná znamení, ale nevšimnou si, že právě život je tím největším znamením moci a dobroty Stvořitele. Člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha, je vznešeným tvorem, protože je schopen v sobě přijmout život a mysl Všemohoucího.

Čím je tedy život každého z vás? Je základním a nezaměnitelným článkem Božího plánu a ne náhodným výsledkem určité kombinace buněk. Jste zde, protože Bůh předurčil vaši přítomnost v tomto prostoru a čase, abyste byli účastni na jeho díle a šířili jeho život tam, kde se nacházíte. Nejste plodem náhody, ale plodem Trojiční Lásky, která je nad vámi všemi. Dokud to nepochopíte, nenajdete smysl vašeho žití. Mnozí z vás tvrdí, že neví proč žijí a temné zlo deprese skličuje značnou část lidstva. Zkoušky a obtíže, s nimiž se setkáváte na vaší planetě, nepřátelské k Bohu, nemají za následek nic jiného než, že roste pocit prázdna, přebývající v mnohých srdcích.

Čím je rodící se život? Život je přímým vyzařováním Boží tvořivé moci a rodí se ve vznešeném rozměru čistého ducha. Bůh je Duch a z jeho Ducha jste stvořeni: jeho život se předává z jeho Ducha k vašemu duchu. Duchovní rozměr je nad každým jiným rozměrem. Každá událost, která se odvíjí v konkrétním rozměru je připravena v rozměru duchovním; duchovní události předcházejí události v rozměru hmotném.

Bůh ve chvíli, v níž vás tvoří, vtiskne do vašeho ducha silnou vibraci, která začne vibrovat. To je POČÁTEČNÍ VIBRACE ŽIVOTA, v níž začíná vaše existence. Od té chvíle a po celé trvání vašeho života bude Bůh pokračovat v neustálém předávání vibrací své lásky, které vás budou udržovat při životě. V počáteční vibraci života jsou obsaženy všechny biologické, fyzikální a chemické informace, které budou podporovat vaši bytost, ale také duchovní zákony, jež vás uschopní hledat Boha a žít s ním v harmonii. Ony jsou předávány vašemu duchu a tam zůstanou uchovány; čím víc budete žít ve spojení s Bohem, tím víc bude dobře fungovat váš duch a bude schopen správně vynést na povrch všechny tyto informace tak, že je předá duši a duše tělu3. Tento proud vibrací, jež neustále proudí z Boha k vašemu duchu, se nepřeruší ani po vaší tělesné smrti, protože váš duch nadále žije v rozměru věčnosti. O životě po smrti budeme mluvit jindy. Vraťme se však ke chvíli, když jste byli stvořeni.

Ve chvíli kdy vás Bůh tvoří, vás také volá; čin stvoření a povolání jsou jedno. Nejste stvořeni náhodou, ale každému z vás je svěřeno poslání, které je určeno od věčnosti a předurčené Boží myslí. Proto ve chvíli, v níž jste stvořeni, jste také povoláni. V tu chvíli je váš duch Stvořiteli tváří tvář. Bůh vám zjevuje svoji vůli, dává vám světlo a milost, abyste pochopili co se od vás žádá, vytváří vám optimální podmínky, abyste mohli odpovědět.

Bůh si přeje, abyste svobodně a vědomě přijali vaši existenci a vaše osobní poslání. Proto je toto početné rozhodnutí zásadně důležité: Bůh vám nenutí život, ani autoritativně nerozhodne čím budete, nebo co budete dělat. Nabízí vám to, co je pro vás lepší, podle své moudrosti, ale nechává na vás, abyste svobodně souhlasili. A vy jste opravdu svobodní souhlasit s jeho plánem nebo ne, se všemi následky, které z toho plynou. Jestli se rozhodnete žít v harmonii s Boží vůlí, dostane se vám vší pomoci, abyste to uskutečnili a přes životní zkoušky budete vždy schopni vykonávat své poslání, pro které jste se rozhodli. Jestli však odmítnete, budete slabí a budete nuceni zaměnit Boží plán za váš plán. Bůh vás neopustí, protože vás miluje, ale vás nechá jednat podle vašich plánů, protože respektuje vaši svobodu. Dovolte, aby vám bylo řečeno, že Boží plán vždy přesahuje váš plán, a že mnohé z vašich neúspěchů mají svůj původ v lidských plánech, jimž chybí Boží světlo a jeho síla.

Božímu volání následuje vaše odpověď a Bůh vás uschopňuje, abyste viděli celou skutečnost, takovou jaká je. Bůh je k vám vždy spravedlivý, nic před vámi neskrývá a když od vás žádá rozhodnutí, dává vám také všechny užitečné elementy k vytvoření úsudku. Stvořitel vás uznává za schopné rozlišovat, proto vás staví před pravdu a zjevuje se vám. V té chvíli je váš duch schopen dokonale vidět Boha takového jaký je a vy jste tváří tvář Bohu Otci, Bohu Synu a Bohu Duchu Svatému. A proto, jestliže se rozhodnete sloužit Pravému Bohu, musíte přijmout a milovat Tři Božské Osoby. Zvlášť musíte přijmout Ježíše Krista jako Boha a Spasitele, následovat jeho cestu, abyste spolu s ním přešli v každém pokušení, ze smrti do života.

Dobře víte, že ve vesmíru působí také Lucifer, Boží nepřítel a nepřítel Božích dětí. Skutečnost zla se musí také zjevit před vaším duchem ve chvíli stvoření, abyste se mohli rozhodnout. S těmito dvěma skutečnostmi – se zlem a dobrem – se musíte stále konfrontovat a Bůh od vás žádá, abyste se rozhodli pro jednu nebo druhou, už od počátku vaší existence. Na každém kroku, jež uděláte ve vašem životě, se nevyhnutelně budete nacházet před dobrem a zlem a budete se muset rozhodnout.

V této fázi Bůh dovoluje Luciferovi, aby pokoušel vašeho ducha a on se ho snaží odvést daleko od Boha. Slibuje vám výhody a přízeň, výměnou za vaši vzpouru proti Bohu. Jeho nenávist zvlášť útočí proti Ježíši Kristu. Snaží se vás přesvědčit, že sloužit Kristu znamená pouze trpět a být ponížený a tak se vám pokouší ukázat falešný obraz Ježíše, zkreslenou ideu Kříže. Lucifer slibuje naopak svobodu, uspokojení z užívání a uspokojení egoistických tužeb, poznání a moc díky nimž se člověk stane podobný Bohu a bude nad druhými. Nad tímto rozhodnutím mezi Ježíšem Kristem a Luciferem mnohý lidský duch váhá, zůstává nerozhodný a nebo odmítne Boha. Pohoršení Kříže se stává překážkou, kterou mnozí nechtějí překonat. Nestačí totiž věřit v Boha, je zapotřebí také věřit, že Ježíš Kristus je Bůh, a že je Jediný Spasitel a Prostředník mezi Bohem a lidmi. Na této pravdě mnozí klopýtají a utíkají se k falešným bohům.

V tomto počátečním bytí tváří v tvář Dobru a zlu, jak jsem vám řekl, je plně vyjádřena svoboda vašeho ducha. Bůh vám vždy zanechá svobodu v každém rozhodnutí, které budete muset v životě udělat, ona je nezrušitelná a je pravou výsadou Božích dětí. Následkem svobody je odpovědnost: jelikož jste svobodní, jste také zcela odpovědní za vaše rozhodnutí. Bůh vám dává poznat své zákony, už od chvíle stvoření je do vás vtiskuje, abyste se mohli orientovat na dobro, ale rozhodnutí je jen na vás. On neovlivňuje vaši svobodu, ani vám nedává podmínky, protože jste dětmi a ne otroky. Máte svobodu, abyste se rozhodli a byli jste uschopněni pochopit důsledky vašeho rozhodnutí ať už je jakékoliv. Zla jež postihují vaše lidstvo nepocházejí od Boha, ale ze špatného užívání vaší svobody.

Bůh vás však nikdy neopustí i když jste ho odmítli ve chvíli, kdy jste byli stvoření. Ani tehdy, když jste pohrdli jeho plánem pro vás, Bůh se snaží všemi způsoby vyrovnat vaše křivolaké cesty: posílá vám nutnou pomoc, neustále vám poskytuje nové příležitosti a tak vám umožňuje nápravu. Znamená to, že nikdo z vás nemusí nenávratně trpět následky svého počátečního rozhodnutí, protože jste svobodní v každou chvíli a po celou věčnost. Náprava je těžší, jestliže jste na počátku řekli ne, protože jste oslabení, ale není nemožná. Jestli přijmete Boha, jestli od něj upřímně žádáte pomoc a jestli se snažíte o změnu. Bohu není nic nemožné.

Lidé na Zemi nepochopili, co znamená rozhodnutí ducha ve chvíli, když byli stvoření. Teologie tuto skutečnost opomíjí přesto, že Bible přináší zkušenosti proroků, kteří byli povoláni už v mateřském lůně4. Tím jak jste prosáklí racionalitou, nemůžete uznat, že je váš duch schopen přemýšlet a rozhodovat dřív než váš mozek. Kdyby to tak nebylo, čím by byl člověk před tím než se plně rozvine jeho rozumová mysl? Bezbranná, neschopná bytost, bez důstojnosti? A odkud se rodí lidská mysl? Právě z ducha vychází život: duch, který je nasměrovaný Duchem Božím, řídí všechny procesy růstu a rozvoje duchovního i fyzického života. Proto vězte, že lidská inteligence, důstojnost, schopnost rozhodovat začíná ve chvíli, v níž se formuje život, protože duch je před tělem a tělo přežívá.

Nepochopení této skutečnosti vedlo velkou část vašeho lidstva k pohrdání životem v mateřském lůně. Člověk je přesvědčen, že lidský plod není ničím jiným než chuchvalcem buněk. Takto doléhá na Zemi strašný hřích potratu jako balvan a je příčinou mnohého zla. Říkám vám, že v lůně těhotné ženy, žije osoba, která udělala přesné rozhodnutí a má právo svobodně žít svůj život. Bůh vás respektuje i když ho odmítnete, ale mnozí z vás odmítají bez sebemenšího respektu. Zamyslete se nad tím, co vám říkám, protože to je pro vaše lidstvo životně důležité! Život není vaším dílem, proto vám není dáno jej stvořit ani zničit, na vás je, abyste jej přijali a pomohli jeho růstu, bez egoismu a neoprávněných požadavků, bez zbytečné krutosti.

Stvořitel vložil do ducha každého člověka jiskru svého života a své inteligence, která se zcela aktivuje rozhodnutím se ve chvíli stvoření pro Boha, čímž se jí také umožňuje aby se rozhořela v oheň života. Naopak u člověka, který odmítá život, zůstává skrytá a člověk žije hluboko pod úrovní svých možností.

Na rozhodnutí ducha záleží celistvost osoby, protože duše a tělo získávají nejvhodnější strukturu vzhledem k jeho rozhodnutí, k uskutečnění poslání osoby. Čím úplnější je rozhodnutí pro Boha, tím je člověk stabilnější a silnější. Čím víc se vzdálí od Boha, tím bude křehčí. Nezvratně se rozhodnout pro Boha dovoluje člověku pochopit duchovní zákony života, Boží přání, otevírá ho k přijetí jeho darů a způsobuje růst inteligence. To je zřejmé především u civilizací, které zůstaly od počátku věrné Bohu, kde se jedinci už od chvíle stvoření bezpodmínečně rozhodují pro Boha a jsou zdraví, vyrovnaní, inteligentní a duchovně i tělesně silní.

To se nedá říct o těch, kteří odmítají Boha a rozhodnou se jít za sliby démona: jedinec nebude vyvážený ani zdravý, protože nebude mít v úctě život, jež dostal a bude ho stále vystavovat nebezpečí. Máte mnoho příkladů takového chování u těch, kteří pohrdají Bohem a jeho zákony.

Mezi těmi, kteří se rozhodují pro Boha a těmi, kteří se rozhodují pro Lucifera je třetí kategorie lidí: nerozhodní, jež se nepřiklánějí ani k Bohu ani k démonovi. Chtěli by vše a nic, Bůh je přitahuje, ale mají strach z odpovědnosti, která vyžaduje, že mu budou věrně sloužit. Bojí se Lucifera, ale fascinují je jeho sliby. Zůstávají v nejasné situaci, která je přivádí k nejistému životu ve stálé pochybnosti mezi ano a ne. Před každým důležitým rozhodnutím znovu prožívají počáteční drama své nerozhodnosti. Takových lidí je mnoho v celém vesmíru. Na různých planetách existují celé civilizace, jejichž prarodiče se nerozhodli udělat rozhodnutí. Tito lidé kloužou k egoismu, který z nich dělá apatické lidi; nedělají ani dobro ani zlo.

Na počátečním rozhodnutí záleží také umístění jedince v různých civilizacích ve vesmíru. Kdo se rozhodne pro Boha bez váhání a zcela přijme své poslání, ten bude patřit k některé z věrných civilizaci, v níž bude moci nejlépe působit, aby uskutečnil úlohu, kterou obdržel od Boha. Kdo zůstane nerozhodný, bude patřit k některé z nerozhodných civilizaci, kdo odmítá Boha bude žít s těmi, kteří jsou jako on. To je logický důsledek lidského rozhodnutí ve chvíli kdy byl stvořen. Nicméně Bůh přesahuje každou logiku, protože miluje člověka i tehdy, když člověk nemiluje Boha; Boží láska převyšuje všechny ostatní zákony ve vesmíru.

Stává se a vždy se stávalo, že lidé, kteří ve chvíli svého stvoření vyjádřili plné ano Bohu, žili v civilizacích, jež se vzbouřily. To je zřejmé především na Zemi, na Bohu nejnepřátelštější planetě, ale na jediné planetě, na níž se vtělil Ježíš Kristus, umřel a vstal z mrtvých a kde založil svou církev, svůj lid, jež je povolán svědčit život Nejsvětější Trojice. Muži a ženy se vznešeným duchem přijali od Boha poslání žít na Zemi, aby ukázali bratřím cestu k Bohu. Svým životem připravili příchod Ježíše Krista a pak svědčili jeho příchodu a díle spásy. Celé generace svatých, mučedníků, proroků, kteří byli často neznámí a vždy pronásledovaní, prošli cestami Země. Zaseli semeno naděje a udržovali vzpomínku Boží lásky. Byla to světla, jež zapaloval Bůh, často v hluboké temnotě vašeho vzbouřeného lidstva.

Ještě dnes žijí mezi vámi a jejich svědectví je stále živé. Jsou spojení s Kristem, který se za vás obětoval a jdou jeho cestou: také oni se obětují za každého z vás. A přitom toto lidstvo, které má tvrdé srdce je vůbec nevidí, naopak jimi pohrdá a považuje je za nic. Oni jsou však Božím světlem, jež osvěcuje vaše kroky, a jejich pokolení dostane v dědictví Zemi. Ne velicí tohoto světa ani bohatí a mocní, ale Boží chudí, ti jež mu patří, a kteří nemají nic kromě kromě Boha. Právě tito budou vládnout se svým Pánem v celém vesmíru.

Spojte se se svatými a vytvořte Boží lid, protože Země není zanechána sama sobě! Přijde čas a už je zde, kdy Bůh nebude mlčet, ale vzbudí svaté a proroky. Oni zvednou hlas ve svém lidu a vy ho uslyšíte, bude silný a jasný, jestliže budete rozhodně žít podle Božích zákonů a opustíte svůj egoismus jednou pro vždy.

To je mé dílo v tomto čase: spojit navzájem Boží děti v celém vesmíru, aby se vytvořil svatý lid, lid královský a kněžský, jež bude nezměrný a nepřemožitelný. To bude pravé společenství svatých, které nebude potřebovat lidské prostředky, protože mé mocné působení bude procházet z ducha k duchu. Uschopním vás, abyste mohli vnímat celý jeho dopad. To vše za podmínky, že dovolíte Bohu, aby vás proměnil tím, že dáte do jeho rukou celý svůj život s vírou v jeho lásku a jeho sílu.

Pouze moc víry a modlitby spojená s upřímnou obětí sebe sama Ježíši skrze Nejsvětější Pannu Marii otevře vašeho ducha pro mé působení. Přivedu vás ke Kristu a Kristus vás bude obětovat Otci. Ten vás příjme a udělá z vás nová stvoření. Každá jiná snaha bude marná. Do Božího života vás nepřivedou krásná slova, fascinující teorie, ani erudované citace nebo překvapující činy, ale víra, naděje, láska, oběť sebe sama Bohu, upřímná a nezištná oddanost jemu.

V této chvíli se zastavím zde, ale budeme pokračovat v rozhovoru o životě, který jsem nyní začal, a jež chci prohloubit. Vzhledem k tomu, že vás dobře znám, vám říkám: nezačněte se hned analyzovat, abyste zjistili jaká byla vaše odpověď ve chvíli, kdy jste byli stvořeni. Nyní to není důležité, protože ať už bylo vaše rozhodnutí jakékoliv, vy zůstáváte svobodnými v každou chvíli a můžete se nyní a hned rozhodnout, že budete patřit Bohu. O tom budeme ještě mluvit.

Zanechte však svých interpretací a soudů a ukažte Trojjedinému Bohu celý svůj život od chvíle početí až podnes. Obětujte mu všechna svá rozhodnutí ve svém životě, ať už správná nebo nesprávná, požádejte ho, aby jeho láska prošla celou vaší existencí a aby ji obnovila. Řekněte mu, že ho milujete, a že v něho máte důvěru, že chcete žít před jeho pohledem. Jeho světlo vás zalije a nic vás nebude zneklidňovat. Já vám pomůžu pochopit, jaké máte udělat kroky, abyste se stali novými stvořeními, slibuji vám to. Mějte víru a uvidíte zázrak nové existence, protože život každého z vás je podivuhodný a jako takový se musí ukázat před celým vesmírem.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.“

1. Ježíšovo poselství z listopadu 2011, které je publikované na této stránce

2 Srv. „Přes velkou bariéru“ 13. kap.

3 Podrobněji jsem se zabývala vztahem mezi duchem, duší a tělem v knize „Přes velkou bariéru“ v 13. kap.

4 Srv. Sdc 13, 2-5; Jer 1,4-10; Lk 1,5-25.57-66

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.