Centrální buňka

Drazí čtenáři, po té co jsme publikovali náš poslední článek, jsme od vás dostali mnoho žádostí o modlitbu a o vysvětlení ohledně Centrální buňky.

Proto považujeme za důležité, představit vám část poselství sv. archanděla Michaela, které dostala Stefania Caterina 10. září 2010. Toto poselství se zabývá některými důležitými body jež nabízejí vysvětlení ohledně Centrální buňky. Chceme se s vámi o ně rozdělit ve světle plánu, který představil Ježíš v posledních poselstvích. Z toho důvodu vám doporučujeme četbu dvou zásadních poselství: „Budoucnost mého lidu“ a Boží nástroje v této době“. V nich se hovoří o tom, že se počítá s formováním nových buněk v celém vesmíru, založených na společenství v duchu s Centrální buňkou. Toto poselství jsme již předali skupinám lidí, kteří se rozhodli obětovat svůj život Ježíši skrze Marii, nyní ho zveřejňujeme pro všechny, a tak vyzýváme všechny k odpovědnosti.

*

Poselství sv. archanděla Michaela z 10. září 2010

Centrální buňka

„Žehnám vám a zdravím vás, dnes k vám mluvím, protože mi Bůh nařídil, abych vám zdělil  věci, které jsou velmi důležité na vaší cestě.
Doba jíž prochází lidstvo je velmi vážná, velmi vážná a rozhodující. Je to definitivní období s ohledem na rozhodnutí každého jedince a s ohledem na uskutečnění Božího plánu přivedení všeho ke Kristu.
Sám Ježíš nazval toto poselství „prorockým“, protože otevírá jedinou možnou cestu ke spasení lidstva v celém vesmíru. Kdo nesouhlasí s tím, aby byl přiveden ke Kristu a tudíž mu neobětuje svůj život skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, nemůže jít touto cestou. Poselství o němž mluvíme není pouze určitou knihou nebo zjevením mezi mnohými dalšími, které přichází prostřednictvím vizionářky nebo charizmatičky. Je to univerzální poselství ke kterému bude muset lidstvo, dřív nebo později, zaujmout stanovisko.

Zjeveními v Medjugorje začalo období, v němž Bůh už nedovolí, aby se zpomalovalo uskutečnění jeho plánu, jak se to bohužel dělo po mnohá století. Musíte totiž vědět, že už od doby apoštolů, se měl začít uskutečňovat plán přivedení všeho ke Kristu a mělo se tak začít proměňovat celé lidstvo. To se však nestalo. Bůh proto umožnil lidstvu, aby zrálo pomalu, tím jak bude postupně procházet mnohými zkouškami a pronásledováním.
Pro dobu v níž se nacházíte předurčil Bůh mocný nástroj, který bude schopen pracovat v tomto čase, aby podpořil obnovu Božího lidu a usnadnil uskutečnění plánu spásy.

Jedná se o buňku, kterou lze nazvat „Centrální buňkou“ v Božím lidu. Ta k sobě postupně připojuje a bude připojovat další buňky, které se formují ve všech částech vesmíru. V Centrální buňce plně působí kněžství archandělů a univerzální společenství.

Se slovy, s nimiž se na vás dnes obracím na sebe beru odpovědnost před Bohem a před celým lidstvem, zvěstovat vám existenci a dílo této Centrální buňky, do jejíhož čela mě postavil Bůh. Země je poslední planetou, k níž se dostává tato zvěst a  je to spravedlivé. Lidé na Zemi přece dostali jako první zvěst spásy, ale jejich zatvrzelé srdce odmítlo Ježíše Krista a ještě dnes je většina lidstva na Zemi vzdálená od pravého Boha. Proto dostává Země tuto zvěst jako poslední. Tím se uzavírá období přípravy celého lidstva a začíná nová, velmi závažná fáze. Začíná fáze definitivního uskutečnění Božího plánu. Začíná také definitivní střet mezi světlem a temnotou. Nastala zároveň chvíle rozhodnutí pro každého z vás.

Čas už tlačí a velké události jsou za dveřmi. Bůh se každého ptá, je li připraven k přijetí jeho plánu; nebude čekat odpověď do nekonečna.

Bůh chce, abyste se dozvěděli o Centrální buňce, o níž mluvím.

Především ti, kteří k ní patří jsou navzájem dokonale propojeni v Duchu Svatém. Jsou vzati z různých civilizací včetně Země. Jsou v ní jak živí, tak zesnulí, protože duch je nesmrtelný a povoláním Centrální buňky je pracovat především na úrovni ducha. Musím dosvědčit, že Bůh pozval mnohé k účasti v této buňce počínaje od Země, ale mnozí povolání odmítli. Ty, jež Bůh vybral, byli „tříbeni jako zrno“, a podrobeni mnohým, někdy i tvrdým zkouškám. Bůh je uznal věrnými a upřímnými. Nehleděl na zásluhy ani na osobní schopnosti, ale pouze na věrnost jeho plánu spásy a schopnost nepřistoupit na kompromisy, když jde o  pravdu.

To je nakonec to co bude Bůh žádat ode všech, kteří budou chtít přijmout tento plán.

Ti, jež souhlasili s účastí v Centrální buňce, také souhlasili s přijetím křížů lidstva na sebe, aby každý kříž proměnili ve vzkříšení, prostřednictvím absolutního následování Krista, to znamená neustálým procházením velikonočního přechodu. K jejich oběti patří také přímý střet s pekelnými silami s cílem uchránit lidstvo. Proto Bůh poskytl členům Centrální buňky zcela jedinečnou ochranu. Jejich oběť ve spojní s obětí archandělů působí ve prospěch celého lidstva, živých i zesnulých.

Centrální buňka přináší celému vesmíru zvěst o přivedení celého stvoření ke Kristu v síle Ducha Svatého a s autoritou pocházející od Boha. Přišla chvíle, aby se lidstvo dozvědělo o její existenci a přijalo jeho autoritu, která pochází od Boha.

Jestliže se to nestane, nemůže poselství přinést své plody, nemůže proniknout až na dno duší.

Plné připojení se k Božímu plánu spočívá v  přijetí šesti bodů, jež jsou základem přivedení všeho stvořeného ke Kristu. Jsou to:

1) kněžství archandělů
2) duchovní otcovství a mateřství
3) nové kněžství
4) neposkvrněnost
5) oběť života skrze Nejsvětější Pannu Marii
6) univerzální společenství

Centrální buňka byla jako první povolaná k seznámení se, k přijetí a k vydávání svědectví o plánu přivedení všeho ke Kristu, aby tak otevřela cestu lidstvu. Nyní je na každém člověku, ať už se nachází kdekoliv ve vesmíru, přijmout a uvést do života těchto šest bodů, bez nichž není možné plně přijmout Boží plán. Členové Centrální buňky působí v duchu ve prospěch všech lidí dobré vůle ve všech částech vesmíru. Když jsou mezi živími, tak kromě svého působení v duchu působí také fyzicky, všude tam, kde jsou povolaní žít, svým zvěstováním, svědectvím a podporou Božího lidu. Jsou tak zvanými zástupci Centrální buňky, opěrnými body pro všechny ty, kteří chtějí přijmout Boží plán. Členové Centrální buňky, pocházející ze Země, jsou zvlášť spojeni s třemi místy na Zemi, která mají zásadní význam pro Boží dílo. Jsou to: Jeruzalém, bazilika sv. Petra v Římě a Medjugorje. Na všech místech ve vesmíru, jež jsou důležitá pro Boží plán, jako tato tři místa, působí Centrální buňka v duchu, přímo a specificky. Kromě toho jsou tato místa svěřena do modlitby a k oběti za ně členům Centrální buňky.
Centrální buňka není nějakou strukturou podle pozemských představ. Ona byla vytvořena a žije podle zákonů Ducha, je nástrojem v Božích rukou. Je také příkladem pro všechny ostatní buňky, které se vytvářejí v Božím lidu. Každá buňka bude žít podle zákonů Ducha a nebude ji možné srovnávat s jakoukoliv vám známou strukturou. Budou k nim patřit ti, kteří jsou ochotni žít podle Božích zákonů, bez kompromisů, vychytralosti a ambicí.

Žádná buňka, ani ta centrální, není ve středu pozornosti. Všechny buňky, včetně buňky centrální jsou určeny k tomu, aby postupně zmizely a udělaly místo Božímu lidu, jež bude jediným v celém vesmíru a už v něm nebude rozdílů. Bude to pravá Boží církev: jediné stádo a jediný pastýř. Protuto dobu potřebuje lidstvo ještě nástroje, které jsou určitými „berlami“; odhodí je ve chvíli, kdy bude schopné chodit bez chyby.

Centrální buňka je povolaná k životu před Bohem, bez kompromisů, nerozhodnosti, v absolutní věrnosti. Musí přijmout, žít a předávat všem ostatním buňkám milosti, jež předurčil Bůh. Je v čelní linii v boji proti zlu a má za úkol strhnout všechny nepřátelské bariéry. Ostatní buňky, které se postupně v duchu připojí k Centrální buňce, jdou bezprostředně za ní, dovršují dílo a sami probouzejí a živí další buňky. Mocné Boží působení v Centrální buňce se přelévá jako kaskáda na všechny buňky, jež působí ve vesmíru.

Členové Centrální buňky jsou povolaní aby byli otci a matkami lidstva. Proto mají za patrony Nejsvětější Pannu Marii a svatého Josefa, od nichž musí neustále čerpat inspiraci.

Jsou povolaní k novému kněžství. Proto žijí ve zvláštním společenství s kněžstvím sedmi archandělů.

Příslušnost k Centrální buňce neznamená v žádném případě privilegium, je to služba. Totéž musí platit i pro ostatní buňky. Příslušnost k té nebo oné buňce vás neučiní lepšími, než jsou druzí, ale služba Bohu a bližnímu prostřednictvím určité buňky. Buňka je pouhým nástrojem. Bůh nedovolil aby byli členy Centrální buňky ambiciózní lidé a lidé toužící po moci. To bude platit i pro všechny buňky, které se vytvářejí. Vidíte jak důležité je vaše rozhodnutí.

Bůh předurčil v celém vesmíru přítomnost buněk, to znamená lidí, kteří se sjednocují, aby mezi sebou žili v univerzálním společenství, v takovém společenství, které je otevřené různým duchovním rozměrům, jež působí ve vesmíru (Nejsvětější Panna Maria, archandělé, andělé, svatí, věrní bratři, duše v očistci). Tyto buňky budou tvořit jediné tělo. Centrální buňka je první buňkou, z níž se vytvoří další buňky. Centrální buňka a ostatní buňky, budou muset navzájem žít v univerzálním společenství.

Centrální buňka si zachovává vzhledem k ostatním buňkám úplnou nezávislost.

Každá buňka bude muset být autonomní a nezávislá na ostatních. Nezávislost v Bohu je vždy synonymem originality, celistvosti a plnosti. Tak jako si každá buňka zachovává svou originalitu a funkčnost i když tvoří jediné tělo, stejně tomu bude i u každé buňky Božího lidu. Každá buňka bude muset být autonomní a funkční, aby tělo nepodléhalo zkáze.

Centrální buňka je Božím darem pro lidstvo, plodem modliteb a oběti po celá staletí ze strany mnohých spravedlivých lidí. Bůh rozhodl, že zjeví její existenci, aby dal podnět k formování dalších buněk.

Ti kteří přes své tvrzení, že věří v Boha, nepřijmou plán sjednocení všeho stvořeného v Kristu a nebudou chtít udělat kroky, o nichž jsem vám řekl, budou zanecháni stranou. Bůh je neopustí, ale budou se muset velmi namáhat, aby postoupili vpřed. Nakonec se ukotví ve starých formách a strukturách a v nich i uváznou. Budou muset čekat a mnoho se namáhat, aby pochopili plán spásy.

Boží plán půjde vpřed. Pán dá všem, kteří jsou dobré vůle světlo, aby pochopili a přijali jeho plán, který nutně prochází přes přijetí Centrální buňky a Božího působení s ní spojeného. V žádném případě nedovolí, aby bylo zamezeno působení Centrální buňky a ostatních buněk, které vzniknou. Nenechá místo ani pro nekonečné diskuse. Každý bude muset vyslovit své ano nebo ne, protože vše ostatní, jak dobře víte, patří zlu.

Žehnám vám Boží mocí. Modlím se a obětuji se za každého z vás, abyste dosáhli jasného a silného rozhodnutí.“

*

Nyní je nutné vnitřně se otevřít, aby bylo možné vnímat přítomnost Centrální buňky a být ve společenství s tímto velkým Božím darem. Z tohoto společenství totiž vychází program formování každého jedince a každé buňky. Právě z tohoto formování v duchu se každému dostává pomoci, aby mohl čerpat z Kristovy mysli, jež je přítomná v každé duši. Pro nás je velmi obtížné zůstat v hloubce našeho ducha bez pomoci, která přichází od Centrální buňky. Tímto způsobem poznáme jaké je naše místo a služba uvnitř Božího plánu.

Budeme se obětovat za všechny ty, kteří se přiznají k tomuto božímu plánu, modlíme se za vás a zůstáváme k dispozici a v dialogu pro každou vaši potřebu.

Zdravíme vás a žehnáme.

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.