Co je staré, pominulo ( 2Kor 5,17 )

Drazí čtenáři,

jak víte, Ježíš nás vedl prostřednictvím svých poselství počínaje srpnem 2010. Tento cyklus uzavřel poselstvím z 23. září 2011, které bylo nazváno : „Pošlu vám Obhájce, Ducha pravdy“1, ve kterém mimo jiné slíbil, že nás Duch Svatý povede zvláštním způsobem. Poselstvím, které následuje, nás začíná poučovat Duch Svatý, jak Ježíš slíbil.

Co to znamená? Odvrací se Ježíš od svého lidu? Ne, naopak! Znamená to, že Ježíš bude působit v moci Ducha Svatého a společně s Duchem Svatým povede lidstvo k Otci. Ježíš ukáže svoji moc Pána vesmíru, který žije ve slávě Otce, a do které chce přivést i lidstvo, jež bude ochotné ho následovat. Otevírá se cesta, která přivede lidstvo na vyšší úroveň. Toto je vyjádřeno velmi dobře v úryvku Lukášova evangelia2, který cituje proroka Izajáše:

Duch Hospodinův je nade mnou;

proto mne pomazal,

abych přinesl chudým radostnou zvěst;

poslal mne,

abych vyhlásil zajatcům propuštění

a slepým navrácení zraku,

abych propustil zdeptané na svobodu,

abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy“

Jak toto všechno Ježíš uskuteční? Mocí Ducha Svatého uzdraví porušeného ducha lidstva, posílí ho, aby se zbavil porušenosti a byl vzkříšen. Pán to může uskutečnit mocí Ducha Svatého pouze v duchu lidí, kteří jsou ochotni nechat se proměnit a pozvednout. Tak jako byl Ježíš vzkříšen z hrobu mocí Ducha Svatého, tak bude touže silou dána lidstvu možnost vyjít z porušenosti.

V následujícím poselství nás Duch Svatý přivádí k Ježíši Kristu, Pánu vesmíru a společně s Ježíšem k Otci. Vysvětluje, jaký je třeba zaujmout postoj, abychom byli zapojeni do všemohoucího působení Nejsvětější Trojice.

Duch Svatý nám zaručuje plody tohoto pozvednutí: „Ujišťuji vás, že jestli se celé lidstvo bude kát, rozpozná a přijme Ježíše Krista a bude se mu obětovat, bude rychle překlenuta fyzická i duchovní vzdálenost dělící lidstvo Země od civilizací věrných Bohu.“

Duch Svatý nás společně s Ježíšem Kristem důvěrně poučí a upevní v pravdě. Dá všem lidem velkou příležitost, aby ho poznali; osvobodí lidstvo od útlaku zlého ducha, od úchylek, omylů a svodů, které se šíří na Zemi i v jiných částech vesmíru.

Poselství z 8. září 20113 zakončuje Ježíš slovy : „Bůh je připraven. I nástroje, které si vzal na pomoc jsou připraveny; nyní je řada na každém z vás“.

Drazí čtenáři, dovolte mi položit vám několik otázek, které jsem položila i sobě samé.

Jste připraveni

  • chápat a uvést do života tento Boží plán?

  • šířit ho a svědčit o něm?

  • tvořit buňky lidí, kteří jsou ochotni žít a svědčit o tomto plánu?

Lidstvo se začne pozvedat také díky každému z vás a vaše oči zjeví velkou naději v naplnění Božích zaslíbení.

Vydavatelství „Lucci dell’Esodo“ vám bude k dispozici, jestli si přejete náležet k tomuto plánu, zodpoví vám vaše otázky a bude vás doprovázet modlitbou.

Poselství Ducha Svatého z 6. listopadu 2011

Zdravím vás, drahé děti! Zdravím vás, kteří věříte v Trojjediného Boha, přijali jste Ježíše a milujete ho. Vy jste Boží děti, zrozené z Ducha Svatého, už nejste pod nadvládou těla a hmoty. Zdravím také ty, kteří nevěří, nebo se snaží věřit; i vy jste Boží děti, musíte ho však ještě spatřit a porozumět mu, aby jste byli šťastni. Zdravím a žehnám celému lidstvu Země utiskovanému velkými souženími, ale povolanému ke vzkříšení v Kristu, k přeměně v nové stvoření.

Přicházím k vám, protože mě posílá Otec, ve jménu Ježíše, abych splnil, co mi náleží: poučit a bránit vás, střežit ve vás život, ten život, který předávám celému vesmíru. Přicházím, abych k vám mluvil o Bohu, o Božích věcech, o Ježíši a jeho lásce, abyste mohli nalézt cestu vedoucí ke Kristu a skrze něj poznat Otce. Jestli budete pozorní k mým slovům a uvedete je do života, uděláte velký pokrok na duchovní cestě a já vás přivedu k plnému pochopení toho, co je třeba, aby se z vás stala nová stvoření. Nebojte se a následujte mne, nechte se vést do Boží hlubiny.

Začínám svůj rozhovor s vámi. Výchozím bodem je: BŮH JE ŽIVOT; všechno co je, stvořil Bůh a může to pokračovat v bytí jedině tehdy, zůstane-li v Bohu. Kdo přijme tuto pravdu, žije ve vědomí a svobodě Božích dětí. Kdo ji nepřijímá, nežije autentický život a skončí v temnotě nevědomosti a otroctví.

Bůh je Trojjediný: Otec, Syn a Duch Svatý. Každá Osoba harmonicky působí, ve své originalitě. Každá ze Tří Osob se vyznačuje určitým působením, které nicméně přispívá k jednotnému a širšímu působení, jež je neustálým a vznešeným působením Nejsvětější Trojice. Takto se působení Otce sjednocuje a doplňuje působením Syna a Ducha Svatého, bez toho že by se navzájem překrývala či rušila. Trojiční působení je tvůrčí, spásonosné a posvěcující. Je to největší síla přítomná ve vesmíru, ze které se odvozují všechny duchovní i hmotné zákony platné ve stvoření.

Život každého z vás je zakořeněn v této pravdě: byli jste stvořeni Bohem4 a jste stvořeními. On vás nestvořil, aby vás mohl využívat, protože On nic nepotřebuje: Bůh si vystačí sám se sebou. Stvořil vás z lásky, abyste se mohli účastnit jeho nezměrného života a jeho slávy. Bůh nemá nic sám pro sebe, ani se neuzavírá sám do sebe, nechává volně proudit svoji moc. Proud jeho síly rodí život. Bůh je život a proto tvoří; kdyby netvořil, nebyl by Bohem.

Bůh coby Stvořitel je nad každou bytostí; nechová se však ke svým stvořením jako panovník. Naopak je starostlivým Otcem, který pečuje s láskou o všechna živá stvoření a dává jim vše co potřebují. A nejen to: nejvznešenějším stvořením andělům a lidem dal mysl, inteligenci a poznání. Uschopnil je ke spolupráci s Ním, předal jim důležitý úkol k prospěchu celého stvoření. Přesto platí: Bůh zůstává Bohem; jeho inteligence a síla o mnoho přesahují inteligenci a sílu živých bytostí.

Jste povoláni ke spolupráci s Bohem, ale nejste jako Bůh, jste stvoření, která mají svá omezení. Bůh vás omezil. Toto omezení je vám coby stvořením vlastní také z hlediska vaší struktury a každá živá bytost od té nejmenší až po tu největší je nese v sobě, toto omezení také zřetelně odlišuje tvory od Stvořitele. Bůh to učinil ne proto, aby vás ponížil, ale aby vás ochránil a zabránil vám škodit sobě samým a ostatním stvořením. Zákony, které vládnou vesmíru jsou mocné, neomylné a vznešené; jen Boží inteligence může chápat jejich dosah a účinně je ovlivňovat. Pouze Boží láska působí, že zákony života jsou k prospěchu stvoření a ne k jeho škodě. Bůh postupně sděluje člověku znalost těchto zákonů. Čím více je člověk věrný Bohu, tím více dostává od svého Stvořitele inteligenci; duch každého stvoření je více pozvedán, Bůh svěřuje poznání, tak jak je tomu u andělů, kteří jsou čistí duchové.

Bůh na svoji moudrost nežárlí, naopak, předává ji dobrovolně svým přátelům. Svým dobrým a věrným dětem dává Bůh moc rozumět a ovlivňovat zákony stvoření, protože tyto zákony působí v podřízenosti Bohu, v souladu s Ním a s láskou ke všem stvořením. Takto nejsou vaše omezení, vlastní tvorům, překážkou v poznání. A tak je to i u lidí na jiných planetách, kteří se neprovinili prvotním hříchem5 a kteří pochopili a přijali za své, že Bůh je nade všemi a nade vším. Proto zůstávají vzhledem k Bohu omezenými stvořeními, ale díky Boží milosti jejich omezení nejsou překážkou v plnění jejich poslání, protože jsou zcela věrní Bohu a je jim cizí sobectví. Přesto nemůže lidské poznání nikdy překonat poznání Boží a jak jsem již řekl, Bůh zůstává Bohem.

Pochopte, že nesprávné použití zákonů života by vedlo k obrovským škodám ve stvoření; moc plynoucí z těchto zákonů by se stala smrtící zbraní v rukou těch, kteří jim nerozumí, nebo v horším případě si přejí je zneužít ve svůj prospěch. Nikdo si nesmí zahrávat se zákony života. Pokud by Bůh neomezil svá stvoření, byl by vesmír ve velkém nebezpečí.

Je pro vás velmi důležité, abyste chápali a přijímali fakt, že jste stvořeními. Pokud tomu tak není, nevyhnete se sobectví a sebestřednosti. Lucifer tuto skutečnost nepřijal. Chtěl být jako Bůh, dokonce více než Bůh. Nepřijal svoje omezení, protože nepochopil a nepřijal Boží lásku. Chtěl narušit řád stanovený Bohem tím, že překročil stanovené hranice a padl do záhuby. Ve svém odcizení se od Boha použil podlým způsobem své poznání, které dostal jako anděl a způsobil tím zkázu mnoha živých tvorů.

Lucifer oklamal část lidstva a mnozí lidé, mezi nimiž byli i vaši předkové, mu uvěřili . Tito lidé dobře věděli, že jsou stvořeními a že nemohu být jako Stvořitel. Lucifer je ale přemluvil, aby se vzbouřili proti Bohu, přesvědčil je, že takto jednou provždy zruší svá omezení a budou jako Bůh. Vaši prarodiče podobně jako Lucifer nepřijali své omezení a tím způsobili mnohé bolesti sobě i svým potomkům. Svým lhaním vytvořil Lucifer v lidech falešný obraz o Bohu, jako o tyranu, který svá stvoření zotročuje. Přiměl je k uzavření smlouvy, díky které měli získat poznání, jež je učiní rovné Bohu.

Luciferův klam pokračuje dodnes, protože mnozí z vás nepřijímají to, že byli stvořeni a že jsou omezená stvoření. Odevzdávají se démonu, aby se zbavili svých omezení, aby byli silní a aby zvítězili. Věří, že takto mohou panovat vesmíru i stvoření a ustavičně porušují zákony života. Škody, které působí svým jednáním, máte před vlastníma očima: utrpení, nemoci, přírodní a duchovní katastrofy všech druhů, které vás postihují a trápí.

Po prvotním hříchu se lidstvo rozdělilo: jedna část zůstala věrná Bohu a druhá ne. Vaši vesmírní bratři, jež zůstali věrni, se zcela odevzdali Bohu, uvěřili v Jeho lásku a dobrotu. Udělali úžasný pokrok v poznání ve všech oblastech. Úroveň jejich civilizace je mnohem vyšší ve srovnání s tou vaší, ale stále se považují za stvoření, omezená a potřebná Boží pomoci, jeho síly a inteligence; jsou poddajní a upřímní, proto se jim od Boha dostává poznání skutečnosti, které se neustále rozšiřuje.

Část, která se vzbouřila, včetně té vaší, pokračovala v tvrdohlavém odmítání pravého Boha. Na Zemi vaši předci uzavřeli smlouvu s Luciferem, uctívali ho přímo, nebo v podobě falešných bohů, aby dostali to, co si tolik přáli: poznání, jež je učiní rovné Bohu. Ubozí lidé! Oddělili se od pravého Boha, zůstali však křehkými stvořeními; sliby Lucifera se neuskutečnily a vaši předkové místo toho, aby se stali rovni Bohu, skončilipod démonovým jhem.

Vaše lidstvo potřebovalo, aby se objevil někdo, kdo bude schopný zlomit Luciferovo jho a znovu ukázat správnou cestu. Byl zapotřebí Osvoboditel, který by zrušil dávnou vinu a obnovil vztah s Bohem; Svědek, který by důvěryhodně mluvil o Božím životě. Potřebovali jste Spasitele. Byl slíben vašim otcům, hned po jejich pádu a Spasitel Ježíš Kristus, Boží Syn přišel na Zemi. Zde se vtělil, zemřel a vstal z mrtvých, jednou pro vždy, pro dobro všech lidí ve vesmíru.

Příchod Ježíše Krista na Zemi znamenal rozhodující a definitivní zlom v historii lidstva celého vesmíru. Rozhodující protože:

  • Ježíš se ukázal jako jediná CESTA, která vede k Bohu a zrušil klikaté cesty Zla, zmátl všechny strategie démona, určené k matení člověka.

  • Přišel jako PRAVDA, ukázal Boží skutečnost a Luciferovy lži, ukázal je lidem takové jaké jsou;

  • Představil se jako ŽIVOT tím, že zrušil moc smrti, která je nejvyšším stupněm porušenosti, nejhořčejším plodem prvotního hříchu. Smrt ještě existuje, to je pravda, ale nebude tomu tak navždy: na konci časů bude muset ustoupit před životem bez konce, protože Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a odňal smrti moc ke zničení člověka. Člověk se bojí smrti a z tohoto strachu pochází všechny ostatní strachy. Lucifer dokázal zneužít lidský strach před smrtí ve svůj prospěch. Největším omezením každého stvoření je jeho smrt; Lucifer obvinil Boha ze smrti lidí a slíbil jim, že jim dá nesmrtelnost, výměnou za smlouvu s ním. Svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním odebral Ježíš smrti moc vás zastrašovat. Z toho plyne, že v Něm můžete překročit bariéru smrti a že smrt není věčná; nemůže se dotknout vašeho ducha, dotýká se jen vašeho těla až do doby, na konci časů, kdy vstanete z mrtvých a smrt bude zničena navždy6.

Ježíšův příchod uvedl lidstvo do konečné fáze jeho dějin protože:

  • počínaje Ježíšem Kristem se lidstvo vydalo na cestu vedoucí ke konci časů, což neznamená katastrofy, ale uskutečnění Božích plánů. Konec časů je konec starých věcí a začátek nové skutečnosti; je přeměnou lidstva, všeho stvořeného k obrazu oslaveného Krista, který překonal všechny překážky, včetně smrti.

Vaše příslušnost ke Kristu a upřímné darování se Jemu, jsou zárukou proměněného života, který vítězí nad smrtí, bezpečnou cestou k poznání Boha a skutečnosti taková jaká je v Bohu. Ježíš otevřel před každým člověkem nový prostor, správný zorný úhel, ze kterého je možno vnímat Boží působení a účastnit se ho, ne jako otroci poslušní rozkazů, ale jako děti. Tím, že na sebe přijal smrt a vzkříšení za vás, smazal váš dluh před Otcem, učinil z vás své bratry a Boží děti. Nyní můžete stát beze strachu tváří v tvář před Bohem a uplatnit svou důstojnost a velikost k účinnému vykonávání poslání, které vám bylo svěřeno. Poslání udržovat společně se Stvořitelem život vesmíru. Ano, je to právě váš život, sjednocený s životem Božím, který podporuje celé stvoření, jestliže jste schopni ponořit své bytí do Boha a uznat, že jste jeho stvořeními. Život každého z vás je v plánech Stvořitele nenahraditelný!

Ježíš Kristus byl poslušný Otci až do smrti. Stal se člověkem a přijal na sebe omezení vlastní stvořením, vyjma hříchu, který vynesl na kříž a zvítězil nad ním vzkříšením7.

Svou obětí přivedl vaše postavení do situace lidstev, která zůstala věrná Bohu již od začátku. I vy, pokud přijímáte a milujete Ježíše Krista a dáváte mu upřímně svůj život, můžete překročit vlastní omezení. Můžete dosáhnout k poznání Boha a skutečnosti, chápat zákony Ducha, kterými se řídí život. Přes veliký rozdíl mezi poznáním vašim a poznáním věrných vesmírných bratří, máte vy stejně jako oni tutéž možnost, protože jste všichni Boží děti a máte stejnou důstojnost před Otcem. Je ale třeba abyste přijímali Ježíše Krista a náleželi mu a jeho prostřednictvím Otci v moci Ducha Svatého. Ujišťuji vás, že pokud by celé lidstvo na Zemi činilo pokání, uznalo a přijalo Ježíše Krista, obětovalo se mu , mohlo by rychle překlenout fyzickou i duchovní vzdálenost, která ho dělí od civilizací věrných Bohu.

Mnozí z vás se ptají, co je třeba dělat, aby člověk opravdově náležel Kristu. Moje odpověď zní: je třeba Mu obětovat vlastní život. Pouze oběť vašeho života vám umožní plně vstoupit do života Nejsvětější Trojice. Vysvětlím vám proč: darování sebe samých Ježíši, vám umožní odevzdat mu vaše omezení, která máte coby stvoření. Ježíš je vezme na sebe a ponoří je do své smrti a vzkříšení, úzce vás sjednotí ze sebou, aby pozvedl svou i vaši oběť k Bohu Otci, který vás přijme společně s Ježíšem a mne pošle k vám. Já sestoupím abych posvětil vaši oběť a sjednotil vás ještě více se Synem. Tak ve vás proudí Ježíšův život a jeho moc, které vychází z jeho Srdce a vítězí nad smrtí. Od vítězství k vítězství uzříte proměnu celé své bytosti, protože hmotný člověk, který ve vás vládne, postupně ustoupí člověku duchovnímu, který ve vás je, ale musí být probuzený láskou a působením Trojjediného Boha.

A teď vám položím ještě několik otázek, ze kterých můžete vycházet při vašich osobních a společných úvahách a při modlitbě:

Kým je pro vás Ježíš Kristus? Králem vesmíru, nebo Ježíšem z Nazareta? Nedivte se této otázce: mnozí křesťané už dávno nemají jasno v tom, kdo je Ježíš. Zůstává jako vzdálená postava, známá spíše z doslechu, než z osobní zkušenosti. Vybledlá postava, podobná postavám z historie, o kterých se učí ve škole a na které se zapomíná jakmile se zavřou knížky. Ježíš nežije v knihách i když jsou pěkné a mluví o něm: Ježíš žije ve vašem duchu. Není uzavřený v nějakém období vaší historie, ale žije věčně a je stále tentýž, protože je Bůh. Pracuje sále ve vašich dějinách, nyní jako vždycky; nezastavil se v Palestině, ale vystoupil na nebe a sedí po pravici Otce; je Pánem vesmíru. Není nějakou osobností, ale Osobou, Druhou Osobou Nejsvětější Trojice. Jste si toho vědomi?

Víte, že vás Ježíš vede k Otci, nebo vám jednoduše stačí modlit se k Ježíši? Jestliže nechápete, že Ježíš žije pro Otce a přeje si vás k Otci přivést, nepochopili jste jeho dílo. Mnozí křesťané vidí Ježíše trpícího na kříži a zastaví se na vyjádření lítosti, nebo ho žádají o pomoc v těžkostech života. To není jistě špatné, protože Ježíš se stal opravdovým člověkem, trpícím na kříži a také mužem bolesti, který dobře zná vaše utrpení i utrpení světa a pomáhá vám nést vaše kříže. Přesto je třeba jít o krok dál: dívat se také na jeho vzkříšení a nanebevstoupení.

Ježíš svým zmrtvýchvstáním obnovil prvenství života nad smrtí a zřejmě zviditelnil moc Otce Stvořitele, který žije a triumfuje v Synu Vykupiteli, v tom, který zachraňuje od smrti celé stvoření. Ježíš vystoupil na nebe a sedí po pravici Otce a přimlouvá se za celé stvoření. To znamená, že Boží dílo se nevyčerpalo tím, co se stalo na Zemi, ale rozšiřuje se v čase a prostoru až navěky. On stále působí, aby dovedl svůj lid do zaslíbené země, která je novým stvořením. Je to věčný a neporušený rozměr. Do něho bude uvedeno celé lidstvo na konci času když bude konečně přivedené ke Kristu a s ním sjednocené.

Víte, že Otec a Syn působí vždy v moci Ducha Svatého? Působení obou je neoddělitelné od působení mého. Vše co si Otec a Syn přejí, uskutečňují prostřednictvím Ducha Svatého. Já vycházím z Otce i Syna, protože jsem posílán uskutečnit to, co si Otec a Syn přejí. Nejsem ale jen pouhým vykonavatelem rozkazů, ale já sám jsem Bůh. Proto se moje přání dokonale shodují s přáními Otce i Ježíše. Já zkoumám hlubiny každé živé bytosti, ale především hlubinu Boží; proto znám přání Otce i Syna, která jsou zároveň i mými přáními a mám Božskou moc, abych je uskutečnil. Bůh by nemohl svěřit žádnému stvoření plné uskutečnění své vůle, ale jen sobě samému. Žádné stvoření, jakkoli dobré, nemůže obsáhnout všechnu moc boží mysli ani jeho nezměrné síly. Já jsem Třetí Osoba Nejsvětější Trojice; ve mně a skrze mne se dokonale uskutečňuje trojiční Božská vůle. Bohužel, mnozí křesťané mě neznají a proto mi nedovolují plně v nich působit; pokud ve vás ale nepůsobím, těžko budete schopni pochopit a uskutečnit Boží vůli. Žádám vás, abyste se se mnou sjednotili, abych vás mohl sjednotit s Otcem a Synem.

Prozatím se zastavíme zde. Přeji si, abyste přemýšleli o věcech, které jsem vám řekl a také, abyste se poddajně odevzdali mému působení; já vás obklopím svou mocí, abych vás obětoval Nejsvětější Trojici.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.

[1] Poselství uveřejněné na těchto stránkách 23. října 2011

[2] Viz. L 4,18-19

[3] Poselství nazvané „Budoucnost mého lidu“, uveřejněné na těchto stránkách 7 října 2011

[4] Duch Svatý mi vysvětlil, že pokud používá výraz „Bůh“ myslí tím Nejsvětější Trojici

[5] O civilizacích na jiných planetách jsem mluvila v 6. kapitole mé knihy „Přes velkou bariéru“ vydané vydavatelstvím Lucci dell’Esodo

[6] Srv. Jan 14

[7] Fil 2, 1-11

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.