Pošlu vám Obhájce, Ducha pravdy

Drazí čtenáři,

blížíme se ke konci roku 2011 a k počátku roku 2012. Ježíš v tomto poselství uzavře jeden cyklus a otevře cyklus nový.

Jaký cyklus se uzavírá? Až doposavad nás vedl za ruku a ukazoval jak ho následovat . Čas přípravy z jeho strany končí. Mnohokrát nás vyzýval k oběti vlastního života Jemu skrze Mariino Neposkvrněné Srdce, vyzýval nás, abychom to udělali rychle, nebo spíše ihned a tak nezůstali sami, odděleni od Něj, neschopni čelit událostem, které nás čekají v příštím roce.

Jaký scénář nám Ježíš otevírá pro rok 2012? Zjevuje nám, že Otec se rozhodl započít svoji intervenci v prospěch celého vesmíru, aby se vše stalo novým stvořením. Kdo mu bude otevřený, bude přeměněn, kdo Ho odmítne zůstane stranou. Lucifer je zdrojem porušenosti a  ti, kteří se pro něj rozhodnou budou odděleni od Božích dětí.

„Otec zakročí skrze mne, protože On působí vždy skrze Syna, v moci Ducha Svatého“, říká Ježíš v tomto poselství. Proč „skrze něj a ne skrze ostatní? Protože skrze Syna bylo vše stvořeno a nic nebylo stvořeno bez něj“ (J 1,3). Kdo v něj věří a přijímá ho, přijímá milost stát se Božím dítětem. V Synu, v mystickém sjednocení s ním, se stáváme dětmi (J 1,12) a vstupujeme v plnosti, do Božího života.

Příští rok, jak čteme v poselství, dojde k „tvrdému střetu mezi Luciferem a mnou“, prohlašuje Ježíš. S Ježíšem bude lid na Zemi a všichni, kteří se sjednocují s Bohem. Ze Země by měla vzejít jiskra schopná zapálit celý vesmír. „V roce, který vás čeká, budu působit hluboce a v tichosti v duchu každého člověka dobré vůle a přitáhnu ho ke mně; takto zformuji Církev konečně celistvou a silnou, která nebude dělat kompromisy se zlem“, říká Ježíš.

Tak, jako byl Duch Svatý seslán na Pannu Marii a apoštoly na počátku Církve, tak bude dán v této době těm, kteří budou spojeni s Kristovým dílem. Bude to mocné působení Ducha Svatého v lidech a mezi nimi navzájem, aby bylo očištěno všechno až do základů, odděleno dobro od zla a zlo vzdáleno od Božích dětí navždy.

Kdo bude náležet Kristu, toho povede, bude chránit a podporovat Duch Svatý. Připojit se ke Kristu a  vstoupit do Božího života, je možné pouze v Duchu Svatém, který zkoumá hlubiny člověka a každé živé bytosti. Člověk bude mít možnost rozlišit mezi dobrem a zlem, vybrat si dobro a odmítnout zlo. Ve všem bude žít a působit, dle zákonů čistého Ducha, bez sebemenšího stínu falešnosti.

Ježíš slíbil, že Duch Svatý k nám bude mluvit a bude nás vést zvláštním způsobem také prostřednictvím těchto  stránek. Proto vás prosím o modlitbu, abych byla pokorným a připraveným nástrojem, schopným věrně předat to co přijmu.

Přeji vám, abyste mohli zvolit Ježíše Krista v Duchu Svatém a budu vás doprovázet obětí svou a obětí všech, kteří se v tomto čase obětují Bohu. Žehnám vám v Kristu.

 

Ježíšovo poselství z 23. září 2011

„Drahé děti, přiblížili jsme se konci roku, který jsme prošli spolu. Vedl jsem vás po tuto dobu za ruku jako děti, abych vás naučil, že Bůh je láska a pravda a stará se o každého z vás. Mnohokrát jsem vás žádal, abyste mi dali svůj život skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, abych vás mohl přetvořit v nová stvoření a tak uvést do Božího království, nového stvoření, které vás očekává. Vysvětlil jsem vám, že je lepší žít podle Božích zákonů, které jsou plodem jeho lásky, než následovat svoje sobectví. Vysvětlil jsem vám mnohé věci a vyzývám vás, aby jste o nich přemýšleli. Mnohé další vám bude ještě řečeno.

Příští rok bude bohatý na důležité události pro vaše lidstvo a pro celý vesmír. Bude rokem rozhodnutí, pro každého z vás. Otec čeká pokrok od svých dětí, vážnost a dospělost všech, kteří v Něj věří a přijímají mne jako Božího Syna a Spasitele. Věci, které jsem vám řekl ohledně budoucnosti mého lidu[1] se začnou uskutečňovat v duchu těch, kteří jsou připraveni zanechat  všechno staré a odít se do Boží novosti.

Mé působení zesílí na všech úrovních a dotkne se celého vesmíru. Nebude možno zůstat přede mnou lhostejným. Lidé a celé stvoření mne budou muset uznat a přijmout jako Božího Syna, jako jediného, skrze kterého je možno být spasen. Spasen od koho, od čeho? Od Lucifera, který je opravdový protivník Dobra, ten který se protiví Bohu celouým svouým bytostí.

Také Lucifer bude přinucen se projevit před Božími dětmi, protože až doposud se maskoval a infiltroval všude i v mé Církvi a představoval se v nejrůznějších převlecích. Takto chytal do svých sítí ambiciozní a malověrné lidi, zaséval obavy a zklamání do lidí dobrých, kteří se snaží žít čestně podle Božích zákonů. Zvláště na Zemi Lucifer panoval nerušeně v mnohých srdcích a utiskoval vaše lidstvo. Svedl vás do té míry, že mnozí z vás nejsou už schopni rozlišovat dobro zla a zaměňují pravdu za lež a lež za pravdu. Sytil vás lží a strachem, což jsou neomylné známky jeho přítomnosti a jeho díla.

Lucifer vás držel v hrsti prostřednictvím svých zvrácených obdivovatelů, kteří jsou na vrcholu pozemské moci; jsou to praví synové temnot, krvežíznivci a prolhanci. Obětovali Luciferovi svůj život, podepsali s ním krvavou smlouvu a snažili se nastolit na Zemi království temnot, které odporuje Božímu království a které se nazývá nový světový řád. Tak jako se na Zemi zrodila moje Církev, první buňka Božího království, tak se zde zrodila také Luciferova církev, černá církev, jeho temný lid, první buňka jeho království. Už od počátku vaší historie si Lucifer vybral omezený počet lidí, kteří mu jsou zasvěceni a určeni k nadvládě nad Zemí. Dnes je tomu zrovna tak, protože zasvěcení Luciferovi je přítomné ve vašem lidstvu odjakživa. V každé době hrstka lidí držela v otroctví vaše lidstvo, mimo dosah toho co jste schopni vidět a chápat. Vaše politické, ekonomické, společenské a další systémy se točí kolem několika osob, které je používají podle své vůle.

Takto, zatímco si myslíte, že žijete v demokratických a svobodných zemích, žijete ve skutečnosti v neviditelné kleci: na Zemi nemůže žádná moc překonat ty, kteří přísluší do Luciferovi kasty. Za mnohými z těch, kteří vám vládnou a které vidíte, stojí jiní, které vidět nemůžete a kteří spřádají svá temná spiknutí. Nechají si říkat ilumináti, protože se považují za plné světla, coby ctitelé Lucifera, který byl andělem světla, dřív než uboze zradil Boha. Tito lidé vám vládnou, jejich vláda a působení je ve stínu, jsou přestrojeni jako jejich otec, připraveni zabít kohokoli, kdo se přiblíží a pokusí se vztáhnout ruku do jejich slují.

Tito stojí také na vrcholu Luciferovy církve, která je jeho lidem. Mimo ilumináty patří k luciferské církvi všichni, kteří dobrovolně a s plným vědomím odmítají Trojjediného Boha a rouhají se jeho jménu a Lucifera uznávají jako jediného boha. Výměnou dostávají výhody a privilegia, místa představených národů a majetek. Takto pracuje Lucifer; slibuje všechna království světa, tak jako je nabízel mně[2] a využívá ambicí a chamtivosti těch, kteří se mu zasvěcují. Peníze, sex, bohatství a moc jsou v jeho rukách a on je dává komu chce.

To vše vám Bůh nikdy nenabídne, protože Boží království není tvořeno pozemskými věcmi, penězi, jídlem, radovánkami, ale bohatstvím Ducha. Bůh vám nenabízí materiální dobra, ale opravdové Dobro, které je jeho život a v něm je všechno co potřebujete k víc než důstojnému  životu.

Kdo stojí v mém Duchu, přeje si bohatství Ducha. Kdo stojí s Luciferem, přeje si království světa a k tomu aby je obdržel, neváhá zaprodat sebe sama a zničit všechno co stojí v cestě jeho plánům. Ti, kteří se takto chovají stoupají vzhůru; čím více jsou zkorumpovaní; tím více jsou uznávaní masami. Čím více mají majetku, tím více jsou považováni za zasloužilé a schopné, protože ve vašich očích je důležité co kdo má, ne to co kdo je. Malí, chudí, upřímní a slabí jsou považováni za nic, za překážky k odstranění. Lidé na Zemi, z větší části hluší k Božímu hlasu se nechají pohotově okouzlit klamnými hlasy tajemných sirén, za nimiž stojí Lucifer a směje se vaší naivitě.

Můj Otec až doposavad toleroval situaci vašeho lidstva. Oběti mnoha maličkých, bezbranných a  zlem utiskovaných lidí odvracely jeho hněv nad Zemí. Bůh si nepřál tyto oběti, jak si myslí  pošetilci ! Toleroval je s ohledem na vaši svobodu, zároveň je ale proměnil v celopal spásy. Můžete poděkovat těmto nevinným obětem, o kterých říkáte, že jsou poslední, ale které Bůh přijal jako opravdové mučedníky. Díky nim Země ještě existuje!

Bůh mně poslal na Zemi, abych vám pomohl a já jsem přišel zničit Luciferovo království a nastolit království nové, království Boží. Proto jsem založil Církev, abych odvrátil toto lidstvo od zla a ukázal mu cestu zpátky k Bohu. Dobře víte, jak jsem byl přijat na Zemi; ukřižovali mně a mysleli si, že tím uctívají Boha. Poslal jsem své apoštoly, svaté, proroky; naložili s nimi podle své vůle, často to dělali v mém jménu. Poslal jsem svoji Matku; málokdo jí přijal; mnozí se rouhali a rouhají jejímu svatému jménu. Lucifer se stále vznáší nad vašim lidstvem, jste proniknuti jeho smrtelným dechem. Žijete v úpadku a porušenosti, úroveň vaší civilizace je nejnižší v celém vesmíru. Vděčíte za to Luciferovým dětem, kteří vám vládnou, znečišťují vaše svědomí až k obecnému nezájmu. Mohou to dělat, protože jste vzdáleni od Boha a nikdo vás nemůže bránit; protože i křesťané jsou slabí, zaneprázdněni věcmi světa více než věcmi Božími. Moje Církev přes svatost mnoha věrných je slabá ve víře a vevnitř pošpiněná  mnoha nečistotami; kromě toho mnozí křesťané nevěří v existenci démona. Takto moje Církev nemůže odpovídajícím způsobem čelit církvi Luciferově. Nad zvrácenými systémy, které vás utlačují, je možné zvítězit  jen vírou ve mně. Pouze v mém Jménu vás mohu spasit, protože Lucifer proti mně nic nemůže.

Co se děje na Zemi? Lidé nemyslí na Boha, ale na sebe samé; jsou víc zaneprázdněni aby přežili než aby žili. Myslí si, že znají všechno, ale tápou ve tmě ohledně všeho, zubožení duchovně i materiálně, hladoví, nebo přesycení, rozděleni trýznivými válkami i mezi náboženstvími. Napodobují pomíjivé vzory a škodlivé životní styly. Hnaní touhou po zisku, poškozují planetu. Jsou terorizováni nebezpečími a hrozbami všeho druhu, pravými, nebo údajnými, které jsou ilumináti schopni vytrubovat, aby přiměli masy k chování podle jejich představ. To je aktuální situace, ve které se nachází vaše lidstvo, kterou ale nevidíte. Nemůžete, protože vám chybí poznání Boha ze kterého vychází každé pravé poznání a které odkrývá i tajemství temnot.

A teď se vás ptám: může snad Bůh, který je Otcem, ještě dovolit toto všechno, zatímco jeho děti naříkají a volají k Němu o pomoc? Jistěže nemůže. Situace je tak vážná, že je zapotřebí přímý Boží zásah, který povede k definitivnímu obratu ve vaší historii. A to platí i pro celý vesmír. Bůh musí vládnout jako jediný Pán, zatímco Lucifer zaujme místo, které mu náleží. Otec zakročí skrze mě, protože On jedná vždy skrze Syna v moci Ducha Svatého.

Proto vám říkám, že příští rok dojde k tvrdému střetu Lucifera se mnou. Jako je pravda, že Lucifer nenávidí Boha, tak také platí, že se tato nenávist nejvíc projevuje ve vztahu ke mě. Je to proto, že jsem jako Boží syn přišel na Zemi zničit jeho království a založit království Boží. Kosmický zápas mezi dobrem a zlem dosáhne vrcholu v přímém střetu mezi Luciferem a mnou. Lucifer věřil, že mne porazil, když jsem visel na kříži, ale jeho uspokojení se mým vzkříšením změnilo v naprostý krach. Krev kterou jsem prolil a kterou se opíjel se stala jeho posedlostí; proto hledá krev svých obětí, aby se mi pomstil. Trápí Boží děti, tak jak to dělal s Božím Synem, ale ve své sleposti nechápe, že oni jsou obětováni mně, jsou sjednoceni s mou obětí; jejich utrpení, tělesná i duchovní, ponořená do mého kalicha, ničí jeho moc. Lucifer mně nenávidí a nenávidí všechny, kteří mi náleží, ale nebude tomu tak navždy.

V příštím roce, dám moc čelit zlu a porazit ho těm, kteří mně milují a patří mi. Zahrnu svůj lid mnohými milostmi. Jestli budete připraveni sjednotit se se mnou, vytvoří se velký lid, který se postaví Luciferovým dětem. Tehdy ze Země vyjde jiskra, která zapálí celý vesmír, protože můj lid vydá svědectví, tak jak tomu mělo být už od počátku, ale tomu tak nebylo. Každý člověk ve vesmíru pozná, co Otec uskutečnil skrze mne, rozpozná velikost a lásku svého Stvořitele. A až zvěst o spáse dojde ke všem národům vesmíru, tehdy se vrátím a budu obětovat Otci svůj lid, který jsem vykoupil svou krví. Lucifer a jeho následníci budou navždy odděleni od Božích dětí.

Kdy a jak se to stane? Bude to postupný proces, ale ne pomalý, naopak bude rychlý. Nemyslete ale, že budete svědky mimořádných fenoménů, nečekejte hvězdné války. V roce, který vás čeká budu působit v hlubině a potichu v duchu každého člověka dobré vůle a přitáhnu ho k sobě; utvořím si takto Církev, která bude konečně celistvá a silná a nebudou v ní kompromisy se zlem. Mimořádná znamení přijdou později, aby potvrdila mé dílo. Záleží na vás, abyste tento čas zkrátili, tím že odpovíte a budete připraveni. Očekávám tuto připravenost od každého z vás. Každý je důležitý pro můj plán, přitáhnout ke mně celé stvoření.

Snažte se dobře pochopit, že Země má v této době klíčovou úlohu. Jen zde jsem umřel a vstal z mrtvých; vaše lidstvo bylo svědkem toho, co jsem řekl a učinil a apoštolové přijali poslání křtít v mém jménu všechny národy. Proto má lidstvo na Zemi prvořadý úkol, přinést zvěst o spáse těm ve vesmíru, kteří mě ještě neznají. Lidstva která zůstala věrná Bohu jsou připravena vám pomoci svou spoluprací na tomto díle a dát k dispozici své schopnosti. Vy se ale musíte rozhodnout obětovat mi svůj život a být mi zcela k dispozici, cele a oddaně. To je vše co od vás žádám; zbytek udělá moje moc.

Jestli vás bude mnoho, kteří odpovíte na mé pozvání, tak se příští rok utvoří mnoho buněk.[3] Budou poučeny přímo Duchem Svatým. Stanou se kvasem, který prokvasí celé lidstvo. Jestli bude málo těch, kteří odpoví, bude muset můj Otec působit jinak, protože nemůže čekat donekonečna na vaše rozhodnutí. Jak jsem vám řekl, ve vesmíru jsou jiné civilizace, které jsou věrné Bohu, a jsou připraveny mu sloužit. Vyzývám vás proto, abyste se dali dispozici pro Boží plány a využili milosti, které vám můj Otec dá v příštím roce.

Drahé děti, tímto poselstvím uzavírám, prozatím můj dlouhý rozhovor s vámi. Je čas, aby vám Otec poslal v mém jménu Ducha Svatého. To co jsem řekl apoštolům, říkám nyní i vám: je dobře abych vás opustil, protože jinak k vám nepřijde Duch pravdy[4]. Dá vám poznat vše, co si přeje mé Srdce, ochrání vás před zlem, před svody nepřítele a každou lží, protože On je Obhájce. Bude s vámi stále, bude k vám mluvit, aby vás poučil a vedl, abyste byli schopni žít podle Božích Zákonů, vykonávat vaše poslání. Naučte se ho poznávat a milovat; můj lid Ho skoro nezná, přestože je všemohoucím a neomylným vůdcem každé duše i Církve.

Ještě jednou vás žádám, abyste měli ve mně důvěru a dali mi svůj život skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Nebudete schopni porozumět událostem tohoto času ani se účastnit na mém díle bez vašeho sebedarování. Buďte proto pevní ve víře, v naději a lásce. Buďte silní, dospělí, průhlední a upřímní před Bohem. Zanechte jakéhokoli sobectví, ambicí a nároků. Především odstraňte svou vychytralost, protože vám není k ničemu. Žijte jednoduše a láskyplně ve vztahu k Tojjedinému Bohu a pokorně se rozhodněte být jeho věrnými dětmi. Nesnažte se všechno dělat sami, protože doba je zlá a nebezpečná pro ty, kteří nestojí v Bohu. Nyní víc než kdy jindy vám říkám, že kdo bude chtít zachránit svůj život jej ztratí[5]. Slibuji, že vám nic nebude chybět a že budu vždy s vámi, jestli budete chtít putovat po mém boku. Když přijdete ke mně, moje láska vás nasytí.

Zdravím a žehnám každému z vás, vašim rodinám, všemu co děláte, všemu co patří k vašim životům; žehnám všem křesťanům na Zemi, každému člověku dobré vůle, celému lidstvu i každému stvoření na vaší planetě, která je mi drahá i přes svoji nevěru.

Žehnám vám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého.“


[1]    Viz Ježíšovo poselství „Budoucnost mého lidu“ na této internetové stránce

[2]    Srv. Mt 4,1-11

[3]    Ježíš se mnou mluvil o buňkách v poselství nazvaném: „Budoucnost mého lidu“, na této internetové stránce

[4]    Srv. Jan 16,7

[5]    Srv. Mt 16,25

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.